Demissionair onderwijsminister Arie Slob heeft de schoolbesturen een brief gestuurd, waarin hij advies geeft over de manier waarop scholen corona-achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk kunnen wegwerken. De brief staat in het teken van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

‘Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk begint met het inlopen van de vertragingen, maar er is ruimte om waar nodig achterstanden in de komende twee schooljaren in te lopen. Om verdere vertragingen te voorkomen kunt u focus aanbrengen door de nadruk te leggen op de kern van de lesstof. Dit kan door bijvoorbeeld in beeld te brengen welke lesstof eventueel later aan bod kan komen.’ Hij kondigt aan dat SLO hiervoor binnenkort met een handreiking komt.

Kansrijk adviseren

Hij roept de scholen op om bij de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs ‘kansrijk te adviseren en kansrijk te plaatsen’.  Ook dringt hij erop aan ‘warm’ over te dragen. ‘Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen po- en vo-scholen in de regio en een goede betrokkenheid van ouders’, aldus Slob.

Het is volgens de minister de bedoeling dat leerlingen die extra onderwijs en begeleiding nodig hebben naar een zomerschool kunnen. ‘U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in de zomervakantie de eerste en de laatste week van de vakantie een aanbod te organiseren. Het volgen van lessen is facultatief voor leerlingen. Ik vraag u wel om deelname te stimuleren.’ Vanuit het NPO komt geld beschikbaar voor zomerscholen.

Schoolscan

De minister meldt verder dat van schoolbesturen wordt verwacht dat ze een schoolscan uitvoeren. ‘Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan u vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze kunt maken voor passende interventies.’ De schoolscan moet zich volgens Slob richten op op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen. De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor thuiszitters.

De schoolscan moet volgens Slob ook in beeld brengen wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en of er externe expertise nodig is.

Financiering

Over de financiering vanuit het NPO meldt Slob dat er ‘veel geld’ komt voor scholen en gemeenten. ‘Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan.’ Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

Lees de brief

Deel dit bericht: