Challenge Vakkanjers nu ook voor primair onderwijs

Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisscholen kunnen meedoen aan de Vakkanjer Junior Innovation Challenge. Dit initiatief sluit aan op challenges voor vmbo en mbo om onderwijs, techniek en bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

Leerlingen gaan de slag met een echt probleem van een bedrijf uit hun regio. Iemand komt in de klas vertellen waar het bedrijf voor staat. In twee uur tijd gaan de leerlingen met het bedrijf aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken.

Lees meer en bekijk dit filmpje:

 

 

Onderwijs anders organiseren? Eerst goede visie!

Het anders organiseren van het onderwijs vereist om te beginnen een goede visie. Daarnaast moet er voldoende tijd en draagvlak onder het personeel voor zijn. Dat blijkt uit een verkenning die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion in het voortgezet onderwijs heeft laten uitvoeren.

Uit de verkenning blijkt ook dat met een andere organisatie van het onderwijs scholen hun leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij.

Breder perspectief

Een ander aspect dat uit de verkenning naar voren komt, is dat docenten een breder perspectief krijgen doordat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen. Intensieve samenwerking tussen docenten wordt als inspirerend ervaren, maar vraagt ook het nodige van hen.

Tevreden en gemotiveerd

In de praktijk blijkt dat een andere wijze van organiseren een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook versterkt het de relatie tussen leerlingen en het personeel op scholen. Het is niet duidelijk of ook de leerresultaten verbeteren.

Lees meer…

Subsidie aanvragen bij Lerarenontwikkelfonds

Leraren kunnen tot en met 21 januari bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF) een subsidieaanvraag indienen voor de uitwerking van eigen ideeën voor beter onderwijs. Daarna volgt nog één aanvraagronde.

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om onder schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 75.000 euro.

Na 22 januari is er nog één kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. De laatste subsidieaanvraagperiode loopt tot en met 16 april.

Lees meer…

Hoog tijd voor nieuw curriculum

Leerlingen en hun ouders vinden dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken, ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is. Dit concludeert de Regiegroep Onderwijs2032 in een advies dat aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW is overhandigd.

Uit het advies blijkt verder dat leerlingen en ouders naast vakinhoudelijke kennisoverdracht meer aandacht willen voor vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid.

De Regiegroep Onderwijs2032 ziet voldoende mogelijkheden om met alle betrokken partijen een volgende stap te zetten naar vernieuwde kerndoelen. De huidige kerndoelen zijn 10 jaar oud en sluiten niet altijd meer goed aan op eigentijdse lessen.

Volgens de regiegroep spelen lerarenteams een cruciale rol in het vernieuwingsproces.

Lees meer…

Amsterdam kiest vier innovatieve onderwijsideeën

De winnaars van het Amsterdamse innovatieproject Onze Nieuwe School zijn bekend.

De vier ‘schoolmakers’ die een nieuwe school mogen stichten in Amsterdam zijn:

 • Laterna Magica 0-18 – doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 18 jaar, geen scheiding tussen kinderopvang en onderwijs.
 • KIEM (voortgezet onderwijs) – actief onderwijs voor tieners met oog voor de specifieke talenten van jongens.
 • Klein Amsterdam (primair onderwijs) – De stad Amsterdam is het startpunt van een levensechte, contextrijke en coöperatieve leerervaring.
 • Alan Turingschool (primair onderwijs) – leidt op kritisch denkende wereldburgers.

Lees meer…

 

Innovatie door scholen zelf leidt tot beste resultaten

Een belangrijke succesfactor bij de innovatie van onderwijs is dat scholen zelf concepten bedenken en uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van vijf concepten van de InnovatieImpuls Onderwijs.

Vier jaar lang hebben bijna 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs elk met een innovatieconcept geëxperimenteerd. SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed concluderen positieve effecten op de efficiëntie en kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijs op maat op basisscholen leidt onder andere tot hogere citoscores en tevreden ouders. Scholen in het voortgezet onderwijs gaan beter om met lerarentekorten en bij sommige concepten halen leerlingen betere resultaten.

Lees meer…

Meer veerkracht nodig voor vernieuwend onderwijs

De veerkracht van het onderwijsstelsel moet toenemen. Scholen hebben daar de ruimte voor nodig. Dat staat in het advies Een onderwijsstelsel met veerkracht van de Onderwijsraad.

De raad geeft de overheid het advies bestaande mogelijkheden voor vernieuwing beter bekend te maken en de wet- en regelgeving te verruimen. Daarnaast wil de Onderwijsraad dat sector- en kolomoverstijgende initiatieven gericht worden gestimuleerd.

Het gaat de raad onder meer om de vorming van heterogene groepen leerlingen op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ook zouden er educatieve voorzieningen moeten komen voor jonge kinderen en voor volwassenen ‘over de grenzen van het (onderwijs)stelsel heen’.

Afsluitende conferentie InnovatieImpuls Onderwijs

Het project InnovatieImpuls Onderwijs wordt op 26 november afgesloten met een landelijke conferentie.

Centrale vraag tijdens de middagconferentie in Amersfoort is hoe de opbrengsten van vier jaar innoveren en experimenteren kunnen worden ingezet voor een duurzame onderwijsvernieuwing die aansluit bij de vragen van deze tijd.

Lees meer…

Politiek moet nog steeds vertrouwen van onderwijs winnen

Na de adviezen van de commissie-Dijsselbloem zijn we min of meer terug bij af: de politiek volgde de aanbevelingen van de commissie nauwelijks op en het (enigszins) herstelde vertrouwen van het onderwijs in de politiek hield geen stand. Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat de politiek niet verkrampt moet omgaan met vernieuwing in het onderwijs. De minister zei dat vrijdag tegen de NOS in een reactie op het rapport van de Onderwijsraad.

De commissie-Dijsselbloem deed in 2008 onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de jaren daarvoor. Het onderwijs zag die vernieuwingen van bovenaf op zich afkomen, zonder dat de politiek het onderwijsveld voldoende bij betrok. Het advies van de commissie-Dijsselbloem was dan ook dat de motivatie voor vernieuwingen voortaan uit het onderwijs zelf moest komen.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad onderzocht of de adviezen van commissie-Dijsselbloem tot structurele verandering van de onderwijspolitiek heeft geleid. De conclusie is dat de invloed van de adviezen beperkt is. ‘Aanvankelijk herstelde de commissie-Dijsselbloem het vertrouwen van het onderwijsveld in de overheid door stevige kritiek te leveren op de politiek van de voorafgaande jaren. Dit vertrouwen hield echter geen stand, mede doordat aanbevelingen van de commissie niet in praktijk werden gebracht’, meldt de Onderwijsraad.

De rolverdeling tussen de overheid en het onderwijsveld is volgens de raad niet wezenlijk veranderd. ‘Nog steeds bemoeit de overheid zich intensief met het onderwijs op de scholen. Uit het voorgestelde toetsingskader voor een zorgvuldig beleidsproces kreeg vooral ‘draagvlakverwerving’ aandacht, maar nog steeds onvoldoende. Sinds Dijsselbloem gaan politici discussies over het stelsel uit de weg, uit angst om (opnieuw) vernieuwingen ‘op te dringen’. Terwijl zij juist voor het stelsel verantwoordelijk zijn.’

De Onderwijsraad vindt verder dat een nieuw perspectief op onderwijsbeleid nodig is. ‘Deregulering en autonomievergroting hebben de verhoudingen veranderd: de overheid moet bij nieuw beleid rekening houden met meer en wisselende belanghebbenden. Dit punt bleef bij de commissie-Dijsselbloem op de achtergrond, maar heeft zich sindsdien alleen maar sterker gemanifesteerd. De raad ziet onderwijsbeleid niet als een lineair, centraal aangestuurd proces waarin beleidsontwerp en -uitvoering elkaar opvolgen. Het is een dynamisch en cyclisch proces dat vraagt om een andere rol van de overheid.’

De Onderwijsraad komt met drie aanbevelingen:

 1. Laat de overheid zich beperken tot de hoofdlijnen en daarop krachtiger kiezen.
 2. Zoek naar nieuwe vormen van representatie: niet alleen sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en vakbonden!
 3. Maak beter gebruik van informatie uit de wetenschap en het onderwijsveld zelf.

Download het advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem.

Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat de politiek niet verkrampt moet omgaan met vernieuwing in het onderwijs. De minister zei dat tegen de NOS in een reactie op het rapport van de Onderwijsraad.

Kamermeerderheid staat achter initiatief ‘Samen leren’

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 steunt het initiatief ‘Samen leren’. Dit initiatief om het onderwijs van onderop te vernieuwen komt van een groep van negen leraren en schoolleiders.

Het doel van de groep is om het funderend onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren: ‘Onderwijs waarin topleraren samen elke dag bezig zijn om het onderwijs te verbeteren, om zo de cognitieve, manuele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen te bevorderen en het maximale uit iedere leerling te halen’, zo staat in het document ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’.

Om dit doel te realiseren bouwen de initiatiefnemers voort op het Nationaal Onderwijsakkoord, de Lerarenagenda en de sectoraanpakken voor het primair en voortgezet onderwijs. Maar dit is volgens hen niet voldoende. ‘Er is op drie gebieden extra actie nodig: de verbetercultuur op scholen, de wens van toppers om leraar te worden en de rol van de beroepsgroep.’

Ze willen onder andere een ‘breed gedeelde en hoge ambitie op leerlingdoelen, kwaliteit van leraren en verbetercultuur op scholen’ neerzetten. Daarnaast zouden leraren met inbreng van oud-leerlingen en werkgevers een ‘nieuw en uitdagend curriculum’ moeten vormgeven.

Het is volgens hen ook nodig dat leerlingen in het voortgezet onderwijs minder vakken kiezen dan nu het geval is, dat het onderwijs transparanter wordt en dat leraren, schoolleiders en bestuurders meer verantwoording aan elkaar afleggen om zo van elkaar te kunnen leren.

De initiatiefgroep bestaat uit Hetty Belgers, Jet Dekkers, Jelmer Evers, Ilja Klink, Rene Kneyber, Laurens van Lier, Ruud Porck, Jaap Versfelt en Eric van ’t Zelfde. Zij kunnen rekenen op de steun van de onderwijswoordvoerders van VVD, PvdA en D66.

Download ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’

United4education wil totaal ander onderwijs

Het nieuwe Nederlandse collectief United4education wil een totaal andere aanpak van het onderwijs.

United4education wil de krachten van scholen, leraren, onderzoekers en ouders bundelen. ‘In duizend dagen willen wij een stevige basis leggen voor de transitie van het Nederlandse onderwijs. Echte transitie duurt langer dan duizend dagen, maar we willen de beweging (…) in die tijd onomkeerbaar in gang zetten’, zo staat op de website van het collectief.

Het collectief is opgericht door professor Jan Rotmans van onderzoeksinstituut DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam en zelfstandig consultant Sandra Verbruggen.

United4education presenteert zich op 1 oktober van 18 tot 21 uur in Beeld en Geluid in Hilversum. U kunt er gratis heen. Aanmelden kan online via aanmelden@united4education.org.

Lees meer…

Tv-documentaire over iPad-vernieuwer Maurice de Hond

Human zendt op 24 juni de documentaire Een school voor mijn dochter uit over Maurice de Hond en zijn initiatief om Steve JobsScholen op te richten.

‘Als je niet tevreden bent, dan richt je toch zelf een school op?’, zei de toenmalige Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher in 2012. Deze opmerking deed De Hond besluiten om Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) op te richten. O4NT ontwikkelde het concept voor de Steve JobsScholen, die de iPad een prominente plaats geven in het onderwijs.

Voor de documentaire is De Hond een jaar lang gevolgd door regisseur Neeltje Pavicic-van der Haak en cameraman Karel Poortman. Zij laten zien hoe hij door Nederland gaat om zijn ideeën voor te leggen en te bespreken.

‘Een school voor mijn dochter’ toont hoe pragmaticus De Hond vaak tegen de stroom in het onderwijs probeert klaar te stomen voor wat hij de ‘de nieuwe tijd’ noemt. De documentaire wordt op dinsdag 24 juni uitgezonden op Nederland 2 (23.00-23.55 uur).

Véél méér dan iPads!
In de documentaire komt onder andere de openbare Steve JobsSchool Master Sneek voor. In het juninummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 26 juni verschijnt, staat een artikel over deze innovatieve school.

Directeur Janet Visser legt in het artikel in School! uit dat een Steve JobsSchool veel meer is dan alleen iPads, en dat bijvoorbeeld ook goed burgerschap, creativiteit en ouderbetrokkenheid centraal staan.

Flexwerkplek met wifi voor ouders Steve JobsSchool

Werkende ouders kunnen in het Zuid-Hollandse dorp Heenvliet aan de slag in hetzelfde schoolgebouw als hun kinderen. Op de openbare Steve JobsSchool Tweespan komt een ‘flexwerkerslokaal’ met draadloos internet.

RTV Rijnmond meldt dat de school het vooral aantrekkelijk wil maken voor ouders uit bijvoorbeeld Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne en Spijkenisse om in hetzelfde gebouw als hun kinderen te kunnen werken.

De grote afstand tussen thuis en school betekent dat ouders hun kinderen met de auto moeten halen en brengen. Daartegenover staat nu het voordeel dat ouders hun werktijden kunnen flexibiliseren doordat ze op school kunnen werken.

Innovatieve leraren kunnen 4000 euro krijgen

Leraren(teams) uit het voortgezet onderwijs die in hun school een innovatief idee willen uitvoeren, kunnen daar 4000 euro voor krijgen.

Het programma Onderwijs Pioniers VO 2014-2015 biedt tien leraren(teams) de kans om hun idee daadwerkelijk binnen de school te realiseren. Een idee insturen kan tot 1 juni 2014.

Leraren die worden geselecteerd, krijgen 4000 euro om aan hun idee te werken. Het geld is bestemd voor vervanging, materieel en de eventuele inhuur van expertise. Ze worden begeleid door een ervaren coach.

Bovendien nemen ze deel aan vier zogenoemde pioniersdagen, waarop ze met andere docenten, hun leidinggevende en experts hun idee verder kunnen uitwerken.

Lees meer…

Stimuleringsprijzen voor onderwijsinnovaties

Als u een innovatieve visie op onderwijs hebt, kunt u kans maken op een van de twee Ververs Awards. Aan elk van deze stimuleringsprijzen is een bedrag van 5000 euro verbonden.

De Ververs Awards zijn in het leven geroepen om het inhoudelijk gesprek over ons toekomstig onderwijs op gang te brengen en te houden.

Anders dan in 2013 toen er nog één Ververs Award was, zijn er nu twee gelijkwaardige prijzen:

 • Innovatieve onderwijspraktijk: deze prijs is – net als vorig jaar – bedoeld voor mensen uit het onderwijsveld die op aansprekende wijze hun onderwijsaanbod innoveren in hun dagelijkse schoolpraktijk.
 • Ververs Innovatieprijs 2021: deze prijs is bedoeld voor iedereen – binnen of buiten het onderwijs – die inspirerende ideeën heeft over wat leerlingen in 2021 zouden moeten leren.

Aan beide stimuleringsprijzen is een bedrag van 5000 euro verbonden.

Lees meer…

Magazine School! over durf in het onderwijs

‘Alles wat niet kan, gaan wij doen’. Dat zegt rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in het februarinummer van magazine School!. Hij durft met zijn school van de gebaande paden om het onderwijs op een hoge plan te tillen.

Osg Hugo de Groot staat landelijk bekend als een school die durft. De openbare scholengemeenschap staat midden in Oud-Charlois, een van de zwakste wijken van Rotterdam en daarmee van Nederland. Er wordt lesgegeven aan leerlingen van 2 tot 18 jaar. Daarvoor zijn heel wat heilige huisjes omver getrapt.

In het februarinummer van magazine School! komen ook andere innovaties aan bod. Zo vertelt directeur Yvonne Sneekes van de openbare Violenschool over de proef met tweetalig basisonderwijs. Veel ouders hebben al belangstelling getoond. In het voortgezet onderwijs bestaat tweetalig onderwijs al langer. Nieuw is dat vo-scholen Chinees als examenvak aanbieden. School! ging naar het openbare Wolfert Tweetalig in Rotterdam, waar Chinees dezelfde status heeft als andere vreemde talen.

Een andere innovatie is het onderwijs op de Steve JobsScholen, waarin de iPad centraal staat. De Inspectie van het Onderwijs is positief over het resultaat dat de openbare basisschool Tweespan in Heenvliet laat zien. ‘De inspectie zei letterlijk dat we trots mogen zijn op wat we in korte tijd hebben bereikt’, aldus directeur Ger Heijden.

Het onderwerp ‘demografische krimp’ komt aan de orde in een artikel over de mogelijkheid voor gemeenten om hun grondgebied te splitsen in een dicht- en een dunbevolkt deel. Dat kan een mogelijkheid zijn om kleine basisscholen open te houden. Het splitsen van het grondgebied is een actueel thema in verband met de gemeentelijke herindelingen in het hele land.

Onder de kop ‘Mag het een onsje minder zijn?’ besteedt magazine School! aandacht aan de dure schoolreizen in het voortgezet onderwijs. Steeds meer ouders geven aan dat ze die niet meer kunnen betalen. Onder andere op het openbare Stedelijk Gymnasium in Schiedam wordt hierover gediscussieerd.

Andere onderwerpen:

 • Leerlingen in de ondersteuningsplanraad
 • School!Week 2014 komt er weer aan
 • Schoonhovens College breidt uit
 • Loten voor populair Amstelveen College
 • Kleinere klassen niet per se beter
 • Effectieve MR in tijden van krimp
 • Excellente scholen trots op erkenning
 • Waargebeurde verhalen brengen oorlog dichtbij
 • Anticiperen op het entreerecht

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

In de online versie van het blad is op verzoek van een ouder die niet wilde dat zijn kinderen herkenbaar zouden zijn, de foto bij het artikel over kleinere klassen wazig gemaakt.

‘Je eigen leeromgeving’ ook voor tablets

De elektronische leeromgeving Jeelo (Je eigen leeromgeving) voor het basisonderwijs wordt bij een volgende upgrade ook geschikt gemaakt voor tablets. Daarvoor worden alle 12 projecten aangepast, wat nog wel enige tijd vergt.

Jeelo is een vernieuwend concept, waarmee inmiddels al zo’n 40 scholen werken. Zij bepalen samen de inhoud van de elektronische leeromgeving. Er staat al veel content in voor het vak wereldoriëntatie, voor alle groepen van de basisschool.

Op de website www.jeelo.nl staan presentaties met uitleg over Jeelo, ook voor ouders. In de Jeelo nieuwsbrief 13 leest u er meer over. Daar vindt u ook ervaringen van scholen met de elektronische leeromgeving. Ook magazine School! nr. 7, die is verschenen op 12 december, heeft er een artikel aan gewijd.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon.

Project LEF! van start op 13 februari

Het nieuwe project LEF! van VOS/ABB gaat over innovatie in het voortgezet onderwijs. Heeft u ook het lef om het anders te (willen) doen? Kom dan op donderdagmiddag 13 februari naar de startbijeenkomst in Amersfoort.

Die middag treden inspirerende sprekers voor het voetlicht: onderwijspioniers die onconventioneel denken en kans zien hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Dat zijn onder anderen:

 • Eric van ’t Zelfde (foto) van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert;
 • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
 • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
 • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

De startbijeenkomst is op 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. U kunt al inschrijven voor de startbijeenkomst door een mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, en uw naam, organisatie en aantal personen dat deelneemt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ’t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam. 

Pioniers in voortgezet onderwijs hebben LEF!

VOS/ABB organiseert in februari de eerste bijeenkomst van het project LEF! Dit nieuwe project is bedoeld om te leren van pioniers uit het openbaar voortgezet onderwijs. Treedt ook u buiten de gebaande paden?

De eerste bijeenkomst in februari wordt waarschijnlijk gehouden in Amersfoort. Zodra de locatie en de tijden bekend zijn, vermelden wij dat uiteraard. Het is voor nu al interessant voor u om een indruk te krijgen van wat VOS/ABB met LEF! wil.

Op de openingsbijeenkomst zullen er diverse sprekers uit het openbaar voortgezet onderwijs zijn die met lef de kwaliteit van hun school hebben verbeterd. Te denken valt aan bijzondere maatregelen om de sociale veiligheid te waarborgen of aan de eigen cao die een school heeft afgesloten, buiten de algemene cao voor het voortgezet onderwijs om. Ook kan het gaan over een geheel nieuw onderwijsconcept.

Bent of kent ook u een pionier met lef? Vertel ons uw verhaal! U kunt hiervoor contact opnemen met Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Op stap naar praktijkvoorbeelden
VOS/ABB bereidt op dit moment verschillende excursies naar scholen met lef voor. Zodra hier meer bekend over is, melden wij dat. Houdt u daarom onze website, onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven en onze twitterberichten in de gaten!

Het project LEF! is bedoeld voor het openbaar voortgezet onderwijs. Leden van VOS/ABB kunnen er gratis aan deelnemen.

Wat heeft commissie-Dijsselbloem opgeleverd?

Heeft het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen geleid tot een structurele verandering van de onderwijspolitiek? De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft de Onderwijsraad gevraagd daar onderzoek naar te doen.

In 2007 deed een parlementaire commissie onder leiding van toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselboem onderzoek naar onderwijsvernieuwingen die in de 20 jaar daarvoor waren ingevoerd, zoals de basisvorming, het studiehuis en het vmbo.

Aanleiding voor het onderzoek was de aanhoudende kritiek op deze vernieuwingen en de wijze waarop ze werden ingevoerd. De conclusie van de parlementaire commissie was dat onderwijsvernieuwingen van bovenaf waren ingevoerd, zonder voldoende rekening te houden met draagvlak in het onderwijs zelf.

De Vaste Kamercommissie voor OCW wil nu weten of de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem hebben geleid ‘tot een structurele verandering van de onderwijspolitiek, uitmondend in een groter maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs en een grotere betrokkenheid van de actoren in het veld’.

Een belangrijke vraag hierbij is hoe het onderwijsbeleid kan ‘balanceren tussen centrale sturing en decentrale autonomie met het oog op het realiseren van duurzame onderwijskwaliteit’.

De Onderwijsraad verwacht dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2014 wordt afgerond.

Dochtertje Maurice de Hond niet op SteveJobsSchool

De openbare 1e Amstelveense Montessorischool wordt in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld géén SteveJobsSchool. Dat benadrukt het bestuur in een brief aan de ouders. Wel zijn het bestuur en de school enthousiast over de inzet van de iPad als educatief hulpmiddel.

Het feit dat de discussie over het mogelijke iPad-onderwijs op de 1e Amstelveense Montessorischool voor landelijke media nieuws is – dagblad Trouw berichtte er dinsdag uitgebreid over – heeft te maken met het feit dat het dochtertje van opiniepeiler Maurice de Hond op deze school zit. Hij is actief betrokken bij het initiatief O4NT en de SteveJobsScholen, waarin de iPad in het onderwijs wordt geïntegreerd.

In het bericht in Trouw stond dat ouders argwanend tegenover O4NT staan. In de krant komt Annette de Geus, ouder en lid van de medezeggenschapsraad (MR), aan het woord: ‘Wij hebben nog helemaal geen concreet plan gezien over de onderwijsvernieuwingen die de directie wil doorvoeren.’ Tijdens een ouderavond half juni werden volgens haar ‘vage plannen’ gepresenteerd onder de naam ‘Montessori voor een nieuwe tijd’ (M4NT). ‘Mannen in pakken lieten wat filmpjes zien en wat spelletjes die je op de iPad kunt doen. Dat is toch geen gedegen onderbouwing van hoe je onderwijs geeft?’, aldus de Geus.

Directeur-bestuurder Frans Cornet van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Amstelwijs voor openbaar primair onderwijs heeft in een brief aan de ouders benadrukt dat de 1e Amstelveense Montessorischool geen SteveJobsSchool wordt. ‘Het onderwijsconcept op de school gaat niet veranderen. De school wordt geen Steve Jobsschool. De lestijden gaan niet veranderen. De groepssamenstelling blijft hetzelfde. De lokalen blijven lokalen (ook in de nieuwbouw). De leerkracht blijft leider/leidster volgens de Montessorididactiek en wordt geen coach.’

Cornet biedt in de brief de ouders zijn excuses aan voor het feit dat de school en ook het bestuur eerder wel hadden gemeld dat de school een SteveJobsSchool zou worden. Hij schrijft echter ook dat het bestuur, de directie en het voltallige team enthousiast zijn geraakt om de iPad als hulpmiddel in te gaan zetten in de klas, naast ander lesmateriaal. ‘We zijn geïnspireerd door de ideeën van O4NT, omdat hun visie elementen van het Montessorionderwijs bevat’, aldus Cornet.

Lees ook het interview met Maurice de Hond in het afgelopen februarinummer van magazine School!. In het nummer dat voor de zomervakantie uitkwam, stond een artikel over de openbare SteveJobsSchool in Sneek.

Welke school wil subsidie voor academische docent?

Het traineeprogramma Eerst de Klas biedt scholen voor voortgezet onderwijs de kans een jonge, academisch geschoolde docent in huis te halen. Een aantal kandidaat-trainees is nog op zoek naar een werkplek.

Eerst de Klas kreeg in maart een recordaantal sollicitaties voor de nieuwe lichting, die na de zomervakantie begint. De kandidaat-trainees hebben een strenge selectie ondergaan. Een aantal van hen zoekt nog een school waar ze aan de slag kunnen.

Wat levert het uw school op?
In het tweejarige programma Eerst de Klas werken de trainees drie à vier dagen per week op een vo-school, halen een onderwijsbevoegdheid en volgen één dag per week een leiderschapsprogramma. Dit programma is vormgegeven en ingevuld door bedrijven als Shell, Philips, UWV en Rabobank.

Scholen die deelnemen aan Eerst de Klas, hebben twee jaar lang parttime de beschikking over een trainee (60 procent in het eerste jaar, 80 procent in het tweede jaar), die breed ingezet kan worden als docent en bijvoorbeeld als onderzoeker bij het opzetten van een nieuwe sectie of het ontwikkelen van een vak. Omdat de trainee ook opdrachten uitvoert in het bedrijfsleven, brengt hij inhoud, context en een netwerk uit het bedrijfsleven de school in, inspireert hij collega’s en geeft hij leerlingen een breed perspectief mee.

De vergoeding voor deelnemende scholen is dit jaar verhoogd van 9000 naar 11.000 euro per trainee. Dit geld komt uit de subsidie voor zij-instromers.

Op www.eerstdeklas.nl staat alle informatie.

Magazine School! toont kracht openbaar onderwijs

In het nieuwe nummer van magazine School! staat de kracht van innovatief openbaar onderwijs centraal. Zo is er aandacht voor Slim Fit, een onderwijsconcept om met dezelfde mensen en met minder werkdruk meer voor elkaar te krijgen. Openbare scholen in IJsselstein en Hoorn laten zien dat het werkt!

Inmiddels werken 60 basisscholen in heel Nederland met Slim Fit. Deze scholen hebben gedifferentieerde teams, waarin leerkrachten samenwerken met stagiaires en onderwijsassistenten. Het concept heeft oog voor de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

‘Samenwerken is veel leuker dan altijd alleen zijn in je eigen klas en al die ballen in de lucht te houden’, zeggen leerkrachten van het openbaar basisonderwijs in Nieuwegein. Ook directeur Marietje de Jong-Varwijk van openbare basisschool Wereldwijzer in Hoorn is enthousiast: ‘Leerkrachten kunnen nu werkzaamheden verdelen en dat geeft rust.’

Pabo is TOP-school
Een andere innovatie die de kracht van het openbaar onderwijs laat zien, is het Diploma Openbaar Onderwijs, dat inmiddels op pabo’s in het hele land wordt aangeboden. School! ging langs bij de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze vooruitstrevende en zelfbewuste pabo krijgt van VOS/ABB het predicaat TOP-school: Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

Pabo-studenten die het Diploma Openbaar Onderwijs hebben, weten wat de kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn en wat actieve pluriformiteit inhoudt. ‘Als openbare school wil je bereiken dat kinderen van elkaar leren, in de hoop dat er wederzijds respect ontstaat. Als je daar als school toe kunt bijdragen, heb je veel bereikt’, benadrukt de Arnhemse pabo-docent Kitty de Laat.

Energieneutraal
Innovatie komt tevens aan bod in de rubriek Het gebouw, waarin de energieneutrale openbare praktijkschool Focus in Heerhugowaard letterlijk in beeld komt. Het duurzame karakter van het gebouw past in de ambitie van de gemeente Heerhugowaard om zich te profileren als Stad van Kansen. Het gebouw heeft 672 zonnepanelen, een warmte-koudeopslag die aardwarmte benut en een ketel die op biomassa draait.

Een andere innovatieve school die in het magazine wordt belicht, is openbare basisschool Ridderspoor in Houten. Hoogintelligente kinderen kunnen daar – bij wijze van spreken – in de Thalys stappen. Dit is de naam van een speciaal arrangement voor leerlingen die in sneltreinvaart leren. ‘Er komen sociaal-emotionele aspecten aan bod, maar bijvoorbeeld ook filosofie. Bovendien leren ze hoe ze moeten leren’, vertelt directeur Ellen van der Ligt.

Andere onderwerpen uit het nieuwe nummer van magazine School!:

 • Rookvrije schoolterreinen: bij het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland zijn ook buiten de peuken verdwenen.
 • Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont: in het openbaar onderwijs leren kinderen dat ze de regisseur van hun eigen leven kunnen zijn.
 • Verplichte eindtoets: politieke farce of zinvol besluit? Deskundigen uit het openbaar onderwijs geven hun mening.
 • Krimp: veel beroering over kleine scholen. Een gesprek met Dick Knip, directeur van twee kleine openbare basisscholen in Noord-Holland.
 • Openbare Porta Mosana College in Maastricht wint Onderwijsprijs: groene vmbo’ers werken samen met gehandicapte leerlingen.
 • Collectieve inkoop via VOS/ABB: het openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht bespaart er veel geld mee.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: twee openbare basisscholen in Utrecht maken samen met wijkbewoners grote muurschilderingen.

Verder staan in School! de vaste rubrieken Kort nieuws, Aan het woord, School! antwoordt, School! en excursie, School! en recht en de column, die dit keer van directeur Bert-Jan Kollmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is. Op de achterzijde van het blad vindt u zoals gebruikelijk opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Leden van VOS/ABB en VOO krijgen het magazine zeven keer per jaar gratis toegestuurd. Een extra abonnement kost voor leden van VOS/ABB en/of VOO 18,50 euro per jaar. Niet-leden betalen voor een jaarabonnement 24,50 euro. Als u nu lid wordt, krijgt u het nieuwe nummer gratis toegestuurd. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl.

De digitale versie van het nieuwe nummer van School! kunt u gratis downloaden.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

 

Ouders enthousiast over 21st century skills in Sneek

De openbare Steve JobsSchool die op 1 augustus in Sneek van start gaat, trekt veel belangstelling. Tientallen ouders melden hun kinderen aan. Niet alleen uit Sneek zelf, maar ook uit de wijde omgeving.

Openbare basisschool De Driemaster in Sneek krijgt in de zomer een nieuw gebouw. Dit is een mooi moment om ook de omslag te maken van regulier basisonderwijs naar het innovatieve concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond. In dit nieuwe concept staat het gebruik van de iPad in het onderwijs centraal volgens het principe ‘elk kind een apparaat’. Met de overstap krijgt de school ook een nieuwe naam: Master Steve JobsSchool.

Bestuursvoorzitter Betske Salverda van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Odyssee, waaronder de school valt, vertelt dat de belangstelling groot is. ‘We krijgen veel positieve reacties, van ouders, maar ook van collega’s uit het onderwijs en van allerlei andere mensen die mailen dat ze vroeger zelf wel op zo’n school hadden willen zitten. Er zijn al tientallen ouders die serieuze belangstelling hebben om hun kind bij ons aan te melden. De interesse komt niet alleen uit Sneek zelf, maar ook uit Lemmer en zelfs uit Drachten en Noordwolde. Die plaatsen liggen bepaald niet bij ons om de hoek!’

De media hebben uitgebreid aandacht besteed aan het initiatief in Sneek. Onder andere Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant hebben erover bericht. Er werd door de Telegraaf gemeld dat een aantal ouders zich tegen de komst van de Steve JobsSchool verzet. ‘Natuurlijk, er is ook kritiek. Dat is inherent aan elke verandering. Maar het overgrote deel van de reacties is ronduit positief. We zijn er echt van overtuigd dat we voor onze leerlingen een nieuw soort onderwijs neerzetten, waarmee we inspelen op wat kinderen in de 21e eeuw nodig hebben.’

Op de website van de Master Steve JobsSchool staat uitleg over het concept, maar daar staan woorden als ‘community’ en ‘coach’, waarbij niet iedereen direct een duidelijk beeld heeft. Om ouders beter te laten zien wat het nieuwe iPad-concept is, komt er binnenkort op de site meer uitleg. Zo moet het duidelijk worden dat ouders niet bang hoeven te zijn dat hun kinderen de hele dag achter hun iPad zitten. ‘Er wordt natuurlijk ook gewoon gegymd en buitengespeeld, en kinderen leren ook gewoon met een pen op papier schrijven’, aldus Salverda.

De bestuursvoorzitter vertelt ten slotte dat het concept van O4NT naadloos aansluit op SlimFit, een concept dat niet meer uitgaat van één leerkracht per klas. Odyssee is een van de schoolbesturen in Nederland die naar grote tevredenheid met SlimFit inspeelt op wat elk kind nodig heeft. Er wordt gewerkt in grotere units met mensen met verschillende talenten. Dit kunnen leerkrachten en onderwijsassistenten zijn, maar ook mensen van buiten de school, zoals stagiairs, studenten en vrijwilligers.

Magazine School! zal uitgebreid aandacht besteden aan het initiatief in Sneek. In de tweede helft van mei wordt er een interview gepland, zodat u in het zomernummer van het gezamenlijke blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs er alles over kunt lezen. In het eerstvolgende nummer van School!, dat medio mei verschijnt, komt al een artikel dat meer vertelt over het innovatieve Slim Fit-concept, waar zo’n 60 scholen mee werken.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Leraren lopen achter op ICT-gebied

Ruim vier op de tien leerlingen (43 procent) vinden dat hun docenten niet goed kunnen omgaan met ICT. Daarnaast vindt meer dan de helft (58 procent) dat leraren niet goed gebruikmaken van digitale schoolborden. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag Jongerenpanel.

Meer dan de helft van de ondervraagde scholieren (53 procent) ziet graag dat er meer digitale middelen ingezet worden in het onderwijs. Ook is er nog veel ruimte voor het gebruik van sociale media ter ondersteuning van lesmateriaal. Driekwart van de leerlingen zegt geen docenten te kennen die dit doen.

In het aprilnummer van magazine School! staat een interview met Volkskrantjournalist Heleen van Lier over de inzet van sociale media in het onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Maurice de Hond over het initiatief om steve Jobsscholen op te richten, waarin onderwijs via de iPad centraal staat.

Magazine School! wordt uitgegeven door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Als u School! ook wilt ontvangen, kunt u voor slechts 24,50 euro een jaarabonnement nemen.