Model-arbeidsovereenkomsten en -addenda Wnra

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben model-arbeidsovereenkomsten opgesteld, die u vanaf 1 januari 2020 kunt gebruiken wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht is. Ook kunt u model-addenda en een bijbehorende voorbeeldbrief downloaden.

De Wnra brengt met zich mee dat werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht vallen. Het gaat alleen om een wijziging in rechtspositie; er verandert niets aan de arbeidsvoorwaarden.

Dienstverbanden vanaf 1 januari 2020

U kunt de model-arbeidsovereenkomsten gebruiken voor nieuwe dienstverbanden in het openbaar onderwijs die ingaan op 1 januari 2020 of daarna.

Alle bestaande aanstellingen die doorlopen na 1 januari 2020, worden van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Het is dus niet nodig die aanstellingen te vervangen door een arbeidsovereenkomst. U kunt uw werknemers hierover informeren met onze eerder gepubliceerde voorbeeldbrief, waarmee u tevens de cao kunt incorporeren in de arbeidsovereenkomst.

De model-arbeidsovereenkomsten kunt u hieronder downloaden (mits uw organisatie lid is van VOS/ABB!).

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Model-addenda

U kunt ook gebruikmaken van onderstaande model-addenda die de Onderwijsjuristen voor u hebben gemaakt. Zij hebben bovendien een voorbeeldbrief opgesteld, die u kunt gebruiken bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: ook voor het downloaden van de model-addenda en voorbeeldbrief geldt dat uw organisatie lid moet zijn van VOS/ABB. Geen lid? Dan heeft u helaas geen toegang tot deze documenten.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Laat u niet verrassen na tijdelijk dienstverband!

De eventuele uitkeringskosten van tijdelijk personeel komen na beëindiging van het dienstverband alleen ten laste van het Participatiefonds (Pf) als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het Pf meldt dat schoolbesturen in toenemende mate behoefte hebben aan tijdelijk personeel. Als het bestuur na beëindiging van het dienstverband de eventuele uitkeringskosten ten laste van het Pf wil brengen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het reglement van het Pf. Als daar niet aan wordt voldaan, komen de uitkeringskosten voor rekening van het schoolbestuur.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. het bestuur neemt op of na 15 maart 2014 een werkzoekende in tijdelijke dienst.
  2. het tijdelijk dienstverband loopt tot uiterlijk 31 juli 2014.
  3. de werkzoekende heeft op de dag dat hij in dienst treedt een toegekend, lopend recht op een WW- of bovenwettelijke BBWO- of WOPO-uitkering en zijn laatste werkgever direct voorafgaand aan de WW-uitkering is een werkgever in de zin van de Wet op het primair onderwijs (WPO) of de Wet op de expertisecentra (WEC) is geweest.
  4. het uitkeringsrecht van de werkzoekende loopt tot ten minste 1 augustus 2014.

Om vast te stellen of iemand die het schoolbestuur in dienst wilt nemen voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan vanaf 15 maart 2014 een verklaring worden aangevraagd bij het Pf.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl