Scholenwedstrijd Nederland-Duitsland: 75 jaar vrijheid

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan de tweede Nederlands-Duitse scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. Het motto is ’75 jaar vrijheid – leven in de grensregio’. 

De wedstrijd gaat over vragen als ‘Hoe zou de grensregio eruitzien als Nederlanders en Duitsers niet in vrijheid (samen) konden leven?’, ‘Wat kunnen Nederlanders en Duitsers van elkaar leren?’ en ‘Hoe zien de komende 75 jaar eruit?’.

In Nederland kunnen scholen uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuidwest-Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg aan de wedstrijd meedoen. Aanmelden kan tot en met 31 oktober. Inzendingen moeten uiterlijk op 31 januari binnen zijn.

Vorig jaar organiseerde de Euregio Rijn-Waal de scholenwedstrijd voor de eerste keer:

Van Bach tot Nena: Musikfest basisschool Assen

Op de Dag van de Duitse Taal (26 maart) is in het openbare Kindcentrum Kloosterveen in Assen een Musikfest

Er zullen gastlessen worden gegeven over Duitstalige muziek. Hiermee wil het Duitsland Instituut Amsterdam laten zien dat Duits niet alleen nuttig is, maar ook mooi, poëtisch en makkelijk te leren. Er wordt aandacht besteed aan de barokmuziek van Johann Sebastian Bach, maar ook aan onder meer de 99 Luftballons van Nena en raps van Carlo Waibel alias Cro.

‘Muziek raakt ons en brengt de cultuur van een land dichterbij’, zegt Trixie Hölsgens van het Duitsland Instituut Amsterdam. ‘Het is een ideaal middel om scholieren op een speelse, laagdrempelige manier voor een taal enthousiast te maken. Juist op basisscholen’.

Ook op culinair gebied gaat de school in Assen op de Duitse toer: er wordt een lunch met Brezeln geserveerd.

Veel vwo- en havo-leerlingen kiezen schei- en wiskunde

Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, wiskunde en maatschappijleer kozen vwo-leerlingen die in 2017 hun diploma haalden het vaakst voor scheikunde. Havo-geslaagden kozen het vaakst voor wiskunde A, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gekozen vakken hangen voor een groot deel samen met de keuze voor een profiel. Op de havo kozen de geslaagden het vaakst voor het profiel Economie & Maatschappij (42 procent), terwijl op het vwo dat een combinatie was van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid (36 procent).

Duits was in 2017 de meest gekozen tweede vreemde taal op het vwo. Ruim 19.000 geslaagden deden eindexamen Duits (56 procent van alle geslaagden). Bijna 13.000 leerlingen kozen Frans. Daarna volgden Latijn, Grieks en Spaans. Honderd leerlingen haalden hun vwo-examen met Chinees in hun vakkenpakket.

Lees meer…

Bepaalde schoolvakken in gevaar door lerarentekort

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs is zo nijpend, dat bepaalde vakken uitvallen. Dat meldt de Telegraaf, die zich onder andere baseert op wat de VO-raad hierover zegt.

Woordvoerder Stan Termeer van de sectororganisatie zegt in de krant dat op basis van arbeidsmarktprognoses te voorspellen is ‘dat scholen wel zullen moeten besluiten bepaalde vakken bij gebrek aan docenten niet meer te geven’.

De krant laat ook directeur-bestuurder Martin van den Berg van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs aan het woord: ‘Gezien de uitstroom en instroom van docenten in het onderwijs, kan ik voorspellen dat we volgend jaar al vakken moeten schrappen, wat een verarming is van het aanbod.’

Op scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving worden nu al bepaalde vakken niet meer gegeven, vertelt bestuursvoorzitter Henk Post: ‘Ik schrap (…) al lessen informatica en natuurkunde, terwijl er wel behoefte aan is.’ Volgens hem leggen scholen nu ‘noodverbanden aan, zodat het beeld nog wat geflatteerd is’.

Lees meer…

‘Meer aandacht nodig voor Frans en Duits’

Docent Frans Yvonne Schoolmeesters van het Valuascollege in Venlo vraagt onderwijsminister Arie Slob om meer aandacht voor de vakken Frans en Duits. Dat doet zij in een ingezonden brief in NRC Handelsblad.

Ze schrijft dat docenten Frans en Duits het gevoel hebben ‘aan een touwtje te bungelen’. Ze wijt dat onder andere aan de vrijheid van directies van vo-scholen, die volgens haar heeft geleid tot een competitie tussen verschillende secties die elkaar de maat meten. ‘Ik ken nogal wat scholen waar Duits of Frans plots geschrapt wordt’, aldus Schoolmeesters.

Ook hekelt zij ‘de neoliberale wind die door Nederland waait’, omdat die volgens haar heeft gezorgd ‘voor een onderwijsbeleid dat gericht is op cijfers en rendement’. Daardoor wordt ‘het vormende aspect van taal- en literatuuronderwijs op de lange termijn (…) uit het oog verloren’.

De teloorgang van Frans en Duits in het voortgezet onderwijs is volgens haar ook veroorzaakt door ‘de druk op leerlingen om te kiezen voor bètaprofielen’. De talen hebben bovendien ‘te lijden onder het dwingende centraal schriftelijk examen dat enkel leesvaardigheid toetst’, zo schrijft de Venlose docent, die tevens is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op de website buurtaalonderwijs.nl staat het Manifest Buurtalen.

Buitenschoolse opvang in Engels, Duits of Frans

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50 procent in het Engels, Duits of Frans worden aangeboden. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is hiervoor gewijzigd.

Beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang moeten over de juiste opleidingseisen en taaleisen voldoen. Voor wat betreft de opleidingseisen wordt aangesloten bij de eisen die gelden voor reguliere beroepskrachten.

Verder moeten zij beschikken over een certificaat of een diploma waaruit blijkt dat ze het Engels, Duits of Frans beheersen op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.

Houders moeten in hun pedagogisch beleidsplan beschrijven hoe zij de meertalige buitenschoolse opvang in hun kindercentrum vormgeven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker wil meer met Duits en Frans in grensscholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt 600.000 euro beschikbaar voor een kenniscentrum voor Duits en Frans op basisscholen langs de grens. Dat staat in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker noemt het ‘een gemiste kans’ dat nog maar zestig basisscholen langs de grens Duits of Frans aanbieden. Als leerlingen die bij Duitsland of België wonen hun ‘buurtaal’ goed beheersen ‘kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hun biedt’, aldus de staatssecretaris.

Scholen ervaren volgens hem drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. ‘Ik wil die barrières zoveel mogelijk wegnemen en heb daartoe overleg gevoerd met onderwijsinstellingen in de grensregio die buurtaalonderwijs aanbieden.’

Uit dit overleg zijn vier actielijnen voortgekomen om scholen beter in staat te stellen Duits of Frans aan te bieden:

  1. Samenwerking en verbinding
  2. Actief informeren over kansen en initiatieven
  3. Ondersteunen ontwikkeling en verzameling lesmateriaal
  4. Kwaliteitsbeleid op scholen activeren

Lees meer in de Kamerbrief…

Achterhoekse kleuters maken met Duits meer kans

In Trouw staat een artikel over de openbare basisschool in het dorp Kotten bij Winterswijk, waar de leerlingen vanaf groep 1 les krijgen in het Duits.

Kinderen in Kotten leren sinds dit jaar al vanaf hun kleuterleeftijd Duits. Dat moet hun betere startkansen geven in het leven, zo staat in Trouw. Openbare basisschool Kotten geldt als voorbeeld voor scholen in de Achterhoek en Twente. Meer scholen volgen in 2016. Ze vormen duo’s met Duitse scholen.

Magazine School! van VOS/ABB besteedde in juli 2013 aandacht aan de uitwisseling van obs Kotten met de von-Galen-Grundschule in het naburige Duitse dorp Oeding.

Lees het artikel in Trouw en het artikel in magazine School!.

Eerste Kamer akkoord met basisonderwijs in vreemde taal

Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in het Engels, Duits of Frans. Het wetsvoorstel dat daarover gaat, is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De regeringsfracties van VVD en PvdA alsmede die van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

Ook werd een motie van de VVD aangenomen die ervoor moet zorgen dat er wettelijke kwaliteitscriteria komen voor leraren die onderwijs in een vreemde taal geven. Een andere motie van de PvdA werd eveneens aangenomen. Die motie ging over het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg de introductie van meertalig onderwijs.

Bij algemene maatregel van bestuur kan straks worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Dat mag maximaal 15 procent zijn. De wet zal in 2016 in werking treden. Wanneer precies, is nog niet bekend.

In 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB een artikel over tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Buitenschoolse opvang met Engels, Duits of Frans

Het moet op korte termijn mogelijk worden om buitenschoolse opvang meertalig aan te bieden. Dat staat in een brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De gemeente Amsterdam kwam met een pilotvoorstel voor meertalige kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Amsterdam wil hiermee een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor expats en internationale ondernemers creëren. Meertalige opvang zou goed aansluiten op het al bestaande internationale en meertalige onderwijs.

Naar aanleiding van het Amsterdamse verzoek is een aantal partijen geconsulteerd over meertalige opvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang en de sectororganisatie PO-Raad hebben Asscher laten weten daar voorstander van te zijn. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) en de MOgroep zijn dit eveneens, maar vragen ook aandacht voor de Nederlandse taal, zo laat Asscher aan de Kamer weten.

Naar aanleiding van deze consultaties wil Asscher het op korte termijn mogelijk maken om buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs meertalig aan te bieden. Hij noemt daarbij de talen Engels, Duits en Frans.

Groot tekort aan leraren Duits

Scholen hebben grote moeite om leraren Duits te vinden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Actiegroep Duits.

Bijna 10 procent van de scholen is het de afgelopen vijf jaar niet gelukt om een geschikte docent Duits te vinden. Ruim 80 procent van de 321 schoolleiders die aan het onderzoek hebben meegewerkt, vindt het vak Duits belangrijk of zelfs zeer belangrijk voor de toekomst van hun leerlingen.

Op bijna alle scholen wordt Duits aangeboden. Vooral op vmbo’s die Frans of Spaans geven is Duits echter uit het aanbod verdwenen.

Lees meer…

Bussemaker vindt extra actie voor vak Duits niet nodig

Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat er al genoeg wordt gedaan om het belang van het vak Duits onder de aandacht van leerlingen te brengen. Dat schrijft ze in een brief aan de ambassadeur van Duitsland.

De brief van Bussemaker aan de Duitse ambassadeur in Den Haag volgt op een motie van het Limburgse VVD-Kamerlid Karin Straus. Zij vindt dat met name op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de grensstreek meer aandacht zou moeten zijn voor het vak Duits, omdat leerlingen dan gemakkelijker een stageplaats en later betaald werk in Duitsland kunnen vinden.

Bussemaker vindt dat extra aandacht voor Duits niet nodig is, omdat er volgens haar al voldoende wordt gedaan om het belang van deze taal onder de aandacht te brengen. Wel is ze bereid om op onderdelen het promotieprogramma Mach Mit van de Actiegroep Duits te ondersteunen.

Wirtschaftsdeutsch
Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het decembernummer aandacht aan het initiatief van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud om Wirtschaftsdeutsch aan te bieden. Dit gespecialiseerde vak wordt in eerste instantie als pilot aangeboden aan havo-leerlingen.

Artikel Wirtschaftsdeutsch vergroot kansen in Duitsland herunterladen

Duurzame campagne brengt Duits onder de aandacht

BMW heeft een elektrische auto ter beschikking gesteld voor schoolbezoeken van de Nederlandse Actiegroep Duits.

De Actiegroep Duits meldt dat schoolbezoeken vanaf nu duurzaam worden afgelegd. ‘De nieuwe Mach-mit-Mobil is een volledig elektrisch aangedreven BMW i3′, meldt de actiegroep.

Met deze auto worden scholen bezocht met een alternatief lesprogramma Duits. Sinds de introductie in 2012 heeft de Mach-mit-Mobil in totaal al ruim 230 scholen bezocht. Voor het lopende schooljaar staan 79 bezoeken gepland.

Binnen de Actiegroep Duits werken diverse partners met elkaar samen: de Duitse ambassade, de Nederlands-Duitse Handelskamer, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe-Institut Nederland.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedt in het komende nummer, dat op 11 december verschijnt, aandacht aan de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud die havo-leerlingen Wirtschaftsdeutsch aanbiedt.

Wirtschaftsdeutsch op Nijmeegse scholengemeenschap

De openbare Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG) voert dit schooljaar Wirtschaftsdeutsch in. De regionale krant De Gelderlander schrijft erover.

De NSG wil met Wirtschaftsdeutsch (Duits gericht op de economie en het bedrijfsleven) beter voorbereiden op de toekomst. ‘Jongeren vinden steeds vaker een baan in het buitenland. Met name Duitsland, dat natuurlijk voor Nijmegen om de hoek ligt, is populair’, zegt adjunct-directeur Erick Loermans in De Gelderlander.

Wirtschaftsdeutsch is in eerste instantie bedoeld voor havo-leerlingen. Het wordt geen verplichting; de leerlingen kunnen het vak gaan kiezen. ‘Daarbij zullen ze ook nog het ‘gewone Duits’ blijven krijgen. Wellicht in kleinere mate. We bekijken op dit moment hoe we dat precies gaan vormgeven’, aldus Loermans.

Duits op de basisschool
In Oost-Groningen bereidt het openbaar basisonderwijs zich voor op tweetalig onderwijs, waarbij de keuze niet op Engels maar op Duits ligt. Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt gaan Duits geven.

Oldambt is de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord van deze gemeente staat dat Oldambt wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wees er eerder in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Het is de bedoeling dat het Duitstalige onderwijs in Oldambt in januari begint.

Voorstel basisonderwijs in vreemde taal ingediend

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de voorgestelde wetswijziging over de mogelijkheid om op basisscholen een deel van het onderwijs in het Engels, Duits of Frans te verzorgen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling over de voertaal in het primair onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De nieuwe regeling houdt in dat een deel van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans mag worden aangeboden.

Deze nieuwe regeling wordt toegevoegd aan artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 18 van de Wet op de expertisecentra (WEC). Hiermee is het een aanvulling op de huidige hoofdregel in de WPO en de WEC dat het onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse of de Friese taal.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt een nadere uitwerking gegeven aan het percentage van de onderwijstijd dat per schooljaar in de Engelse, Duitse of Franse taal kan worden gegeven.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om leerlingen al op vroege leeftijd een vreemde taal te leren. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in februari van dit jaar aandacht besteed aan tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Lees het artikel.

Meer ruimte voor tweetalig basisonderwijs

Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen zij 15 procent van hun onderwijstijd in een van deze vreemde talen lesgeven. De ministerraad is daarmee akkoord.

Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld niet alleen Engelse les, een deel van de tijd mag Engels ook bij andere vakken als geschiedenis, biologie of gym worden gebruikt als instructietaal. Hiermee zegt het kabinet tegemoet te komen aan de wens van ouders en scholen om een meer internationaler en uitdagender onderwijs met minder regels.

Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Dekker van OCW wordt deze zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer…

Lees ook een artikel uit magazine School! over tweetalig onderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Openbare basisscholen Oost-Groningen gaan Duits geven

Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen gaan Duits geven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Oldambt is volgens de krant de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord staat dat deze gemeente wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wijst er in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen laat aan VOS/ABB weten op verzoek van Boon in gesprek te zijn met vijf geïnteresseerde basisscholen. Binnenkort worden twee scholen geselecteerd.

Aan oostgrens meer tweetalig onderwijs gericht op Duits

Scholen in het grensgebied met Duitsland moeten worden ondersteund voor het aanbieden van tweetalig onderwijs gericht op Duits. Dat stelt het van oorsprong Roermondse SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

Jansen benadrukt dat tweetaligheid voor mensen in de grensgebieden met Duitsland de kansen op werk vergroot. Hij wil daarom dat basisscholen daar gaan experimenteren met onderwijs in Nederlands en Duits.

Staatssecretaris Sander Dekker is ook voorstander van tweetalig onderwijs. Hij heeft toegezegd met scholen in de grensstreek en met de Duitse onderwijsautoriteiten te gaan praten over wat er mogelijk is.

Beste naober
Verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs langs de oostgrens hebben al contacten met scholen in Duitsland. Een voorbeeld daarvan is openbare basisschool Kotten in het gelijknamige buurtschap bij Winterswijk.

Obs Kotten werd in 2013 door de gemeente Winterswijk uitgeroepen tot ‘beste naober’, omdat deze school samenwerkt met de Von Galen Grundschule in het naburige Oeding en de Nünning Realschule in de stad Borken.

Over de samenwerking van obs Kotten met scholen in Duitsland stond in juli 2013 een artikel in magazine School!.