Cursussen Onderwijsjuristen

VOS/ABB verzorgt in het schooljaar 2017-2018 verschillende cursussen. Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen eraan deelnemen.


Incompany cursussen op aanvraag

Dossieropbouw bij disfunctioneren PO/VO
Inhoud:
Jaarlijks wordt, door de werkgever of de leidinggevende, met de werknemer besproken hoe hij functioneert in zijn functie en binnen de organisatie. Als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, dan zullen er verdere stappen ondernomen moeten worden.

Welke stappen er genomen moeten worden, hangt af van het knelpunt in het functioneren. Aan de hand van dat knelpunt kan een verbeteringstraject worden ingezet. Van belang bij dit traject is dat er voldoende dossieropbouw plaatsvindt, zodat het verbeteringstraject gemonitord en bijgesteld kan worden. Daarnaast is goede dossieropbouw van belang om ervoor te zorgen dat aan het einde van het traject een maatregel kan worden genomen. In het ergste geval is dat ontslag.

In deze cursus zullen we ingaan op dossieropbouw en de wijze waarop dit besproken dient te worden met de werknemer die onvoldoende functioneert. In dat kader zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Gesprekkencyclus

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opbouw dossier

 • Gesprek aangaan over disfunctioneren
 • Het verbetertraject
 • Verslaglegging

Verdere stappen na constatering disfunctioneren

 • Plichtsverzuim
 • Schorsing
 • Ontslag

Het doel van de cursus is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken. Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar binnen de bijeenkomst zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor personen die zich bezig houden met het personeelsbeleid. Te denken valt aan P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Verplichtingen bij benoemingen PO/VO
Inhoud:
Schoolbesturen krijgen bij het in dienst nemen van personeel te maken met verplichtingen ten opzichte van het personeel. Hierbij kan worden gedacht aan de verplichting om de werknemers een dienstverband voor onbepaalde tijd te geven of eventuele WW-uitkerings- en re-integratieverplichtingen na afloop van het dienstverband. Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen in dit kader worden besproken.

 1. Dienstverbanden
  • Wanneer kan het schoolbestuur aan werknemers een dienstverband voor bepaalde tijd aanbieden?
  • Hoe lang kan het schoolbestuur een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd aanbieden voordat de werknemer aanspraak heeft op een dienstverband voor onbepaalde tijd?
 2. Inschaling
  • Uitleg van de bepalingen die gelden bij de inschaling van personeelsleden die in dienst treden.
  • Beschrijving hoe het salaris moet worden vastgesteld indien een werknemer eerder in een onderwijsfunctie werkzaam is geweest.
  • Uitleg bindingstoelage en jubileumgratificatie.
 3. Herbenoemingsverplichting
  • Uitleg herbenoemingsverplichting bij ontstaan vacatureruimte.
  • Uitleg wanneer ontheffing kan worden verkregen van de herbenoemingsverplichting.
 4. Werkloosheidsuitkering
  • Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering?
  • Uitleg wanneer een WW-uitkering en een bovenwettelijke WW-uitkering kan herleven.
  • Beschrijving van de re-integratieverplichting die het schoolbestuur heeft indien een ex-werknemer in het genot is van een WW-uitkering.

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst een goede inschatting kunnen maken welke personele verplichtingen het schoolbestuur aangaat bij het in dienst nemen van personeel. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor degene die zich binnen de organisatie bezighoudt met het in dient nemen van personeel zoals P&O’ers, schooldirecteuren, leidinggevenden en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Ziek zijn komt ook voor bij leraren en onderwijsondersteunend personeel. Het is daarom een onderwerp waar elk schoolbestuur, vroeg of laat, mee in aanraking komt. Van belang is het dan ook om te weten welke regels een rol spelen bij het begeleiden van een zieke werknemer. De Wet verbetering poortwachter is daarbij het uitgangspunt, maar in het onderwijs spelen ook andere regels een rol zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO). In deze bijeenkomst behandelen we het re-integratieproces. Ook kijken we welke stappen een werkgever kan nemen na het doorlopen van een langdurig ziektetraject, zoals ontslag. Tevens zal het omgaan met medische gegeven aan bod komen. De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • De WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Welke regels gelden er voor de zieke werknemer?
 • Bezoldiging in het eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wat is wenselijk geachte arbeid?
 • Ontslag na het doorlopen van een ziektetraject
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Ziekte en een tijdelijk dienstverband
 • Bewaartermijn van medische gegevens

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het ziekteproces bij werknemers. Welke stappen moeten en/of kunnen er gezet worden tijdens en aan het einde van het ziektetraject. Met welke regels dient er rekening gehouden te worden en hoe ga je om met het bewaren van deze dossiers. De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar binnen de bijeenkomst zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich bezig houdt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. Te denken valt aan P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Ambtenaren en besluiten in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Bij schoolbesturen die alleen openbaar onderwijs onder zich hebben, zijn de werknemers ambtenaren. Dit betekent dat er op hen andere wetgeving van toepassing is dan op werknemers die werken bij een samenwerkingsbestuur of een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs. Deze werknemers vallen namelijk onder het arbeidsrecht. Ambtenaren vallen onder de Ambtenarenwet. Dit onderscheid is bijvoorbeeld zichtbaar in de cao po en de cao vo. In de cao’s is dit verschil opgenomen in de hoofdstukken omtrent aanstelling/benoeming en ontslag. Ook de rechtsbescherming van de werknemer is, door dit verschil, anders geregeld. In de bijeenkomst zal de positie van de ambtenaar en de regels die hierbij komen kijken worden besproken. In dit kader zullen de volgende onderwerpen worden besproken:

• Ambtenarenwet
– Integriteit
• Verschillen in de cao’s
– Aanstelling en ontslag
• Het besluitbegrip
• De bezwaarschriftprocedure
– Voorbereidingsprocedure
– Bezwaarschriftenprocedure
– Hoorprocedure
– Beslissing
• Voorlopige voorziening
• Mandaat en delegatie (overdragen van bevoegdheden binnen het schoolbestuur)

Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers meer inzicht krijgen in de aparte positie van ambtenaar als werknemer. Daarnaast is het doel om de deelnemers nader te laten kennismaken met het nemen van een besluit als werkgever in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en wie daartoe de bevoegdheid heeft. Tegen elk besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht staat namelijk bezwaar open voor belanghebbenden. Vaak zijn dat de werknemers. De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar tijdens de bijeenkomst zullen er ook plenair casussen besproken worden.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor schoolbesturen met enkel openbaar onderwijs onder zich. Dit kan ook een gemeente zijn die openbare scholen in stand houdt of een bestuurscommissie. De cursus is relevant voor een ieder die zich bezig houdt met personeelsbeleid en het nemen van besluiten binnen de organisatie.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Wet werk en zekerheid en Participatiewet PO/VO
Inhoud:
Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs is op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid en de daarbij behorende overgangsregelingen in werking getreden. Doelstelling van deze wet is om de oneigenlijke aanpak van de flexibele contracten terug te dringen door te zorgen dat werknemers minder onvrijwillig worden ingezet op flexibele contracten. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, bij voorkeur in een gewone baan bij een gewone werkgever. Beide wetten leggen verplichtingen aan het schoolbestuur op. Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen ter toelichting van de wetten worden besproken.

 1. Wet werk en zekerheid
  • Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten van 6 maanden en langer;
  • Ketenbepaling;
  • Nieuwe routes voor ontslag;
  • Transitievergoeding;
  • Wijzigingen Werkloosheidswet.
 2. Participatiewet
  • Doelstelling en doelgroep van de Participatiewet;
  • Quotumwet;
  • Ondersteuning aan werkgevers;
  • Praktijkvoorbeelden.

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst weten welke verplichtingen beide wetten aan het schoolbestuur opleggen. De bijeenkomst zal bestaan uit uitleg van theorie en een interactief deel.

Doelgroep:
De cursus is gericht op P&O’ers, beleidsmedewerkers HRM, bestuurders en schoolleiders in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in PO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs is besloten over dit onderwerp een bijeenkomst te ontwikkelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

 1. Toelating
  • Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing
  • Toelatingsprocedure speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • Toelaatbaarheidsverklaring en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing
  • Vereisten die gelden bij het opstellen van een ontwikkelperspectief
  • Weigeringsgronden voor toelating en procedure bij weigering
  • Gegevensverstrekking en –verwerking bij aanmelding
  • Symbiose
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, maar ook P&O-ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in VO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs is besloten over dit onderwerp een bijeenkomst te ontwikkelen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken.

 1. Toelating
  • Toelatingsbesluit PO en toelating tot het VO
  • Toelatingsprocedure in het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  • Grensverkeer en verhuizing
  • Loting
  • Overdracht van gegevens
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, maar ook P&O-ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Leergang basiscursus cao po
Inhoud:

Dagdeel 1: Dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef en overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd;
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen;
  • Aanstelling en benoeming in twee functies.
 2. VOG:
  • Wie moet een VOG overleggen;
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruik;
  • Periodiek aanvragen van een VOG.
 3. Inschaling:
  • Inschaling bij indiensttreding;
  • Inschaling na voorafgaande onderwijsfunctie;
  • Aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris.
 4. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel;
  • Disciplinaire maatregelen;
  • Ontslaggronden;
  • Ontslagroutes.

Dagdeel 2: Taakbeleid

 1. Arbeidsduur, arbeidstijden en verlof
 2. Jaartaak en weektaak
 3. Overlegmodel en basismodel

Dagdeel 3: Ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter;
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor;
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar;
  • Ontslagroute;
  • Medische gegevens in personeelsdossier.
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering;
  • Dagloonberekening;
  • Veranderde opbouw WW-uitkering;
  • WOPO-regeling.

Dagdeel 4: HRM

 1. Gesprekkencyclus
  • Inhoud gesprekkencyclus;
  • Aandachtspunten functionerings- en beoordelingsgesprek.
 2. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
  • Uitleg professionaliseringsuren;
  • Bestedingsdoelen duurzame inzetbaarheid.
 3. Mobiliteit
  • Vrijwillige en gedwongen overplaatsing;
  • Inhoud mobiliteitsbeleid.
  • Uitleg procedure voor het komen tot een sociaal plan;
  • Inhoud sociaal plan.
 4. Functies
  • FUWA.

Doelgroep:
De leergang basiscursus cao vo is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM adviseurs en schoolleiders uit zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Leergang basiscursus cao vo
Inhoud:
Vanuit het voortgezet onderwijs komen er ook veel vragen binnen over de cao vo en worden nieuwe P&O’ers aangesteld die behoefte hebben aan een leergang basiscursus cao vo. De leergang bestaat uit 3 dagdelen.

Dagdeel 1: dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef, overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd wegens het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid;
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen;
  • Aanstelling en benoeming in twee functies.
 2. VOG:
  • Wie moet een VOG overleggen;
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruik;
  • Periodiek aanvragen van een VOG.
 3. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel;
  • Disciplinaire maatregelen;
  • Ontslaggronden;
  • Ontslagroutes.

Dagdeel 2: ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter;
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor;
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar;
  • Ontslagroute;
  • Medische gegevens in personeelsdossier.
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering;
  • Dagloonberekening;
  • Veranderde opbouw WW-uitkering;
  • WOVO-regeling;
  • Re-integratieverplichting.

Dagdeel 3: HRM

 1. Preventie en curatie ziekte
  • Hoe kan ziekteverzuim beheersbaar worden gehouden?
  • Hoe selecteer je een goede bedrijfsarts?
  • Hoe ziet de samenstelling van een sociaal medisch team eruit? Hoe vaak roep je een zieke werknemer op bij het SMT?
 2. Gesprekkencyclus en professionalisering
  • Hoe ziet een goede gesprekkencyclus eruit? Wie voert welke gesprekken binnen de organisatie?
  • Wat wordt er vanuit de cao vo gefaciliteerd omtrent professionalisering en deskundigheidsbevordering?
 3. Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Waar heeft een werknemer recht op binnen de regeling levensfasebewust personeelsbeleid?
  • Op welke wijze kunnen de uren worden ingezet?

Doelgroep:
De leergang basiscursus cao vo is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM adviseurs en schoolleiders uit zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Bijeenkomst informatieverwerking- en verstrekking PO/VO
Inhoud:
De inhoud van deze bijeenkomst ziet op het verwerken dan wel verstrekken van gegevens van leerlingen alsmede het verwerken dan wel het verstrekken van gegevens van het personeel. De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken.

 1. Algemeen
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Invoering Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Leerlingendossier
  • Bespreking inhoud leerlingdossier, privacyreglement en het inzagerecht in het leerlingdossier
  • Wat dient in het onderwijskundig rapport te worden opgenomen
  • Bewaartermijnen die gelden voor leerlinggegens
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 3. Personeelsdossier
  • Bespreking inhoud van het personeelsdossier, verwerking van medische gegevens en het privacyreglement
  • Recht op informatie, inzage, correctie en verzet van werknemer
  • Overdracht van personeelsdossier bij fusie
  • Hoe om te gaan met foto’s, video-opnames en het controleren van e-mail en internetgebruik van werknemers en leerlingen

Doel van de bijeenkomst is om deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden omtrent het verwerken van en verstrekken van persoonsgegevens. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie. Aan het einde van de bijeenkomst dienen de deelnemers in hoofdlijnen te weten welke regels er gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 28 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming) ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Daarnaast zullen zij ook kennis krijgen van de wijze waarop zij dit in de (school)organisatie kunnen regelen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen dan wel personeel. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, maar ook P&O’ers en administratief personeel. De bijeenkomst is gericht op zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Indien u als lid van VOS/ABB een incompany cursus over een ander onderwerp wilt, dan kunt u hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen door een e-mail te sturen naar onderwijsjuristen@vosabb.nl.


Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Helpdesk heet voortaan Onderwijsjuristen

Onderwijsjuristen is de nieuwe naam van de Helpdesk van VOS/ABB. De nieuwe naam geeft beter weer wat onze juridisch adviseurs te bieden hebben.

De Helpdesk, die nu dus Onderwijsjuristen heet, is al vanaf het begin van VOS/ABB in 1998 een belangrijke pijler onder de vereniging. Met elk jaar meer dan 10.000 antwoorden op vragen die telefonisch of per e-mail binnenkomen, weten onze leden ons goed te vinden.

Wat een deel van de aangesloten schoolbesturen en scholen echter niet weet, is dat VOS/ABB veel meer doet dan het beantwoorden van vragen. Onze juristen kunnen ook worden ingeschakeld voor advies op verschillende rechtsgebieden of voor dossierbehandeling bij meer specifieke hulpvragen. Ze kunnen bovendien optreden als gemachtigde in juridische procedures. Bovendien organiseren ze gratis cursussen.

Publicaties van Onderwijsjuristen

Een andere activiteit bestaat uit het verzorgen van publicaties op deze website over wetsvoorstellen en jurisprudentie. Daarnaast houden de Onderwijsjuristen de rubriek veelgestelde vragen op onze website bij. Leden kunnen de publicaties altijd gratis downloaden en de veelgestelde vragen eveneens kosteloos raadplegen.

Lees meer…

Rubriek ‘Veelgestelde vragen’ wordt geactualiseerd

De juristen van onze Helpdesk benutten de meivakantie om de rubriek Veelgestelde vragen op deze website te actualiseren.

De rubriek wordt niet alleen geactualiseerd, maar ook overzichtelijker gemaakt. Door de veelheid aan onderwerpen is nu niet in één oogopslag te zien welke thema’s aan bod komen. De rubriek zal in de loop van mei zijn bijgewerkt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: wat verandert er?

Juridisch adviseur mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Helpdesk van VOS/ABB legt uit wat belangrijke wijzigingen zijn in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 ingaat.

Bedrijfsarts

Iedere werknemer krijgt directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur. Dit kan ook als hij (nog) niet ziek zijn. Medewerkers hebben daarnaast recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. In het huidige recht bestaat die mogelijkheid nog niet, maar kan de werknemer wel een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Het recht van een second opinion geldt overigens alleen voor werknemers. Bedrijfsartsen zijn verplicht om een dergelijk verzoek te honoreren.

Basiscontract

Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Hierin staat in ieder geval het volgende vermeld:

 • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en MR zijn geregeld.
 • Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
 • Hoe de klachtenprocedures werken;
 • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Partijen krijgen één jaar de tijd om hun huidige contracten aan de nieuwe voorwaarden aan te passen. Dit betekent dat de basiscontracten op 1 juli 2018 moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Preventie

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. De bedrijfsarts gaat zich meer richten op preventieve maatregelen. Hij adviseert de werkgever hierover en krijgt in dat kader ook de mogelijkheid om de werkvloer te bezoeken.

Handhaving

De inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van het basiscontract. De inhoud van het contract is handhaafbaar gemaakt. Tevens kan er een boete opgelegd worden bij het niet melden van beroepsziekten.

Klik hier voor de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Min/max-contracten in primair onderwijs

Al enige tijd werken de juridische helpdesks van de profielorganisaties ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB intensiever met elkaar samen. De samenwerking bestaat uit het met elkaar bespreken van juridische vraagstukken die spelen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook zullen geregeld gezamenlijke publicaties worden gemaakt. De eerste daarvan gaat over min/max-contracten in het primair onderwijs.

De publicatie over min/max-contracten in het primair onderwijs komt van juridisch adviseur René Tromp van de helpdesk van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Hij gaat in de toelichting in op onder andere de Wet Werk en Zekerheid, de ketenbepaling en verschillen tussen bijzonder en openbaar onderwijs.

Ga naar de toelichting

Alles over impact nieuwe CAO PO

De nieuwe CAO PO, die op 1 juli in werking is getreden, heeft veel impact voor de werkgevers in het primair onderwijs. Daarom organiseert de Helpdesk van VOS/ABB informatiebijeenkomsten in het land. Deze gratis bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB.

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe cao betreffen de volgorde van RDDF-plaatsing (ook voor het openbaar onderwijs), aanpassing van de ketenregeling (voor het bijzonder onderwijs) en wijziging van de herbenoemingsvolgorde.

De Helpdesk van VOS/ABB gaat op de informatiebijeenkomsten in op deze en andere wijzigingen. De hoofdlijnen van de bijeenkomsten zijn: het loon, de ketenbepaling, nieuwe contractvormen, het verlof, de ontslagroutes en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (Wopo).

CAO PO en openbaar onderwijs

Specifiek voor openbare scholen geldt dat ze tot 1 oktober 2017 de mogelijkheid krijgen om het vervangingsbeleid toe te passen dat is ingevoerd voor het bijzonder onderwijs. Daarnaast zijn er wijzigingen in de cao, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de Wopo of de wijziging van het ouderschapsverlof, die ook van toepassing zijn op het openbaar onderwijs. De bijeenkomsten zijn voor iedereen geschikt die met de cao werkt, zoals bestuurders, P&O’ers, HRM-medewerkers, schooldirecteuren etc.

De bijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor leden van VOS/ABB, die gratis toegang hebben. Niet-leden kunnen er helaas niet aan deelnemen, ook niet als zij ervoor betalen.

Er zijn al diverse bijeenkomsten geweest. Er volgen er nog drie:

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw persoonsgegevens, e-mailadres en de gegevens van uw onderwijsorganisatie.

Voor elke bijeenkomst geldt dat die door kan gaan bij minimaal 15 deelnemers.

Helpdesk na ‘tweedaagse’ weer open

Op maandag en dinsdag zijn wij dicht geweest in verband met de jaarlijkse ‘tweedaagse’, waarop we de koers van VOS/ABB voor 2017 hebben uitgezet. Ook de Helpdesk was gesloten. Vanaf woensdag is alles weer as normal.

De sluiting op maandag en dinsdag betekent dat vragen die op die dagen bij onze Helpdesk zijn binnengekomen vanaf woensdag worden beantwoord. Normaal gesproken reageert onze Helpdesk altijd binnen 24 uur op adviesaanvragen, maar tijdens de ‘tweedaagse’ lukt dat helaas niet. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Helpdesk blijft in zomervakantie open!

Onze Helpdesk is de hele zomervakantie bereikbaar. Op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur kunt u met uw vragen bellen naar 0348-405250. Mailen kan natuurlijk altijd: helpdesk@vosabb.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van onze Helpdesk, moet u bij VOS/ABB zijn aangesloten. Advisering is dan altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening.

Lees meer…

Helpdesk verzorgt gratis cursussen

Vanwege het grote aantal mensen dat zich aanmeldt voor de gratis cursussen van onze Helpdesk, zijn er twee extra cursussen ingepland. Het gaat om de cursus ‘De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs’ die nu ook op 12 april wordt gegeven en de extra cursus ‘Dossieropbouw bij ontslag’ op 26 mei.

De gratis cursussen worden verzorgd door de juristen van onze Helpdesk en zijn specifiek bedoeld voor VOS/ABB-leden. Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Het gaat om de volgende cursussen (klik op de titels voor meer informatie):

Het zijn korte cursussen van elk één middag. Ze beginnen om 13 uur en duren tot circa 16.30 uur. de cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld duidelijk naar welke cursus(sen) u wilt en vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
Er kunnen zich per organisatie maximaal twee mensen aanmelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rubriek ‘Veelgestelde vragen’ geactualiseerd

De juristen van de Helpdesk van VOS/ABB hebben de rubriek met veelgestelde vragen geactualiseerd. Deze rubriek in het besloten ledengedeelte van deze website bevat een schat aan informatie.

Alle antwoorden zijn op basis van de laatste informatie gecheckt en er zijn vragen en antwoorden aan de rubriek toegevoegd, onder andere over de 40-urige werkweek, professionalisering en de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Ga naar de veelgestelde vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk ziet aantal vragen stijgen tot boven 10.000

De Helpdesk van VOS/ABB heeft in 2014 meer dan 10.000 vragen beantwoord. Dat is een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van 2013.

Bijna 80 procent van de adviesaanvragen komt per e-mail binnen via helpdesk@vosabb.nl. De overige ruim 20 procent van de mensen die advies willen van de Helpdesk van VOS/ABB, bellen het telefoonnummer 0348-405250. Dit nummer is elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar.

Tweederde van de adviesaanvragen is afkomstig van organisaties voor primair onderwijs. Eenderde komt van het voortgezet onderwijs. De vragen die in 2014 het meest zijn gesteld, gingen over aanstelling/benoeming van personeel, verlof of ziekte.

Meer dan vraag en antwoord
De Helpdesk van VOS/ABB bestaat uit vier juristen. Zij zijn er niet alleen voor gratis beantwoording van vragen uit de dagelijkse praktijk, maar ook voor uitgebreide advisering en zelfs voor dossierbehandeling.

Wat veel leden van VOS/ABB ontdekken, is dat de Helpdesk ook gratis cursussen over actuele onderwerpen organiseert. Bovendien stelt de Helpdesk een schat aan informatie beschikbaar op het besloten ledengedeelte van deze website.

De dienstverlening van de Helpdesk is exclusief voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie geen lid van VOS/ABB? Lees alles over het lidmaatschap.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk uitgebreid met nieuwe adviseur

De Helpdesk van VOS/ABB is per 1 augustus uitgebreid met een nieuwe juridisch adviseur. Het is mr. Hafida Amziab (29), die rechten heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is afgestudeerd in het ondernemingsrecht.

Hafida, geboren en getogen in Rotterdam, heeft veel zin in haar nieuwe functie bij VOS/ABB. ‘Arbeidsrecht heeft me altijd al geïnteresseerd, en ik vind het leuk om nu helemaal in het onderwijsrecht te duiken’, zegt ze. ‘Onderwijs zit in mijn hart. Als kind dacht ik altijd: ik word later schooljuf, of advocaat. Met deze functie bij VOS/ABB combineer ik die twee liefdes een beetje. De missie van VOS/ABB is immers: goed onderwijs voor alle kinderen. Ik vind het geweldig als ik daar een steentje aan kan bijdragen.’

Ook het team Helpdesk is blij met de komst van Hafida. Dit team bestaat verder uit mr. Céline Adriaansen, mr. José van Snek en mr. Ronald Bloemers. Met de nieuwe adviseur erbij kan de Helpdesk de leden nog beter van dienst zijn, zowel bij de directe beantwoording van vragen, als bij verzoeken om uitgebreidere advisering, dossierbehandeling en het verzorgen van cursussen.

In de eerste werkweken van Hafida, begin augustus, is het vanwege de schoolvakanties nog rustig bij de Helpdesk, zodat ze tijd heeft om zich goed in te werken. Als het schooljaar weer gaat beginnen, staat ook zij voor u klaar.
Overigens is de VOS/ABB Helpdesk de hele zomervakantie bereikbaar voor al uw vragen, zowel telefonisch als per e-mail.

Helpdesk VOS/ABB is hele zomervakantie open!

De Helpdesk van VOS/ABB blijft de hele zomervakantie bereikbaar voor advies, zowel telefonisch als per e-mail.

Advisering is voor leden altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening en zelfs voor dossierbehandeling.

Bovendien stelt de Helpdesk een schat aan informatie beschikbaar op het besloten ledengedeelte van deze website, zoals in de rubrieken Veelgestelde vragen, Toelichtingen, Wetsvoorstellen en Jurisprudentie.

Lees meer in de folder over de Helpdesk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Samenvatting van uitgewerkte beleidsvisie op krimp

Adviseur mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een verhelderende samenvatting gemaakt van de uitgewerkte beleidsvisie op demografische krimp. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft die uitwerking naar de Tweede Kamer gestuurd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de samenvatting ervan downloaden.

Op 29 mei 2013 kwam Dekker met zijn beleidsvisie op krimp. Hij presenteerde die toen in brede school Het Samenspel in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk. Sindsdien was het wachten op een vervolg met concrete maatregelen. Dat vervolg is er nu eindelijk.

Dekker kondigt in zijn uitwerking veel maatregelen aan, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Het gaat onder meer over de fusietoets, de samenwerkingsschool en de kleinescholentoeslag.

Lees de uitwerking van de beleidsvisie op krimp

Lees de samenvatting door Ronald Bloemers (voor leden)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk VOS/ABB: deskundig, integer, snel

In een folder kunt u lezen wat de Helpdesk van VOS/ABB voor u kan betekenen. Advisering is voor leden altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening. Als u kiest voor onze Helpdesk, kunt u dus veel geld besparen!

Met de folder wil VOS/ABB u laten zien dat de Helpdesk er niet alleen is voor gratis beantwoording van vragen uit de dagelijke praktijk, maar ook voor uitgebreide advisering en zelfs voor dossierbehandeling.

Wat veel leden van VOS/ABB ontdekken, is dat de Helpdesk ook gratis cursussen over actuele onderwerpen organiseert. Bovendien stelt de Helpdesk een schat aan informatie beschikbaar op het besloten ledengedeelte van deze website.

De folder over de dienstverlening van de Helpdesk is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB. U kunt de online pdf-versie van de folder downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk geeft toelichting op trekkingsrecht

Mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op het trekkingsrecht in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over het trekkingsrecht. Die vragen concentreren zich op kwesties waarin de CAO VO 2011-2012 niet voorziet. In de toelichting wordt een aantal veel voorkomende situaties geschetst, waarbij wordt aangegeven of er sprake is van recht op trekkingsrecht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Verhuizing: nog geen digitaal antwoordapparaat…

De verhuizing van VOS/ABB naar de nieuwe locatie in Woerden is achter de rug, maar er moeten nog wat zaken worden geregeld. Zo kan de Helpdesk nu nog niet doorschakelen naar het digitale antwoordapparaat. Dat kan wellicht verwarring veroorzaken over de bereikbaarheid van de Helpdesk.

De Helpdesk van VOS/ABB is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur op het nummer 0348-405250. Na 12.30 uur schakelt de Helpdesk normaal gesproken het digitale antwoordapparaat in, maar dat kan nu nog niet. Dit heeft een technische oorzaak. Er wordt aan gewerkt om het euvel te verhelpen.

Als u na 12.30 uur met Helpdesk belt, krijgt u nu dus niet het antwoordapparaat te horen, maar blijft de telefoon overgaan. U kunt natuurlijk altijd e-mailen naar de Helpdesk: helpdesk@vosabb.nl.

Gratis avies!
De Helpdesk van VOS/ABB geeft op werkdagen altijd binnen 24 uur een reactie op uw adviesaanvraag, ook als de beantwoording ervan meer tijd is beslag neemt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

De advisering door de Helpdesk van VOS/ABB is gratis voor organisaties die bij VOS/ABB zijn aangesloten. U kunt er terecht voor antwoorden op korte vragen uit de dagelijkse praktijk, voor uitgebreide advisering en voor ondersteuning bij dossierbehandeling.

De kern van de Helpdesk van VOS/ABB bestaat uit drie allround juristen. Zij zijn deskundig en ervaren op het gebied van bestuur en management van het primair en voortgezet onderwijs. Denkt u hierbij aan de rechtspositie van de werknemers, governance en fusie van scholen.

De juristen kunnen rekenen op de beleidsmedewerkers van VOS/ABB. Die kunnen elk vanuit hun eigen specialisatie bijdragen aan de advisering, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeel en organisatie, passend onderwijs, communicatie en identiteitsontwikkeling van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Voor andere beleidsterreinen, zoals onderwijshuisvesting en verzekeringen, heeft onze Helpdesk contact met diverse deskundige en vooraanstaande externe partijen.

Lees meer over de verhuizing van VOS/ABB naar het nieuwe pand aan de Houttuinlaan 8, vlak bij station Woerden.

Verhuizing: mail, telefoon, alles doet het weer!

In verband met de verhuizing naar een ander kantoor in Woerden, is VOS/ABB (inclusief de Helpdesk) op maandag en dinsdag gesloten gebleven. Op maandag was de verhuizing zelf. Op dinsdag werden de interne servers en alle verbindingen op het nieuwe adres geïnstalleerd. In de loop van woensdag begon alles weer te functioneren.

Dit sluiting in verband met de verhuizing betekent dat de Helpdesk van VOS/ABB deze week een achterstand heeft opgelopen in het verwerken van adviesaanvragen. Helaas is het niet mogelijk te voldoen aan de maximale reactietermijn van 24 uur.

Normaal gesproken reageert de Helpdesk op werkdagen altijd binnen 24 uur op een adviesaanvraag, ook als de beantwoording ervan meer tijd vergt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Door de verhuizing kan hier dus niet aan worden voldaan. VOS/ABB vraagt u om begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

De medewerkers van VOS/ABB konden hun mailadressen dinsdag nog niet raadplegen. Dat had te maken met de verplaatsing van de interne servers naar het nieuwe adres. In de loop van woensdag zijn de mailaccounts weer gaan functioneren.

Nieuwe adres
VOS/ABB is binnen Woerden verhuisd naar een kantoorpand vlak bij het station. Het nieuwe bezoekadres is:

VOS/ABB, Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden

Het postadres en het centrale telefoonnummer blijven ongewijzigd:

VOS/ABB, Postbus 162, 3440 AD Woerden
0348-405200

Het telefoonnummer en mailadres van de Helpdesk blijven ook ongewijzigd:

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Alle ruimte!
VOS/ABB is de enige gebruiker van het kantoor op de nieuwe locatie. Het gebouw is praktischer ingericht dan het vorige gebouw aan de Polanerbaan. Zo is er een grote ruimte voor cursussen en trainingen.

De bereikbaarheid is zeer goed. De snelweg A12 ligt op enkele minuten rijden van het kantoor. Bij de nieuwe locatie zelf is beperkte parkeerruimte, maar vlak bij is een groot parkeerterrein waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Station Woerden met directe verbindingen naar Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ligt op nog geen vijf minuten lopen van de Houttuinlaan.

Extra gratis cursus over benoeming personeel

De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op dinsdag 15 april een extra bijeenkomst voor het primair onderwijs over de verplichtingen waar het bevoegd gezag rekening mee dient te houden bij de benoeming van personeel. De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, teamleiders en directeuren alsmede bestuursleden die belast zijn met de benoeming van personeel.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB zullen tijdens deze bijeenkomst de volgende onderwerpen aan de hand van diverse casussen bespreken:

 • Bespreking gronden voor dienstverband voor bepaalde tijd;
 • Uitleg 36 maandentermijn en tijdelijke uitbreidingen;
 • Benoeming werknemer in twee functies;
 • Uitleg aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Inschaling en salaris;
 • Bespreking aanvang en einde benoeming en doorbetaling salaris;
 • Bespreking volgorde voorrangsbenoeming waarbij specifieke aandacht zal worden besteedt aan de eigen wachtgelders;
 • Bespreking regeling ontheffing herbenoemingsverplichting;
 • Bespreking risico’s werkgever voor doorbelasting WW-uitkering.

De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 15 april van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB aan de Houttuinlaan 8 in Woerden. Let op: dat is ons nieuwe adres!

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waavoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen of met één of meer collega’s komt. Let op: niet-leden kunnen niet deelnemen!

Deze gratis cursus wordt ook gegeven op dinsdag 28 januari, maar daar kunt u zich niet meer vol aanmelden. Het maximumaantal aanmeldingen voor die datum is namelijk al bereikt.

 

Katernen blikken vooruit op passend onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort online revisies van de katernen Toelating en verwijdering PO en Toelating en verwijdering VO.

De gereviseerde katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van deze website (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. Leden van VOS/ABB kunnen al een deel van de gewijzigde teksten downloaden.

Het gaat uitdrukkelijk om online revisies. Uit kostenoverwegingen heeft VOS/ABB besloten de revisies niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Goed rapport voor Helpdesk VOS/ABB!

Adequaat, deskundig, razendsnel, maar soms wat te juridisch. Dat is in een notendop de mening van gebruikers van de Helpdesk van VOS/ABB die hebben meegedaan aan een online tevredenheidsonderzoek. 

De overgrote meerderheid van de 49 respondenten gaf een 8 of zelfs een 9 aan de Helpdesk van VOS/ABB. Zowel de eerstelijns- als tweedelijnsdienstverlening worden zeer gewaardeerd. ‘De antwoorden zijn overzichtelijk en juridisch onderbouwd en daarmee meteen bruikbaar voor beleid’, zo luidt een van de reacties.

De leden zijn over het algemeen op de hoogte van het feit dat bij de Helpdesk van VOS/ABB ook uitgebreide tweedelijnsadvisering mogelijk is. Minder bekend is dat daarbovenop de mogelijkheid bestaat om dossiers te laten behandelen. Ook die dienstverlening valt in principe binnen het lidmaatschap van VOS/ABB.

Veel ideeën
De gratis cursussen en trainingen die de Helpdesk van VOS/ABB organiseert, zijn breed bekend onder de leden. Dat er veel interesse is voor deze dienstverlening, blijkt niet alleen uit het feit dat er altijd een groot aantal deelnemers is, maar ook uit de vele ideeën die de deelnemers aan de tevredenheidsenquête hebben aangeleverd voor toekomstige cursussen en trainingen. Onderwerpen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld ‘krimp en personeelsbeleid’, ‘ontslag bij arbeidsongeschiktheid’ en financiële en begrotingstechnische kwesties.

Uit het tevredenheidsonderzoek komt ook een aantal verbeterpunten naar voren, waarmee de Helpdesk de dienstverlening verder kan afstemmen op wat de leden van VOS/ABB verwachten. Zo wordt opgemerkt dat de advisering niet altijd overeenkomt met die van andere organisaties. Dit kan te maken hebben met het feit dat sommige kwesties van diverse invalshoeken kunnen worden bekeken, waardoor er verschillende adviezen mogelijk zijn. Uit de reactie die hierover ging, wordt overigens niet duidelijk of de adviezen van VOS/ABB onjuist of onbruikbaar waren.

Complimenten
Een aantal deelnemers aan het onderzoek merkt op dat de adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB soms een te juridische insteek kiezen, waardoor de advisering voor een niet-jurist soms moeilijk te begrijpen is. ‘Maar na telefonisch doorvragen is het altijd prima opgehelderd, complimenten!’, aldus een van de deelnemers.

De Helpdesk bedankt iedereen die aan het online tevredenheidsonderzoek heeft meegewerkt!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe reeks gratis cursussen van VOS/ABB

De Helpdesk van VOS/ABB geeft in de tweede helft van dit schooljaar weer een reeks gratis cursussen. Leden van VOS/ABB kunnen hierop intekenen. Niet-leden hebben geen toegang.

Het gaat om de volgende cursussen:

 • 28 januari – Verplichtingen bij benoeming van personeel – primair onderwijs (vol!)
 • 30 januari – Verplichtingen bij benoeming van personeel – voortgezet onderwijs
 • 11 februari – Instandhouding van scholen – primair onderwijs
 • 1 april – Bekostiging – primair onderwijs
 • 8 april – Bekostiging – voortgezet onderwijs
 • 13 mei – Informatieverstrekking en –verwerking op school

Alle cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden. Meer informatie, ook over de mogelijkheid om u online aan te melden, staat in het uitgebreide cursusoverzicht.

Let op: de gratis cursussen van de VOS/ABB-Helpdesk zijn altijd snel vol. Wacht dus niet te lang met aanmelden als u aan één of meer cursussen wilt deelnemen!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ook extra bijeenkomst informatieverwerking scholen vol

Ook de tweede gratis VOS/ABB-bijeenkomst over informatieverwerking op scholen is vol. Wie zich nu nog aanmeldt voor deze bijeenkomst op 12 november in Woerden, komt op een reservelijst. De eerste bijeenkomst op 8 oktober was al vol en daar kunt zich niet meer voor aanmelden.

De bijeenkomsten zijn interessant voor schoolbestuurders, teamleiders, P&O’ers en andere personeelsleden die op school te maken hebben met de verwerking van privacygevoelige gegevens.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan in op de volgende punten:

 • Welke gegevens horen thuis in het leerling- en personeelsdossier?
 • Privacyreglement voor verwerking van leerling- en personeelsgegevens.
 • Inzagerecht in leerling- en personeelsdossier.
 • Bewaartermijnen van leerling- en personeelsgegevens.
 • Bespreking van leerlinggegevens in het zorgadviesteam.
 • Inhoud van onderwijskundig rapport.
 • Overdracht van personeelsgegevens bij fusie.
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
 • Foto’s, filmopnamen, webcam en internet.

De gratis cursussen wordt gegeven op de dinsdagen 8 oktober en 12 november van 13 tot 17 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus informatieverwerking en -verstrekking 12 november’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

U komt dan op een reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, wordt u daar op volgorde van aanmelding over geïnformeerd.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 8 oktober is écht niet meer mogelijk!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk zet nieuwe toelichtingen en modellen online

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de daluren in de zomervakantie benut om nieuwe toelichtingen en modellen op deze website te plaatsen.

De toelichtingen van de Helpdesk van VOS/ABB en de modellen worden veel geraadpleegd. Let op: beide rubrieken staan op het besloten ledengedeelte van deze website, waarvoor alle leden van VOS/ABB inlogcodes hebben ontvangen (niet-leden hebben geen toegang). Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u per e-mail aan de webmaster vragen of hij ze u mailt. Vermeld in uw e-mail aan webmaster@vosabb.nl uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De Helpdesk heeft de volgende toelichtingen gepubliceerd:

 • Verschillen CAO PO 2013 en CAO bestuurders PO
 • Verschillen CAO VO 2011-2012 en de CAO bestuurders VO
 • Artikel over recente uitspraken over payrollcontructies
 • Handreiking over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Schema met rechtspositionele verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs

De volgende modellen zijn online gezet:

 • Model vrijwilligersovereenkomst
 • Model reglement wijziging taakbeleid
 • Model stageovereenkomst
 • Model protocol sociale media

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl