Kunnen gereformeerde scholen nog wel van hun personeelsleden eisen dat ze naar de juiste kerk gaan? Daarover dubben gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland.

Het protestants-christelijk georiënteerde Friesch Dagblad schrijft over de discussie onder de gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland over de vraag hoe precies of rekkelijk hun personeelsbeleid moet zijn. De centrale vraag is of de ‘kerkeis’ overeind moet blijven. Die eis stelt dat docenten per se lid moeten zijn van een van de gereformeerde kerken.

Mogelijk wordt die eis in de toekomst vervangen door een meer algemene richtlijn dat nieuwe docenten positief-actief hun geloof moeten belijden. ‘De eis dat mensen lid moeten zijn van een kerk is wel erg duidelijk, maar zegt eigenlijk niet zo veel over de wijze waarop iemand in het geloof staat’, zegt directeur Marten van der Es van gereformeerde basisschool De Princenhof in Leeuwarden.

Hij oppert volgens het Friesch Dagblad dat het een betere voorwaarde kan zijn dat er voor nieuwe docenten ‘een soort van extra competentie wordt geformuleerd, die te maken heeft met het geloof’.

Algemene benoembaarheid

Het gereformeerde onderwijs gaat niet zoals het openbaar onderwijs uit van algemene benoembaarheid. In het openbaar onderwijs kan elke docent worden benoemd, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Deel dit bericht: