Hoe zit het met de ketenregeling?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen veel vragen over de ketenregeling. Hieronder staat een toelichting op die regeling in relatie tot wetswijzigingen die binnenkort ingaan en de huidige onderwijs-cao’s. 

Op 1 januari 2020 zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Dit betekent dat vanaf die datum het reguliere arbeidsrecht van toepassing is op het personeel in het openbaar onderwijs. Tevens zal per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) inwerking treden.

Een van de wijzingen uit de Wab is de ketenregeling. Het is vanaf 1 januari 2020 mogelijk om 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd aan te bieden. Hiervan kan echter bij cao worden afgeweken. In de huidige CAO VO wijkt de huidige ketenregeling voor het bijzonder onderwijs af van de ketenregeling uit de Wab.

In een eerder gepubliceerde bericht leest u welke gevolgen dit heeft voor het bijzonder voortgezet onderwijs. Daarin wordt ook toegelicht welke reguliere ketenregeling van kracht wordt in het openbaar voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs.

Bijzonder voortgezet onderwijs

In de huidige CAO VO staat in artikel 9.a.2. lid 5 dat er maximaal 3 tijdelijke contracten aangeboden kunnen worden in een periode van 24 maanden. Daarbij is geen rekening gehouden met de invoering van de Wab. Als er voor de inwerkingtreding van de Wab geen nieuwe CAO VO is, blijven volgens de VO-Raad na 1 januari 2020 de regels uit de huidige cao van toepassing. Dan blijft het mogelijk om maximaal 3 tijdelijke contracten aan te bieden in een periode van 24 maanden.

Openbaar voortgezet onderwijs

In de huidige CAO VO is niet expliciet bepaald dat voor werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. Dit betekent dat de cao-bepalingen voor het bijzonder onderwijs niet automatisch van toepassing zijn op mensen die in het openbaar onderwijs werken.

De huidige ketenregeling die voor het openbaar onderwijs geldt, bepaalt dat het mogelijk is om een onbeperkt aantal contracten in 3 jaar tijd aan te bieden. Dat is in strijd met het nieuwe artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staat dat het mogelijk is om 3 tijdelijke contracten aan te bieden in een periode van 3 jaar.

De ketenregeling uit de Wab gaat in dit geval voor op de ketenregeling uit de cao. Dit betekent dat het vanaf 1 januari 2020 mogelijk is om 3 tijdelijke contracten aan te bieden in een periode van 3 jaar.

Primair onderwijs

In de CAO PO is in artikel 1.7 lid 2 expliciet bepaald dat voor werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs.

In artikel 3.1. lid 7 van de CAO PO staat dat zodra de wettelijke termijn, zoals vastgelegd in artikel 7:668a BW, wijzigt van 24 maanden in 36 maanden, de termijn van 36 maanden zal gelden. Als er voor 1 januari 2020 geen nieuwe CAO PO wordt afgesloten met daarin een afwijkende ketenbepaling, zal voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs de verruimde ketenregeling van toepassing zijn. Dat betekent dat er 3 tijdelijke contracten in een periode van 36 maanden kunnen worden aangeboden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Plan voor één onderwijs-cao ‘indringend advies’

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob spreken van ‘een indringend advies’ aan de sociale partners om toe te werken naar één onderwijs-cao voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het idee om in de toekomst nog maar één cao te hebben voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs komt van de Onderwijsraad. Die kwam ermee in het rapport Ruim baan voor leraren.

Zonder expliciet te vermelden dat zij één onderwijs-cao willen, geven Van Engelshoven en Slob in hun brief wel aan dat zij het beschouwen als ‘een indringend advies aan de sociale partners om hierin (…) hun verantwoordelijkheid te nemen’.

Het idee om in de toekomst nog maar één onderwijs-cao te hebben, houdt verband met het plan voor een nieuw bevoegdhedenstelsel. Daarin zouden geen strikte scheidingen meer moeten zijn tussen verschillende schoolsoorten.

Lees meer…

 

 

Teksten CAO VO 2018-2019

De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar.

De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten.

De CAO VO 2018-2019 gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 en lopen tot 1 oktober 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Groen licht voor nieuwe CAO VO

De leden van de VO-raad en de achterbannen van de respectievelijke onderwijsvakbonden zijn akkoord met het het onderhandelaarsakkoord voor CAO VO 2018-2019.

De VO-raad meldt dat de aangesloten besturen met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen goedkeuring hebben gegeven aan het onderhandelaarsakkoord. Ook de achterbannen van de bonden zijn akkoord.

Daarmee is er definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs met een ingangsdatum van 1 juni 2018.

Lees meer…

Leraren voortgezet onderwijs krijgen er 4,5% bij

Leraren en ondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen in twee stappen een salarisverhoging van in totaal 4,5 procent, met daarbovenop een eenmalige verhoging van 1 procent. Dat hebben de VO-raad en de onderwijsvakbonden met elkaar afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2018-2019.

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen ze in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.

De VO-raad meldt echter dat ‘de belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs’.

Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit er volgens de VO-raad toe leiden dat leraren per week 1 uur minder les gaan geven.

Lees meer…

 

 

 

Salarisverhoging verwerkt in rekeninstrumenten Toolbox

In de map Voortgezet onderwijs in onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten opgenomen die rekening houden met de salarisverhoging van 2,35 procent per 1 juni 2018. Let op: deze instrumenten staan in het besloten gedeelte van de Toolbox dat alleen toegankelijk is voor leden van VOS/ABB!

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele salarisverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wilde niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden en besloot daarom zelf te adviseren de salarissen te verhogen.

De salarisverhoging van 2,35 procent is verwerkt in deze rekeninstrumenten:

Let op: deze instrumenten staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. U moet als lid van VOS/ABB zijn ingelogd om ze te kunnen downloaden.

Advies VO-raad: geen cao, wel loonsverhoging

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele loonsverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wil niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden.

De onderwijsbonden hebben het overleg met de werkgeversorganisatie over nieuwe cao-afspraken op 20 februari afgebroken.Dat kwam door meningsverschillen over de loonontwikkeling en de aanpak van werkdruk.

De bonden eisten een loonsverhoging van structureel 3,5 procent en een lessenreductie van 25 naar 20 uur per week. Voor de VO-raad is een loonsverhoging van 2,35 procent het maximum. Ook wijst de raad een generieke lessenreductie af. De raad vindt dat de werkdruk op schoolniveau moet worden aangepakt.

Recht op loonsverhoging

Na het vertrek van de bonden is het niet meer gelukt de onderhandelingen vlot te trekken, maar de VO-raad vindt dat het personeel in het voortgezet onderwijs wel recht heeft op een loonsverhoging.

De raad heeft tot 1 mei gewacht, maar er nu nog steeds geen reactie van de bonden is, komt het bestuur met het eenzijdige advies om over te gaan tot uitbetaling van 2,35 procent extra. Intussen blijft het bestuur van de VO-raad streven naar nieuwe cao-afspraken en hoop houden dat de bonden terugkomen naar de onderhandelingstafel.

Meer informatie en nieuwe salaristabellen

‘Schoolbestuurders moeten in onderwijs-cao’

De salarissen van schoolbestuurders moeten worden ondergebracht in de onderwijs-cao’s. Dat vindt de Tweede Kamer, terwijl die geen cao-partij is.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van SP’er Peter Kwint en PVV’er Harm Beertema. Zij stellen dat schoolbestuurders ‘taken verrichten die binnen het onderwijs vallen’ en dat de salarissen van bestuurders daarom moeten worden ondergebracht in een van de onderwijs-cao’s.

In de huidige situatie vallen schoolbestuurders in het funderend onderwijs onder de respectievelijke bestuurders-cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs.

Politiek gaat niet over cao’s

Het is om meerdere redenen vreemd dat in de Tweede Kamer een motie aan bod komt over cao’s en de positie van bestuurders daarin, vindt juridisch adviseur Christiaan Rooseboom van VOS/ABB.

‘In cao’s maken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken over onder meer de arbeidsvoorwaarden. Het zijn de vakbonden en werkgevers die naar eigen inzicht de werkingssfeer van de cao vaststellen en daarmee ook bepalen welke werknemers daaronder vallen’, zo legt Rooseboom uit.

Hij vervolgt: ‘De motie van de Tweede Kamer is opmerkelijk, omdat de politiek zich daarmee mengt in een aangelegenheid waar zij niet over gaat. Als de Tweede Kamer invloed wil op de werkingssfeer van een cao, ligt het meer voor de hand om de uit 1927 stammende Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst te wijzigen.’

Bestuurders niet onder reguliere cao

‘Daar komt bij dat het gebruikelijk is om de statutair bestuurder niet onder de werkingssfeer van de reguliere cao te brengen. Werkgevers en vakbonden maken in veel sectoren in de cao’s zelfs onderscheid tussen hoog en laag personeel. Er zijn ook sectoren waar werkgevers en vakbonden aparte cao’s sluiten voor het hoger en lager personeel. Dat is in het onderwijs niet aan de orde, maar het is dus niet vreemd dat schoolbestuurders niet onder de werkingssfeer van het reguliere personeel vallen.’

Acties na mislukken cao-overleg voortgezet onderwijs

Er komen wellicht acties in het voortgezet onderwijs nu het cao-overleg tussen de vakbonden en de VO-raad vandaag is mislukt. De vakbonden hebben de onderhandelingen afgebroken omdat er geen zicht was op overeenstemming over loonsverhoging en werkdrukvermindering.

De VO-raad en de vakbonden Aob en CNV Onderwijs maken op hun websites melding van het vastgelopen cao-overleg. De bonden hadden ingezet op een loonsverhoging van 3,5 procent, maar de VO-raad wil niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 2,35 procent voor 2018. Ook over de werkdrukvermindering verschillen werkgevers en werknemers van mening. De VO-raad wil gezamenlijk met de bonden een lobby voeren riching Den Haag om meer middelen te krijgen voor werkdrukvermindering, net als het primair onderwijs. De bonden vinden dat de financiering van werkdrukvermindering door minder lessen gevonden moet worden binnen de huidige exploitatie van de scholen. ‘Voor de VO-raad is dat geen begaanbaar pad’, meldt de VO-raad.

Oude cao blijft gelden

Dat er geen nieuwe cao komt, betekent dat de huidige CAO VO 2016-2017 blijft gelden tot 1 oktober 2018.  De AOb en CNV Onderwijs beraden zich nu op acties. Volgens CNV is eerder uit een ledenpeiling gebleken dat de leden bereid zijn om actie te voeren.

‘Versobering CAO PO breekijzer voor andere sectoren’

Het kabinet zou de gewenste versobering van de cao in het primair onderwijs weleens kunnen gaan gebruiken om ook andere cao’s te versoberen, verwacht advocaat Jacques Dijkgraaf.

Het kabinet wil dat de sociale partners de bovenwettelijke regelingen in de CAO PO versoberen. Nu is het zo dat schoolbesturen in het primair onderwijs aan werkloze leraren een aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het UWV moeten betalen. Daardoor is de uitkering hoger en duurt die ook langer dan bij werklozen in andere sectoren. Een dergelijke regeling geldt ook in het voortgezet onderwijs.

De bovenwettelijke regelingen in de CAO PO kosten ongeveer 100 miljoen euro per jaar, zo meldde onderwijsminister Arie Slob in december in antwoorden op Kamervragen van het CDA en D66. Als deze regelingen zouden worden afgeschaft, zou dit bedrag overigens pas na verloop van tijd beschikbaar komen, omdat lopende rechten niet kunnen vervallen, zo staat in de antwoorden van Slob.

Breekijzer

Het kabinet stelt als voorwaarde aan het beschikbaar stellen van extra geld voor het primair onderwijs, dat de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) de CAO PO op het punt van de bovenwettelijke regelingen versoberen. Advocaat Jacques Dijkgraaf, die gespecialiseerd is in ambtenaren- en onderwijsrecht, spreekt in Trouw de verwachting uit dat dit weleens het begin kan zijn van een versobering van cao’s in andere (semi)publieke sectoren. ‘Het onderwijs, een grote en daardoor dure sector, is in het verleden vaker als breekijzer gebruikt om veranderingen af te dwingen’, aldus Dijkgraaf.

Lees meer… 

Cao-overleg gaat eind januari verder

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs gaan eind januari verder, meldt de VO-raad. Volgens de sectororganisatie is in het overleg ‘geconstateerd dat de afstand op een aantal belangrijke onderwerpen nog te groot is om tot overeenstemming te kunnen komen’.

Wat de loonontwikkeling betreft, stelt de VO-raad dat de vakbonden een ‘forse loonsverhoging’ willen waarvoor volgens de sectororganisatie onvoldoende geld beschikbaar is.

Over het realiseren van meer ontwikkeltijd en minder werkdruk verschillen partijen vooral in de aanpak, meldt de VO-raad: ‘De onderwijsbonden willen een individueel afdwingbare lessenreductie in de cao opnemen. Hiervoor ontbreken extra middelen in het regeerakkoord. Daarnaast vindt de VO-raad dat de aanpak en vormgeving vooral op school zelf moet plaatsvinden, in samenspraak met de leraren.’

Cao-overleg gaat op 20 december verder

Het overleg voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gaat op 20 december verder, meldt de VO-raad.

Op 8 en 14 november is gesproken over verschillende onderwerpen. Het overleg is tot 20 december geschorst, zodat de sociale partners in eigen kring de opbrengsten van de gesprekken kunnen bespreken.

Lees meer…

Onderhandelingen nieuwe cao begonnen

De VO-raad en de vakbonden zijn begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs.

De sectororganisatie meldt dat de eerste bijeenkomst in het teken stond van het uitwisselen van de wederzijdse inzet. Van beide kanten zijn de voorstellen toegelicht en vragen beantwoord. Het overleg wordt voortgezet op 31 oktober.

De inzet van de VO-raad sluit volgens de sectororganisatie aan bij de door de leden geuite wens voor bewegingsruimte van eigen schoolbeleid. ‘Om daarmee zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale omstandigheden, voorkeuren en talenten van individuele docenten, schoolleiders en ondersteunende medewerkers’, aldus de VO-raad.

De vakbonden willen vooral meer salaris voor leraren, aanpak van de werkdruk die als hoog wordt ervaren en verruiming van scholingsmogelijkheden.

Overzichten financiële arbeidsvoorwaarden

Het ministerie van OCW heeft actuele overzichten gepubliceerd van de financiële arbeidsvoorwaarden in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

U kunt de overzichten downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schema aanpassingen CAO VO

Waar zitten precies de verschillen tussen de oude en de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs? Dat heeft de Helpdesk van VOS/ABB op een rijtje gezet in een overzichtelijk schema.

Het gaat om alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO VO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In het schema van de Helpdesk zijn alle verschillen artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, onderwijstijd, ouderschapsverlof en werkgelegenheidsbeleid.

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen hier downloaden.

Binnenkort toelichting Commissie van Beroep

Na publicatie van de teksten van de nieuwe cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komt Onderwijsgeschillen met informatie over de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs.

De nieuwe cao’s zijn op 1 juli in werking getreden, maar de teksten zijn er nog niet. De PO-Raad en VO-raad melden dat de cao-teksten in de week van 4 juli beschikbaar zullen komen.

In de nieuwe cao’s wordt de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs geregeld. De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs willen uiteindelijk één landelijke commissie voor het gehele funderend onderwijs inrichten.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cao-teksten deze week online

De teksten van de nieuwe cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs komen deze week beschikbaar. Dat melden de PO-Raad respectievelijk VO-raad

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de officiële documenten. Zodra dat is afgerond, komen de teksten online. De dag waarop dat het geval zal zijn, is nog niet bekend.

Informatie: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leden VO-raad stemmen in met cao-akkoord

De VO-raad meldt dat een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO VO 2016-2017. 

Ruim 89 procent van de leden van de VO-raad is positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu de nieuwe cao afsluiten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad is blij met de steun: ‘Dat is (…) een compliment aan de onderhandelingsdelegatie die in de lange periode van onderhandelen veel en goed werk heeft verricht.’

Leden vakbonden ook akkoord

Ook de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs hebben met het onderhandelaarsakkoord ingestemd. De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.

Lees meer…

Akkoord over nieuwe CAO VO

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao.

De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs met 3 procent stijgen.

In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Het bestuur van de VO-raad spreekt zich deze week uit over het akkoord. Op basis van de uitkomst hiervan zullen volgende week informatiebijeenkomsten voor leden van de VO-raad worden georganiseerd.

Download onderhandelaarsakkoord

CAO VO en openbaar onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO goed bekeken en er een samenvatting van gemaakt, waarin onder andere specifiek aandacht is voor de positie van het openbaar onderwijs.

Download samenvatting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Integrale tekst CAO VO 2014-2015

De eerder afzonderlijk gepubliceerde cao-teksten zijn samengevoegd tot één volledige tekst CAO VO 2014-2015.

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 1 jaar.

Download CAO VO 2014-2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Integrale tekst CAO VO 2014-2015

De eerder afzonderlijk gepubliceerde cao-teksten zijn samengevoegd tot één volledige tekst CAO VO 2014-2015.

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 1 jaar.

Download CAO VO 2014-2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cao-tekst over ‘levensfasebewust’ personeelsbeleid

Het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid uit de onlangs gesloten nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is beschikbaar.

Dit hoofdstuk in de CAO VO 2014-2015 krijgt een plek tussen de hoofdstukken 6 en 7 van de CAO VO 2011-2012. Aanvullend op de teksten zoals die in het akkoord staan, zijn in het hoofdstuk over levensfasebewust personeelsbeleid enkele bepalingen opgenomen vanuit de bijlage BAPO van de CAO VO 2011-2012.

Om de toepassing van het hoofdstuk op een werknemer die een zieke werknemer vervangt te vereenvoudigen, is hierover een extra artikel (2a) in het hoofdstuk opgenomen. Daarin staat dat voor deze werknemer de keuzemogelijkheden worden uitgesloten en het uurloon met de factor 1.03 wordt verhoogd.

De cao-partijen streven ernaar op korte termijn ook het hoofdstuk over professionalisering te publiceren. De volledige tekst van de CAO VO 2014-2015 wordt naar verwachting in de tweede week van juli gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Handreiking persoonlijk budget aangepast

Het formulier voor de aanvraag voor het persoonlijk budget voor komend schooljaar 2014-2015 is aangepast. Dit formulier is opgesteld op basis van het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO VO.

Een bepaling over het overgangsrecht voor personeelsleden van 57 jaar en ouder en de verlofinzet waarvoor zij kiezen is uit het formulier verwijderd. Deze bepaling was namelijk niet correct.

De overgangsregeling die in het leven is geroepen vanwege het verdwijnen van het BAPO-verlof is niet bedoeld om het verlof waarop de werknemer op grond van die overgangsregeling aansprak maakt, in te zetten op de wijze van de nieuwe regeling.

De overgangsregeling geeft aan dat nog maximaal 5 jaar gebruik gemaakt kan worden van het verlof tegen een gunstiger kortingspercentage, maar dan onder de voorwaarden van de huidige BAPO-regeling. Het verlof dat kan worden genoten op grond van de overgangsregeling, kan dus niet worden ingezet op de wijze waarop het op grond van de nieuwe regeling kan worden ingezet (maximaal 4 dagen inroosteren of opsparen voor latere afbouw).

Voor de voortzetting van het BAPO-verlof gelden gedurende 5 jaar de voorwaarden van de huidige BAPO-regeling.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het aangepaste formulier downloaden.

Let op: de handreiking is aan VOS/ABB ter beschikking gesteld door de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, dat als basis een formulier heeft gebruikt van de Stichting Carmelcollege. U kunt de handreiking aanpassen aan de behoeften van uw eigen organisatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CNV Onderwijs en Abvakabo verwerpen nieuwe cao

De leden van CNV Onderwijs en Abvakabo stemmen niet in met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zolang er geen goede overgangsregeling komt voor het onderwijsondersteunend personeel.

De overgangsregeling zoals die nu in het cao-akkoord is vastgelegd, leidt er volgens de christelijke onderwijsbond toe dat vooral de lagerbetaalden een hoge eigen bijdrage leveren.

Vice-voorzitter Joany Krijt van CNV Onderwijs: ‘Vooral onderwijsondersteunend personeel van 61 jaar en ouder vindt de verhoging van de eigen bijdrage onevenredig, ook omdat deze groep zes leeftijdsdagen gaat missen.’ Volgens haar ligt de bal nu weer bij de werkgevers, verenigd in de VO-raad. ‘Zij moeten besluiten of ze de cao aanpassen of het akkoord zonder ons sluiten.’

De leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) hebben wel ingestemd met het akkoord, maar onder hen leven dezelfde bezwaren.

De bezwaren worden ook gezien door leden van de VO-raad. ‘Dit is voor het bestuur en de cao-delegatie van de VO-raad aanleiding geweest om deze regeling nog eens nader te beschouwen. Momenteel worden de leden van de VO-raad geraadpleegd om te bezien of een aanpassing van het akkoord op dit punt mogelijk is’, zo meldt de sectororganisatie van de werkgevers.

Cao-akkoord: minder werkdruk en 1,2% meer loon

In het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs staat onder andere dat de nullijn verdwijnt.

De lonen in het voortgezet onderwijs worden structureel verhoogd met 1,2 procent vanaf augustus 2014. Als het kabinet meer dan 1,2 procent loonruimte biedt, dan zal dit volledig worden ingezet voor een verdere loonsverhoging. Het entreerecht, het bevorderen van leraren naar hogere salarisschalen, blijft voorlopig bestaan. De regeling vervalt weliswaar eind juli 2015, maar niet voor leraren die net zijn begonnen aan een opleiding.

In het akkoord staat verder dat elke docent één uur minder les kan geven. Dit maakt een lestaak van 23 uur per week mogelijk. Hiermee zou de werkdruk die veel leraren als hoog ervaren omlaag moeten.

Seniorenregeling
Een deel van het geld voor werkdrukverlaging komt vrij doordat de huidige BAPO wordt vervangen door een regeling waarin verschillende mogelijkheden voor alle medewerkers zijn opgenomen. Op basis van die regeling kunnen werknemers keuzes maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen.

In de nieuwe situatie krijgt iedere werknemer jaarlijks de beschikking over 50 klokuren die aangewend kunnen worden voor verlof, werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Voor werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben bereikt (de BAPO-leeftijd), is een overgangsregeling opgenomen.

Starters
Voor jonge leraren is afgesproken, dat die bij hun eerste aanstelling voor minimaal 0,5 fte in dienst komen. Dat moet tegengaan dat starters veel kleine contractjes bij verschillende scholen hebben. De praktijk wijst namelijk uit dat dit tot onnodig hoge werkdruk kan leiden.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de (verdere) professionalisering van docenten. Alle leraren krijgen een basisrecht op 83 uur en 600 euro voor nascholing. Ondersteuners krijgen 40 uur en 500 euro. Afgesproken is dat scholen 10 procent van het personeelsbudget gaan besteden aan professionalisering.

De vijf dagen minder zomervakantie als gevolg van de Wet onderwijstijd worden gecompenseerd met vijf dagen extra verlof met volledige bezoldiging.

Professioneel statuut
De sociale partners achten aandacht voor zeggenschap en medezeggenschap van groot belang voor goede verhoudingen binnen de schoolorganisatie. Daarom is afgesproken dat er een professioneel statuut komt dat aansluit bij de praktijk van het voortgezet onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl