Scholen positief over cultuuronderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn over het algemeen positief over cultuuronderwijs. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De monitor maakt duidelijk dat cultuuronderwijs een vaste plek heeft gekregen in het voortgezet onderwijs. ‘De scholen zijn over het algemeen positief over de gang zaken, over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweeg brengt bij hun leerlingen’, zo staat in monitorrapport.

Daarin staat ook dat het beter kan. ‘De scholen zelf willen de komende jaren onder meer inzetten op versterking van doorgaande lijnen en op vakkenintegratie. Ook de samenwerking met culturele aanbieders kan verder worden uitgebouwd, met name daar waar het gaat om het gezamenlijk bedenken en maken van een samenhangend programma, dat leerlingen mogelijkheden biedt om hun talenten optimaal te ontwikkelen.’

Lees meer…

Na afbraak volgt nieuwe investering cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de basisschool en in het vmbo wordt verder uitgebreid. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt onder andere extra geld om de deskundigheid op cultuurgebied van de leerkrachten te vergroten. Er komt 4 miljoen euro beschikbaar voor scholing tot cultuurbegeleider en 5 miljoen euro voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

De brief van Bussemaker en Dekker hoort bij de Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016.

De investeringen van het kabinet volgen op een jarenlange afbraak van het cultuuronderwijs.

Minister maakt werk van cultuuronderwijs

Minister Jet Bussemaker wil dat elk kind cultuuronderwijs krijgt. Om dat te bereiken tekende ze vandaag een intentieverklaring, getiteld ‘Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs’. Ook staatssecretaris Dekker, een groot aantal wethouders en gedeputeerden en de PO-Raad ondertekenden het stuk.

‘Het is voor het eerst dat bestuurders van cultuur én onderwijs gezamenlijk het belang van goed cultuuronderwijs erkennen en dat we dit zo belangrijk vinden dat we voor tien jaar lang afspraken maken,’ zei minister Bussemaker bij de ondertekening. ‘Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs meer is dan een dagje uit. Goed cultuuronderwijs gaat er om dat kinderen, ook lós van voorstellingen en exposities, gevoel voor en kennis van kunst ontwikkelen.’

Het bestuurlijk kader creëert de randvoorwaarden voor scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Aan de hand van dit kader maken gemeenten, scholen en culturele instellingen lokale afspraken over tijd, geld en middelen. De gezamenlijke intentieverklaring zorgt ervoor dat scholen en culturele instellingen daarbij beter weten wat ze aan elkaar hebben.

Er komt nu allereerst een communicatiecampagne om schoolbestuurders en schoolleiders ook enthousiast te maken. Culturele instellingen komen scholen tegemoet met een geschikt aanbod. De Cultuurkaart blijft en het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo blijft ook gehandhaafd.

Voorbeelden
Op de site van OCW worden voorbeelden gegeven van steden waar al contacten zijn gelegd tussen culturele instellingen en scholen. Zo ontwikkelden Eindhoven, Helmond, Tilburg en Den Bosch  samen een doorlopende leerlijn: ‘de Culturele Ladenkast’. In Leiden werken twaalf musea samen, voor elk schooljaar één. En de gemeente Amsterdam heeft al afspraken gemaakt met de schoolbesturen over een basispakket kunst- en cultuureducatie, wat inhoudt dat basisscholieren wekelijks twee tot drie uur cultuuronderwijs krijgen.

Download hier het Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs.