Regieteam voor onderwijs aan asielkinderen

Het Regieteam Asielkinderen gaat binnenkort van start. Hierin komen onder andere de sectororganisatie PO-Raad en VO-raad.

In het Regieteam Asielkinderen komen ook andere partijen die betrokken zijn bij de opvang van asielkinderen en het verzorgen van goed onderwijs voor hen. Het gaat onder andere om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, LOWAN dat onderwijs voor nieuwkomers ondersteunt, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en onderwijsvakbonden.

De verwachting is dat het aantal asielzoekerskinderen in Nederland als gevolg van de vluchtelingenstroom uit met name Syrië de komende tijd fors gaat toenemen. Als deze kinderen een status hebben gekregen, hebben zij volgens het Kinderrechtenverdrag binnen drie dagen het recht op onderwijs.

Lees meer…