Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Dat blijkt uit het internationale TIMSS-onderzoek dat onderwijsminister Arie Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

TIMMS staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. Een van de uitkomsten is dat groep 6-leerlingen in Nederland op rekenen beter presteren dan leeftijdgenoten in veel andere landen. Minister Slob noemt het ‘een mooie opsteker’ dat het Nederlandse basisonderwijs erin slaagt om de rekenresultaten van leerlingen te verbeteren, ‘ondanks moeilijke omstandigheden zoals een tekort aan personeel’.

Op natuuronderwijs zijn de resultaten stabiel gebleven en scoren de leerlingen gemiddeld. Vier jaar geleden bleken de prestaties van de leerlingen juist te zijn gedaald.

Jongens zijn in alle landen die aan TIMMS meededen over het algemeen beter in rekenen dan meisjes. Verder blijkt dat leerlingen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is, minder goed presteren op zowel rekenen als natuuronderwijs. Een verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat hun leesvaardigheid vaak ook minder goed is.

Positief over school

Uit het TIMMS-onderzoek komt ook naar voren in vergelijking met ons omringende landen leerlingen, leerkrachten en schoolleiders in Nederland het positiefst zijn over hun school. Nederlandse leerlingen worden relatief weinig gepest. Leraren in Nederland geven aan trots te zijn op hun beroep. Wel vinden ze hun werkdruk hoog.

Lees meer…

Deel dit bericht: