Bestuurders-cao primair onderwijs verplicht?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of schoolbesturen verplicht zijn de bestuurders-cao primair onderwijs toe te passen en of zij aan die cao gebonden zijn.

Binding aan de cao kan ontstaan doordat de bestuurder en/of de toezichthouder lid is/zijn van de cao-partijen BvPO of VTOI-NVTK. Daarnaast kan binding aan de cao ontstaan doordat de cao algemeen verbindend is verklaard of doordat de cao van toepassing is verklaard in een zogeheten incorporatiebeding.

Als de raad van toezicht (of interne toezichthouder) lid is van de VTOI-NVTK, is de raad gebonden aan de cao (artikel 9 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO)) en daarmee verplicht de cao toe te passen op de bestuurder.

Als de bestuurder geen lid is van de BvPO, mag hij toepassing van de cao weigeren. De interne toezichthouder blijft er echter toe gehouden de cao toe te passen. Als de bestuurder wel lid is van de BvPO, is hij gebonden aan de cao. Overigens kan een bestuurder die lid is van de BvPO niet afdwingen dat de ongebonden werkgever de bestuurders-cao primair onderwijs toepast.

Incorporatie bestuurders-cao

In de arbeidsovereenkomst kan de bestuurders-cao primair onderwijs ook door middel van een incorporatiebeding van toepassing worden verklaard op het dienstverband van de bestuurder. Als een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet de bestuurders-cao primair onderwijs worden toegepast.

In het openbaar onderwijs bestaat een dergelijk incorporatiebeding niet. In het openbaar onderwijs moet de interne toezichthouder de cao bij besluit vaststellen als rechtspositieregeling van de bestuurder.

Algemeen-verbindend-verklaring

Als de bestuurders-cao primair onderwijs algemeen verbindend wordt verklaard, is de cao algemeen verbindend voor alle bestuurders en toezichthouders die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Dit geldt niet voor openbare schoolbesturen, omdat het cao-recht niet van toepassing is op ambtenaren. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Dan geldt dit ook voor openbare schoolbesturen. De cao is vooralsnog niet algemeen verbindend verklaard.

Conclusie

De bestuurders-cao primair onderwijs móet door de interne toezichthouder toegepast worden als de interne toezichthouder lid is van de VTOI-NVTK, of als toepassing van de cao overeengekomen is tussen de bestuurder en de interne toezichthouder.

Als daar geen sprake van is, dan is de reguliere CAO PO van toepassing, mits de stichting is aangesloten bij de PO-Raad. Als de stichting geen lid is van de PO-Raad, dan staat het de interne toezichthouder en de bestuurder vrij om zelf te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

VO-raad spreekt cao-verhaal Telegraaf tegen

De berichtgeving onder de titel ‘Schooldirectie rekent zich rijk’ in de Telegraaf is pertinent onjuist. Dat meldt de VO-raad.

‘Het artikel geeft een compleet verkeerd beeld van de werkelijkheid: er is en was geen sprake van een salarisverhoging van schooldirecteuren in de orde van 15% tot 20%’, zo meldt de VO-raad op zijn website.

De cao waar in het betreffende artikel over wordt gesproken, heeft volgens de sectororganisatie betrekking op bezoldiging van bestuurders en niet op die van schooldirecties. Die vallen – evenals docenten – onder de CAO VO.

CAO bestuurders
Op 1 oktober 2011 kwam de eerste cao voor bestuurders tot stand. Op dat moment zijn ook de vijf salarisschalen voor bestuurders gemaakt. Deze CAO bestuurders 2011–2013 is tot stand gekomen voordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht werd. Partijen hebben zich bij de beloning toen al laten leiden door het sectorale maximum, dat nog weer 30% lager ligt dan het maximum dat in de WNT is opgenomen.

‘Dat bestuurders in de afgelopen jaren zichzelf een loonsverhoging hebben gegeven van meer dan 15%, is pertinent onjuist’, zo benadrukt de VO-raad. Ook de cao die in december 2013 door de cao-partijen is afgesproken kent volgens de centrale werkgeversorganisatie geen enkele vorm van verhoging van het inkomen van bestuurders en dus ook geen loonsverhoging.

De investeringen die in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord vrijkomen voor de sector komen, in tegenstelling tot wat de Telegraaf bericht, geheel ten goede van het onderwijs.

(…) rekent zich rijk
Opmerkelijk detail: de creatieve koppenmakers van de Telegraaf grossieren in koppen met de constructie ‘rekent zich rijk’.  In één jaar tijd wordt in de Telegraaf gesteld dat ‘de minister’, ‘Ajax’, ‘Defensie’, ‘Trainer RODA’ en ‘V/d Bom’ zich rijk rekenen. Nu is daar dus ‘Schooldirectie’ aan toegevoegd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bestuurders primair onderwijs hebben eigen cao

In de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs staat een heldere bovengrens voor salarissen.

De hoogte van het salaris van de bestuurder wordt via een indeling in salarisklassen gekoppeld aan de omvang van de onderwijsinstelling. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW had hierom gevraagd. Hij wil voorkomen dat te veel bestuurders het maximumloon bedingen. De CAO Bestuurders PO 2013 past binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en de daarop gebaseerde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De ondertekening van de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs is op 12 maart.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl