Rekeninstrumenten aangepast aan nieuwe cao

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd: verschillende rekeninstrumenten zijn aangepast aan de nieuwe CAO PO 2019-2020. U kunt ze downloaden uit onderstaande mappen.

Map Basisschool

Map Primair onderwijs

Map Samenwerkingsverbanden

Map Speciaal basisonderwijs

Map (Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Rekeninstrument bekostiging asielzoekers bijgewerkt

In de map Basisschool van onze online Toolbox zit het geactualiseerde rekeninstrument voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen.

Het aangepaste rekeninstrument vervangt het instrument dat in oktober online is gezet.

Download het geactualiseerde rekeninstrument

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting in de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het was nodig het rekeninstrument bij te werken, omdat de prestatiebox iets is opgehoogd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Nieuwe rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox zijn nieuwe instrumenten en een toelichting geplaatst.

Het gaat om de volgende instrumenten en toelichting in onderstaande mappen:

Samenwerkingsverbanden

Primair onderwijs

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe en bijgestelde instrumenten in Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is uitgebreid met een nieuw instrument voor de berekening van de bijzondere bekostiging voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Daarnaast is een aantal instrumenten bijgesteld. 

Het nieuwe instrument omvat ook de aanvullende bekostiging voor SBO (speciaal basisonderwijs) voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Het staat daarom zowel in de map SBO als in de map Basisschool als in de map Speciaal Onderwijs in de Toolbox.

De bijgestelde instrumenten betreffen de meerjarenbegroting basisschool (MJB GELD BAS totaalmodel 2018 vs 24okt2017) en voortgezet onderwijs (MJB VO 2018 vs 14okt2017).

Het nieuwe instrument en het bijgestelde instrument voor het voortgezet onderwijs staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u inloggen.

Voor het bijgestelde instrument MJB GELD BAS hoeft u niet in te loggen.

Groeiregeling: nieuwe ‘kijkdozen’ in Toolbox

In onze online Toolbox zijn de ‘kijkdozen’ voor samenwerkingsverbanden en het (voortgezet) speciaal onderwijs geactualiseerd.

Deze instrumenten zijn een hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari 2017.

U kunt de ‘kijkdozen’ met toelichtingen downloaden uit de volgende mappen:

Samenwerkingsverbanden

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten in Toolbox geactualiseerd

De Toolbox op deze website is bijgewerkt met geactualiseerde rekeninstrumenten. De Toolbox wordt op verzoek van VOS/ABB bijgehouden door financieel expert Bé Keizer.

Hieronder vindt u de nieuwe rekeninstrumenten die aan de verschillende mappen van de Toolbox zijn toegevoegd.

Samenwerkingsverbanden:

(Voortgezet) speciaal onderwijs:

Huisvesting:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis tool voor kostenberekening nieuwbouw

Het instrument is bruikbaar voor zowel het primair  als voortgezet onderwijs. De tool maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van hogere kwaliteitseisen voor onderwijsgebouwen en wat de invloed is van de marktwerking op het normbudget. HEVO stelt de Nieuwbouwkosten Configurator gratis ter beschikking aan gemeenten en schoolbestuurders.

Ontoereikende normbudgetten
Onderwijsinstellingen in het PO en VO krijgen voor nieuwbouw een zogenoemd normbudget van de gemeente. De hoogte van deze vergoeding zou voldoende moeten zijn voor een sober en doelmatig onderkomen. In de praktijk blijkt echter dat deze normvergoeding niet toereikend is om te voldoen aan de aangescherpte regels in het Bouwbesluit.

Daarnaast willen gemeenten en schoolbestuurders vaker duurzame, energie- en onderhoudsvriendelijke schoolgebouwen. Hans Heijltjes, senior-adviseur bij HEVO: ‘Om een duurzaam schoolgebouw te realiseren en de exploitatiekosten daarvan over een gebruiksperiode van minimaal 40 jaar te kunnen beperken, is een ander investeringsniveau noodzakelijk dan de normvergoeding. De Nieuwbouwkosten Configurator laat vooraf zien hoeveel budget écht noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren’.

Luchtkasteel
Heijltjes: ‘Net zoals bij de keuze voor een nieuwe auto, geeft de Nieuwbouwkosten Configurator weer wat de kosten zijn van extra opties bovenop de ‘kale basisuitvoering’. Gemeenten en besturen hebben dan meteen een realistisch beeld en hoeven achteraf geen concessies te doen. Dit instrument laat zien of een droom verwezenlijkt kan worden of dat het een luchtkasteel is.’

Direct naar de Nieuwbouwkosten Configurator

Toolbox: Londo (V)SO 2011

In het instrument zijn de berekeningen van alle programma’s van eisen verwerkt. Daardoor kunt u nu nagaan wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2011. Het instrument toont dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten.

In deze werkbladen worden de gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging voor de hoofdvestiging respectievelijk de nevenvestigingen.

De baten worden berekend conform de Rijksbijdrage volgens de laatst bekende gegevens van de Londo-regeling voor 2011. Daarbij zijn ook alle specifieke regelingen die van toepassing kunnen zijn van de Londo-regeling opgevoerd. Ook de materiële bekostiging van de ambulante begeleiding (TAB en rugzak) wordt hier berekend en met de post Overige subsidies OCW-materieel wordt een compleet overzicht verstrekt van de Rijksbijdrage.

De MI-bekostiging van de rugzakken is berekend door uit te gaan van de bedragen die nu voor het schooljaar 2010-2011 zijn vastgesteld. Vervolgens wordt met de systematiek van 7/12e en 5/12e de vergoeding voor het kalenderjaar 2011 berekend.

Het instrument downloaden uit de Toolbox 11-12 uit de map (V)SO.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610 of glexmond@vosabb.nl

Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f

In de rechterkolom vindt u dit instrument: Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f.xls.

Zoals de naam al aangeeft kunt u daarmee de omvang van de voorziening BAPO en die voor de jubilea bepalen. Dit instrument bepaalt de omvang van de voorziening voor de balanspositie van 31 december 2008.

Op grond van reacties van gebruikers zijn in maart 2009 enkele aanpassingen gemaakt, waarmee deze versie e tot stand is gekomen. De aanpassingen worden in de toelichting in het instrument nader aangegeven.

Informatie: Reinier Goedhart: 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Toolbox: instrument werktijdfactor 2009

De ervaring leert dat gebruik van het instrument al gauw leidt tot discussies over de normjaartaak, het compensatieverlof, de vaststelling van de onderwijstijd, het rooster dat daaruit voort vloeit, het taakbeleid, de inzetbaarheid van het personeel, enzovoort enzovoorts. De CAO is onvoldoende transparant over deze onderwerpen en vandaar dat het vrijwel onontkoombaar is dat deze materie eerst stevig aan de orde wordt gesteld in een scholing/training van met name het directieberaad. En daarbij moet uiteraard de GMR niet vergeten worden!

Als dergelijke verhelderende bijeenkomsten hebben plaats gevonden (vaak vergt het meer dan één bijeenkomst van een halve dag), blijkt het instrument uitstekend bruikbaar.

Optimale inzet
De juiste en correcte bepaling van de werktijdfactor en de eventuele compensatie voor zowel het onderwijsgevend personeel, het onderwijsondersteunend personeel als de directieleden is één ding, de inzet van personeelsleden in het rooster voor het komende jaar is een tweede opgave. Het ene schooljaar is het andere niet en ook dat levert hoofdbrekens op.

Met het instrument worden deze problemen successievelijk opgelost zodat u uw (krappe) formatieve middelen optimaal kunt inzetten.

Het instrument is te vinden in de Toolbox 09-10 in de map PO.

Informatie: Bé Keizer (06-22939674) of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Voor scholingen en trainingen: Geke Lexmond (06-20516610) of e-mail: glexmond@vosabb.nl

Londo (V)SO 2009 (b)

Het instrument staat in de rechterkolom van dit bericht. De correctie van het vaste bedrag voor het PvE Administratie zoals bericht door Cfi op 4 februari is erin verwerkt.

Let op: om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’.

Informatie: Bé keizer, 06-22939674 of bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Nieuwe versie instrument Londo (V)SO 2009

Het gaat om het bedrag voor het programma van eisen voor de administratie waarbij de verhoging van het vaste bedrag in verband met de BTW die nu voor administratie betaald moet worden, per ongeluk achterwege was gelaten. Het bedrag van 3.546,40 euro had met 611,98 euro verhoogd moeten worden tot  4.158,39 euro voor alleen het PvE administratie waardoor het vaste bedrag per school in gelijke mate verhoogd had moeten worden tot 11.246,20 euro.

Daarom is het instrument Londo (V)SO 2009 versie a in de Toolbox  (map Speciaal onderwijs) vervangen door versie b.

Direct naar het instrument Londo (V)SO 2009 versie b.

U kunt het ook zelf aanpassen door in kolom AR in het werkblad tabellen het bedrag van  4.158,38 euro in de gele cellen in rij 7-18 en 29-40 in te voeren.

De voorlichtingspublicatie Programma van eisen (V)SO 2009 is ook op dit punt aangepast. Deze kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Info: Bé Keizer (06-22939674) of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Toolbox: Meerjarenbegroting Basisschool bijgesteld

De eerste wijziging betreft de bedragen die moeten worden gehanteerd voor het schooljaar 09-10 en de jaren daarna. Deze bedragen worden aanzienlijk hoger. In de tweede plaats was aangegeven dat de toeslag gebaseerd zou zijn op alle leerlingen met een gewicht, ongeacht de omvang van het gewicht. Dit moet nu ingeperkt worden tot het aantal leerlingen met uitsluitend het gewicht 0,3 en/of het gewicht 1,2.

Dit laatste vergt dat een formule in het werkblad ‘gegevens’ wordt aangepast.

In de toelichting bij de instrumenten in de Toolbox hebben we nauwkeurig aangegeven welke veranderingen exact moeten plaatsvinden en hoe u die eventueel zelf kunt doorvoeren. In de Toolbox zijn de bijgestelde versies nu opgenomen als versie c (zowel wat het FPE- als het Geld-model betreft).

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Instrumenten meerjarenbegroting FPE nu in Toolbox

Dit instrument biedt de mogelijkheid om op een deugdelijke en eenvoudige manier grip te krijgen op alle budgetten waar de school mee te maken heeft, zonder dat de schoolleider (onnodig) wordt belast met allerlei complexiteit van de woonlasten. In termen van een schoolleider zelf: ‘Eindelijk heb ik nu weer het overzicht over alle financiële middelen en hoe ik daarmee kan sturen. Ik ben weer zelf de baas.’

De schoolleider kan binnen de afgesproken kaders de beleidsvisie van de school realiseren met optimale beleidsvrijheid. En het bestuur heeft de zekerheid dat de begroting verantwoord opgesteld en uitgevoerd kan worden.

De kerngegevens kunnen bovendien worden getransporteerd naar een sommatiemodel voor het bestuur zodat die de gegevens van alle scholen kan verwerken samen met de kosten van het bestuurskantoor. Op die wijze komt een complete meerjarenbegroting van de gehele organisatie tot stand.

Het sommatiemodel is daarom ook bijgevoegd, evenals een achtergrond document over het FPE model. Desgewenst kan door VOS/ABB nog nadere toelichting worden gegeven en begeleiding worden geboden bij de invoering.

Direct naar het instrument met toelichting voor de basisschool.

Naar de bestanden voor de de speciale basisschool.

De bestanden downloaden die in de map SO van de Toolbox 09-10 zijn opgenomen. Dat zijn:

  • De meerjarenbegroting: MJB FPE (V)SO 2009 vs b.xls
  • Het sommatiemodel: Sommatiemodel FPE 2009 vs a.xls
  • Achtergrondinformatie:  Meerjarenbegroting FPE-model.pdf

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.