Juf van steen óf gedateerd schoolgebouw?

Investeren in gezonde en toekomstbestendige schoolgebouwen is essentieel, maar gaat ten koste van 5000 leerkrachten. Dat zegt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS.

Het artikel gaat onder andere over de huidige exploitatietekorten Om die tekorten inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek was dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van 40 procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware 5000 banen in de gebouwen zitten. ‘Willen we een juf van steen?’, vraagt Teegelbeckers zich retorisch af. Hij doet in dit kader een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

‘Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen. Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk’, aldus de directeur van VOS/ABB.

Lees het artikel Juf van steen óf gedateerd schoolgebouw?.

Gratis benchmarkonderzoek exploitatiekosten

Hoe duur is uw schoolgebouw? Om daar antwoord op te krijgen, kunt u meedoen aan een gratis benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten. Deze mogelijkheid worden aangeboden door onze onderwijshuisvestingspartner HEVO.

Direct na het invullen van het onderzoek, kunt u uw benchmarkrapportage downloaden. Deze rapportage geeft u inzicht in de wijze(n) waarop u de exploitatiekosten op het gebied van huisvesting kunt verbeteren, verduurzamen en professionaliseren.

Lees meer…

Bekostiging voortgezet onderwijs 17,2 miljoen omhoog

De bekostiging voor de exploitatiekosten van het voortgezet onderwijs in 2017 gaat in verband met prijsontwikkelingen met 1,47 procent omhoog. Dat komt neer op 17,2 miljoen euro, zo blijkt uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2017 en 2018.

Deze regeling gaat ook over de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2018 Die wordt aangepast in verband met de doorwerking van de prijsbijstelling 2017. De exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018 worden deze maand door DUO berekend en met ingang van 1 januari 2018 maandelijks betaalbaar gesteld, het lesmateriaal in de maand juni 2018.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Regeling bekostiging exploitatiekosten

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2016 en 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De regeling staat ook op de website van het ministerie van OCW.

Deze regeling wordt jaarlijks begin oktober gepubliceerd in de Staatscourant. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat deze regeling niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen aan de Tweede Kamer.

U kunt de regeling downloaden:

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2016 en 2017

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen

VOSABB-partner Hevo voert dit onderzoek uit in het primair- en voortgezet onderwijs. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen automatisch de onderzoeksrapportage, waarin gegevens anoniem zijn opgenomen.

Een eerder – in 2007 – uitgevoerd onderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.

Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs is het essentieel dat breed uitgevoerd Benchmarkonderzoek jaarlijks de exploitatiekosten voor het primair en voortgezet onderwijs in kaart brengt. Inmiddels hebben 55 po-scholen en 35 vo-scholen de gegevens ingediend. Een grotere deelname is echter noodzakelijk voor een betrouwbaar eindresultaat. Daarom worden schoolbesturen nu uitdrukkelijk uitgenodigd alsnog mee te doen. Deelname kan nog tot eind september 2009.

Geef uw school op via een e-mail naar info@hevo.nl. U ontvangt vervolgens het digitaal invulformulier. Neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider po/vo bij Hevo, tel 073-6409511.