Een schoolbestuur dat bij VOS/ABB is aangesloten, heeft onlangs de Helpdesk benaderd vanwege een boete van 8000 euro die werd opgelegd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het bevoegd gezag had een opdrachtovereenkomst afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Conform deze overeenkomst werden schoonmakers ingezet op de scholen. Een van de schoonmakers bleek geen tewerkstellingsvergunning te hebben.

De Wet arbeid vreemdelingen verbiedt een werkgever een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.

Werkgever bent u al heel snel!

Het begrip ‘werkgever’ wordt in deze wet gedefinieerd als degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten. Er wordt dus een ruim werkgeversbegrip gehanteerd. Ook opdrachtgevers die het werk via een opdrachtnemer laten uitvoeren, worden volgens de Wet arbeid vreemdelingen aangemerkt als werkgever!

Dit betekent dat opdrachtgevers dienen te verifiëren of de personen die de overeengekomen opdracht uitvoeren een vreemdeling zijn conform de Wet arbeid vreemdelingen en, zo ja, of zij over een tewerkstellingsvergunning beschikken. De opdrachtgever is dus verantwoordelijk om zorg te dragen voor een tewerkstellingsvergunning voor degenen die feitelijk arbeid verrichten op de school.

In geval van een opdrachtovereenkomst kan de opdrachtgever aan deze verplichting voldoen door een kopie van de tewerkstellingsvergunning te vragen aan de opdrachtnemer (die moet immers ook zorg dragen voor een tewerkstellingsvergunning). Kan zo’n kopie niet worden overlegd, dan zal de opdrachtgever zelf zorg dienen te dragen voor de tewerkstellingsvergunning.

Let op: bovengenoemde verplichting geldt niet alleen als schoolbesturen opdrachtovereenkomsten afsluiten, maar ook als zij via een uitzend- of payroll-constructie personeel inhuren.

Handel strikt!

Schoolbesturen doen er zeer verstandig aan om in een opdrachtovereenkomst vast te leggen dat de opdrachtnemer uitsluitend personeel zal inzetten dat beschikt over een tewerkstellingsvergunning als er personen worden ingezet die worden aangemerkt als vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. Als dit gebeurt, moet een kopie van de tewerkstellingsvergunning worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Hetzelfde geldt indien schoolbesturen personeel inhuren via payroll- of uitzendbureaus.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: