Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

‘Ondanks corona gaat het werk door. Zo zat ik vandaag aan tafel bij minister Slob voor OCW, samen met collega’s van de andere profielorganisaties. We spraken met hem over de toekomst van het onderwijs. Natuurlijk hebben we het gehad over de impact van corona op de scholen, maar ook over burgerschapsvorming, medezeggenschap en ons gezamenlijke manifest. Dit manifest omvat standpunten die we als profielorganisaties hebben meegegeven aan de programmacommissies van de politieke partijen.’

‘In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart, hebben VOS/ABB en de andere profielorganisaties de handen ineengeslagen om vanuit gelijkwaardigheid de verkiezingsprogramma’s te voorzien van input met dit manifest. De input is breed gedragen vanuit alle kleuren van ons diverse bestel. VOS/ABB en de profielorganisaties Verus, VBS, VGS, LVGS en ISBO hebben elkaar vooral gevonden in de wens om het onderwijs te verbeteren. We willen ons samen met onze achterban inzetten op kwalitatief goed onderwijs in de toekomst. Het doel is om vanuit diversiteit en eigenheid de scholen meer ruimte te geven. We pleiten voor meer pedagogisch perspectief in het onderwijs.’

Geef onderwijsprofessionals meer vrijheid

‘Het zal u niet zijn ontgaan, dat de onderwijsresultaten in Nederland dalen, het aantal voortijdige schoolverlaters stijgt en laatbloeiers of kinderen met bijvoorbeeld een beperking steeds minder kunnen meekomen. Dit is natuurlijk onacceptabel. De overheid reageert hierop al snel met extra regels voor scholen en aanscherpingen in de wet. In onze ogen moet de overheid minder op de regels zitten en zich terughoudender opstellen. De trend wijst er immers op dat minder ruimte voor onderwijsinstellingen leidt tot slechter onderwijs. Geef onderwijsprofessionals juist de vrijheid om vanuit pedagogisch perspectief het onderwijs in te vullen. Niet alleen cognitieve vaardigheden zijn van belang, ook sociale vaardigheden en persoonsvorming zijn effectief voor de ontwikkeling van leerlingen. De afgelopen periode hebben scholen bewezen dat zij flexibel zijn en een zichtbare en cruciale rol vervullen bij de persoonsvorming en sociale vaardigheden.’

‘Ik vraag daarom samen met de profielorganisaties (in lijn met bijvoorbeeld de Onderwijsraad, die de sociale functie van de school benoemt) aandacht voor de volgende standpunten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief. Het onderwijs wordt veel benaderd vanuit het oogpunt van doelmatigheid, naast de overige functies binnen het onderwijs. Pedagogisch perspectief geeft bredere kijk op onderwijskwaliteit. Toenemende ruimte in de samenleving en onderwijsveld voor deze ’tweede taal’ (beweging van meten is weten naar menselijke maat).
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte. De kern van de pedagogische ruimte zit in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is in de komende periode inzet nodig om de professionele pedagogische ruimte te versterken.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is, ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Maak dit onderwijsstelsel mogelijk door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs en ruimte te geven in regelgeving voor scholen.

Ontmoeting door dialoog

‘De onafhankelijke profielorganisaties vertegenwoordigen de volledige breedte van de onderwijssector. Door middel van de gezamenlijke standpunten voeren we zowel in de politiek als in het onderwijs de dialoog. We vragen ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Daarom willen we de komende maanden op verschillende bijeenkomsten de verdieping zoeken. Dus houd de VOS/ABB-agenda en de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB goed in de gaten!

Deel dit bericht: