Positieve evaluatie Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft veel bereikt in de betrekkelijk korte periode dat deze belangenorganisatie actief is. Dat is een van de conclusies die in het rapport Evaluatie Ouders & Onderwijs staan.

Ouders & Onderwijs bestaat sinds 2014. Het is de enige landelijke organisatie voor ouders met schoolgaande kinderen die subsidie krijgt van het ministerie van OCW.

Tot 2014 kregen verschillende ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), in totaal 2,9 miljoen euro subsidie per jaar. In 2013 werd daar een einde aan gemaakt. Dat was een bezuinigingsmaatregel van het vorige kabinet-Rutte.

Aanvankelijk wilde het kabinet de subsidie voor belangenbehartiging voor ouders helemaal stopzetten, maar daar stak de Tweede Kamer een stokje voor. Er werd besloten de subsidie te verlagen naar 1 miljoen euro per jaar voor één nieuwe ouderorganisatie. Dat werd de Landelijke Ouderraad, die zich later omdoopte tot Ouders & Onderwijs.

Ouders & Onderwijs werkt efficiënt

In het evaluatierapport staat dat Ouders & Onderwijs ‘steeds ruim binnen de begroting’ is gebleven. Er staat ook dat er ‘een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd met betrekking tot het bieden van informatie aan ouders rond het onderwijs’. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er ‘efficiënt wordt gewerkt’.

Dat Ouders & Onderwijs is een relatief korte periode veel heeft bereikt, wordt in het rapport geïllustreerd aan de doorstart van het informatiepunt 5010 (dat voorheen bij VOO lag) en de vorming van een netwerk van ouderorganisaties en -groepen.

Bovendien heeft Ouders & Onderwijs ‘diverse initiatieven ontplooid om ouders te vertegenwoordigen in overleggen met de overheid, de sector en de volksvertegenwoordiging’, zo staat in het evaluatierapport.

Toekomstige financiering

De onderzoekers die de evaluatie uitvoerden, stellen dat Ouders & Onderwijs relevant blijft voor de toekomst. ‘Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is er voldoende basis om over te gaan tot een meer structurele financiering.’

Lees meer…

Ouderorganisaties slaan handen ineen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil samen met de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO) en met de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO) één ouderorgaan vormen. Dat heeft VOO-directeur Bert-Jan Kollmer in de Tweede Kamer gezegd bij de overhandiging van een petitie voor behoud van een sterke vertegenwoordiging van ouders in het onderwijs.

De petitie van de drie belangenorganisaties volgt op het voornemen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de subsidie voor de ouderorganisaties stop te zetten. Als dat doorgaat, zijn ouders straks niet meer vertegenwoordigd als gelijkwaardige partner voor goed onderwijs.

VOO, LOBO en NKO benadrukken in hun petitie het belang van een evenwichtige (politieke) besluitvorming voor goed onderwijs. Het belang van ouders dient in dit kader nadrukkelijk te worden erkend. De ouderorganisaties benadrukken ook dat ze zorgen voor deskundigheidsbevordering, onder andere op het gebied van medezeggenschap. Tevens noemen zij het informatiepunt 5010. Als dit wegvalt, kunnen ouders nergens meer terecht voor laagdrempelige informatievoorziening.

De drie indieners van de petitie hebben al het initiatief genomen om vanuit één landelijk ouderorgaan de belangenbehartiging voor ouders, het informatiepunt 5010 en deskundigheidsbevordering te blijven aanbieden. Dit nieuwe landelijke orgaan kan, zo staat in de petitie, ‘voor 1 miljoen euro minder, door bundeling van krachten, de opgebouwde expertise behouden en op efficiënte en effectieve wijze de genoemde taken vervullen’.

Het feit dat de Vereniging Openbaar Onderwijs dit wil, betekent volgens directeur Bert-Jan Kollmer geenszins dat zijn vereniging ophoudt te bestaan. Desgevraagd legt hij uit dat VOO terug wil naar de situatie, waarin zijn vereniging niet de specifieke belangen van ouders, maar de algemene belangen van het openbaar onderwijs behartigt. De belangenbehartiging voor ouders is volgens hem tegenwoordig niet meer zo sterk als vroeger aan het openbare of bijzondere karakter van de scholen gebonden.

Deze ontwikkeling kan volgens Kollmer de samenwerking met VOS/ABB verder verstevigen. VOO en VOS/ABB werken al op verschillende terreinen samen, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse School!Week, het magazine School! en medezeggenschapscursussen.