Schoolbesturen moeten voldoende liquide middelen en genoeg eigen vermogen hebben. Dat benadrukt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024.

Alle schoolbesturen in het funderend onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs hadden eind 2022 in totaal € 13,4 miljard aan liquide middelen en een totaal eigen vermogen van € 16,8 miljard. Dit betekent volgens de inspectie niet per se dat ze onnodig geld oppotten.

‘Besturen hebben liquide middelen nodig. Zonder deze middelen kunnen bijvoorbeeld de salarisbetalingen gevaar lopen. Voor de lange termijn heeft het bestuur voldoende eigen vermogen nodig om een stabiel beleid te kunnen voeren en tegenvallers op te kunnen vangen’, aldus de inspectie.

De liquiditeit en solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen) van de onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren over alle sectoren heen relatief stabiel en liggen gemiddeld boven de signaleringswaarden die de inspectie hanteert om te beoordelen of een bestuur aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Volgens prognoses van de besturen zullen de waarden in de meeste sectoren de komende jaren enigszins dalen.

Lees meer…

Deel dit bericht: