Wat behelst takenpakket van schoolleider?

De VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben woensdag De Staat van de Schoolleider gepresenteerd.

Deze publicatie gaat in op de vragen wat het takenpakket van schoolleiders behelst, wat zij in huis moeten hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen en of daar verschuivingen in te zien zijn. Er staan interviews in met schoolleiders. Ook wordt ingegaan op het schoolleidersregisters.

De Staat van de Schoolleider is samengesteld door een redactie van vier schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Minder werkgelegenheid, vooral in primair onderwijs

In het primair en voortgezet onderwijs zijn er ten opzichte van vorig schooljaar ongeveer 2800 voltijdsbanen minder. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW. De PO-Raad stelt dat het om verouderde gegevens gaat.

Vooral in het basisonderwijs neemt het personeelsbestand af. Het gaat om een afname van 2400 fulltimebanen vergeleken met vorig schooljaar. Dat komt overeen met een daling van 2,5 procent. Het leerlingenaantal nam af met 1,4 procent.

In het voortgezet onderwijs was er een daling te zien van 400 fulltimebanen, vooral bij directie en docenten. Dat is een afname van 0,5 procent. Het aantal leerlingen daarentegen nam met 1,1 procent toe.

Extra geld
De PO-Raad stelt dat het gaat om verouderde gegevens. ‘In de berichten worden de cijfers van 1 oktober 2013 vergeleken met die van 1 oktober 2012. Dit betekent in feite dat is uitgegaan van de formatieplannen die schoolbesturen voor 1 mei 2013 moesten vaststellen’, aldus de sectororganisatie.

Het extra geld voor het onderwijs op grond van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord is bedoeld om de negatieve werkgelegenheidseffecten teniet te doen. ‘Wat de werkelijke personele gevolgen zijn van alle maatregelen, wordt in oktober en het jaar erop pas zichtbaar’, zo meldt de PO-Raad.

Vervanging directeur wordt makkelijker

Op dit moment is het lastig om goede vervanging voor directieleden te vinden. Dat komt door de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien bestaat er nog steeds weerstand tegen de aanstelling van directieleden die niet zelf voor de klas hebben gestaan. Daardoor kunnen zogenaamde ‘bazen van buiten’ vaak niet worden aangesteld, laat staan dat ze als vervanger kunnen optreden. En dit terwijl uit onderzoek blijkt dat deze ‘bazen van buiten’ het vaak beter doen dan de managers ‘met krijt aan de vingers’.

Door bovenstaande problemen is het in veel gevallen onontkoombaar dat een interim-manager wordt aangesteld om de school draaiende te houden. Maar tot nu toe liepen schoolbesturen dan tegen het volgende probleem op: het Vf accepteert geen declaratie van een bestuur als het om interim-management van een school gaat. Diverse andere wijzen van vervanging worden wel geaccepteerd, zoals vervanging door een leraar, een externe directeur die in dienst komt van het bestuur of detachering door een ander bestuur. Maar dus geen interim-manager, terwijl dat wel mogelijk is en geregeld voor bovenschools management.

Deze kwestie is bij het Vf aan de orde gesteld door een schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Den Haag. Naar aanleiding daarvan heeft het Vf een nieuw besluit genomen. 

Er komt een nieuw artikel 22b Extern personeel, op grond waarvan het mogelijk wordt directietaken te vervangen door extern personeel (dat overigens voldoet aan de aanstellingseisen). De vergoeding vanuit het Vervangingsfonds bedraagt ten hoogste het netto-loon dat samenhangt met het maximum van het schaalsalaris dat met de werkzaamheden van de afwezige directeur overeenkomt conform de CAO PO.

Deze nieuwe bepaling gaat in per 1 augustus 2008.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.