Uit de Eerste regeling personele bekostiging 2021-2022 blijkt dat de bedragen gemiddelde-personeelslastbedragen gelijk blijven. Wel zijn er ten opzichte van 2020-2021 aanpassingen in het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Dat heeft vooral te maken met de afschaffing van de prestatiebox.

Het budget voor de prestatiebox, die per 2021-2022 niet meer zal bestaan, wordt herverdeeld over verschillende posten. Zo wordt het bedrag per leerling voor de prestatiebox met ingang van het komende schooljaar vervangen door een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Dit bedrag is opgenomen in artikel 40 van de regeling en bedraagt voor het schooljaar 2021–2022 € 92,06. Voor de besteding van dit bedrag is een aparte regeling gepubliceerd.

Deel prestatiebox naar lumpsum

Daarnaast is het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is verhoogd met € 107,59 per leerling, doordat een deel van de prestatieboxmiddelen aan de lumpsum is toegevoegd. In het bedrag is per leerling € 16,48 opgenomen voor cultuureducatie. Dit zal inzichtelijk blijven.

Daarnaast blijft er vanuit het budget van de prestatieboxmiddelen nog een bedrag van in totaal € 8 miljoen over om wekelijks 2 uren bewegingsonderwijs te realiseren. Dit zal waarschijnlijk verwerkt worden in een aparte subsidieregeling. Het is nog niet duidelijk wanneer hierover meer duidelijkheid komt. Dit zal dus niet in de regeling bekostiging worden opgenomen.

Iets meer werkdrukmiddelen

In het schooljaar 2021-2022 is net als in het huidige schooljaar het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen:

  • Basisonderwijs: € 252,78 per leerling
  • Speciaal basisonderwijs: € 379,17 per leerling
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs: € 505,56 per leerling

Deze bedragen zijn 0,56% hoger dan in het huidige schooljaar.

Gesloten jeugdzorg

De bijzondere bekostiging van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en instellingen voor gesloten jeugdzorg die zijn verbonden aan scholen voor cluster 4 (GJI’s) wijzigt: met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs wordt van de schooljaarsystematiek overgestapt op een kalenderjaarsystematiek. De bijzondere bekostiging voor GJI/JJI gaat daardoor beter aansluiten op de actualiteit, aangezien de capaciteit die wordt toegekend voor een kalenderjaar ook daadwerkelijk de grondslag vormt voor de bekostiging in dat kalenderjaar.

In aanloop naar de vereenvoudiging wordt met het inbouwen van een herberekeningsmoment per 1 januari 2022 een voorschot genomen op deze aansluiting op de actualiteit. In het vijfde lid van artikel 36 wordt geregeld dat, op grond van de door de betreffende ministers toegekende capaciteit op 1 januari 2022, de bekostiging wordt aangepast aan de actuele capaciteit voor de maanden januari tot en met juli 2022.

Beloning VSO-leraren

Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt ambtshalve de bijzondere bekostiging toegekend voor een beloning aan leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor deze bekostiging hoeft dus niet meer een aanvraag te worden ingediend.

Het bekostigingsbedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs dat op 1 oktober 2020 op de school is ingeschreven en uiterlijk op 1 december 2020 in het register onderwijsdeelnemer is opgenomen.

Nationaal Programma Onderwijs

Om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen, is het kabinet gekomen met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarvoor wordt voor de periode 2021-2023 een extra bedrag van 8,5 miljard euro uitgetrokken. In de bekostigingsregeling staat hier echter niets over vermeld.

Deel dit bericht: