Meeste scholen stellen adviezen bij na eindtoets

Twee op de drie basisscholen stellen schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bij naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een peiling.

De bijstelling gebeurt in meer dan de helft van de gevallen op verzoek van de school. Bij de helft gaat het om één of twee leerlingen. Bij 10 procent betreft het meer dan vijf leerlingen.

In de meeste gevallen worden de schooladviezen bijgesteld op verzoek van de school. In ruim een vijfde deel van de bijstellingen gebeurt dit op verzoek van de ouders. Ook vinden bijstellingen plaats in gezamenlijk overleg tussen school en ouders.

Lees meer…

Adviezen voor overgang naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad geeft drie aanbevelingen om de overgangen in het onderwijs soepel te laten verlopen. 

De raad constateert dat selectie  in het onderwijs een steeds grotere rol speelt. ‘Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs zijn het vooral laatbloeiers en leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus die hiervan de nadelen ondervinden’ zo schrijft de Onderwijsraad. Daarnaast maken leerlingen volgens de raad lang niet altijd een goed onderbouwde keuze voor een vervolgopleiding.

De aanbevelingen van de Onderwijsraad luiden als volgt:

  • Bewaak de ruimte die scholen hebben om leerlingen kansen te geven;
  • Verzacht de overgangen met maatwerk voor specifieke groepen leerlingen;
  • Verbeter loopbaanontwikkeling en –begeleiding.

Lees meer…

Allochtone jeugd vaak te laag ingeschat

Het instituut deed onderzoek onder 1000 Turken en Marokkanen van de tweede generatie in Amsterdam en Rotterdam. Een kwart van hen blijkt hoogopgeleid en maatschappelijk succesvol: zij behoren tot een nieuwe elite  binnen die gemeenschappen.

De helft van hen heeft het succes via een tijdrovende omweg moeten bereiken: vanaf vmbo of mavo naar het hoger onderwijs. ‘Dit roept vragen op over de selectie na de basisschool.  Het is waarschijnlijk dat een groot deel van deze jongeren er ook via de korte weg had kunnen komen”, concluderen de onderzoekers. Volgens hen komt de selectie te vroeg of zijn de selectiemechanismen zijn ontoereikend.

Een deel van het niet herkende talent werd eerder nog via de brede brugklas opgespoord en naar havo of vwo geleid. Maar er zijn in Amsterdam niet veel brede brugklassen meer, en de overstap van mavo naar havo is door de invoering van het studiehuis bemoeilijkt. “Juist die routes die jarenlang voor verschillende achterstandsgroepen de succesroutes waren, zijn in de afgelopen tien jaar afgeschaft”, zeggen de onderzoekers, die aantekenen dat er tegelijkertijd veel geld aan achterstandsleerlingen wordt besteed. Zij pleiten voor reparatie van de succesroutes en voor de inrichting van kopklassen. 

Vmbo-mbo
Uit het onderzoek blijkt verder dat een aanzienlijke groep kansrijke jongeren vroegtijdig uitvalt.  De onderzoekers pleiten voor een ononderbroken leerlijn waar vmbo en mbo opgaan in één traject. De onderzoekers: “Onze cijfers laten zien dat uitval in de overgang naar het mbo net zo belangrijk is als de uitval in het mbo. Meer dan de helft van de tweede generatie risicojongeren stopt reeds na de middelbare school. De helft doet dit met een middelbare school diploma van het Vmbo en de helft zonder diploma”.

Geen pessimistisch beeld
De tweede generatie Turken en Marokkanen maakt een steeds groter deel uit van de stedelijke jeugd. De toekomst van de steden is dan ook nauw verbonden met de integratie van de tweede generatie. Volgens de onderzoekers is er – ondanks herhaaldelijke incidenten waarbij deze jongeren betrokken zijn – geen reden voor een algemeen pessimistisch beeld.

“De groep hoog opgeleide jongeren overtreft in aantal de groep jongeren zonder startkwalificatie. Dat is opmerkelijk gezien de bestaande beelden van de groep: meestal worden Turkse en Marokkaanse jongeren in een adem genoemd met problemen. Dat beeld dient gezien onze cijfers bijgesteld te worden. Succesvolle jongeren overtreffen de risico jongeren in aantal”, zo staat in het rapport.

Het complete rapport van het IMES is hier te downloaden.