Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

Onderwijsminister Arie Slob betreurt het dat het ministerie van OCW een onjuiste brief naar de schoolbesturen heeft gestuurd over het aanleveren van lerarengegevens. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen.

De Tweede Kamerleden Eppo Bruins van de ChristenUnie, Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA hadden vragen gesteld over brieven waarin schoolleiders wordt gewezen op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister. ‘Deze brief had niet in deze vorm verstuurd moeten worden: de informatie die er in staat is onvolledig. Dat betreur ik’, aldus Slob.

Lerarenregister, bekwaamheidsdossiers, portfolio’s…

Hij wijst er in zijn antwoorden op dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige bekwaamheidsdossier, dat in handen is van het schoolbestuur.

‘Ik vind het daarom belangrijk dat besturen gegevens aanleveren, zodat leraren van het portfolio gebruik kunnen maken. Om dubbele lasten te voorkomen, hoeven  schoolbesturen die het portfolio onder leraren stimuleren niet langer bekwaamheidsdossiers bij te houden’, zo schrijft de minister.

Schoolbesturen blijven volgens hem verplicht de gegevens aan te leveren, maar de leraar bepaalt zelf of hij of zij het portfolio wil gebruiken. Schoolbesturen die ervoor kiezen geen gegevens aan te leveren, moeten wel kunnen aantonen, zo benadrukt Slob, dat zij op een andere wijze de professionele ontwikkeling van hun leraren stimuleren. Dit laatste stond echter niet in de brieven vermeld.

‘Dit zal gerectificeerd worden’, aldus de minister. Hij laat een nieuwe brief versturen.

Staking: modelbrief om ouders te informeren

PO Front heeft een staking in het basisonderwijs aangekondigd. Als het doorgaat, leggen leraren op dinsdag 27 juni een uur het werk neer. Het is belangrijk dat u ouders daar tijdig van op de hoogte stelt. U kunt daarvoor een modelbrief gebruiken, die u desgewenst zelf kunt aanpassen aan de situatie op uw school.

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op dinsdag 27 juni aan het begin van de schooldag een uur worden gestaakt, zodat de lessen een uur later dan gebruikelijk zullen beginnen. Er zijn ook geluiden dat er leraren zijn die op 27 juni ’s middags een uur eerder met de lessen willen stoppen.

In de modelbrief wordt ouders opgeroepen hun kind(eren) een uur later naar school of een uur eerder naar huis te laten gaan. Als dat bij ouders op bezwaren stuit, kunnen zij hun kind(eren) op de normale tijd naar school laten gaan of daar laten blijven. De school heeft immers de plicht kinderen op te vangen, ook als er wordt gestaakt.

Uur na staking inhalen?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen op de mogelijkheid dat het uur waarin wordt gestaakt, op een later moment moet worden ingehaald. Dat zou het geval kunnen zijn als de school geen zogenoemde marge-uren meer heeft en dus met dit ene uur waarin wordt gestaakt niet meer aan de minimale onderwijstijd voldoet.

Als dit aan de orde is en de school al weet wanneer het uur ingehaald gaat worden, dan kunt u dat zelf aan de modelbrief toevoegen.

DOWNLOAD MODELBRIEF

De Onderwijsjuristen hebben eerder al in het licht van de mogelijke staking in het basisonderwijs een toelichting geschreven over wat scholen in dit geval moeten doen.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl