Privacy-afspraken met leveranciers en uitgevers

De PO-Raad en VO-raad hebben voor scholen en hun besturen nieuwe privacy-afspraken gemaakt met leveranciers en educatieve uitgevers. 

Het nieuwe convenant is een uitbreiding op het eerste convenant dat een jaar geleden is gesloten. In de nieuwe versie zijn naast afspraken over leermiddelen ook afspraken opgenomen voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Bovendien is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken.

De privacy-afspraken volgen op een bericht van RTL Nieuws uit november 2014. De commerciële nieuwszender meldde toen dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal privacygevoelige gegevens aan uitgevers moesten afstaan.

Lees meer…

 

Bezuinigingen op LGF hebben grote gevolgen

De uitgaven voor speciale leerlingenzorg zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een indicatie voor een rugzakje of speciaal onderwijs. Daarom zijn er maatregelen nodig om de uitgaven voor de speciale zorg binnen de budgettaire kaders van de rijksbegroting te houden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze maatregelen.

De gevolgen hiervan voor de bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn groot. Een sbo-school met bijvoorbeeld 25 rugzakleerlingen ziet de bekostiging per 1 augustus ineens met ruim 1 ton afnemen: dat zijn bijna 2 arbeidsplaatsen. Voor het speciaal onderwijs met bijvoorbeeld 50 fte volledig in de ambulante begeleiding betekent deze bezuiniging dat er geen bekostiging meer is voor zo’n 7 fte.

Gedwongen ontslag voorkomen
Het ministerie heeft met de bonden en de PO-Raad en VO-raad afspraken gemaakt om gedwongen ontslag te voorkomen. Er wordt een matchpunt ingericht (Infopunt Passend Onderwijs) voor met name ambulante begeleiders in het (v)so en sbo die boventallig (dreigen te) worden. De besturen kunnen hen hier aanmelden. Aan alle besturen in het po-, (v)so en vo wordt gevraagd passende vacatures voor deze personeelsleden te melden bij het matchpunt.

Naast de inrichting van het matchpunt zoekt het ministerie een maatwerkoplossing voor instellingen in het sbo of (v)so als de (financiële) continuïteit wordt bedreigd als gevolg van deze maatregelen.

Dit flankerend beleid (matchpunt en maatwerkoplossing) geldt voorlopig voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Het is de bedoeling van de partijen om nieuw flankerend beleid af te spreken als onderdeel van de invoering van passend onderwijs.

Convenant
Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant tussen de sectorraden, de bonden en het ministerie. De tekst komt binnenkort op deze site van het ministerie te staan.

Organisaties die met deze bezuinigingen te maken krijgen (en er nog geen rekening mee hebben gehouden), zullen op zeer korte termijn hun meerjarenbegroting en het meerjarenformatieplan moeten herzien om de consequenties van deze maatregelen in kaart te brengen. Temeer daar de beschikkingen (14 april 2010) op de site van het ministerie nog niet zijn aangepast.

In de rechterkolom van dit bericht staat de brief van het ministerie waarin de maatregelen worden aangekondigd.

Informatie: Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen

Uitkering vanwege Dag van de Leraar

Na interpretatieverschillen tussen de VO-raad en de vakbonden is het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO-VO afgewezen.  Daarom moeten de afspraken die bonden en werkgevers gemaakt hebben in het convenant LeerKracht, nu verankerd worden binnen de huidige verlengde CAO VO.  De VO-raad stelt voor de huidige cao hiervoor open te breken. Als dit voor 1 december 2008 gebeurt, kan er zonder problemen uitvoering geven worden aan de afspraken van het convenant.

In het convenant LeerKracht is onder meer afgesproken dat al het personeel vanwege de Dag van de Leraar op 6 oktober 2008 eenmalig 200 euro ontvangt. Werkgevers krijgen het advies dit bedrag gewoon uit te keren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl

Lumpsumprijzen aangepast

De GPL bedragen voor het PO voor het schooljaar 2008-09 waren al in april gepubliceerd, maar het was toen al zeker dat deze bedragen nog zouden worden aangepast. De aanpassing was nodig omdat in de eerste plaats in de bedragen voor 2007-08 de premieaanpassingen per 1 januari 2008 nog definitief moesten worden vastgesteld die dan dus ook doorwerken in de bedragen voor 2008-09.

In de tweede plaats moesten de effecten van het Convenant LeerKracht met betrekking tot 2008-09 nog worden toegevoegd.

 In juni 2008 zijn de definitieve bedragen voor 2007-08 vastgesteld met daarin verwerkt de premieaanpassingen. Voor de bepaling van de bedragen voor 2008-09 is daarmee het vertrekpunt de bedragen van 2007-08.

Daaraan worden de effecten toegevoegd die na 1 januari 2008 optreden voor 2008 resp. 2009. Dat leidt uiteindelijk tot een verhoging van de GPL met 1,92 procent. Daarnaast heeft het Convenant LeerKracht effecten op de bekostiging.

In het bijgaande bestand in de rechterkolom hiernaast een overzicht van een toelichting op de definitieve lumpsumprijzen. Ook vindt u daar een Excel-bestand met alle bedragen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251 of bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen