Refoschool mag docent ontslaan vanwege theaterstuk

‘Scholen hebben de ruimte om eigen inhoudelijke afwegingen te maken en worden niet gedwongen onderwijs te verzorgen dat indruist tegen de eigen identiteit.’ Daarmee reageert onderwijsminister Arie Slob op het ontslag van een docent van het reformatorische Driestar College in Gouda, die besloot een theatervoorstelling te maken over het feit dat hij niet meer gokverslaafd is.

De ChristenUnie-minister noemt het in antwoord op Kamervragen van SP’er Peter Kwint ‘verdrietig’ en ‘spijtig’ dat de docent door het bestuur van het Driestar College voor de keuze is gesteld de theatervoorstelling niet te laten doorgaan of weg te gaan bij de reformatorische school.

Theater is ‘valse getuigenis’

Tegelijkertijd wijst Slob erop dat de achterban van de school moeite kan hebben met theater, omdat deze kunstvorm niet zou passen bij de streng-christelijke identiteit van de school. In reformatorische kringen wordt theater wel gezien als een overtreding van het negende gebod, namelijk ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’.

Op grond van artikel 7:671 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een werkgever van een bijzondere school een werknemer ontslaan als die handelt in strijd met de identiteit die voortvloeit uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van die school. Dit is in het BW opgenomen sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.

De minister wast zijn handen verder in onschuld, omdat, zoals dat wettelijk is voorgeschreven, een identiteitscommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) toestemming heeft verleend voor het ontslag. Dit was volgens Slob een onafhankelijke identiteitscommissie.

Lees meer…

Gereformeerde identiteit moet weer sterk merk worden

Het Landelijke Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) wil het merk ‘gereformeerd’ sterker in de onderwijsmarkt zetten.

De gereformeerde scholenkoepel begint daarom met het traject ‘Gereformeerd als sterk merk’. Hiermee zou de gereformeerde identiteit in het onderwijs moeten worden vastgehouden en de inhoud ervan worden verankerd.

Het traject volgt op een onderzoek op vier gereformeerde en een evangelische school voor voortgezet onderwijs. Daaruit bleek dat veel docenten op deze scholen het soms lastig vinden om de gereformeerde identiteit van de school te vertalen naar de praktijk in het klaslokaal.

Lees meer…

Gereformeerd debat over rekkelijk personeelsbeleid

Kunnen gereformeerde scholen nog wel van hun personeelsleden eisen dat ze naar de juiste kerk gaan? Daarover dubben gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland.

Het protestants-christelijk georiënteerde Friesch Dagblad schrijft over de discussie onder de gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland over de vraag hoe precies of rekkelijk hun personeelsbeleid moet zijn. De centrale vraag is of de ‘kerkeis’ overeind moet blijven. Die eis stelt dat docenten per se lid moeten zijn van een van de gereformeerde kerken.

Mogelijk wordt die eis in de toekomst vervangen door een meer algemene richtlijn dat nieuwe docenten positief-actief hun geloof moeten belijden. ‘De eis dat mensen lid moeten zijn van een kerk is wel erg duidelijk, maar zegt eigenlijk niet zo veel over de wijze waarop iemand in het geloof staat’, zegt directeur Marten van der Es van gereformeerde basisschool De Princenhof in Leeuwarden.

Hij oppert volgens het Friesch Dagblad dat het een betere voorwaarde kan zijn dat er voor nieuwe docenten ‘een soort van extra competentie wordt geformuleerd, die te maken heeft met het geloof’.

Algemene benoembaarheid
Het gereformeerde onderwijs gaat niet zoals het openbaar onderwijs uit van algemene benoembaarheid. In het openbaar onderwijs kan elke docent worden benoemd, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.