Geactualiseerde rekenmodel Uitkeringen Gemeentefonds

In de map Huisvesting van de Toolbox op deze website is het nieuwe model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen hoeveel geld zij uit het Gemeentefonds kunnen krijgen voor de posten ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’.

In het geactualiseerde model zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Ook zijn de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie-Van Haersma-Buma en de algemene herijking van het Gemeentefonds erin verwerkt. Bij het model zit een toelichting op de wijzigingen.

Het model is slechts bedoeld om schoolbesturen in staat te stellen een indicatie te maken van wat zij kúnnen krijgen aan niet-geoormerkt geld dat in het Gemeentefonds zit. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend!

Download het model Uitkeringen Gemeentefonds

Download toelichting Wijzigingen uitkering Gemeentefonds

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer gemeentebudget naar lumpsum

Aan de lumpsum van het primair onderwijs wordt 158,8 miljoen euro toegevoegd. Het geld komt uit het Gemeentefonds en is bedoeld voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Dit staat in een wetsvoorstel dat onlangs is ingediend. De overheveling van het budget staat gepland voor 1 januari 2015.

Er was op gerekend dat er circa 120 miljoen euro zou worden overgeheveld naar het primair onderwijs plus ongeveer 25 miljoen euro voor begeleidingskosten. Het totale bedrag van 158,8 miljoen euro valt hoger uit dan verwacht.

Het komt neer op circa 16 euro per vierkante meter vloeroppervlak. Hierbij moet worden aangetekend dat schoolbesturen alleen de vierkante meters mogen meetellen waarop zij recht hebben op basis van het leerlingenaantal. Leegstand en extra kosten in verband met dislocaties tellen niet mee.

Overgangsregeling
In het wetsvoorstel staat dat er een overgangsregeling komt voor kleine schoolbesturen, die slechts weinig financiële ruimte hebben om tegenvallers op te vangen. Of een bestuur klein is, wordt bepaald aan de hand van de toegekende bekostiging voor materiële instandhouding. In de praktijk zal het neerkomen op besturen met twee tot drie scholen.

In de overgangsregeling zal ook rekening worden gehouden met de leeftijd van de schoolgebouwen. Boven een bepaalde leeftijd komt aanvullende bekostiging beschikbaar. Ook zal een aanvulling worden vastgesteld aan de hand van een vast bedrag per leerling. De randvoorwaarden zijn nog niet bekend.

Het is mogelijk dat er een waarborgfonds komt voor schoolbesturen die door de overheveling van het onderwijsbudget in combinatie met de (slechte) staat van onderhoud van hun gebouwen in problemen raken.

Heldere afspraken
De Helpdesk van VOS/ABB adviseert schoolbesturen in het primair onderwijs om heldere afspraken te maken met hun gemeente(n) om het onderhoud van de gebouwen op orde te krijgen. Als een bestuur na de overheveling van het gemeentelijke budget naar de lumpsumfinanciering met slecht onderhouden gebouwen blijft zitten, zal dit op den duur ten koste kunnen gaan van het personeelsbestand. Dan zullen de klassen groter worden, wat risico’s met zich meebrengt voor de onderwijskwaliteit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl