Wetsvoorstel registreren van leerlingen passend onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft mede namens zijn collega Sharon Dijksma van Economische Zaken het wetsvoorstel ingediend voor het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs (BRON).

Met de invoering van de zorgplicht op 1 augustus 2014 (passend onderwijs) vervalt de leerlinggebonden financiering (lgf of ruzakje). Daarmee verdwijnt ook het zicht op het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het wetsvoorstel moet dit voorkomen.

Om voor het toezicht en voor monitoring en evaluatie zicht te houden op deze groep, regelt deze wet vier typen registraties door het bevoegd gezag in BRON:

  • de periode waarvoor een ontwikkelingsperspectief is afgegeven;
  • de periode waarvoor een leerling in het voortgezet onderwijs op een orthopedagogisch-didactisch centrum is geplaatst;
  • de periode waarvoor een leerling begeleiding ontvangt van een cluster 1- of cluster 2-instelling;
  • de periode waarvoor een leerling begeleiding ontvangt van een epilepsieschool.

Het is de bedoeling van het kabinet dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar 2014-2015 in werking treedt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Leerlinggegevens: keiharde deadline 1 december!

Schoolbesturen en scholen kunnen tot 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Als u wijzigingen na 1 december doorgeeft, tellen die niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging!

In een brief aan alle schoolbesturen in het primair onderwijs benadrukt het ministerie van OCW dat het niet meer coulant omgaat met te laat aangeleverde wijzigingen. De deadline van 1 december wordt dus strikt gehandhaafd!

Vanaf vrijdag 1 november kunt u uw leerlinggegevens in BRON inzien. Dat kan via de webpagina Open Onderwijsdata van DUO. Vanaf dat moment hebt u dus nog een maand de tijd om eventuele fouten te herstellen.

Let op: het gaat hierbij niet om de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment vastgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Scholen nu in hoog tempo over op BRON

Door de invoering van het persoonsgebonden nummer verandert de berekeningswijze of de hoogte van de bekostiging niet. Wel verandert het proces voor groeitellingen en de leerlinggebonden financiering. Nu dient het bevoegd gezag nog een aanvraag in voor bekostiging van groeitelling of ambulante begeleiding. Na de aansluiting op BRON wordt vanuit het systeem elke maand bepaald of de bekostiging moet worden aangepast. 

Voor de aansluiting op BRON krijgen scholen en besturen de nodige informatie. Besturen worden geïnformeerd door relatiebeheerders, scholen ontvangen een stappenplan waarin alles staat uitgelegd. Ook op de website www.bron.nl is veel informatie te vinden. Daarnaast is het mogelijk om een presentatie over BRON aan te vragen voor uw school. BRON is ook regelmatig te vinden op beurzen en bijeenkomsten in het onderwijsveld.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de aansluiting voeren de scholen de PGN-scan 2 uit. Scholen wisselen hierin hun leerlinggegevens uit met PGNPO. Dat gebeurt met het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS). Als een school de PGN-scan 2 met succes heeft afgerond, maakt PGNPO een planning wanneer een school kan worden overgedragen aan de organisatie BRON. PGNPO spreekt hiervoor een startweek af met de school. Vanaf dat moment heeft de school niet langer te maken met PGNPO maar met BRON, bestaande uit de organisaties CFI en Informatie Beheer Groep.

Na de aansluiting gaat de school daadwerkelijk gegevens uitwisselen met het Basisregister Onderwijs. Het doel is dat de leerlinggegevens correct in het LAS en in BRON geregistreerd staan en als basis kunnen dienen voor de bekostiging van de school. Vanaf 1 oktober 2010 worden de scholen voor de reguliere bekostiging op basis van de registratie in BRON bekostigd. Eind mei 2009 is de eerste school gestart met de aansluiting op BRON. Dat was obs De Dennenkamp in Ommen. Na de zomervakantie zullen wekelijks scholen aansluiten.

Toepassingen
De invoering van het persoonsgebonden nummer is vastgelegd in de Wet op het Onderwijsnummer. Voor de overheid ontstaat hiermee een nieuwe wijze van verzamelen van leerlingengegevens. Het proces van de telformulieren, aanvragen groeitelling en het aanvraagproces voor leerlinggebonden financiering zal in de toekomst vervallen en wordt vervangen door het uitwisselen van individuele leerling- en inschrijvingsgegevens met BRON. Het telproces wordt uitgevoerd door de organisatie BRON en de resultaten daarvan teruggekoppeld via een nieuw digitaal produkt: de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). Dit scheelt scholen papieren rompslomp en maakt het bekostigingsproces efficiënter.

De toepassingen op basis van de informatie in BRON zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen.

Meer weten over BRON? Kijk op www.bron.nl.