Slob benadrukt: ‘Subsidie g/hvo voor onbepaalde duur’

Het Dienstencentrum GVO en HVO dat godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in openbare scholen verzorgt, krijgt geen structurele bekostiging in de zin van artikel 23 van de Grondwet. Het krijgt daarentegen wel een wettelijk vastgelegde structurele en tevens adequate subsidie voor onbepaalde duur. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie.

Er was verwarring ontstaan over het structurele karakter van de financiering van g/hvo in het openbaar onderwijs. De oorzaak van die verwarring lag in de terminologie die de minister hanteert. De ChristenUnie vroeg zich af waarom het woord ‘bekostiging’ aanvankelijk wel werd gebruikt voor de financiering van g/hvo en waarom Slob dat niet meer doet. De minister spreekt nu van ‘subsidie’ en dat zou kunnen suggereren dat de financiering van g/hvo slechts een tijdelijk karakter zou hebben.

Slob wijst er in zijn antwoorden op dat de term ‘bekostiging’ strikt genomen slechts kan worden gebruikt in de onderwijsrechtelijke betekenis die dit begrip heeft op grond van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. De term ‘bekostiging’ wordt geregeld gebruikt als synoniem voor ‘structurele subsidie’ of ‘structurele financiering’, maar dat is dus eigenlijk niet juist, zo legt de minister uit.

Daarom kiest hij voor de term ‘subsidie’. Het Dienstencentrum GVO en HVO krijgt volgens hem ‘een structurele subsidie die van onbepaalde duur is’. De subsidie heeft volgens hem ‘een adequate hoogte (…), omdat bij de berekening een maatstaf wordt gehanteerd die vergelijkbaar is met de berekening die gebruikt wordt voor de bekostiging van scholen in het primair onderwijs’.

Lees meer… 

Oorverdovend stil over aangenomen motie g/hvo

De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces een motie aangenomen voor het behoud van de structurele subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Het is voor het openbaar onderwijs van groot belang dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW snel aangeeft dat hij de g/hvo-motie uitvoert.

Als het aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt, verdwijnt de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo. Zij geven dat aan in hun bezuinigingsplannen. De rijkssubsidie voor g/hvo werd in 2009 ingesteld door Sharon Dijksma, die toen staatssecretaris van OCW was. De bijdrage maakt het mogelijk om in het openbaar onderwijs lessen over godsdienstige en humanistische vorming te geven.

Als de minister en de staatssecretaris hun zin krijgen, ontstaat de onmogelijke situatie dat de openbare scholen bij wet verplicht zijn om gelegenheid te bieden tot g/hvo, terwijl daar dan geen geld meer voor is. De lessen worden buiten de verantwoordelijkheid van de openbare scholen georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO, dat het subsidiegeld namens de zogenoemde zendende instanties (bijvoorbeeld kerken en moskeeën) besteedt.

VOS/ABB kaartte deze onmogelijke ontwikkeling aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd mede-ondertekend door de andere besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs. Op 25 juni was er een demonstratie in Den Haag voor g/hvo. De initiatieven hadden succes, want een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam voor het zomerreces een motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie aan voor behoud van de subsidie.

Sindsdien is het van de kant van OCW oorverdovend stil. Staatssecretaris Dekker reageerde wel direct positief op een aangenomen motie voor behoud van 1 miljoen euro subsidie voor één centrale ouderorganisatie in het onderwijs, maar over het behoud van de subsidie voor g/hvo heeft hij nog niets gezegd.

Joël Voordewind laat op Twitter in een reactie op dit bericht weten dat de motie van de staatssecretaris vraagt om voor de begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, met een oplossing te komen voor het behoud van de g/hvo-subsidie. Het Kamerlid van de ChristenUnie zegt dat hij de situatie ‘scherp in de gaten houdt.’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Petitie voor behoud g/hvo in openbaar onderwijs

Het Dienstencentrum GVO en HVO heeft in samenwerking met collega-organisaties een online petitie gelanceerd voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in het openbaar onderwijs.

Aanleiding voor de petitie is het voornemen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO stop te zetten. Dit voornemen bedreigt het voortbestaan van g/hvo in de openbare scholen, waar 75.000 leerlingen gebruik van maken. De bezuiniging treft direct het primaire proces!

De openbare school is wettelijk verplicht om gelegenheid te bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. De lessen worden onder schooltijd verzorgd, maar staan niet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de school. G/hvo wordt mogelijk gemaakt door het Dienstencentrum GVO en HVO. Er zijn circa 700 gekwalificeerde docenten die deze waardevolle vorm van onderwijs geven.

VOS/ABB benadrukt dat de minister en de staatssecretaris met hun voornemen de subsidie voor g/hvo stop te zetten, de wet negeren. Deze bezuiniging op het primaire proces in de openbare scholen moet van tafel. Met de online petitie dringt onder andere het Dienstencentrum GVO en HVO er bij de Tweede Kamer op aan om niet akkoord te gaan met de voorgenomen bezuiniging.