Sociale partners ondertekenen nieuwe cao

De sociale partners hebben de nieuwe cao voor het primair onderwijs ondertekend.

In het cao-akkoord staat onder andere dat de salarissen voor alle medewerkers per 1 januari 2020 met 4,5 procent omhoog zijn gegaan. Ook is afgesproken dat iedereen in februari een eenmalige uitkering krijgt van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

De CAO PO 2019-2020 bevat ook afspraken over de beloning van schooldirecteuren. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren. Bovendien is er voor de meest voorkomende functies binnen het onderwijsondersteunend personeel een nieuwe functiebeschrijving gemaakt.

Salarisverschil PO-VO blijft

De nieuwe cao-afspraken maken geen einde aan de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarover in het primair onderwijs wordt geklaagd. Desondanks heeft de nieuwe cao brede steun van de leden van de vakbonden en de schoolbesturen die bij de PO-Raad zijn aangesloten.

CNV’ers steunen massaal cao-akkoord

Leden van CNV Onderwijs hebben in ruime meerderheid ingestemd met het cao-akkoord voor het primair onderwijs.

Ruim 91 procent van de leden die hun stem uitbrachten stemden voor het akkoord, meldt CNV Onderwijs. Waarnemend voorzitter Jan de Vries reageert verheugd: ‘CNV Onderwijs is tevreden dat het onderhandelaarsakkoord op zo’n ruime instemming van de leden kan rekenen.’

Volgens hem krijgt met de nieuwe cao iedereen die in het primair onderwijs werkt op korte termijn een goede loonsverhoging. ‘Dat is een mooi resultaat’, aldus de Vries.

Desondanks gaat de aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari (vooralsnog) door. Die staking is volgens De Vries bedoeld om het kabinet ervan te overtuigen dat er meer geld naar onderwijs moet.

Lees meer…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO PO

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De salarissen voor alle medewerkers gaan per 1 januari met 4,5 procent omhoog.

In het onderhandelaarsakkoord staat ook dat iedereen in februari een eenmalige uitkering krijgt van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. ‘De partijen nemen met dit akkoord hun verantwoordelijkheid en zorgen dat het beschikbare geld naar de medewerkers gaat’, meldt de PO-Raad.

De sociale partners melden verder dat ze onder andere afspraken hebben gemaakt over de beloning van schooldirecteuren. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren. De schoolleidersvakbond is daar blij mee. ‘Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbrengen, maar in dit akkoord wordt dat beloond’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Onderwijsondersteunend personeel

Ook is er voor de meest voorkomende functies binnen het onderwijsondersteunend personeel (onder meer onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge)  een nieuwe functiebeschrijving gemaakt. Die doet volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) ‘recht aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen’. AOb-voorzitter Eugenie Stolk verwacht dat veel onderwijsassistenten nu naar hogere salarisschalen kunnen doorstromen.

Salariskloof blijft

De afspraken maken geen einde aan de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarover in het primair onderwijs wordt geklaagd. ‘De partijen blijven daarom ieder vanuit hun eigen rol aandringen bij het kabinet op structurele investeringen om daarmee voor nu en in de toekomst aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren’, aldus de PO-Raad.

De AOb haast zich om te benadrukken dat de aangekondigde tweedaagse onderwijsstaking in januari ondanks het bereikte akkoord doorgaat. ‘Omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten’, aldus voorzitter Stolk.

Mariëtte Hamer

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs sleepten zich maar voort, zonder dat er zicht was op resultaat, en liepen uiteindelijk vast. Om de boel weer vlot te trekken, werd voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) als bemiddelaar ingevlogen. Onder haar leiding is het eindelijk gelukt om afspraken te maken. Voorzitter Rinda den Besten bedankt haar:


De nieuwe CAO PO heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

Lees meer…

 

Mariëtte Hamer moet cao-onderhandelingen vlottrekken

Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) gaat als bemiddelaar proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen in het primair onderwijs vlot te trekken.

Onderwijsminister Arie Slob had er bij de sociale partners op aangedrongen een bemiddelaar in de arm te nemen. Dat is dus SER-voorzitter en voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer geworden.

Het is haar taak om de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs vlot te trekken. De PO-Raad kwam met een loonbod van 3 procent. De vakbonden vinden dat te weinig. Daarom zijn ze onlangs weggelopen van de cao-tafel.

De PO-Raad meldt graag een nieuwe cao te willen afsluiten ‘zodat de beschikbare middelen bij het personeel terechtkomen en zij een structurele loonsverhoging kunnen krijgen’. Er ligt 285 miljoen structureel geld en een eenmalig extra budget van 150 miljoen euro op de plank.

CAO PO 2018-2019 op punten aangepast

De CAO PO 2018-2019 is onlangs op een aantal punten aangepast. De sociale partners hebben hier geen melding van gemaakt, maar wij vinden het toch belangrijk om dit te melden.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Artikel 6.1 lid 8 vervalt. Per 1 augustus 2019 komt het artikel zoals opgenomen uit Bijlage XXI in de plaats van dit artikel.
 • Bijlage XXI vervangt per 1 augustus 2019 het huidige hoofdstuk 2 uit de CAO PO. Dat was al bekend, maar onderstaande begripsbepalingen voor ‘Jaartaak’ en ‘Normbetrekking’ zijn nieuw:
  Jaartaak: Een overzicht van de op jaarbasis te verrichten werkzaamheden. Voor de werkverdeling wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
  Normbetrekking: De betrekking of de betrekkingen waarvan de formele arbeidsduur 40 uur per week is en de werktijdfactor 1,000. (In het kader van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk aan 36,86 uur.)
 • Artikel 6.1 wordt per 1 augustus 2019 vervangen. Het luidt dan als volgt:
  6.1 Arbeidsduur, salaris en salarisschaal
  1. De formele arbeidsduur van de medewerker met een voltijdbetrekking bedraagt 40 uur per week. Dit staat gelijk aan een werktijdfactor van 1,000.
  2. De werknemer wordt benoemd of aangesteld in hele uren per week. De werktijdfactor bedraagt dit aantal uur per week gedeeld door 40.
  3. De minimale betrekkingsomvang bedraagt voor nieuwe dienstverbanden vanaf 1 augustus 2015 8 uur per week. Voor incidentele vervangingen van een dag of minder geldt een minimale betrekkingsomvang van 5 uur.
  4. Het dienstverband kan tijdelijk worden uitgebreid in het geval de medewerker aanvullend op het dienstverband belast wordt met extra werkzaamheden.
  5. De omvang van de betrekking(en) van de medewerker kan niet meer bedragen dan 48 uur per week.
  6. Door de inwerkingtreding van dit artikel veranderen arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 augustus 2019 en die een werktijd bevatten in uren en minuten niet.
  7. Arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 31 juli 2015 die een werktijdfactor van minder dan 8 uur per week bevatten, hoeven niet te worden aangepast.
  8. Met inachtneming van de navolgende bepalingen wordt de werknemer bezoldigd volgens de bij zijn functie behorende salarisschaal (actuele loonpeil) vermeld in bijlagen A1 tot en met A4 van deze cao. De in deze bijlagen genoemde salarisbedragen zijn gebaseerd op maandbedragen bij een normbetrekking. Het salaris wordt vastgesteld door rekening te houden met de voor de werknemer geldende werktijdfactor.

U kunt de aangepaste CAO PO 2018-2019 downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Stappenplan voor invoering werkverdelingsplan

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en HRM-specialist Ivo Israel hebben een toelichting met stappenplan geschreven voor de invoering van het werkverdelingsplan in het primair onderwijs.

Op 1 augustus 2019 maakt hoofdstuk 2 van de cao plaats voor een nieuw hoofdstuk. Vanaf dan wordt het taakbeleid niet meer op bestuursniveau, maar op schoolniveau vastgesteld in het werkverdelingsplan.

Dit plan regelt niet alleen de onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken, maar ook de werktijden- en pauzeregeling. Het team, de schoolleider en de PMR hebben bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling ervan.

Toelichting en stappenplan

De toelichting bestaat uit een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan. Er zit een voorbeeld-memo bij voor het personeel en ook een vragenlijst voor de schoolleider ten behoeve van het overleg met het team, een tijdlijn en een format voor het opstellen van het werkverdelingsplan.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Cao-partners kozen voor verschil in salarisverhoging

Het maken van cao-afspraken is een zaak van de sociale partners, zonder dat de overheid daarbij betrokken is. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over het feit dat onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs minder salarisverhoging krijgt dan leraren.

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten hoe hij aankijkt tegen het feit dat leerkrachten in het basisonderwijs er gemiddeld 8,5 procent op vooruitgaan en een bonus krijgen van bijna een half maandsalaris, terwijl onderwijsondersteunend personeel er maar 2,5 procent bij krijgt.

In zijn reactie benadrukt de minister op dat niet de overheid, maar de sociale partners, in casu de PO-Raad en de vakbonden, verantwoordelijk zijn voor de afspraken in de nieuwe CAO PO. Ook merkt hij in dit kader op, dat de vakbonden niet alleen de belangen van leraren, maar ook die van andere personeelsleden, zoals conciërges en klassenassistenten, vertegenwoordigen.

Lees meer…

Gratis regiobijeenkomsten over nieuwe CAO PO

Wij organiseren zes regionale bijeenkomsten over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Deze bijeenkomsten over de CAO PO zijn exclusief voor leden van VOS/ABB. Deelname is gratis. 

De regiobijeenkomsten zijn op de volgende donderdagen en locaties:

De bijeenkomsten zijn van 13.00 tot 15.30 uur, in Drachten is ook een ochtendbijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur (let op: de middagbijeenkomst in Drachten zit vol, dus daar kunt u zich niet meer voor aanmelden).

De gratis bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van VOS/ABB. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u er niet aan deelnemen.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst CAO PO’. Vermeld in uw mail de bijeenkomst die u wilt bijwonen. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt (die moet dus bij VOS/ABB zijn aangesloten!) en uw telefoonnummer.

Let op: er kunnen maximaal twee personen per organisatie deelnemen.

Voor de bijeenkomsten geldt het minimumaantal deelnemers van 12 en het maximumaantal deelnemers van 30.

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is slechts in geringe mate gewijzigd ten opzichte van de vorige cao. Het organiseren van regiobijeenkomsten over de nieuwe CAO VO wordt op dit moment niet nodig geacht.
Indien blijkt dat er toch behoefte is aan centrale voorlichting door de Onderwijsjuristen van VOS/ABB, zullen aansluitend aan de bijeenkomsten voor het primair onderwijs bijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs worden overwogen.

Directeuren ‘massaal verontwaardigd’ over CAO PO

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs op mee te doen aan acties voor meer salaris. Op 12 september is de kick-off, meldt de AVS.

Volgens de AVS zijn schoolleiders, schoolbestuurders, leraren en onderwijsondersteuners ‘massaal verontwaardigd’ over de uitwerking van het cao-onderhandelaarsakkoord ten aanzien van de salarissen voor schoolleiders en ondersteunend personeel. Een peiling van de AVS zou uitwijzen dat 99 procent vindt dat ook zij een substantiële salarisverbetering moeten krijgen.

‘Vooral het feit dat adjunct-directeuren zelfs minder gaan verdienen dan leerkrachten roept veel verontwaardiging op’, aldus de AVS. Het kan volgens voorzitter Petra van Haren van de schoolleidersvakbond niet zo zijn dat een leidinggevende minder verdient dan een leraar.

Hoe de acties van de AVS eruit gaan zien, is nog niet duidelijk.

Lees meer…

Definitieve teksten nieuwe CAO PO komen in augustus

De definitieve teksten van de nieuwe CAO PO zullen naar verwachting in augustus beschikbaar komen. Dat melden de sociale partners.

De nieuwe cao voor het primair onderwijs is maandagavond ondertekend. Dat gebeurde in christelijke basisschool De Klaroen in Maarssen.

De nieuwe CAO PO brengt onder andere met zich mee dat de leraren in het primair onderwijs er met 8,5 procent op vooruitgaan. Desondanks is aangekondigd dat de stakingen voor meer salaris en minder werkdruk na de zomervakantie doorgaan.

De nieuwe cao voor het primair onderwijs loopt tot 1 maart 2019.

VOS/ABB-bijeenkomsten CAO PO

Na de zomervakantie zijn er zes regionale VOS/ABB-bijeenkomsten over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor leden van VOS/ABB. Deelname is gratis.

Lees meer…

Leden PO-Raad stemmen in met nieuwe CAO PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord.

Als ook de achterbannen van alle betrokken vakbonden achter het onderhandelaarsakkoord staan, wordt de nieuwe CAO PO op maandag 2 juli ondertekend. Dan kunnen op 1 september salarisverhogingen van kracht worden.

Lees meer…

Na de zomervakantie organiseert VOS/ABB regionale bijeenkomsten over de CAO PO. Deze bijeenkomsten over de CAO PO zijn exclusief voor leden van VOS/ABB. Deelname is gratis.

De animo voor deze bijeenkomsten is groot, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Lees meer…

Leraren krijgen er 8,5 procent bij, maar acties gaan door

De leraren in het primair onderwijs krijgen er 8,5 procent bij, maar dit betekent nog niet dat de acties in het primair onderwijs voorbij zijn.

In het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO staat dat er een salarisverhoging komt van 2,5 procent. Daarnaast komen er flink hogere salarisschalen, meldt de PO-Raad.

Daarbovenop krijgen de leraren in het primair onderwijs in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris en in november een eenmalige uitkering van 750 euro (beide naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

‘De totale loonstijging is voor een basisschoolleraar naar verwachting gemiddeld 8,5 procent: dat komt neer op 3100 euro bruto per jaar’, meldt het ministerie van OCW.

De PO-Raad en de vakbonden hebben ook met elkaar afgesproken dat er voor leraren meer professionele ruimte komt. De schoolbesturen zetten het beleid uit, de teams geven er invulling aan.

Acties gaan door

Thijs Roovers van de vakbond PO in Actie, die samen met de overige bonden en de PO-Raad de stakingen in het primair onderwijs organiseert, zegt dat de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO nog niet goed genoeg zijn.

‘Onze acties gaan door, want de politiek is nu weer aan zet’, aldus Roovers in het AD. De sociale partners vinden de 700 miljoen euro extra van het kabinet voor hogere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs te mager. Ze eisen het dubbele, maar onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat het bij 700 miljoen extra blijft.

Op 30 mei was er een regiostaking in de provincies Gelderland en Overijssel. De leraren werken de komende weken naar de zomervakantie toe. Daarna gaan ze weer staken, in Zuid-Holland en Zeeland. Dat zal waarschijnlijk op 12 september zijn.

Lees meer…

Cao-raadpleging over werkverdelingsplan

Er is een achterbanraadpleging uitgezet over het tijd- en werkverdelingsplan in de volgende cao voor het primair onderwijs, meldt de schoolleidersvakbond AVS.

De cao-partijen hebben met elkaar afgesproken dat er per school en per team een werkverdelingsplan moet komen. Alle benodigde informatie daartoe verzamelt de schoolleider, die de informatie vervolgens aan het team geeft.

De normjaartaak blijft 1659 uur. De weektaak blijft administratief nog 40 uur, maar is flexibel indien dit past in het werkverdelingsplan. De maximale lessentaak gaat naar 940 uur. Bij onderlinge overeenstemming kan dit meer zijn.

Het werkverdelingsplan wordt gemaakt op teamniveau. Daarna wordt bekeken hoe het plan individueel uitpakt. Er kunnen dan indien nodig andere afspraken worden gemaakt.

Lees meer bij de AVS

‘Kabinet mag betalen, maar niet bepalen’

Het kabinet moet zich beperken tot de rol van financier en wetgever en zich niet bemoeien met de inhoud van de cao in het primair onderwijs, stelt directeur Patrick Banis van het kenniscentrum voor arbeidszaken CAOP in Trouw.

Banis reageert op de voorwaarde die onderwijsminister Arie Slob stelt aan het beschikbaar stellen van extra geld voor de lerarensalarissen. Slob heeft herhaaldelijk gesteld dat het extra geld er pas komt als de sociale partners de bovenwettelijke regelingen voor werkloze werknemers in het primair onderwijs ‘normaliseren’.

Nu is het zo dat schoolbesturen in het primair onderwijs aan werklozen een aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het UWV moeten betalen. Daardoor is de uitkering hoger en duurt die ook langer dan bij werklozen in andere sectoren. Een dergelijke regeling geldt ook in het voortgezet onderwijs.

De bovenwettelijke regelingen in de CAO PO kosten ongeveer 100 miljoen euro per jaar, zo meldde onderwijsminister Arie Slob in december in antwoorden op Kamervragen van het CDA en D66. Als deze regelingen zouden worden afgeschaft, zou dit bedrag overigens pas na verloop van tijd beschikbaar komen, omdat lopende rechten niet kunnen vervallen, zo staat in de antwoorden van Slob.

Heel gek

Banis noemt deze opstelling van het kabinet ‘heel gek’. Hij vindt dat het kabinet zich in zijn nieuwe ‘decentrale’ rol moet beperken tot financier en wetgever.

‘Het kabinet moet zelf weer gaan onderhandelen aan de cao-tafel of het aan de vakbonden en werkgevers overlaten hoe het geld wordt uitgegeven. Deze contractpartners zijn ook vrij om te kiezen voor wel of geen aanvullende regelingen voor werkloze leraren’, aldus Banis in Trouw.

Lees meer…

‘Versobering CAO PO breekijzer voor andere sectoren’

Het kabinet zou de gewenste versobering van de cao in het primair onderwijs weleens kunnen gaan gebruiken om ook andere cao’s te versoberen, verwacht advocaat Jacques Dijkgraaf.

Het kabinet wil dat de sociale partners de bovenwettelijke regelingen in de CAO PO versoberen. Nu is het zo dat schoolbesturen in het primair onderwijs aan werkloze leraren een aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het UWV moeten betalen. Daardoor is de uitkering hoger en duurt die ook langer dan bij werklozen in andere sectoren. Een dergelijke regeling geldt ook in het voortgezet onderwijs.

De bovenwettelijke regelingen in de CAO PO kosten ongeveer 100 miljoen euro per jaar, zo meldde onderwijsminister Arie Slob in december in antwoorden op Kamervragen van het CDA en D66. Als deze regelingen zouden worden afgeschaft, zou dit bedrag overigens pas na verloop van tijd beschikbaar komen, omdat lopende rechten niet kunnen vervallen, zo staat in de antwoorden van Slob.

Breekijzer

Het kabinet stelt als voorwaarde aan het beschikbaar stellen van extra geld voor het primair onderwijs, dat de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) de CAO PO op het punt van de bovenwettelijke regelingen versoberen. Advocaat Jacques Dijkgraaf, die gespecialiseerd is in ambtenaren- en onderwijsrecht, spreekt in Trouw de verwachting uit dat dit weleens het begin kan zijn van een versobering van cao’s in andere (semi)publieke sectoren. ‘Het onderwijs, een grote en daardoor dure sector, is in het verleden vaker als breekijzer gebruikt om veranderingen af te dwingen’, aldus Dijkgraaf.

Lees meer… 

CDA vindt dat CAO PO stuk soberder kan

Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA vindt dat het wel wat minder kan met de bovenwettelijke regelingen in het primair onderwijs. Dat heeft hij gezegd tegen de NOS.

Rog, die voorzitter was van CNV Onderwijs voordat hij naar de Tweede Kamer ging, wijst op de langdurige uitkeringen aan werkloze leraren. Hij vindt dat het geld dat voor onderwijs beschikbaar is, vooral terecht moet komen bij leraren die voor de klas staan en niet moet verdwijnen in langdurige werkloosheidsuitkeringen.

Rog sluit met zijn pleidooi aan op de wens die in het regeerakkoord staat, dat de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs moeten worden ‘genormaliseerd’.

De NOS meldt dat de vakbonden willen praten over een ‘normalere’ cao, maar alleen als het kabinet meer geld uittrekt voor salarissen dan het tot nu heeft toegezegd.

CAO PO opgezegd, nieuwe gesprekken, tijd voor actie?

De sociale partners hebben de CAO PO 2016-2017 opgezegd. Er volgen gesprekken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De CAO PO 2016-2017 loopt tot en met 30 september 2017 en moest drie maanden van tevoren worden opgezegd voor hernieuwd cao-overleg.

De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, meldt de PO-Raad. Zolang het cao-overleg tussen de PO-Raad en de vakbonden geen resultaat oplevert, blijft de opgezegde cao van kracht tot uiterlijk 1 oktober 2019.

Actie?

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt dat met het opzeggen van de cao wordt voorkomen dat deze stilzwijgend wordt verlengd en dat er nu geen juridische belemmering meer is ‘voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk’.

‘De stap oogt op het eerste gezicht klein, maar is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is’, aldus de AOb. De bond vermeldt er niet bij of de stakingskassen open zullen gaan als er daadwerkelijk acties komen.

Doorbetaling?

Tijdens de actie op 27 juni, waarbij leraren voor één uur het werk neerlegden, bleven de stakingskassen gesloten. De bonden claimden toen dat er sprake moest zijn van doorbetaling door de werkgevers.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Trage sociale partners brengen scholen in problemen

De PO-Raad en de onderwijsbonden hebben te lang gewacht met het aanvragen van een algemeen-verbindend-verklaring voor de nieuwe CAO PO. Daardoor is het onduidelijk of ook voor besturen voor bijzonder onderwijs die geen lid zijn van de PO-Raad de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid (WWZ) tijdelijk niet geldt. 

WWZ-verkenner Jacques Tichelaar is er verbaasd over dat het zo lang duurt voordat de sociale partners overgaan tot het aanvragen van de algemeen-verbindend-verklaring voor de CAO PO. Hij vindt dat de PO-Raad en de onderwijsbonden hiermee tijd verspillen, zo heeft hij in de Tweede Kamer laten weten.

Als gevolg van het trage handelen van de sociale partners is het nu onduidelijk of besturen voor bijzonder onderwijs die niet bij de PO-Raad zijn aangesloten, gebruik kunnen maken van de tijdelijke mogelijkheid om de ketenbepaling van de WWZ niet toe te passen. Afgesproken is dat die bepaling in januari, februari en maart niet hoeft te gelden, omdat in die maanden altijd de meeste problemen zijn met kortdurende vervangingen. De ketenbepaling blijkt daar in de praktijk grote problemen bij te veroorzaken.

Hoe zit het nu met de ketenbepaling?

De CAO PO is niet automatisch van toepassing op schoolbesturen die niet bij de PO-Raad zijn aangesloten zolang die cao nog niet algemeen verbindend verklaard is. De sectororganisatie stelt daarom dat de tijdelijke afwijking van de ketenbepaling in januari, februari en maart voor niet-leden niet kan gelden. De PO-Raad geeft ook aan dat het langer heeft geduurd dan de bedoeling was om de algemeen-verbindend-verklaring aan te vragen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de sociale partners snel met de aanvraag voor de algemeen-verbindend-verklaring komen. De PO-Raad meldt dat de aanvraag vrijdag, de dag voor de kerstvakantie, de deur uitgaat. Het gaat echter nog wel zes tot acht weken duren voordat die verklaring wordt afgegeven, waardoor de datum van 1 januari 2017 bij lange na niet wordt gehaald.

Asscher wijst de betreffende schoolbesturen op de mogelijkheid om lid te worden van de PO-Raad, maar ook op het zogenoemde incorperatiebeding. Dat laatste wil zeggen dat schoolbesturen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor vervanging opnemen dat de CAO PO wordt gevolgd. Maar daarvoor moet dan wel eerst overleg plaatsvinden tussen individuele schoolbesturen en de vakbonden.

Openbaar onderwijs niet geraakt

De vervangingsproblematiek speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs, omdat daar de WWZ al geldt. Dat is nog niet het geval voor het openbaar onderwijs, doordat de werknemers daar de status van ambtenaar hebben en de WWZ is nog niet op ambtenaren van toepassing is.

Dat gaat op den duur wel veranderen vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, maar de huidige onduidelijkheid over de status van de ketenbepaling voor schoolbesturen die niet bij de PO-Raad zijn aangesloten, raakt dus niet de besturen voor openbaar onderwijs.

Nu ook schema aanpassingen CAO PO

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een overzichtelijk schema gemaakt met daarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe CAO PO. 

In dit schema vindt u alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO PO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Alle verschillen met de vorige CAO PO (2014-2015) zijn artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om aanpassing arbeidsduur, formatiebeleid, ketenregeling en verlof.

Schema verschillen CAO PO downloaden

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen tussen de oude en nieuwe CAO PO downloaden.

Een dergelijk vergelijkend schema voor het voortgezet onderwijs is al eerder gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Binnenkort toelichting Commissie van Beroep

Na publicatie van de teksten van de nieuwe cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komt Onderwijsgeschillen met informatie over de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs.

De nieuwe cao’s zijn op 1 juli in werking getreden, maar de teksten zijn er nog niet. De PO-Raad en VO-raad melden dat de cao-teksten in de week van 4 juli beschikbaar zullen komen.

In de nieuwe cao’s wordt de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs geregeld. De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs willen uiteindelijk één landelijke commissie voor het gehele funderend onderwijs inrichten.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO: in financiële dekking ontbreekt 10 miljoen

De PO-Raad heeft mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van VOS/ABB de dekking van de loonparagraaf van de CAO PO gepubliceerd. Een aantal kwesties is verduidelijkt, maar er blijven ook punten onbenoemd. Het betreft de wijze waarop de loonsverhoging wordt bepaald en een deel van de pensioenpremie. In totaal ontbreekt er in de financiële dekking structureel circa 10 miljoen euro.

In de uitleg van de PO-Raad staat wanneer schoolbesturen op welke wijze er geld bij hebben gekregen als gevolg van verlaging van werkgeverslasten of kabinetsbijdrages. Er wordt ook weergegeven hoeveel dit was en in welke zin dit als dekking voor de cao geldt.

Tevens is aangegeven hoe de geschatte kabinetsbijdrage voor 2017 moet worden gezien. Zoals wij in ons vorige nieuwsbericht meldden, is deze geschatte kabinetsbijdrage gebaseerd op vertrouwen in positieve economische prognoses.

CAO PO en loonsverhoging

Een punt waarover de PO-Raad niets meldt, is de manier waarop de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald. Het blijft daardoor onduidelijk of die loonsverhoging wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit.

Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de onlangs afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, is er sprake van een extra kostenpost van 0,05 procent.

VOS/ABB krijgt vanuit verschillende bronnen het signaal dat de salaristabellen zullen worden gebaseerd op het hogere bedrag. Dat betekent dus extra kosten.

CAO PO en pensioenpremie

Een ander (klein) onbenoemd punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen, niet in de berekening is meegenomen.

De manier waarop de loonsverhoging hoogstwaarschijnlijk wordt berekend en de niet meegenomen pensioenkosten hebben relatief gezien kleine gevolgen voor de financiële dekking van de CAO PO. Toch gaat het om een structureel tekort van circa 10 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO: alom steun, gaat in op 1 juli

De achterbannen van alle betrokken onderwijsvakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO

De leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) stemden afgelopen vrijdag in met het akkoord. De achterbannen van de andere onderwijsbonden gingen eerder al akkoord, net als de leden van de PO-Raad.

Dit betekent dat de nieuwe cao definitief van kracht wordt vanaf 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.

Notitie CAO PO

Mr. José van Snek heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe CAO PO. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk komt met toelichting CAO PO

Adviseur José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB komt binnenkort op verzoek van leden met een toelichting op de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

In haar toelichting zal Van Snek specifiek ingaan op de verschillende posities van het openbaar en bijzonder onderwijs.

Het gaat hierbij specifiek om de Wet werk en zekerheid (WWZ), de daaruit voortvloeiende ketenbepaling, de ontslagroutes en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO-regeling), die betrekking heeft op loopsuppleties en bovenwettelijke en aansluitende WW-uitkeringen.

Toelichting op ledengedeelte website

De toelichting zal op het besloten ledengedeelte van deze website komen. Dit betekent dat alleen VOS/ABB-leden de toelichting zullen kunnen downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Eindelijk onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao

Het is de sociale partners na lang onderhandelen toch nog gelukt om voor de zomervakantie een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Er is onder andere afgesproken dat er per september 2014 een loonsverhoging van 1,2 procent komt.

De PO-Raad meldt als sectororganisatie van de werkgevers dat de nieuwe cao meer ruimte biedt voor ‘professionalisering en duurzame inzetbaarheid’. Zo krijgen werknemers twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling. Zij maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevende over hun professionalisering en leggen achteraf verantwoording af over hun scholingsactiviteiten.

Starters
Beginnende leerkrachten krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. De coaching is gericht op het ontwikkelen van didactische vaardigheden. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing.

In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Lukt dat sneller dan drie jaar, dan stroomt een starter door naar een hoger salaris, maar verliest hij of zij wel de extra 40 uur voor professionalisering.

Om medewerkers in staat te stellen te werken aan hun duurzame inzetbaarheid, krijgt zij elk een budget van 40 uur per jaar voor bijvoorbeeld peer review, coaching, studieverlof of stage bij een andere school of werkgever.

57-plussers
Om oudere personeelsleden vanaf 57 jaar tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden, hebben zij op fulltimebasis recht op een budget van 130 uur. Ook hier gaat het bijvoorbeeld om coaching en studieverlof, maar de uren kunnen ook worden ingezet voor verlof. Daarbij geldt een eigen bijdrage van 50 procent (40 procent voor werknemers tot en met schaal 8) over het salaris van deze uren. Er zijn ook spaarmogelijkheden.

Op 1 oktober houdt de huidige BAPO-regeling voor oudere personeelsleden op te bestaan. Voor wie op dat moment BAPO heeft, is een overgangsregeling afgesproken: met een geringe ophoging van de eigen bijdrage kan het huidige verlof worden voortgezet.

Werkdruk
De nieuwe cao zet in op het inzichtelijk en beheersbaar maken van de werkdruk. Het primair onderwijs stapt over op de 40-urige werkweek. Voor afspraken over de taakverdeling kan worden uitgegaan van een basismodel voor een fulltimer die maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren lesgeeft. Scholen kunnen met instemming van het team kiezen voor een overlegmodel over de werkverdeling. Daarin wordt de zwaarte van het werk meegewogen bij de taakverdeling en vervalt de maximale lessentaak.

Iedereen blij
De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt bij monde van bestuurder Liesbeth Verheggen ‘behoorlijk wat te hebben binnengesleept’. Ze doelt op de kansen van starters, de nieuwe regeling voor oudere personeelsleden en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Verheggen zegt dat de AOb het akkoord met vertrouwen voorlegt aan de leden.

Ook CNV Onderwijs is positief. ‘Deze cao geeft onderwijspersoneel meer ruimte in tijd en geld om aan de eigen professionalisering te werken. Ook wordt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand overwerkt en daardoor kunnen die uren in tijd gecompenseerd worden’, aldus CNVO-bestuurder Joany Krijt.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) reageert ook verheugd op het bereikte resultaat. In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elk school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. Dat is een punt dat de AVS altijd heeft bepleit.

Ledenraadplegingen
Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de leden van sociale partners. De nieuwe cao, die van toepassing is op 170.000 mensen die in het primair onderwijs werken, gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2014 en geldt tot en met 30 juni 2015.

Download het onderhandelaarsakkoord

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe voorzitter wil vaart achter cao-onderhandelingen

Peter Gortzak, de nieuwe voorzitter van het overleg voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs, wil uiterlijk op 20 juni maatgevende afspraken hebben. Als dat niet lukt, beschouwt hij zijn opdracht als mislukt.

De sociale partners hebben woensdag weer met elkaar geprrat onder het nieuwe voorzitterschap van Gortzak. Er is een strategie uitgezet met als doel zo spoedig mogelijk tot een nieuwe CAO PO te komen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) omschrijft het overleg als ‘constructief en hoopgevend’. Er zijn afspraken gemaakt over de voortgang, waarbij Gortzak heeft aangegeven op 20 juni maatgevende afspraken te willen hebben voor een nieuwe cao. Als dat niet lukt, acht hij zijn opdracht mislukt.