‘Bestrijding antisemitisme begint in scholen’

‘De echte bestrijding van antisemitisme begint in de schoolbanken, van elke school, waar dan ook.’ Dat benadrukt voorzitter Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg op de opiniepagina van Trouw.

Het opiniestuk van Verdoner volgt op de recente schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse plaats Poway, bij San Diego in Californië. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen gewond. Er werd een 19-jarige student opgepakt. Hij zou zich voorafgaand aan de aanslag op sociale media antisemitisch hebben geuit.

‘De synagoge staat voor je identiteit, identiteit houdt je drijvend, en die aanslag is de spijker in je rubberboot. Dat gevoel zal niet alleen joden bekruipen, maar ook de christenen in Sri Lanka en de moslims in Christchurch’, aldus Verdoner. Hij brengt de aanslag in verband met de opkomst van populisme en de polarisatie van het politieke debat. Daardoor duiken volgens hem weer racistische elementen op.

Het is het beste, zo stelt Verdoner, om dit in het onderwijs te bestrijden. Er moeten daartoe wat hem betreft verplichte lesprogramma’s komen. Scholen zouden ook kennismaking met andere culturen moeten stimuleren.

Lees meer…

Wat moet aan bod komen in burgerschapsonderwijs?

Verschillende Tweede Kamerleden hebben in een debat met onderwijsminister Arie Slob moties ingediend om in burgerschapsonderwijs bepaalde aspecten aan bod te laten komen.

Slob is bezig met een wetsvoorstel om de burgerschapsopdracht van het onderwijs verder te verstevigen. Daarbij moeten zaken als respect, mensenrechten en kennis van de democratische rechtsstaat centraal staan, vindt de minister.

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA betreft moeten scholen seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit in hun curriculum opnemen. Ze diende daartoe een motie in.

Nederlandse identiteit, holocaust en duurzaamheid

Dat deed ook Harm Beertema van de PVV. Hij benadrukt in zijn motie de ‘gedeelde Nederlandse identiteit en verbondenheid met de nalatenschap van onze voorouders’. In een motie van zijn VVD-collega Rudmer Heerema staat dat docentenopleidingen aandacht moeten hebben voor de manier waarop in de klas de holocaust aan bod kan komen.

Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren pleit in een motie voor duurzaamheid als onderliggend principe van goed burgerschapsonderwijs.

Eén op vijf joden wil af van bijzonder onderwijs

Eén op de vijf joden in Nederland is voor het opheffen van het bijzonder onderwijs als dat goed is voor de integratie, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW).

Het NIW hield in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam en Kieskompas een enquête onder joden in Nederland. De enquête ging over kwesties als het mogelijke gevaar van de islam, antisemitisme, fysiek geweld en de opkomst van rechts populisme.

Ook de vrijheid van onderwijs kwam in de enquête aan bod. Deze vrijheid, die vastligt in artikel 23 van de Grondwet, bepaalt dat bijzonder onderwijs, waar de joodse scholen onder vallen, en openbaar onderwijs gelijkelijk worden gefinancierd.

Ongeveer één op de vijf joden die aan de enquête meededen, geeft aan dat het bijzonder onderwijs kan worden opgeheven als dat goed is voor de integratie. Bijna een kwart is bereid daarvoor het recht op te geven op wat ‘onderwijs eigen stijl’ wordt genoemd.

Lees meer…

Holocaust in Kamervragen over islamitische feestdagen

Tweede Kamerlid Karin Straus wil niet dat scholen nationale en/of christelijke feestdagen inruilen voor islamitische feestdagen. Ze stelt hierover vragen aan partijgenoot en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarbij zij ook ingaat op onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de holocaust.

De vragen van Straus volgen op antwoorden van Dekker op eerdere Kamervragen van de PVV. De staatssecretaris legde in zijn antwoorden op die vragen uit dat een school zelf bepaalt of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden.

Scholen mogen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

Leidende westerse cultuur
De staatssecretaris weerspreekt dat met het vieren van islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest, ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukte.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Onze Nederlandse waarden
VVD-Kamerlid Straus benadrukt in haar vragen aan de staatssecretaris dat zij het van groot belang vindt ‘dat scholen in Nederland de Nederlandse tradities, cultuur en waarden actief uitdragen en op hun leerlingen overbrengen’. Daar horen volgens haar de betekenis en achtergrond van nationale feestdagen bij.

Zij vindt ook dat christelijke feestdagen die een lange traditie in de Nederlandse samenleving hebben, niet mogen worden ingeruild voor bijvoorbeeld islamitische feestdagen. Straus signaleert dat er ‘een trend gaande is, waarbij onze Nederlandse waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet’.

Gelijkwaardigheid en holocaust
Zij rept in dit kader van ‘cultuurrelativisme’ dat volgens haar in de dagelijkse praktijk in scholen zichtbaar wordt. Daarbij stelt zij de vraag of docenten wel voldoende toegerust zijn om op school gevoelige thema’s te bespreken, zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het bestaan van de holocaust.

Ze vraagt Dekker om in overleg te treden met de PO-Raad en VO-raad ‘om de trend van het opgeven van onze waarden en tradities onder de aandacht te brengen, de onwenselijkheid daarvan over te brengen en met hen te bespreken hoe deze trend snel gekeerd kan worden’.

Tweede Pinksterdag
Het cultuurrelativisme waar Straus het over heeft, kwam in februari ook aan bod in een interview in Trouw met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ‘Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden. Amsterdamse schoolbesturen, die open staan voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest, in plaats van ferm te wijzen op de joods-christelijke geschiedenis van ons land’, aldus Zijlstra.

In 2008 was het Suikerfeest ook aanleiding voor discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen ook dat een vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals (toen nog) Koninginnedag. Er werd toen ook gezegd dat christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Lees meer…

Negeren Holocaust door scholen onacceptabel

Leefbaar Rotterdam vindt dat het college van B en W van de Maasstad alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs er nadrukkelijk op moet wijzen dat les over de Holocaust in de kerndoelen is vastgelegd. De partij heeft daartoe tijdens een overleg over het Rotterdamse onderwijsbeleid een motie ingediend.

Gemeenteraadslid Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam meldt in de motie dat docenten in toenemende mate weerstand ervaren bij het behandelen van de Jodenvervolging door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemt het ‘onacceptabel’ dat ‘antisemitische sentimenten onder sommige leerlingen en hun ouders onderwijs over dit onderwerp belemmeren’.

Hij dringt er bij het Rotterdamse college van B en W op aan om ‘alle Rotterdamse scholen nadrukkelijk te wijzen op de plicht om onderwijs over de Holocaust een prominente plaats te geven’. Hier mag volgens hem op geen enkele wijze aan worden getornd.

Onderwijs over Holocaust ligt vast in kerndoelen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat lessen over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog zijn vastgelegd in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van een uitzending van het NTR-programma Onbevoegd Gezag in maart 2013 werd de noodklok geluid over antisemitisme onder met name jongeren met een islamitische achtergrond. Een aantal scholieren van Turkse afkomst uit Arnhem noemde de Holocaust een zegen. Hun standpunten werden gedeeld door leerlingen met een niet-islamitische afkomst.

De uitzending veroorzaakte internationale verontwaardiging. Rabbijn Abraham Cooper en directeur Mark Weitzman van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles vroegen premier Mark Rutte in te grijpen en onderzoek te laten doen naar recente vormen van Jodenhaat in Nederland.

Minister Asscher laat nu in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de les over de Holocaust onderdeel uitmaakt van de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of de scholen de kerndoelen voldoende aan bod laten komen. Hij schrijft ook dat het ministerie van OCW onderzoek doet naar de aandacht die de Holocaust en het bestrijden van discriminatie in het onderwijs krijgen.

In de brief van Asscher staat verder dat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na de uitzending duidelijk stelling heeft genomen tegen antisemitisme en daarover contact heeft met moskeeën.