Nieuwe handreiking voor opstellen treasurystatuut

Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB heeft de handreiking voor het opstellen van het treasurystatuut geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de wijziging van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

De wijzigingen met betrekking tot het aangaan van leningen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2016. Dit is besloten om het onbedoelde effect van strengere eisen te corrigeren. Als u als schoolbestuur hiermee van doen had, is dat dus met terugwerkende kracht niet meer van toepassing.

Gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars

Bij de vorige wijziging was de regeling onbedoeld strenger geworden voor het aangaan van leningen. Dit had invloed op het aangaan van leningen bij gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. De strengere regels zaten ook leningen in de weg voor verduurzaming. Het aangaan van dergelijke leningen is nu onder voorwaarden op basis van de gewijzigde regeling mogelijk.

De voorwaarden blijven dat er risico-arm moet worden geleend. Leningen mogen niet hoger zijn dan het markttarief en ze mogen geen invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld het onderwijs. Bovendien moet de geldverstrekker voldoende vermogend zijn. Hiervoor gelden geen harde normen, maar er kan worden gekeken naar de gebruikelijke en sectorspecifieke financiële ratio’s. Van der Raaij raadt u aan dit goed te documenteren!

Europese Economische Ruimte

In de gewijzigde regeling is de definitie van ‘lidstaat’ aangepast. In de oude regeling stond ‘EU-lidstaat’, terwijl de nieuwe regeling de definitie hanteert van ‘een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte’.

Dit betreft de EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Let op: Zwitserland zit niet in de Europese Economische Ruimte! Een punt dat logischerwijs nog niet in de recente wijziging is opgenomen, is de status van het Verenigd Koninkrijk na de komende uittreding van dit land uit de EU (brexit).

Ten slotte is vermeldenswaard dat in de gewijzigde regeling een ratingbureau is toegevoegd: DBRS.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de aangepaste Handreiking treasurystatuut downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

 

Nieuwe regeling voor verantwoord lenen en beleggen

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de Regeling beleggen, lenen en derivaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze regeling voor onderwijsinstellingen komt in de plaats van de oude regeling uit 2010. Met de nieuwe regeling beoogt het kabinet te verzekeren dat derivaten alleen op verantwoorde wijze worden ingezet. De regeling gaat ook over de wijze waarop de betrokken instellingen hun publieke en overige middelen mogen beleggen en belenen. Er staat bovendien regels in die betrekking hebben op de jaarverslaggeving.

Treasurystatuut updaten

Belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de voorwaarde dat er een treasurystatuut moet worden opgesteld als onderwijsinstellingen beleggen, lenen of derivaten afsluiten. VOS/ABB zal het model voor het opstellen van een treasurystatuut aanpassen op basis van de nieuwe regeling.

Let op: de oude regeling uit 2010 blijft gelden voor beleggingen, leningen en derivaten die onder het regime van die regeling zijn afgesloten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl