Wetsvoorstel meldingsplicht incidenten blijft in de kast

Onderwijsminister Arie Slob is niet van plan om een ingetrokken wetsvoorstel uit de kast te trekken waarin staat dat scholen veiligheidsincidenten moeten melden. Dat laat hij aan de Tweede Kamer weten.

GroenLinks wil dat het wetsvoorstel weer in procedure wordt gebracht. In het voorstel uit 2011, dat in de vorige kabinetsperiode is ingetrokken, stond dat scholen verplicht zouden worden om veiligheidsincidenten te melden. Zo zouden er centrale gegevens beschikbaar komen over het aantal incidenten op scholen en de aard ervan. Het ging in het voorstel specifiek over zware incidenten, zoals seksueel misbruik en wapenbezit.

Slob ziet er niets in om het wetsvoorstel uit de kast te trekken, omdat verplichte incidentenregistratie volgens hem niet bijdraagt aan ‘een uniforme en structurele pestaanpak, die bovenal is gericht op preventie van alle vormen van pesten’. Bovendien hield het wetsvoorstel geen rekening met de bureaucratie die door de meldingsplicht op de scholen zou afkomen en moet er bij ernstige incidenten sowieso al aangifte worden gedaan.

Lees meer…

Bussemaker trekt mogelijk drie wetsvoorstellen in

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijke intrekking van drie wetsvoorstellen. Het gaat om de wetsvoorstellen voor de versterking van de positie van leraren, het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs en het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.

De minister wil het wetsvoorstel voor de versterking van de positie van leraren intrekken als er conform de afspraken in de bestuursakkoorden professionele statuten zijn ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Ze schrijft dat ze de voorkeur geeft aan zelfregulering door werkgevers en werknemers boven wettelijke bepalingen.

Het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs kan volgens de minister worden ingetrokken zodra bij wet is geregeld dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken. Daar is nu een wetsvoorstel voor in de maak.

Het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie kan volgens Bussemaker worden ingetrokken, omdat in het Regeerakkoord is afgesproken dat de peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang komen te vallen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Registratie van incidenten wordt verplicht

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Minister Van Bijsterveldt van OCW wil de registratie verplicht stellen om een goed veiligheidsbeleid te kunnen uitzetten.

‘De registratie van incidenten maakt zichtbaar in welke mate en in welke
frequentie bepaalde incidenten zich voordoen, zowel op schoolniveau, lokaal
niveau als landelijk niveau’, aldus de minister in een toelichting bij het wetsvoorstel. ‘Op basis van die informatie kan (zowel op schoolniveau, lokaal niveau als landelijk niveau) een veiligheidsbeleid worden geformuleerd of aangepast en kunnen zonodig gerichte, locatiegebonden maatregelen worden genomen. De registratie van incidenten moet op deze manier bijdragen aan een veiligere school.’

Eerder zijn in opdracht van OCW al pilots gedaan met incidentenregistratie op scholen. Die pilots maakten duidelijk dat een goede inbedding van de registratie binnen de organisatie van groot belang is voor het slagen ervan. Als het systeem eenmaal goed is ingevoerd, lukt het scholen om binnen drie minuten een incident registreren. Dit gebeurt overigens anoniem. Persoonsgegevens hoeven niet geregistreerd te worden. Een anonieme registratie acht de minister voldoende om het doel van een passend veiligheidsbeleid te halen. Scholen krijgen voorschriften over de wijze waarop incidenten geregistreerd moeten worden.

Hoewel de Raad van State vorig jaar nog adviseerde om de registratie te beperken tot een jaarlijkse steekproef op een representatief aantal scholen, vindt Van Bijsterveldt dat niet genoeg. Zij wil dat elk schoolbestuur inzicht krijgt in in de veiligheid op school om passende maatregelen te kunnen nemen. 

De Inspectie van het Onderwijs krijgt inzage in de incidentenregistratie. Ook zullen schoolbesturen de resultaten moeten bespreken met de medezeggenschapsraden, en ‘zo nodig’ met politie en gemeente.

De nieuwe wet is bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. In de rechterkolom kunt u het complete wetsvoorstel en de toelichting nalezen.

Bijlagen