De kinder- en mensenrechten blijven een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs – ook na 20 november, de dag waarop is stilgestaan bij het feit dat 25 jaar geleden het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de VN werd ondertekend. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben ervoor gekozen de kinderrechten centraal te stellen in de School!Week 2015 van 16 tot en met 21 maart.

De School!Week is de jaarlijkse week waarin de openbare scholen in heel Nederland op basis van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs kunnen laten zien waar zij voor staan. Onlangs hebben we de scholen de handreiking kinder- en mensenrechten in het openbaar onderwijs toegestuurd. Deze handreiking laat zien hoe vanzelfsprekend de samenhang tussen de kernwaarden en kinder- en mensenrechten is.

Niet alleen het leren over de kinderrechten, maar ook het oefenen met deze rechten is belangrijk. Neem de kernwaarden ‘Iedereen welkom’ en ‘Iedereen benoembaar’: we maken in de openbare school geen onderscheid op basis van afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid van zowel leerlingen als leerkrachten.

Principes als non-discriminatie en gelijkwaardigheid komen terug in de kinder- en mensenrechten. Het recht op een eigen geloof of levensovertuiging hangt hiermee samen: in het openbaar onderwijs spreken we geen voorkeur uit voor een bepaalde levensovertuiging, maar we besteden wel op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan godsdienst en levensbeschouwing.

Vanuit de kernwaarde ‘Van en voor de samenleving’ spreekt het democratisch gehalte van de openbare school. Wij betrekken ouders, personeelsleden en leerlingen actief bij besluitvorming. Ook dat sluit aan op de kinderrechten, waarin staat dat kinderen recht hebben op een eigen mening. Laten we dus goed naar ze luisteren, ook op de plaats waar kinderen overdag het meeste zijn: de school.

We dagen dan ook alle openbare scholen uit om een actieve leerlingenraad in te stellen: van groep 1 van de basisschool tot en met het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. Er zijn al veel scholen die hier met succes werk van maken. Openbare basisschool Het Avontuur in Almere laat zien hoe dit kan:

Deel dit bericht: