SER wil dat kindvoorzieningen verheffen en verbinden

De Sociaal-Economische Raad (SER) beschouwt kindvoorzieningen als een middel tot verheffen en verbinden. Die maatschappelijke doelstellingen dienen volgens de raad te worden verankerd in een toekomstig stelsel.

Het adviesorgaan voor regering en parlement schrijft in het ontwerpadvies Gelijk goed van start dat het loont om te investeren in jonge kinderen met een achterstand. Als op jonge leeftijd ontwikkelingsachterstanden worden aangepakt, kunnen volgens de SER ‘de effecten van vroege ontwikkelingsverschillen ongedaan (…) worden gemaakt’. Het positieve gevolg hiervan is, zo schrijft de raad, dat de leerprestaties gedurende de schoolcarrière beter zullen zijn.

Daarnaast ziet de raad een rol weggelegd voor kindvoorzieningen bij het bevorderen van sociale integratie. ‘Jonge kinderen met verschillende achtergronden kunnen in deze voorzieningen samen leren en samen spelen en als bijkomend voordeel krijgen allochtone en autochtone ouders zo de kans om elkaar te ontmoeten.’

Voor alle kinderen
Kindvoorzieningen kunnen, aldus de SER, tegelijkertijd de functie van ‘verheffen’ en ‘verbinden’ hebben. Gezien de baten en de positieve effecten ziet de raad voorzieningen voor opvang en educatie als een publiek belang. Dit zou moeten worden verankerd in een toekomstig stelsel, onder andere door op termijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ongeacht achtergrond of afkomst en ongeacht of ouders werken, in de gelegenheid te stellen ‘in voldoende mate aan kindvoorzieningen deel te nemen’.

Het beleid moet volgens de SER met name gericht zijn op het borgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de kindvoorzieningen. De raad pleit voor een inclusief systeem, waarbinnen kinderen met een achterstand extra aandacht krijgen en worden ondersteund. In dit kader gebruikt de SER de termen ‘passende kinderopvang’ en ‘maatwerk’. De raad verbindt die termen met voor- en vroegschoolse educatie.

Schets van de toekomst
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag na de ministerraad laten weten dat het SER-advies een mogelijk beeld schetst van de toekomst. Het gaat volgens hem echt niet lukken om het, zoals de SER adviseert, voor alle kinderen mogelijk te maken om vier dagdelen per week naar de kinderopvang te gaan. Het zou al mooi zijn, vindt hij, als er twee dagdelen opvang per week worden gerealiseerd.

Handreiking over samenwerking in integrale kindcentra

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft voor scholen en kinderopvangorganisaties een handreiking over integrale kindcentra (IKC’s) gepubliceerd.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of samenwerking ontstaat als sprake is van een integraal huisvestingsplan.

De meest vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang krijgt vorm in een IKC. Daarin is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.

Download de handreiking van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

VOS/ABB heeft in maart jongstleden op het besloten ledengedeelte van deze website een handreiking gepubliceerd over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en kinderopvang. Deze handreiking gaat niet alleen over IKC’s, maar ook over minder vergaande vormen van samenwerking.

Meer uniforme kwaliteitseisen voor onderwijs en opvang

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van PvdA en VVD aangenomen die ertoe oproept de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten.

Het is voor brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) van groot belang om de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat onder andere om de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Ook op het gebied van bestuur en management, personeelszaken en huisvesting is het van belang dat de kwaliteitseisen en toezichtkaders naar elkaar toe groeien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geld voor brede scholen snel aanvragen

Het gaat om de nieuwe regeling van het ministerie van OCW voor de verbetering van de bestaande gebouwen van brede scholen. Ook brede scholen die dit jaar of in 2010 gereed komen, komen in aanmerking. Er is 28 miljoen euro beschikbaar gesteld om de huisvesting zo aan te passen dat deze meer is gericht op multifunctioneel gebruik.

Er zijn voorwaarden gesteld aan de toekenning van de middelen. De criteria hebben betrekking op:

  1. het aandeel publieke en private financiering;
  2. de grootte van de gemeente;
  3. het multifunctionele karakter van de huisvesting;
  4. het aantal vertegenwoordigde sectoren.

Voor de besteding van de middelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan multifunctionele ruimtes, klimaatbeheersing of het organiseren van tussenschoolse opvang.  

VOS/ABB gaat er in haar plan van aanpak van uit dat een gemeenschappelijke visie van de deelnemers op het multifunctionele gebruik van de school noodzakelijk is. Een goede samenwerking resulteert in een gezamenlijke visie  en maakt een succesvolle aanvraag mogelijk. De adviseurs van VOS/ABB kunnen deze samenwerking snel op poten zetten.

Wilt u meer informatie over de regeling of wilt u dat wij voor u inventariseren wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact op met onze adviseurs: