‘Dommer dan nodig’ door slecht binnenklimaat

‘We creëren nu een generatie die dommer is dan nodig’, zegt de voormalige PvdA-fractieleider en huidg voorzitter Diederik Samsom van de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’, waaraan onder andere de PO-Raad en VO-raad zitten. Hij doelt met zijn uitspraak op het vaak niet optimale binnenklimaat van scholen, dat volgens hem slecht is voor de gezondheid en prestaties van personeel en leerlingen.

In een interview met de PO-Raad gaat Samsom in op het streven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Afgesproken is dat in 2050 alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal moeten zijn. Daaraan moeten volgens hem ook de scholen hun bijdrage leveren.

Hij wijst erop dat een gemiddelde basisschool ongeveer evenveel energie gebruikt als twintig huishoudens. Een gemiddelde middelbare school gebruikt zo’n beetje het dubbele. ‘Naarmate schoolgebouwen meer multifunctioneel en 24/7 gebruikt worden, neemt het belang van slim energiegebruik natuurlijk steeds verder toe’, aldus Samsom.

Dommer dan nodig

Hij adviseert om bij verbouwingen uit te gaan van een beter energielabel dan label C. Nu hebben zes op de tien scholen nog een energielabel D, E, F of zelfs G.

Ook voor het binnenklimaat is het volgens Samsom beter om verder te gaan dan label C. ‘Je kiest niet alleen voor goede isolatie en ventilatie vanwege de kosten. Die maatregelen verdienen zich ook terug in de gezondheid en prestaties van medewerkers en leerlingen. We creëren nu een generatie die dommer is dan nodig’, aldus Samsom.

Lees meer…

Reporter Radio over slechte ventilatie in scholen

Het Radio 1-programma Reporter Radio heeft zondagavond aandacht besteed aan slechte mechanische ventilatie in nieuwe schoolgebouwen en gezondheidsklachten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

‘Vaak is het in de winter te koud en in de zomer veel te heet. Soms heeft de gemeente tonnen geïnvesteerd om het probleem te verhelpen, maar heeft dat in de praktijk tot weinig resultaat geleid’, zo meldt het radioprogramma.

Luister het programma terug

Duurzame scholenbouw: niet zelf doen, maar uitbesteden

Voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda vindt dat schoolbesturen en gemeenten duurzame scholenbouw moeten overlaten aan institutionele beleggers. Dat zegt hij in Trouw.

‘Bij de verduurzaming van scholen geldt dat schoolbesturen niet altijd over de kennis en kunde beschikken om hun panden aan te pakken. Een kwart van de scholen heeft een veel te hoge CO2-concentratie. Waarom laten we die scholen hun panden niet huren? De bouw kunnen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, op zich nemen’, aldus Wientjes, die in de krant constateert dat Nederland ook op andere terreinen achterloopt als het om verduurzaming gaat.

Lees meer…

Voorbeelden duurzame scholenbouw

VOS/ABB heeft eerder met achtergrondartikelen aandacht besteed aan duurzame scholenbouw:

In het komende najaarsnummer van ons magazine Naar School! verschijnt een artikel over het duurzame gebouw van openbare basisschool De Verwondering in Lent.

Subsidie aanvragen voor duurzame en frisse scholen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van extern advies op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. 

De eerste stap tot een eventuele subsidieaanvraag is een aanvraag tot eHerkennning via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie dekt niet alles

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Er zullen maximaal 150 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De subsidie zal niet alles dekken. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen een deel van de maatregelen zelf betalen.

Lees meer…

Denktank voor beter binnenklimaat schoolgebouwen

Er moet onder regie van Ruimte-OK een denktank komen die mogelijkheden gaat onderzoeken om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarmee reageert staatssecretaris Sander Dekker van OCW op een idee van Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Dekker reageert op een motie van Bruins, waarin deze stelt dat het binnenklimaat in schoolgebouwen nog te vaak onder de maat is en dat de hoeveelheid CO2 in klaslokalen soms twee keer zo hoog is als maximaal is toegestaan.

Kennis binnenklimaat bundelen

Bruins wil overleg tussen de rijksbouwmeester, de bouwcampus in Delft en het onderwijsveld over het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. De kennis hierover moet op landelijk niveau worden gebundeld ‘zodat schoolbesturen en gemeenten advies kunnen inwinnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw’.

De staatssecretaris is hier positief over, zo heeft hij gezegd tijdens overleg in de Kamer over onderwijshuisvesting. Hij vindt dat het initiatief moet worden belegd bij het kenniscentrum Ruimte-OK, dat in het leven is geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Leerlingen fitter door frisse lucht

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de brochure Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned uitgebracht. 

In deze brochure worden de ervaringen van vier scholen beschreven. Een van die scholen is openbare basisschool De Achtbaan in Moordrecht (bij Gouda). In het schoolgebouw uit 1997 met elf lokalen en een oppervlakte van 1320 vierkante meter krijgen 268 kinderen les. De school maakt sinds 2011 gebruik van decentrale CO2-gestuurde luchtbehandelingsunits met warmteterugwinning.

Het probleem waar de school tegenaan liep, was dat het bedrijf dat de units had geïnstalleerd, dat niet goed had gedaan. Directeur Marjon de Graas schakelde daarom de fabrikant in. De installaties werken nu naar tevredenheid. Voor het onderhoud is gekozen voor een ander installatiebedrijf, dat er wel verstand van heeft én goedkoper werkt.

Bovendien bleek tijdens een gesprek met de fabrikant van de luchtbehandelingsunits dat het openen van ramen gewoon kan, terwijl de aanvankelijke installateur had gezegd dat dat niet kon. Nu de units goed werken, zijn de kinderen volgens directeur De Graas ‘merkbaar alerter en fitter’.

Lees meer…

Programma Van Eisen Frisse Scholen aangepast

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een update gepubliceerd van het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie uit november 2014:

 • De (prestatie)eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
 • Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel-eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
 • Voor bestaande bouw is een (totaal)eis ten aanzien van het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A). Bovendien zijn er (deel)eisen opgenomen ten aanzien van de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.
 • Het volgende is toegevoegd:
  * Toelichting ten aanzien van de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).
  * Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.
  * De relatie met kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK).
  * De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leidraad voor verduurzaming schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de nieuwe Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs gepubliceerd.

Dit is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen voor primair onderwijs om te komen tot een duurzaam integraal huisvestingsplan en/of meerjarenonderhoudsplan. De leidraad bevat een stappenplan, technische, procesmatige en financiële tips en achtergrondinformatie.

‘Luchtkwaliteit in veel scholen nog steeds slecht’

Het binnenmilieu van scholen is nog steeds ongezond, ondanks investeringen van het ministerie van Onderwijs. Dat meldt BNR.

De nieuwszender baseert zich op ervaringen van technisch adviseur Frans Rasenberg, die in Schiedam een eigen onderzoeksbureau heeft dat zich richt op de kwaliteit van het binnenmilieu van onder andere scholen.

Rasenberg zegt dat hij nog nooit een school is tegengekomen waarin de luchtkwaliteit goed is. ‘Ik heb zelfs een keer in Leiden meegemaakt dat de huisdokter belde: ‘Ik heb nu al veertig kinderen met aspirines. Zou je voor ons even willen meten wat er aan de school aan de hand is?’ Dat was gewoon schrikbarend slecht.’

Volgens Rasenberg is de 250 miljoen euro van OCW die was bestemd voor verbetering van onder andere het binnenmilieu vaak aan verkeerde installaties besteed. Daardoor zou de kwaliteit van de lucht in de gebouwen nauwelijks beter zijn geworden.

Het bericht van BNR is voor Michel Rog van het CDA reden om Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Informatiemiddag ‘Frisse scholen: de praktijk’

De informatiemiddag wordt georganiseerd door Senternovum, het innovatiebureau van het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met de provincie Drenthe en de GGD’s van Groningen, Friesland en Drenthe. Het programma is specifiek gericht op mensen die zijn betrokken bij beheer, renovatie en bouw van (basis)scholen. De verbetering van luchtkwaliteit en energiebesparing krijgen immers vandaag de dag juist in bouw- en renovatieplannen veel aandacht. Dit is een goed moment om aan luchtverbetering te doen, nu uit onderzoek is vast komen te staan dat leerlingen en leraren minder goed presteren en soms zelfs ziek worden van de muffe lucht in slecht geventileerde schoollokalen.

De informatiemiddag begint met een inleiding door Ronald Schilt, directeur adviesbureau Merosch, die spreekt over ‘Lessen van de koplopers’. Als jurylid van de Scholenbouwprijs heeft Schilt scholen bezocht waarin bij de bouw is gedacht aan duurzaamheid op het gebied van energie, water, materialen en gezondheid/ventilatie. In zijn presentatie schetst hij een overzicht van trends en ontwikkelingen en geeft hij deskundig commentaar. Andere sprekers van de dag zijn Gert Jan ten Hoor, adviseur 4Advies, Ben Wiersema, directeur van de Anne de Vriesschool in Stadskanaal, Hanneke ter Brakel, adviseur van de provincie Drenthe, en Bert Meijering, adviseur van Senternovum.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een online inschrijfformulier.

Meer informatie over het programma.