Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming

Mr. Cécile van der Goot-Koening van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over de Algemene verordening gegevensbescherming. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing zijn. Vanaf die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer van kracht. De toelichting gaat in op de belangrijkste wijzigingen.

Gratis cursus informatieverwerking en -verstrekking

Op 7 november verzorgen mr. Cécile van der Goot-Koening en haar collega mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB een gratis cursus over het verwerken van persoonsgegevens binnen schoolbesturen. Deze cursus is exclusief voor leden van VOS/ABB. De cursus wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Lees meer…

 

Hoe gaat school om met gescheiden ouders?

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijs geeft aan wat de hoofdlijnen zijn in adviezen over de wijze waarop scholen dienen om te gaan met gescheiden ouders. De LKC behandelt geregeld klachten over dit onderwerp. Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen er ook vragen over binnen.

De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat een van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van een van de ouders partijdig heeft opgesteld.

De LKC wijst erop dat de school een actieve informatieplicht heeft. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouders zelf laten liggen.

Ook als een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij of zij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Lees meer op de website Onderwijsgeschillen.nl.

Katern Wet bescherming persoonsgegevens
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern gepubliceerd over de Wet bescherming persoonsgegevens. Op pagina 13 van dit katern komt de omgang van de school met gescheiden ouders aan de orde. De online herziening van het katern van september 2013 staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.

Adviseur mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft er bovendien een toelichting over geschreven. Ook deze toelichting staat op het besloten ledengedeelte: toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ook extra bijeenkomst informatieverwerking scholen vol

Ook de tweede gratis VOS/ABB-bijeenkomst over informatieverwerking op scholen is vol. Wie zich nu nog aanmeldt voor deze bijeenkomst op 12 november in Woerden, komt op een reservelijst. De eerste bijeenkomst op 8 oktober was al vol en daar kunt zich niet meer voor aanmelden.

De bijeenkomsten zijn interessant voor schoolbestuurders, teamleiders, P&O’ers en andere personeelsleden die op school te maken hebben met de verwerking van privacygevoelige gegevens.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan in op de volgende punten:

  • Welke gegevens horen thuis in het leerling- en personeelsdossier?
  • Privacyreglement voor verwerking van leerling- en personeelsgegevens.
  • Inzagerecht in leerling- en personeelsdossier.
  • Bewaartermijnen van leerling- en personeelsgegevens.
  • Bespreking van leerlinggegevens in het zorgadviesteam.
  • Inhoud van onderwijskundig rapport.
  • Overdracht van personeelsgegevens bij fusie.
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
  • Foto’s, filmopnamen, webcam en internet.

De gratis cursussen wordt gegeven op de dinsdagen 8 oktober en 12 november van 13 tot 17 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus informatieverwerking en -verstrekking 12 november’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

U komt dan op een reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, wordt u daar op volgorde van aanmelding over geïnformeerd.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 8 oktober is écht niet meer mogelijk!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl