Handel strikt en voorkom boete voor illegale arbeid!

Een schoolbestuur dat bij VOS/ABB is aangesloten, heeft onlangs de Helpdesk benaderd vanwege een boete van 8000 euro die werd opgelegd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het bevoegd gezag had een opdrachtovereenkomst afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Conform deze overeenkomst werden schoonmakers ingezet op de scholen. Een van de schoonmakers bleek geen tewerkstellingsvergunning te hebben.

De Wet arbeid vreemdelingen verbiedt een werkgever een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.

Werkgever bent u al heel snel!
Het begrip ‘werkgever’ wordt in deze wet gedefinieerd als degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten. Er wordt dus een ruim werkgeversbegrip gehanteerd. Ook opdrachtgevers die het werk via een opdrachtnemer laten uitvoeren, worden volgens de Wet arbeid vreemdelingen aangemerkt als werkgever!

Dit betekent dat opdrachtgevers dienen te verifiëren of de personen die de overeengekomen opdracht uitvoeren een vreemdeling zijn conform de Wet arbeid vreemdelingen en, zo ja, of zij over een tewerkstellingsvergunning beschikken. De opdrachtgever is dus verantwoordelijk om zorg te dragen voor een tewerkstellingsvergunning voor degenen die feitelijk arbeid verrichten op de school.

In geval van een opdrachtovereenkomst kan de opdrachtgever aan deze verplichting voldoen door een kopie van de tewerkstellingsvergunning te vragen aan de opdrachtnemer (die moet immers ook zorg dragen voor een tewerkstellingsvergunning). Kan zo’n kopie niet worden overlegd, dan zal de opdrachtgever zelf zorg dienen te dragen voor de tewerkstellingsvergunning.

Let op: bovengenoemde verplichting geldt niet alleen als schoolbesturen opdrachtovereenkomsten afsluiten, maar ook als zij via een uitzend- of payroll-constructie personeel inhuren.

Handel strikt!
Schoolbesturen doen er zeer verstandig aan om in een opdrachtovereenkomst vast te leggen dat de opdrachtnemer uitsluitend personeel zal inzetten dat beschikt over een tewerkstellingsvergunning als er personen worden ingezet die worden aangemerkt als vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. Als dit gebeurt, moet een kopie van de tewerkstellingsvergunning worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Hetzelfde geldt indien schoolbesturen personeel inhuren via payroll- of uitzendbureaus.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Praktijklokalen moeten veiliger

In negen van de tien scholen wordt in de praktijklokalen volgens de Arbeidsinspectie onveilig gewerkt. Vooral in de praktijklokalen metaalbewerking, houtbewerking en voertuigentechniek gaat het mis. Regelmatig trof de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld boor-, slijp- en zaagmachines aan die niet waren afgeschermd. Sommige machines bleken door de leveranciers zo te zijn geleverd. 

In natuur- en scheikundelokalen en laboratoria kwamen overtredingen voor met gevaarlijke chemicaliën. Hier ontbrak bijvoorbeeld een lekbak of waren de stoffen niet juist opgeslagen. Bij onjuiste opslag kunnen verschillende stoffen samen leiden tot bijvoorbeeld brand. Ook houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, is een gevaarlijke stof. De Arbeidsinspectie constateert dat veel scholen niet bekend zijn met het explosiegevaar bij de afzuiging van houtstof. Dit kan met zuurstof een explosief mengsel vormen.

De Arbeidsinspectie vindt het extra belangrijk dat deze risico’s worden aangepakt omdat het gaat om leerlingen op een leeftijd waar ongelukken door onervarenheid of onoplettendheid op de loer liggen. Leerlingen zijn bovendien de toekomstige werknemers. Het is van belang dat veilig en gezond werken in de opleiding goed wordt aangeleerd.

Daarom gaan werkgevers en werknemers afspraken maken over veilig en gezond werken. Zij zullen deze waar nodig aanvullen met maatregelen voor de beveiliging van machines en gevaarlijke stoffen. Ook worden de resultaten van de inspecties besproken in de bijeenkomsten die de sectororganisaties in 2009 houden.