Waarom nog geen mannenquotum in onderwijs?

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Janse wijst er in de krant op dat er elk jaar veel aandacht is voor Internationale Vrouwendag, maar dat Internationale Mannendag veel minder impact heeft. ‘Het lijkt alsof mannen alles hebben en alsof voor ons alles vanzelf gaat, maar feitelijk staan we stil. Er moet bijvoorbeeld een vrouwenquotum komen voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs? Er is relatief veel schooluitval onder jongens, in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.’

Niet alleen mannen moeten iets veranderen, vindt Janse. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met elkaar over hoe er meer gelijkheid kan komen tussen mannen en vrouwen (…). Het mooiste zou zijn als er meer inzicht komt bij beide kanten.’

Lees meer…

Stereotypen in schoolboeken

In lesmaterialen zoals schoolboeken staan relatief weinig vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond. Als ze daar wel in staan, dan is dat nogal eens als rolbevestigend stereotype.

Dit blijkt uit onderzoek door Judi Mesman. Zij is in Leiden hoogleraar op het gebied van jeugd en maatschappij. Mesman bestudeerde voor haar onderzoek schoolboeken die voor wiskunde en Nederlands in de brugklas worden gebruikt.

Het onderzoek laat volgens haar zien dat stereotypen ook in schoolboeken zijn geslopen, ook al is dat waarschijnlijk onbewust gebeurd. ‘Nu is het aan de uitgevers om bewust een keuze te maken hoe ze met sekse en etniciteit in hun boeken willen omgaan’, aldus Mesman.

Directeur Stephan de Valk van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) zegt dat de uitgevers de resultaten van het onderzoek gaan bespreken met hun auteurs. ‘In de toekomst kan dan (…) onbewuste stereotypering vermeden worden’, aldus de Valk.

Lees meer…

Zwarte Piet

Mesman deed eerder onderzoek naar de manier waarop jonge kinderen naar Zwarte Piet kijken. Daaruit bleek dat zij doorgaans een positief beeld hebben over dit personage, terwijl met name een deel van de volwassenen Zwarte Piet in verband brengen met racisme en het slavernijverleden van Nederland.

Het bleek dat jonge kinderen Zwarte Piet vooral zien als clown en niet als iemand met een zwarte huid.

Lees meer…

Loopbaanoriëntatie met focus op fulltime/parttime

Het vak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zou meer aandacht kunnen hebben voor de mogelijkheden om fulltime of parttime te werken. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Werken aan de start.

In het rapport staat dat het lastig is om de voorkeuren voor deeltijdwerk van vrouwen en voltijdwerk van mannen te veranderen. ‘Deze voorkeuren blijken bovendien al op jonge leeftijd aanwezig te zijn bij vrouwen en mannen’, aldus het SCP.

Een aangrijpingspunt om jongeren hier meer bewust mee om te laten gaan, kan volgens het SCP in het onderwijs liggen. ‘Bij het vak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (…) zou ook informatie kunnen worden gegeven over de arbeidsvoorwaarden in verschillende beroepen en sectoren, vooral over de mogelijkheden om in deeltijd of voltijd te werken (…).’

In deze lessen kunnen, zo stelt het SCP zich voor, ook de verwachtingen van jongeren over de toekomstige verdeling van arbeid en zorg met hun partner aan de orde komen. ‘Dat kan jongens ook stimuleren om na te denken over hun eventuele rol als vader’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

Segregatie jongens en meisjes afgenomen

In de afgelopen tien jaar is de segregatie van jongens en meisjes in het onderwijs afgenomen, vooral in havo/vwo. Dat staat in de Emanipatiemonitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het emancipatiebeleid van het kabinet is erop gericht de verschillen in onderwijsrichting van jongens en meisjes te verkleinen. In de afgelopen tien jaar is de seksesegregatie dus afgenomen, maar in de afgelopen twee jaar worden de verschillen niet meer kleiner. Het is onmogelijk om te bepalen in hoeverre het beleid succesvol was of is. Dat komt doordat er geen einddoelen of streefcijfers zijn geformuleerd.

Wat betreft de verschillen tussen vrouwen en mannen in schoolprestaties was het beleid er tot nu toe op gericht de achtergronden van deze verschillen nader te verkennen. Uit onderzoek blijkt dat neuropsychologische verschillen tussen meisjes en jongens en de leeromgeving deze verschillen kunnen verklaren.

Dit kan voor scholen aangrijpingspunten bieden om met verschillen tussen jongens en meisjes om te gaan. Zo zouden scholen beleid kunnen voeren voor leerlingen (ongeacht hun geslacht) die achterblijven in belangrijke non-cognitieve vaardigheden, zoals planning en zelfstandig werken.

Lees meer…

‘Tijd voor aparte meiden- en jongensklassen’

Docent Siep de Haan van het Bonifatius College in Utrecht pleit vandaag in dagblad Trouw voor aparte meiden- en jongensklassen op school. Hij signaleert dat jongens achterop raken en vindt het hoog tijd voor emancipatie van jongens. 

In zijn ingezonden stuk zegt De Haan dat de emancipatie van de vrouw inmiddels een groot succes is, en dat jongens er nu ook van moeten profiteren. ‘Gelijkwaardigheid en respect voor beide seksen dient de norm te zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat jongens in het onderwijs ondergesneeuwd zijn geraakt. De verschillen tussen jongens en meisjes worden steeds groter, in het nadeel van de jongens’.

Geen meesters
Volgens De Haan lopen de jongens op de basisschool al een achterstand op. ‘Ze groeien op in een omgeving die voornamelijk bestaat uit vrouwen. Een derde van de ouders is gescheiden, waardoor veel jongens zijn gescheiden van hun vader. Op de basisschool zijn bijna geen meesters. Misschien zijn de lesmethodes van vrouwen eerder succesvol bij meisjes dan bij jongens.’

Stoppen met kleineren
De wiskundedocent denkt dat jongens beter scoren in jongensklassen, omdat ze anders leren. ‘Jongens willen al doende leren, risico’s nemen, ondernemen en concurreren in een competitieve ongeving’. Daarnaast pleit De Haan voor een ander beeld van mannen in reclame-uitingen. ‘Daar worden mannen steeds vaker in een ondergeschikte rol geframed. Laten we stoppen met het ridiculiseren en kleineren van jongens en mannen, dat levert niks positiefs op.’

Aandacht voor ‘het jongensprobleem’
Magazine School! van VOS/ABB, de voorloper van het blad Naar School!, besteedde in 2011 al aandacht aan ‘het jongensprobleem’ in het onderwijs. Toen al pleitte hoogleraar Louis Tavecchio voor een andere manier van lesgeven aan jongens: ‘Want we raken teveel getalenteerde jongens kwijt’. De openbare scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg begon in die tijd met ‘jongensachtige lessen’. U kunt de artikelen hier nog nalezen (pagina 10-13).

 

 

Stereotiep denken over man en vrouw drukt prestaties

Leerlingen voelen zich minder goed in hun vel op een school die traditioneel denkt over mannen en vrouwen. Daardoor presteren ze ook minder goed. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT op basis van het Procrustes-project, een studie van de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Voor het onderzoek werden gedurende vier jaar ruim 6000 leerlingen en 1000 leraren in het Vlaamse voortgezet onderwijs gevolgd. Het effect van traditioneel denken over mannen en vrouwen blijkt het grootst bij jongens.

‘Vanaf het eerste jaar van het middelbaar onderwijs zien we de druk op jongens toenemen om te beantwoorden aan het stereotiepe macho-beeld’, vertelt onderzoekster Wendelien Vantieghem aan de VRT. Jongens die zich inzetten voor school worden volgens haar vaak uitgescholden voor mietje, want wie goed leert is niet stoer of cool.

Ook meisjes voelen zich niet goed in hun vel als ze gedwongen worden om zich meisjesachtig te gedragen. Vooral meisjes die bijvoorbeeld graag voetballen of zich jongensachtig gedragen krijgen negatieve reacties. Toch worden ze minder zwaar afgestraft dan een jongen die bijvoorbeeld ballet wil gaan doen.

Volgens Vantieghem is het belangrijk dat scholen inzetten op een genderbeleid om typisch mannelijk en vrouwelijk gedrag bespreekbaar te maken. Dat moet volgens de onderzoekster onderdeel zijn van het antipestbeleid van de school.

Meldpunt rolbevestigend lesmateriaal

De nieuwe website ditisgeenschoolvoorbeeld.nl is een meldpunt voor rolbevestigend schoolmateriaal.

De initiatiefneemsters Bercan Günel en Damaris Beems storen zich eraan als jongens, meisjes, vrouwen en mannen in schoolboeken op een stereotype manier worden afgebeeld of beschreven. Als voorbeeld noemen ze vader die de krant leest, terwijl moeder afwast.

‘Ons doel is dat we ons bewust worden hoezeer traditionele beelden nog steeds onze kinderen beïnvloeden, met alle gevolgen van dien voor hun studie, carrière en privéleven.’

De twee willen met het meldpunt voorbeelden van seksistische stereotypen verzamelen en die voorbeelden voor de zomervakantie aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Ga naar het meldpunt.

Lesmethode Gelijk=Gelijk? wint homo-emancipatieprijs

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het dialoog- en debatprogramma Gelijk=Gelijk? bekroond als het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied.

In Gelijk=Gelijk?, dat de LHBT-Innovatieprijs 2015 heeft gewonnen, leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie vanwege religie, cultuur en seksuele diversiteit en hoe je dit kunt voorkomen. De gedachte achter dit programma is dat leerlingen ondanks verschillende achtergronden en opvattingen gedeelde waarden hebben.

De methode bestaat uit vijf of zes lessen op school. Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting ervan.

Meisjes kiezen exacter, maar nog niet zo exact als jongens

Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting, maar de jongens zijn daar nog steeds (ruim) in de meerderheid. Dat blijkt uit de Emanipatiemonitor 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel op havo-niveau nam toe van 15 procent in 2007 naar 26 procent in 2014. Binnen het vwo steeg dit van 20 naar 38 procent.

Op de arbeidsmarkt is nog niet zo’n duidelijke verschuiving te zien. ‘Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar toch minder vaak’, melden het SCP en CBS.

VN-baas: onderwijs is sleutel tot homo-emancipatie

Het onderwijs heeft een essentiële rol als het gaat om het tegengaan van negatieve stereotypen en het bevorderen van begrip voor de ander. Dat stelt secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een toespraak die is uitgesproken tijdens een internationaal congres in Den Haag over homo-emancipatie.

De toespraak werd eerder deze maand namens Ban Ki-Moon uitgesproken door de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navanethem Pillay. Het internationale congres over homo-emancipatie kreeg steun van koningin Máxima.

Ban Ki-Moon ziet de strijd tegen homofobie en voor seksuele gelijkwaardigheid als een onderdeel van een breder streven naar mensenrechten voor iedereen. Het onderwijs speelt hierin volgens hem een essentiële rol.

Leerlingen moeten van minister emanciperen

Minister Jet Bussemaker van OCW roept op tot meer ‘genderdiversiteit’ in het onderwijs. Haar oproep staat in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016.

Meisjes en jongens verschillen van elkaar in hun onderwijsloopbanen. Het gaat daarbij onder andere om onderwijsprestaties en opleidingsrichtingen. Het is echter te beperkt om alleen hiernaar te kijken, zo stelt de minister: ‘Onderwijs maakt deel uit van de samenleving én vormt de samenleving. Jongens en meisjes worden in de periode waarin ze onderwijs volgen, gevormd tot de mannen en vrouwen van de toekomst.‘

De minister noemt sociale uitwisseling binnen en buiten het onderwijs als een belangrijk vormend element voor jongeren. De verschillen tussen de schoolloopbanen van meisjes en jongens hebben volgens haar echter ook te maken met verschillen in werkhouding, gedrag en omgevingsinvloeden. ‘Een omgevingsinvloed is bijvoorbeeld de sterke groepsdruk onder pubers, die bij jongens vaak resulteert in het elkaar opleggen van een stoere anti-schoolhouding, terwijl meisjes wel ijverig en gehoorzaam ‘mogen’ zijn’, zo staat in haar brief aan de Tweede Kamer.

De minister ziet dat jongens en meisjes gevoelig lijken voor genderstereotypen bij het kiezen voor profielen, sectoren en vervolgopleidingen. Zo kiezen meisjes zelden voor techniek en jongens zelden voor zorg. Bussemaker stelt dat deze verschillen ‘vragen om duiding, om het versterken van gendersensitiviteit in het onderwijs, om het tegengaan van genderstereotypering, maar (…) ook om het in een bredere context verbinden van de thema’s seksuele weerbaarheid en geweld, uitval in het onderwijs, criminaliteit en jeugdwerkloosheid.’

Meer mannen in onderwijs: PvdA wil hij-instroom

De Partij van de Arbeid in Amsterdam wil hoogopgeleide jonge werkloze mannen laten omscholen tot leraar. De gedachte is dat zo een einde kan worden gemaakt aan de feminisering van het onderwijs.

Het idee is afkomstig van fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Met de zogenoemde hij-instroom wil ze bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.