Complotten in de klas – hoe ga je daarmee om?

De Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid hebben een brochure uitgebracht met praktische tips en suggesties met betrekking tot leerlingen die denken in complotten. De brochure is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

De makers wijzen erop dat veel docenten worstelen met leerlingen die denken in complotten. ‘Een uitlating of opvatting van een leerling kan een les helemaal op z’n kop zetten. Hij of zij komt met een verhaal of idee uit de hoek dat haaks staat op het wereldbeeld en de waarneming van de docent voor de klas’, zo melden de Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid.

Centraal uitgangspunt van de brochure is de notie dat docenten leerlingen die in complotten geloven serieus moeten nemen. ‘Weerleggen of onderuithalen van een complotconstruct met alleen feitelijke tegeninformatie werkt contraproductief. Beter is het om samen met leerlingen op zoek te gaan naar waarheidsvinding en daarbij open en nieuwsgierig te zijn.’

Ga naar de brochure Complotten in de klas

 

Eén op vijf joden wil af van bijzonder onderwijs

Eén op de vijf joden in Nederland is voor het opheffen van het bijzonder onderwijs als dat goed is voor de integratie, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW).

Het NIW hield in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam en Kieskompas een enquête onder joden in Nederland. De enquête ging over kwesties als het mogelijke gevaar van de islam, antisemitisme, fysiek geweld en de opkomst van rechts populisme.

Ook de vrijheid van onderwijs kwam in de enquête aan bod. Deze vrijheid, die vastligt in artikel 23 van de Grondwet, bepaalt dat bijzonder onderwijs, waar de joodse scholen onder vallen, en openbaar onderwijs gelijkelijk worden gefinancierd.

Ongeveer één op de vijf joden die aan de enquête meededen, geeft aan dat het bijzonder onderwijs kan worden opgeheven als dat goed is voor de integratie. Bijna een kwart is bereid daarvoor het recht op te geven op wat ‘onderwijs eigen stijl’ wordt genoemd.

Lees meer…

Geen oordeel over ‘antisemitische’ lesmethode

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft geen inhoudelijk oordeel over lesmethodes. Het zijn volgens hem de educatieve uitgeverijen die de methodes zorgvuldig moeten samenstellen in dialoog met leraren, wetenschappers en andere betrokkenen.

Dat antwoordt Dekker op Kamervragen van de Groep Bontes/Van Klaveren over het Themakatern Het Midden-Oosten voor het vwo van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. De Nederlandse afdeling van de Israëlische politieke partij Likoed trok aan de bel naar aanleiding van vermeende leugens over de staat Israël en joden.

Dekker wijst erop dat het ministerie van OCW de kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s op hoofdlijnen voorschrijft. ‘Uitgevers werken dit verder uit in individuele lesmethodes. Het is van belang dat zij dit zorgvuldig doen en in dialoog met leraren, wetenschappers en diverse andere stakeholders in het onderwijs’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst erop dat het ministerie individuele methodes niet goed- of afkeurt. ‘Ik zal dan ook geen inhoudelijk oordeel vellen over de lesmethode. Het is niet aan mij om de objectiviteit vast te stellen van historische bronnen die in lesmethoden worden gebruikt.’

ThiemeMeulenhoff is in gesprek gegaan met Likoed Nederland en heeft op basis daarvan enkele aanpassingen gedaan in de lesmethode.

Lees meer…

CIDI trekt aan de bel over antisemitisme op scholen

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) signaleert een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten.

Werden er in 2013 nog 100 van dergelijke incidenten geregistreerd, in 2014 waren dat er 171.

Het CIDI acht het zeer zorgwekkend dat juist op scholen ‘waar burgerschap, democratie en respect dienen te worden onderwezen’ veel incidenten werden gemeld. Ook benadrukt het CIDI dat scholen klachten van ouders over antisemitisme serieus moeten nemen en daders moeten aanpakken.

Lees meer…

Onderwijs over Holocaust ligt vast in kerndoelen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat lessen over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog zijn vastgelegd in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van een uitzending van het NTR-programma Onbevoegd Gezag in maart 2013 werd de noodklok geluid over antisemitisme onder met name jongeren met een islamitische achtergrond. Een aantal scholieren van Turkse afkomst uit Arnhem noemde de Holocaust een zegen. Hun standpunten werden gedeeld door leerlingen met een niet-islamitische afkomst.

De uitzending veroorzaakte internationale verontwaardiging. Rabbijn Abraham Cooper en directeur Mark Weitzman van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles vroegen premier Mark Rutte in te grijpen en onderzoek te laten doen naar recente vormen van Jodenhaat in Nederland.

Minister Asscher laat nu in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de les over de Holocaust onderdeel uitmaakt van de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of de scholen de kerndoelen voldoende aan bod laten komen. Hij schrijft ook dat het ministerie van OCW onderzoek doet naar de aandacht die de Holocaust en het bestrijden van discriminatie in het onderwijs krijgen.

In de brief van Asscher staat verder dat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na de uitzending duidelijk stelling heeft genomen tegen antisemitisme en daarover contact heeft met moskeeën.