‘Geef brede scholengemeenschappen meer geld’

‘Er moet meer lef komen om te kiezen voor extra geld voor brede scholen, en andere scholen minder te geven’, zegt directeur-bestuurder Maryse Knook van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in interview met Trouw.

Deze school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Zuidoost heeft tweejarige brede brugklassen met leerlingen van vmbo tot en met vwo. ‘Door iedereen bij elkaar te zetten en samen te laten werken, zien kinderen dat vwo’ers ook niet overal een antwoord op hebben en dat vmbo’ers in bepaalde dingen heel handig zijn’, aldus Knook.

Volgens haar draagt de tweejarige brugklas bij aan het zelfvertrouwen van de leerlingen. Bovendien stijgen volgens haar in brede brugklassen veel leerlingen uit boven het schooladvies dat ze in groep 8 hebben gekregen.

Triest en schrijnend

Ze noemt het triest dat in Amsterdam veel ouders niet kiezen voor brede scholengemeenschappen, maar voor een havo-vwo of gymnasium. ‘Het Ingenieur Lely Lyceum heeft zijn vmbo-kader afgestoten en meer ingezet op het gymnasium. Nu krijgt het veel meer aanmeldingen. Dat is schrijnend.’

Knook pleit ervoor om brede scholengemeenschappen meer geld te geven en andere scholen voor voortgezet onderwijs minder. ‘Dan kan er echt iets veranderen.’

Lees het hele interview

‘Ouders en scholen moeten af van hokjesdenken’

‘Keuzevrijheid van ouders en scholen is te veel op een voetstuk gehesen.’ Dat stellen Laura de Adelhart Toorop en Gijsbert Werner in een ingezonden stuk in NRC over kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs. In 2015 zaten zij in de Nationale Denktank over een toekomstbestendig onderwijsstelsel.

De Adelhart Toorop en Werner signaleren een ‘verborgen stelselwijziging’ in het voortgezet onderwijs. ‘Bijna een kwart van de brede brugklassen (…) is de afgelopen jaren verdwenen. Steeds meer scholen kiezen ervoor om categoraal te worden, en nog maar één onderwijstype aan te bieden (…). Scholengemeenschappen die op papier ‘breed’ zijn, bieden verschillende niveaus steeds vaker op aparte, ‘nauwe’ locaties aan.’

Doorgeschoten hokjesdenken

De voorkeuren van scholen en ouders voor categoraal onderwijs hebben volgens hen sterke negatieve consequenties. ‘Door dit doorgeschoten hokjesdenken verwaarloost ons onderwijs zijn maatschappelijke taak om bij te dragen aan kansengelijkheid onder leerlingen en aan sociale samenhang. Keuzevrijheid van ouders en scholen is te veel op een voetstuk gehesen. Laatbloeiers en kinderen uit achterstandswijken zijn hier de dupe van. En als leerlingen uit verschillende milieus niet meer met elkaar in contact komen, leren zij minder goed omgaan met verschillen’, aldus De Adelhart Toorop en Werner.

Zij pleiten in hun stuk  voor een ‘brede-brugklasbonus’, een financiële prikkel van de overheid om brede brugklassen te stimuleren en aantrekkelijk te maken voor leerlingen en hun ouders.

Lees meer…

Dekker liep als leerling vast in brede brugklas

‘Een brede brugklas is ideaal als je nog niet precies weet wat je wil doen, maar het kan ook funest zijn als je al wél precies weet waar je heen wilt’, zegt staatssecretaris Sander Dekker in het Algemeen Dagblad.

In het AD staat een interview met Dekker over de keuze die hij als groep 8-leerling maakte voor het voortgezet onderwijs. Hij vertelt onder andere dat hij zich in de brede brugklas van het rooms-katholieke Alfrink College in Zoetermeer verveelde en dat zijn moeder constateerde dat hij daar ‘geen leukere jongen van werd’.

‘Op een gegeven moment hebben mijn ouders een stevig gesprek met me gevoerd: als je zo blijft, word je van school gestuurd. Zij zagen dat het niet ging. Ik had dat niet door. Het was geen makkelijk besluit, maar ik ging na dat eerste schooljaar direct naar het vwo op het Oranje Nassau College in plaats van nog een jaar in de brede brugklas te blijven.’

Brede brugklas handhaven

Dekker was dus niet een leerling voor wie het goed was het selectiemoment uit te stellen. Toch benadrukt hij als staatssecretaris het belang van de brede brugklas, zoals blijkt uit antwoorden op Kamervragen uit 2015, waarin hij scholen oproept ‘in het belang van leerlingen brede brugklassen te blijven aanbieden’.

In het interview vertelt Dekker ook dat denominatie geen criterium was voor de keuze voor vervolgonderwijs. ‘Ik kwam van een Jenaplanbasisschool en het Alfrink was katholiek, terwijl ik van huis uit gereformeerd was. Maar de kwaliteit van het onderwijs gaf de doorslag’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Dekker op de bres voor heterogene brugklassen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil alle scholen voor voortgezet onderwijs stimuleren om tot een adequaat aanbod te komen met voldoende heterogene brugklassen. Hij gaat daarmee in op een motie van onder anderen Tweede Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks.

Door in de onderbouw van het voortgezet onderwijs meerjarige brede brugklassen in te richten, waarin nog niet de keuze wordt gemaakt voor bijvoorbeeld vmbo-kb, havo of vwo, kan de definitieve keuze voor een bepaalde schoolsoort worden uitgesteld. De gedachte hierachter is dit een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

‘Dat geldt in het bijzonder voor ‘laatbloeiers’, leerlingen met een lagere sociaal-economische achtergrond, of leerlingen, die om wat voor reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen in het primair onderwijs’, schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Drie lijnen
Om alle scholen te stimuleren een adequaat aanbod te realiseren, met daarbij ook voldoende heterogene brugklassen, zet Dekker in op de volgende drie lijnen:

  • Gericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
  • Communicatie over heterogene brugklassen en het gewijzigde
    leerresultatenmodel.
  • Stimuleren van maatwerk en flexibiliteit in het onderwijsaanbod.

Het kwantitatieve onderzoek, dat voor komende zomer zou moeten worden uitgevoerd, moet in beeld brengen hoe bij het vmbo de eerste twee en bij havo en vwo de eerste drie leerjaren zijn ingericht. Het kwalitatieve onderzoek richt zich op de vraag wat de motieven zijn om homogene en/of heterogene brugklassen samen te stellen.

In het communicatietraject wil Dekker zich richten op schoolleiders en leraren. Hij wil hen wijzen op het belang van heterogene brugklassen. ‘Ik ga hierbij uit van de intrinsieke motivatie van schoolleiders en leraren om leerlingen kansen te bieden’, aldus de staatssecretaris.

Dekker benadrukt in zijn brief verder dat hij scholen zal blijven stimuleren om in het belang van de individuele leerlingen maatwerk en flexibiliteit in het onderwijsaanbod te realiseren.

Denktank wil bonus voor scholen met brede brugklassen

De Nationale Denktank 2015 wil dat de regering 196 miljoen euro vrijmaakt voor de BrugklasBonus. Deze bonus moet scholen voor voortgezet onderwijs financieel in staat stellen om brugklassen in te richten die leerlingen later naar niveau selecteren.

De Nationale Denktank 2015 stelt dat vroege selectie van leerlingen naar niveau leidt tot ongelijke kansen voor kinderen. ‘Vooral voor achterstandsleerlingen en laatbloeiers heeft dit grote gevolgen: zij belanden vaak op een lager onderwijsniveau dan zij aankunnen, en weten vervolgens maar moeilijk op te klimmen’, zegt Laura de Adelhart Toorop, deelnemer aan de Nationale DenkTank 2015.

‘Voor slechts 0,56 procent van de onderwijsbegroting, oftewel 196 miljoen euro, krijgen bijna 90.000 extra kinderen de kans in een brede brugklas te zitten’, aldus Adelhart de Toorop.

De BrugklasBonus is een van de tien ideeën die de Nationale Denktank 2015 maandag presenteert voor beter onderwijs.

Amsterdam blijft brugklassers toch matchen

Het voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft toch gebruikmaken van het omstreden matchingsysteem. Met dit besluit gaat de Vereniging OSVO van Amsterdamse vo- en mbo-besturen in op een wens van de gemeenteraad.

Bij het matchingsysteem vullen toekomstige brugklassers een voorkeurslijst van meerdere scholen in, waarna de computer een zo gunstig en eerlijk mogelijke verdeling uitrekent. Het systeem leidde tot veel onrust, omdat veel leerlingen niet werden ingedeeld op de school waar ze graag naartoe wilden. Bovendien was ruilen met andere kinderen niet toegestaan.

Het OSVO besloot in oktober na alle kritiek om het matchingsysteem af te schaffen, maar komt daar nu dus op aandringen van de Amsterdamse gemeenteraad op terug. Het omstreden systeem wordt enigszins aangepast. Er is gekozen voor een variant die ervoor moet zorgen dat meer leerlingen op de school van hun eerste voorkeur komen.

Lees meer…

Vwo’ers presteren los van havisten niet beter

Het maakt voor de leerprestaties van vwo’ers niet uit of ze één of twee jaar samen met havisten in de brugklas zitten. Wel zijn er verschillen in ‘democratische en sociale attitude’.

Dit schrijft Trouw op basis van onderzoeksresultaten die onderwijskundige Louise Elffers van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam binnenkort publiceert in het tijdschrift Pedagogische Studiën.

Het onderzoek gaat over een school die verwachtte dat de vwo’ers beter zouden presteren als zij eerder van de havisten gescheiden zouden worden. Daarom kortte deze school de brugklas in van twee jaar naar één jaar. Elffers vond echter geen duidelijke effecten op de prestaties van havisten en vwo’ers.

Er was wel een ander aspect waarop groepen kinderen uit zowel zwakke als sterke sociale milieus na een eenjarige brugklas inleverden, namelijk ‘democratische en sociale attitude’. Elffers doelt hiermee op de manier waarop leerlingen omgaan met verschillen tussen mensen.

Onderwijsstelsels vergeleken
Onlangs schreef Trouw al dat een brede brugklas betere burgers oplevert. Het bericht verscheen in de week waarin het onderzoeksrapport Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap werd gepubliceerd. Hier werkte onder anderen Elffers aan mee.

Een van de conclusies uit dat onderzoek is dat het Nederlandse onderwijs ongelijkheid creëert door leerlingen al op twaalfjarige leeftijd in een bepaald onderwijstype te plaatsen.

‘Selectiemoment niet te vroeg’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt niet dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan op te jonge leeftijd worden geselecteerd. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma wilde van Dekker weten of hij de zorg deelt dat te vroege schoolselectie ertoe kan leiden dat kinderen niet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dekker deelt die zorg niet: ‘Leerlingen maken weliswaar op 12-jarige leeftijd de overstap naar het voortgezet onderwijs, maar het selectiemoment komt niet vroeg’.

Het huidige onderwijsstelsel biedt volgens hem de meeste leerlingen voldoende mogelijkheden om het beste uit zichzelf te halen. Hij wijst op de mogelijkheden van maatwerk, zoals gecombineerde adviezen voor vervolgonderwijs en brede brugklassen.

Brugpiepers krijgen taalboekje cadeau

De Nederlandse Taalunie legt een cadeautje op de stapel schoolboeken voor leerlingen die naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs gaan: Nederlands voor Taalhelden is een boekje met taaltips en weetjes over het Nederlands.

De actie loopt in samenwerking met de uitgeverijen Van Dale en Pelckmans. Nederlands voor Taalhelden is geschreven door Ludo Permentier, medewerker van de Taalunie en taalcolumnist bij de Vlaamse krant De Standaard.

Het is een luchtig en praktisch naslagwerkje. Het is gemaakt om de belangstelling van leerlingen voor taal op een speelse manier aan te wakkeren. Op deze manier wil de Taalunie de inspanningen van het onderwijs ondersteunen om leerlingen de standaardtaal aan te leren. Het boekje bevat taaltips, spelletjes en informatie over het Nederlands.

Via de distributeurs Iddink, Van Dijk en de (Vlaamse) schoolboekenhandel De Clerck ontvangen scholen het boekje gratis voor de leerlingen van het eerste jaar voortgezet onderwijs.

Achterbankgeneratie kan niet meer veilig fietsen

Steeds meer kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen niet goed fietsen. Ook worden vooral in grote steden steeds minder fietsexamens afgenomen. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland in het Algemeen Dagblad.

VVN signaleert dat kinderen niet goed kunnen fietsen of dat nooit doen, omdat ze geen fiets hebben. De oorzaak van het probleem ligt volgens Veilig Verkeer Nederland bij de ouders. Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto naar school en clubs.

Het feit dat steeds minder kinderen goed kunnen fietsen, leidt ertoe dat er meer ongelukken gebeuren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal dodelijke fietsongelukken met kinderen jonger dan 15 jaar is toegenomen. In 2010 waren dat er nog negen, vorig jaar ging het om dertien slachtoffers.

Verkeerslessen in nieuwe schooljaar
Veilig Verkeer Nederland biedt basisscholen een lesprogramma over verkeersveiligheid aan. U kunt uw school nu aanmelden voor lessen in het nieuwe schooljaar.