Peutervoorziening moet kansengelijkheid bevorderen

Er moet één peutervoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar om kansengelijkheid te bevorderen. Dat vinden de PO-Raad, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Sociaal Werk Nederland, meldt Trouw. In een opiniestuk in die krant lichten voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad en haar collega Sharon Gesthuizen van de BMK het plan toe.

Zij vinden het niet goed dat peuters met verschillende sociaal-economische achtergronden van elkaar gescheiden worden:  ‘Sommige peuters gaan naar de kinderopvang in de buurt, andere peuters naar een voorschool een buurt verderop. En sommige peuters gaan helemaal nergens naartoe’, zo schrijven zij. De voordelen van één peutervoorziening is volgens hen onder meer dat kinderen van jongs af aan samen opgroeien.

Advies peutervoorziening

Het plan voor één peutervoorziening borduurt voort op het advies Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. In dat advies staat dat alle peuters samen moeten kunnen opgroeien en zich ook samen moeten kunnen ontwikkelen.

Lees meer…

Continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel in trek

Steeds meer basisscholen kiezen voor het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit gaat ten koste van de traditionele schooldag met middagpauze, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Vijf jaar geleden hanteerde ruim driekwart (77 procent) van de basisscholen de traditionele schooldag met middagpauze waarin de leerlingen naar huis kunnen. Vorig schooljaar was dat aandeel afgenomen tot ruim de helft (56 procent). Het continurooster (22 procent) en het vijf-gelijke-dagenmodel (16 procent) winnen terrein.

Het continurooster gaat ervan uit dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De school is ’s middags eerder uit. De woensdagmiddag is net als bij de traditionele indeling van schoolweek vrij. Op scholen die voor het vijf-gelijke-dagenmodel kiezen, hebben alle dagen dezelfde tijden. De vrije woensdagmiddag bestaat dan niet meer.

Volgens DUO Onderwijsonderzoek stapt 15 procent van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, volgend schooljaar waarschijnlijk of zeker over op een nieuw schooltijdenmodel. Daarbij zijn het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel wederom favoriet.

Download rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nader onderzoek naar effect flexibele onderwijstijden

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de effecten van flexibele onderwijstijden zijn, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom dat het experiment met flexibele schooltijden wordt voortgezet.

Het experiment met flexibele tijden begon in 2011. Het heeft volgens Dekker  onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.  ‘Aan de ene kant zien we flexibele onderwijstijden kansen bieden, aan de andere kant zijn er risico’s’, waarbij Dekker met name doelt op risico’s die de onderwijskwaliteit raken.

Internationaal literatuuronderzoek naar flexibele onderwijstijden heeft volgens hem buitengewoon weinig informatie opgeleverd. ‘Er is slechts één studie die een effect hiervan laat zien. Hoewel dit effect positief is, is de beschikbare kennis dus nog te beperkt om op basis daarvan conclusies te trekken’, aldus de staatssecretaris.

Gemengd beeld van flexibele onderwijstijden

Uit draagvlakonderzoek onder scholen, leraren en ouders komt volgens hem geen eenduidig beeld naar voren. ‘Onder alle bevraagde partijen zijn positieve, negatieve en neutrale meningen.’ De gesprekken die OCW heeft gevoerd met onderwijs- en kinderopvangorganisaties en de vakbonden leveren volgens Dekker eveneens een gemengd beeld op.

De staatssecretaris stelt daarom voor het experiment te verlengen tot de zomer van 2018 en nader onderzoek te doen naar flexibele onderwijstijden.

Onenigheid in Onderwijscoöperatie over Onderwijs2032

Lerarenorganisaties hebben hun steun aan het vernieuwingsproject Onderwijs2032 ingetrokken, meldt NRC.

De krant schrijft dat lerarenorganisaties, waaronder de Algemene Onderwijsbond (AOb) en Beter Onderwijs Nederland (BON), die met elkaar de Onderwijscoöperatie vormen, het niet eens zijn met hun voorzitter Joost Kentson. Hij had zijn steun betuigd aan Ons Onderwijs 2032, maar dat viel kennelijk niet goed.

‘Wij waren niet zo gelukkig met de publicatie van een gezamenlijke brief waar de voorzitter zijn handtekening onder heeft gezet’, zo citeert NRC voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb. BON had zich er al eerder van gedistantieerd. De Onderwijscoöperatie gaat nu aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW melden dat de lerarenorganisaties eerst hun achterban vragen of er wel draagvlak is voor Onderwijs2032.

Kritiek uit Kamer
PVV’er Harm Beertema ziet Onderwijs2032 ook niet zitten. Hij had een motie ingediend om het project te staken, maar die motie kreeg geen meerderheid. Eerder zei CDA-Kamerlid Michel Rog dat Onderwijs2032 elitaire trekjes heeft en neigt naar ‘didactische nieuwlichterij’.

Rinnooy Kan wil dat scholen lunch gaan aanbieden

Nederland moet de warme schoollunch introduceren, vindt Alexander Rinnooy Kan.

Het Eerste Kamerlid van D66 en voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) is voorzitter van de landelijke werkgroep Voedselvaardigheden en is betrokken bij het project Alles is gezondheid.

Hij kwam met zijn pleidooi voor de warme schoollunch op een symposium in Wageningen rond het basisschoolprogramma Smaaklessen. Hij zegt dat als scholen hun leerlingen een warme maaltijd aanbieden, kinderen in ieder geval één keer per dag groente eten.

Op het symposium kwam ook hoogleraar Jaap Seidell van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord. Hij is gespecialiseerd in het tegengaan van overgewicht. Ook Seidell is voorstander van de georganiseerde lunch op school. Dat kan wat hem betreft warme maaltijd zijn, maar ook een gezonde salade.

Op 24 scholen straks vijfjarig vwo

Met ingang van volgend schooljaar gaan 24 scholen in Nederland vijfjarig vwo aanbieden. Staatssecretaris Dekker heeft hun aanvragen goedgekeurd. Hij wil met versneld vwo meer uitdaging bieden aan talentvolle leerlingen.

Onderwijs aan toptalenten staat de laatste jaren nadrukkelijk op de agenda, zowel bij scholen als bij het ministerie, dat eerder het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 presenteerde. Het vijfjarig vwo is een van de maatregelen uit dat Plan van Aanpak. Scholen konden in oktober een aanvraag indienen om dit versnelde vwo aan te mogen bieden. Vandaag werd bekend dat de aanvragen van 24 scholen, verspreid over het land,  zijn gehonoreerd. Daarbij zijn zeven openbare scholen:

* SG Piter Jelles in Leeuwarden
* Stellingwerf College in Oosterwolde
* Het Stedelijk in Zutphen
* Rietveld Lyceum in Doetinchem
* Stedelijk Gymnasium Leiden
* Zaanlands Lyceum in Zaandam
* Scholengroep Pontes in Goes

Dekker is er blij mee. ‘Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd te zijn geweest. Ik ben blij dat die tijd voorbij is. Versneld vwo is een prachtige vorm voor leerlingen die goed en makkelijk kunnen leren.’

Vorig jaar waren er nog maar twee scholen die toestemming hadden om vwo te verzorgen in vijf jaar in plaats van zes jaar. Dat waren het Pallas Athene College in Ede en het Ludger College in Doetinchem. Hun ervaringen zijn positief. De scholen werken aan een passend curriculum voor getalenteerde leerlingen, met aandacht voor versnelling, verbreding en verdieping met een bijpassend didactisch concept.

Voorwaarden
Scholen die vijfjarig vwo willen aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag een school niet zwak of zeer zwak zijn, moet het versneld vwo worden ingericht naast het reguliere vwo en moeten leerlingen gemakkelijk kunnen terugstromen in het reguliere (zesjarige) programma als zij het niet redden in het versnelde programma. Bovendien moet de Medezeggenschapsraad van de school instemmen met versneld vwo en werkt de school mee aan een evaluatieonderzoek. Na 5 jaar wordt besloten of versneld vwo regulier in de wet wordt verankerd.

Scholen kunnen sinds 2015 ieder jaar in oktober een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mogen het volgende schooljaar starten als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Op deze kaart ziet u alle scholen die volgend jaar versneld vwo gaan aanbieden.

Amsterdam kiest vier innovatieve onderwijsideeën

De winnaars van het Amsterdamse innovatieproject Onze Nieuwe School zijn bekend.

De vier ‘schoolmakers’ die een nieuwe school mogen stichten in Amsterdam zijn:

 • Laterna Magica 0-18 – doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 18 jaar, geen scheiding tussen kinderopvang en onderwijs.
 • KIEM (voortgezet onderwijs) – actief onderwijs voor tieners met oog voor de specifieke talenten van jongens.
 • Klein Amsterdam (primair onderwijs) – De stad Amsterdam is het startpunt van een levensechte, contextrijke en coöperatieve leerervaring.
 • Alan Turingschool (primair onderwijs) – leidt op kritisch denkende wereldburgers.

Lees meer…

 

Leraren negatief over integraal kindcentrum

Het integrale kindcentrum dat van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds open is, blijkt weinig populair onder leraren in het basisonderwijs. 

Uit een rapportage van DUO Onderwijsonderzoek, gebaseerd op onderzoek onder ruim 400 leraren, blijkt dat volgens hen schooldirecteuren de voorkeur geven aan het vijf-gelijke-dagenmodel, gevolgd door de traditionele indeling van de schoolweek met de vrije woensdagmiddag en het continurooster (met korte pauze).

De bevraagde leraren vinden voor zichzelf het traditionele model het fijnst, gevolgd door het vijf-gelijke-dagenmodel en het zogenoemde Hoorns model. Dat laatste model gaat uit van de traditionele indeling van de schoolweek, maar dan is ook de vrijdagmiddag vrij.

Als wordt gekeken naar het beste model voor leerlingen, dan geven leraren aan dat dat het bioritmemodel is. Volgens dit model is er van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur les en is er lange middagpauze met opvang op school, inclusief lunch en ontspanning, cultuur en sport.

Het integrale kindcentrum dat open is van 7 tot 19 uur wordt door leraren als het minst aantrekkelijk gezien. Daarentegen wordt dat model door hen voor ouders als het beste beschouwd.

Er is ook gevraagd welk model de school van de geënquêteerden nu hanteert. Het traditionele model staat met 56 procent nog steeds op nummer 1, maar vooral het aandeel scholen met het continurooster groeit.

Onderwijs en kinderopvang willen meer de ruimte krijgen

Onderwijs en kinderopvang moeten meer de ruimte krijgen om een doorgaande leerlijn van nul tot twaalf jaar te realiseren. Dat stellen de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep. Ze krijgen daarbij de steun van tientallen schoolbestuurders, kinderopvanginstellingen en wethouders.

Ouders zouden eenvoudiger de mogelijkheid moeten krijgen om opvoeding en werk te combineren. De gedachte is ook dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijn en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen een goede start in het leven te bieden.

‘Een mens leert in de eerste vijf levensjaren het meest. Basisscholen zouden van alle kinderen moeten weten wat voor kind ze binnenkrijgen, zodat de school kan verder bouwen op diens ontwikkeling. Sterke basisvoorzieningen in de vorm van kindcentra vanaf nul jaar zijn daarvoor gewenst’, stelt PO-raadvoorzitter Rinda den Besten in de Telegraaf.

Wet- en regelgeving die de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in de weg zit, zou moeten worden geschrapt. Ook zou het toezicht op het onderwijs en de kinderopvang beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Doorgaan met zes weken zomervakantie?

De PO-Raad wil van zijn leden weten hoe zij denken over de zes weken zomervakantie in het primair onderwijs. Moet alles bij hetzelfde blijven of gooien we het over een andere boeg?

De enquête die de sectororganisatie door DUO Onderwijsonderzoek onder haar leden laat uitvoeren, gaat in op het stelsel, de spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs. De enquête richt zich specifiek op bestuurders. Daarnaast gebruikt DUO Onderwijsonderzoek panels om te peilen hoe schoolleiders, leraren en ouders over de zomervakantie in het primair onderwijs denken.

Woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad laat aan VOS/ABB weten dat de jaarlijks terugkerende discussie over de zomervakantie aanleiding is om het onderzoek uit te laten voeren. Het feit dat de zomervakantie zes weken duurt, heeft te maken met de situatie dat vroeger kinderen op het platteland in de zomer moesten helpen bij de oogst.

De PO-Raad verwacht eind september de uitkomsten van het onderzoek. Die informatie kan worden gecombineerd met een evaluatie van het mede door VOS/ABB geïnitieerde project Andere tijden in onderwijs en opvang, waarvan de resultaten later in het najaar worden verwacht.

De PO-Raad laat de enquête op eigen initiatief uitvoeren. De onderwijsvakbonden zijn er niet bij betrokken.

Lees het bericht van de PO-Raad

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in februari 2013 aandacht besteed aan flexibele schoolvakanties.

Lees het artikel ‘Kinderen leren meer met flexibele schooltijden’

Gratis voorschool voor alle peuters onbetaalbaar

Het plan van de gemeenten voor één integrale voorschoolse voorziening voor alle peuters niet te betalen. Dat stelt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet in december weten het geen goed plan te vinden om de financiering van peuterspeelzalen onder de toeslagenregeling van de kinderopvang te brengen. Dat zou alleen maar leiden tot hogere kosten voor werkende ouders en daarmee tot het risico dat minder kinderen naar de voorschool gaan. Vooral voor kinderen met een taalachterstand zou dat slecht zijn.

De VNG stelde daarom voor een ‘ontwikkelrecht’ voor peuters in te voeren. Er zou er één integrale voorschoolse voorziening moeten komen die voor alle kinderen gratis toegankelijk wordt. Daarmee zou een doorlopende leerlijn met de basisschool kunnen worden gerealiseerd.

Minister Asscher reageert hier nu op door te benadrukken dat uitvoering van het alternatief van de VNG niet realistisch want veel te duur is. ‘Een belangrijke component in de kosten van uw plan is het gratis aanbod aan alle ouders. Voor het alternatieve voorstel ontbreekt ruim 400 miljoen euro aan dekking.’

‘Je eigen leeromgeving’ ook voor tablets

De elektronische leeromgeving Jeelo (Je eigen leeromgeving) voor het basisonderwijs wordt bij een volgende upgrade ook geschikt gemaakt voor tablets. Daarvoor worden alle 12 projecten aangepast, wat nog wel enige tijd vergt.

Jeelo is een vernieuwend concept, waarmee inmiddels al zo’n 40 scholen werken. Zij bepalen samen de inhoud van de elektronische leeromgeving. Er staat al veel content in voor het vak wereldoriëntatie, voor alle groepen van de basisschool.

Op de website www.jeelo.nl staan presentaties met uitleg over Jeelo, ook voor ouders. In de Jeelo nieuwsbrief 13 leest u er meer over. Daar vindt u ook ervaringen van scholen met de elektronische leeromgeving. Ook magazine School! nr. 7, die is verschenen op 12 december, heeft er een artikel aan gewijd.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon.

Project LEF! van start op 13 februari

Het nieuwe project LEF! van VOS/ABB gaat over innovatie in het voortgezet onderwijs. Heeft u ook het lef om het anders te (willen) doen? Kom dan op donderdagmiddag 13 februari naar de startbijeenkomst in Amersfoort.

Die middag treden inspirerende sprekers voor het voetlicht: onderwijspioniers die onconventioneel denken en kans zien hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Dat zijn onder anderen:

 • Eric van ’t Zelfde (foto) van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert;
 • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
 • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
 • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

De startbijeenkomst is op 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. U kunt al inschrijven voor de startbijeenkomst door een mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, en uw naam, organisatie en aantal personen dat deelneemt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ’t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam. 

Ontwerpbesluit flexibele onderwijstijd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft het Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van dit experiment in het primair onderwijs is om inzicht te krijgen in de effecten van virtuele en flexibele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van de betrokkenen. Het gaat in dit experiment vooral om het beter laten aansluiten van de schooltijden op het werkritme van ouders.

Om dit experiment mogelijk te maken, wordt afgeweken van artikelen 8 en 15 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) met betrekking tot de centraal vastgestelde vakanties, de inrichting van schoolweek en het geven van onderwijs.

De effecten van het experiment zullen na drie jaar worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of een wetsvoorstel voorbereid zal worden om de mogelijkheden voor flexibele en virtuele onderwijstijd permanent te maken en sectorbreed in te voeren.

Het is de bedoeling dat het besluit tot het experiment op 1 augustus 2014 van kracht wordt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dochtertje Maurice de Hond niet op SteveJobsSchool

De openbare 1e Amstelveense Montessorischool wordt in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld géén SteveJobsSchool. Dat benadrukt het bestuur in een brief aan de ouders. Wel zijn het bestuur en de school enthousiast over de inzet van de iPad als educatief hulpmiddel.

Het feit dat de discussie over het mogelijke iPad-onderwijs op de 1e Amstelveense Montessorischool voor landelijke media nieuws is – dagblad Trouw berichtte er dinsdag uitgebreid over – heeft te maken met het feit dat het dochtertje van opiniepeiler Maurice de Hond op deze school zit. Hij is actief betrokken bij het initiatief O4NT en de SteveJobsScholen, waarin de iPad in het onderwijs wordt geïntegreerd.

In het bericht in Trouw stond dat ouders argwanend tegenover O4NT staan. In de krant komt Annette de Geus, ouder en lid van de medezeggenschapsraad (MR), aan het woord: ‘Wij hebben nog helemaal geen concreet plan gezien over de onderwijsvernieuwingen die de directie wil doorvoeren.’ Tijdens een ouderavond half juni werden volgens haar ‘vage plannen’ gepresenteerd onder de naam ‘Montessori voor een nieuwe tijd’ (M4NT). ‘Mannen in pakken lieten wat filmpjes zien en wat spelletjes die je op de iPad kunt doen. Dat is toch geen gedegen onderbouwing van hoe je onderwijs geeft?’, aldus de Geus.

Directeur-bestuurder Frans Cornet van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Amstelwijs voor openbaar primair onderwijs heeft in een brief aan de ouders benadrukt dat de 1e Amstelveense Montessorischool geen SteveJobsSchool wordt. ‘Het onderwijsconcept op de school gaat niet veranderen. De school wordt geen Steve Jobsschool. De lestijden gaan niet veranderen. De groepssamenstelling blijft hetzelfde. De lokalen blijven lokalen (ook in de nieuwbouw). De leerkracht blijft leider/leidster volgens de Montessorididactiek en wordt geen coach.’

Cornet biedt in de brief de ouders zijn excuses aan voor het feit dat de school en ook het bestuur eerder wel hadden gemeld dat de school een SteveJobsSchool zou worden. Hij schrijft echter ook dat het bestuur, de directie en het voltallige team enthousiast zijn geraakt om de iPad als hulpmiddel in te gaan zetten in de klas, naast ander lesmateriaal. ‘We zijn geïnspireerd door de ideeën van O4NT, omdat hun visie elementen van het Montessorionderwijs bevat’, aldus Cornet.

Lees ook het interview met Maurice de Hond in het afgelopen februarinummer van magazine School!. In het nummer dat voor de zomervakantie uitkwam, stond een artikel over de openbare SteveJobsSchool in Sneek.

Staatssecretaris: vertrouwen in Steve JobsScholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt zich geen zorgen over de nieuwe gestarte Steve JobsScholen. Hij ziet dit initiatief met vertrouwen en belangstelling tegemoet. Dat antwoordt hij op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk had onder meer gevraagd of de staatssecretaris de mening deelt ‘dat leerlingen geen proefkonijnen zijn en dat nieuwe onderwijsconcepten grondig moeten worden onderzocht voordat zij worden toegepast’.

In zijn antwoord wijst Dekker erop dat scholen in Nederland grote vrijheid hebben om hun onderwijs volgens de eigen ideeën in te richten, binnen wettelijke grenzen voor de onderwijstijd, de bevoegdheid van leraren en de kerndoelen. De inspectie ziet daarop toe en signaleert eventuele tekortkomingen.

‘Ook voor de inspectie geldt dat zij scholen de ruimte geeft om binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de onderwijskwaliteit het onderwijs zelf vorm te geven. Wel heeft de inspectie, net als u en ik, bijzondere aandacht voor deze scholen vanwege hun vernieuwende karakter’, aldus Dekker. Hij meldt dat er overleg is geweest tussen de inspectie en de initiatiefnemers om wederzijds uitleg te geven.

De komende tijd zal de inspectie extra toezicht houden op de Steve JobsScholen met aandacht voor de vernieuwende aspecten van het concept. ‘De initiatiefnemers hebben aangegeven hier positief tegenover te staan’, schrijft Dekker. Hij benadrukt dat de Steve Jobsscholen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als andere basisscholen. ‘Uit de plannen van O4NT blijkt niet dat deze scholen dat niet zullen doen. Ook hier geldt dat dit uiteindelijk in de praktijk bekeken moet worden’.

De complete beantwoording van de Kamervragen vindt u in de bijlage in de rechterkolom. Daar vindt u ook gerelateerd nieuws.

Meer over het concept van de Steve JobsScholen

 

Veel pers bij start Steve JobsScholen

De pers staat te dringen bij de eerste Steve JobsScholen, die volgende week van start gaan. Journalisten en tv-ploegen uit binnen- en buitenland willen zien hoe de nieuwe onderwijsaanpak, ontwikkeld rond de iPad van Steve Jobs, in de praktijk uitwerkt.

De grote mediabelangstelling wordt gekanaliseerd door een speciale persbijeenkomst op 21 augustus in de Master Steve JobsSchool in Sneek, een school van het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur Odyssee. Daar krijgen 125 leerlingen vanaf maandag les volgens het nieuwe onderwijsconcept, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd), waarvan Maurice de Hond voorzitter is. Sinds de school heeft aangekondigd verder te gaan als Steve JobsSchool, stijgt het leerlingenaantal. De leerlingen komen niet alleen uit Sneek, maar uit de verre omtrek.

Op de persdag mag ’s ochtends worden rondgekeken en gefilmd in de klassen, waarna er om 12.30 uur een persconferentie is, die gevolgd wordt door een officiële openingshandeling in aanwezigheid van een deel van de scholieren. Daarna krijgen de media gelegenheid voor interviews met bestuur, directie, initiatiefnemers, leerkrachten, vertegenwoordigers van de andere deelnemende scholen en de makers van de bijzondere componenten van het onderwijsconcept.

De andere O4NT-scholen die de komende weken van start gaan, zijn:

 • De Argonaut, Almere
 • Digitalis, Almere
 • De Amstel, Amsterdam (Amstelkwartier)
 • De Ster Amsterdam (Zuidoost)
 • Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland, Amsterdam
 • CBS De Regenboog, Emmen
 • OBS Tweespan, Heenvliet (Bernisse)
 • Steve JobsSchool, Breda
 • De Geluksvogel, Maastricht

Meer over het onderwijsconcept O4NT

Magazine School! heeft de afgelopen tijd diverse artikelen over de ontwikkeling van de iPad-scholen geschreven:

 

Meedoen aan experiment integraal dagarrangement?

Samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zich aanmelden voor een experiment met integrale dagarrangementen.

Maximaal 15 samenwerkingsverbanden worden in de gelegenheid gesteld om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden. Het doel van dit experiment is om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van een dergelijk dagarrangement op de onderwijsprestaties en het welbevinden van leerlingen en de mogelijkheden voor ouders tot het combineren van arbeid en zorg.

Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment, kan tot 1 april 2014 een aanvraag indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uiterste begindatum van het experiment is bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015.

Klik hier voor meer informatie over over het experiment.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Klik hier voor een recente wijziging van de regeling voor dit experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis evenement over educatieve apps

Het ministerie van OCW organiseert op woensdagmiddag 22 mei een gratis evenement over de ontwikkeling en inzet van educatieve apps in het basisonderwijs, getiteld Meester App. Locatie is het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Hier spreken Remco Pijpers van Mijn Kind Online en Michael van de Wetering van Kennisnet. Verder zijn er workshops over het gebruik van apps op school, over de kansen voor nieuwe apps, over de belangrijkste thema’s binnen het onderwijs en de mogelijkheden voor een eigen app-idee. De inschrijving staat open voor leerkrachten en onderwijsdeskundigen, maar ook voor ouders en ondernemers.

Wedstrijd
Het ministerie heeft ook een wedstrijd uitgeschreven voor de beste app in het basisonderwijs. Leerlingen, ouders of leerkrachten die een goed idee hebben voor app of er al een ontwikkeld hebben, kunnen meedoen en interessante prijzen winnen. Inzenden kan nog tot 14 juni.

Meer informatie over de wedstrijd Meester App

Meer informatie en Inschrijven voor het evenement Meester App

 

Zeker tien iPad-scholen à la Maurice de Hond

Na de zomervakantie zullen zeker tien scholen overgaan op het concept O4NT, waar Maurice de Hond een jaar geleden het startschot voor gaf.

Kenmerkend is de inzet van de iPad volgens het principe ‘elk kind een eigen apparaat’. Daardoor is volgens O4NT de aanwezigheid op school niet meer de hele dag nodig: de school zit deels in de iPad en die gaat mee naar huis en op reis. Ook zijn in het concept van O4NT een vast lokaal en een eigen leerkracht niet meer aan de orde. De school is bovendien niet meer gebonden aan de schoolvakanties. Opvang en school lopen vloeiend in elkaar over. Het gebouw is tussen 07.30 en 18.30 uur open.

Via Peil.nl, het eigen opiniekanaal van Maurice de Hond, is uitgezocht hoe het staat met de penetratie van de iPad in gezinnen met jonge kinderen. Vier van de tien kinderen tussen vier en twaalf zijn regelmatig aan de slag op tablet of smartphone. Dat is een aanmerkelijke stijging ten opzichte van 2012. Gaat het in dit tempo door, dan is volgens O4NT binnen drie jaar driekwart van de kinderen thuis op tablet of smartphone aan het werk. Eenderde van de ouders bij wie kinderen thuis op een iPhone of tablet bezig zijn, geeft aan een school volgens het O4NT-concept te prefereren. Hieruit volgt dat scholen het zich volgens O4NT niet meer al te lang kunnen veroorloven te blijven vertrouwen op boek en schriftje.

Zeker tien scholen zullen in augustus omschakelen naar O4NT. In Sneek en Breda zullen Steve JobsScholen van start gaan in de meest zuivere vorm. In de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren scholen componenten van O4NT geleidelijk in. Van die scholen zijn er zes  openbaar:

Almere: Argonaut (samenvoeging van ’t Kofschip en De Waterhoek) en Digitalis
Amstelveen: Eerste Montessorischool
Amsterdam: Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland
Heenvliet: T
weespan
Sneek: De Driemaster
Meer lezen over O4NT? Download een artikel hierover uit het februarinummer van magazine School!.

Lacune in oproep: PO-Raad vergeet openbaar onderwijs

De PO-Raad, de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang houden in hun gezamenlijke position paper over onderwijs, kinderopvang en welzijn geen rekening met de achtergestelde positie van het openbaar onderwijs.

De position paper van de drie organisaties is gericht aan het kabinet en gaat over sluitende arrangementen van onderwijs, kinderopvang en welzijn. Aspecten die in het stuk aan bod komen, zijn samenwerking, flexibele schooltijden en -vakanties en een andere financiering dan tot nu toe gebruikelijk.

Het is goed dat de PO-Raad, de MOgroep en de Brancheorgansiatie Kinderopvang met dit signaal aansluiten op wat VOS/ABB op dit gebied reeds lange tijd doet. De vereniging wijst besturen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs al jarenlang op de mogelijkheid om met alternatieve schooltijden en -vakanties en andere onderwijsinnovaties beter aan te sluiten op het werk- en levensritme van moderne gezinnen.

Het is echter teleurstellend dat in het position paper geen rekening wordt gehouden met de achtergestelde positie waar het openbaar onderwijs mee te kampen heeft. Zo is het voor openbare schoolbesturen wettelijk nog steeds niet mogelijk om integrale kindcentra in stand te houden, terwijl het bijzonder onderwijs die wettelijke mogelijkheid wel heeft. 

Door niet op in te gaan op dit verschil, doet het position paper geen recht aan de specifieke positie van het openbaar onderwijs. Daarmee is de notitie van de PO-Raad en de twee andere organisaties helaas onvolledig.

VOS/ABB roept het kabinet nadrukkelijk op een einde te maken aan de achtergestelde positie van het openbaar onderwijs, omdat de integratie van onderwijs, kinderopvang en welzijn pas mogelijk is als het gehele veld daarbij op gelijkwaardige basis betrokken wordt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

VOS/ABB in Platform Dagarrangementen

Het Platform Dagarrangementen (PDA) is de opvolger van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK). Het PDA heeft een website.

Het PDA wil het maatschappelijk debat aanjagen over de invulling van een breed sluitend aanbod van onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. De discussie over de thema's dagarrangementen en andere schooltijden wordt zowel beleidsmatig als in het onderwijsveld levend gehouden en positief op de beleidsagenda gezet.

VOS/ABB is een van de organisaties die in het PDA vertegenwoordigd zijn.

Informatie: Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl

In School!Week forse korting op workshops filosoferen

Speciaal voor de School!Week 2013 bieden Wonder Why en Wereldwijs vier verschillende workshops met 100 euro korting aan. Ze zijn bedoeld voor leerkrachten uit primair onderwijs en worden begeleid door Sabine Wassenberg, Maaike Merckens (Wonder Why) of Karen Faber (Wereldwijs).

Een workshop duurt 3 uur en kost in de School!Week slechts 150 euro per begeleider (exclusief btw en reiskosten, normale prijs 250 euro). Het maximumaantal deelnemers is 15 personen per begeleider.

Klik hier voor meer informatie.

Voortgezet onderwijs heeft digitale impuls nodig

De KNAW wijst erop dat havo- en vwo-leerlingen weliswaar vaardig zijn met bijvoorbeeld smartphones en Facebook, maar dat ze onvoldoende zicht hebben op de impact en risico’s van digitale communicatie.

Daarbij komt, zo stelt de KNAW, dat het huidige informaticaonderwijs niet leidt tot de digitale geletterdheid, die een basisvaardigheid is in de huidige samenleving die door ICT wordt gedomineerd.

De KNAW pleit daarom voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo en vwo en een grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de KNAW.