Subsidie voor aantrekken en begeleiden jonge leraren

Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen nog tot 1 januari via de regeling Jong en Oud subsidie aanvragen voor het aantrekken en begeleiden van jonge leraren.

De regeling van het sectorplan PO steunt dit met maximaal 7000 euro subsidie per leraar. Tot nu toe hebben 37 schoolbesturen één of meer aanvragen ingediend voor in totaal 116 leraren.

Er is ruimte voor meer subsidieverzoeken voor aanstellingen vanaf 1 april vorig jaar.

Lees meer…

Dekker: 150 miljoen uit NOA levert duizenden banen op

De 150 miljoen euro uit het Nationaal Onderwijsakkoord voor het aantrekken en behouden van jonge leraren heeft in het primair en voortgezet onderwijs in totaal circa 4400 extra fte opgeleverd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Het bedrag van 150 miljoen euro is eind 2013 na expliciete goedkeuring door de Tweede Kamer aan de lumpsum van de schoolbesturen toegevoegd. ‘Hierdoor, en vanwege het feit dat scholen het grootste deel van hun reguliere budget inzetten voor personele kosten, is in de verantwoording niet traceerbaar welke specifieke uitgaven samenhangen met deze extra middelen’, aldus Dekker.

Op verzoek van hem hebben de PO-Raad en de VO-raad een deel van hun leden gevraagd hoe zij het extra geld hebben ingezet. ‘Uit het onderzoek van de VO-raad blijkt dat een groot deel van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de middelen uit het NOA en Begrotingsafspraken 2014 (deels) heeft ingezet voor het aannemen en behouden van bijna 1800 fte aan jonge docenten. De PO-Raad concludeert dat de incidentele middelen hebben geleid tot ruim 2600 meer fte. Hiervan kon overigens niet bepaald worden welk deel aan jonge leerkrachten ten goede is gekomen’, schrijft de staatssecretaris.

Dekker gaat uit van juiste besteding extra geld

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat ervan uit dat schoolbesturen het extra geld voor het behoud van jonge leraren daar daadwerkelijk voor inzetten. Hij reageert daarmee op PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma, die hem vragen had gesteld naar aanleiding van een bericht van de NOS over het geringe aantal banen voor jonge leraren.

De staatssecretaris antwoordt dat hij het niet als zijn taak ziet om schoolbesturen erop te wijzen dat zij zelf keuzes kunnen maken bij het aanstellen van jonge leraren. Hij schrijft ook dat vrijwel alle schoolbesturen het belang inzien van een gemêleerd lerarenkorps met jonge en oudere (meer ervaren) leraren.

Dekker gaat ervan uit dat de 150 miljoen euro uit het Nationaal Onderwijsakkoord die is bedoeld voor baankansen voor jonge leraren daarvoor is gebruikt. Hij wijst er echter ook op dat schoolbesturen zelf kunnen bepalen hoe zij hun middelen inzetten.

‘Dat is het gevolg van de keuze voor de lumpsumsystematiek die we met elkaar hebben gemaakt. Ik ben geen voorstander van het oormerken van dergelijke middelen. Uw Kamer heeft er ook nadrukkelijk mee ingestemd om deze middelen in te zetten via de lumpsum, zodat het niet leidt tot nieuwe administratieve lasten’, aldus Dekker.

Het is volgens hem wel belangrijk dat scholen transparant zijn en laten zien wat zij doen, ‘zodat de eigen medezeggenschapsraden en de inspectie hun controlerende taak goed uit kunnen voeren.’

Dekker zegt de Tweede Kamer toe in het najaar in de zogenoemde arbeidsmarktbrief met meer informatie te komen over de werkgelegenheid voor jonge leraren.

Jonge docent vindt werk leuk, maar wil weg uit onderwijs

In april kwam CNV Onderwijs (CNVO) met het bericht dat de helft van de jonge docenten het onderwijs weer wil verlaten. De Algemene Onderwijsbond (AOb) maakt daar nu bijna tweederde van. Oorzaak zou (wederom) de hoge werkdruk zijn die beginnende docenten ervaren. Ook wordt geklaagd over het salarisniveau. Toch waarderen beginnende leraren hun werk in het onderwijs met een ruime voldoende.

De AOb liet in samenwerking met het NCRV-programma Altijd wat onderzoek uitvoeren naar ervaringen van jonge docenten.

Van de ruim 800 ondervraagde docenten geeft 63 procent aan er wel eens aan te denken het onderwijs te verlaten. Die wens zou zijn ingegeven door hoge werkdruk, die vooral zou worden veroorzaakt door administratie, niet-lesgebonden taken en leerlingen met speciale zorg. Ook wordt geklaagd over het lage salaris.

Of twee op de drie docenten daadwerkelijk het onderwijs vaarwel zullen zeggen, is nog maar de vraag. Als docenten wordt gevraagd welk rapportcijfer ze hun werk geven, dan komen ze gemiddeld op een 7,2. Kennelijk is het werkplezier ruim voldoende. Bovendien liggen vanwege de economische crisis banen buiten het onderwijs niet voor het oprapen.

In april zei CNVO dat de helft van de jonge docenten het onderwijs wil verlaten. Die conclusie van de christelijke bond was gebaseerd op een mini-onderzoekje met zeven multiple-choicevragen. Het is niet zo dat na publicatie van de onderzoeksresultaten van CNVO de helft van de jonge docenten buiten het onderwijs ander werk heeft aanvaard.

In najaar uitsluitsel over subsidie voor uitvoering sectorplan

Naar verwachting wordt in het najaar bekend of het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie toekent voor uitvoering van het nieuwe sectorplan voor het voortgezet onderwijs.

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft het nieuwe sectorplan namens de sociale partners in het voortgezet onderwijs eind mei ingediend bij het ministerie van SZW. De maatregelen uit het plan zijn erop gericht de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te verbeteren en de werkloosheid te beperken.

Op zijn vroegst begin september wordt de subsidiebeslissing van het ministerie van SZW verwacht.

Ingetrokken
In december vorig jaar dienden de sociale partners al een sectorplan in, maar dat trokken ze in maart weer in. Ze hadden er toen geen vertrouwen in dat door de beperking van de doelgroep en de hoge verantwoordingseisen die door het ministerie werden gesteld de scholen in het voortgezet gebruik konden maken van de maatregelen uit dat plan.

Voion meldt dat voor de maatregelen in het nieuwe sectorplan de verantwoordingseisen beperkt zijn.

‘Veel jonge leerkrachten willen weg uit onderwijs’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukken dat er al maatregelen zijn genomen om jonge leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Ze reageren daarmee op een onderzoekje van CNV Onderwijs waaruit volgens die bond en het Algemeen Dagblad blijkt dat veel jonge leraren weg willen uit het onderwijs. De resultaten van dit onderzoekje onderschrijven de conclusies van de bond en de krant niet erg overtuigend.

De christelijke onderwijsvakbond en de krant willen met de resultaten laten zien dat veel leerkrachten van tussen de 20 en 35 jaar overwegen om het onderwijs vaarwel te zeggen vanwege de hoge werkdruk die zij ervaren en de volgens hen geringe carrièremogelijkheden.

Van de ruim 600 respondenten die voor het mini-onderzoekje van de bond en de krant welgeteld zeven multiple-choicevragen over hun ervaringen in het onderwijs beantwoordden, geeft ruim 80 procent aan dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is. Maar uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat slechts 13 procent van de leerkrachten erover nadenkt het onderwijs te verlaten. Ruim de helft denkt daar niet over na en eenderde twijfelt wel eens.

Van degenen die erover nadenken het onderwijs te verlaten, geeft driekwart aan dat de hoge werkdruk daarvan de oorzaak is. Ruim 40 procent vindt dat de carrièremogelijkheden beperkt zijn. Andere oorzaken zoals een te laag salaris of een tegenvallende praktijk worden veel minder vaak genoemd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 70 procent van de respondenten zich erkend voelt door de school en dat ruim de helft niet het gevoel heeft door de school ‘in het diepe’ te zijn gegooid.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW wijzen er naar aanleiding van het bericht van CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad op dat er al maatregelen zijn genomen om beginnende leerkrachten te behouden. Zo krijgen scholen extra geld voor betere begeleiding van startende leerkrachten en om hun meer carrièreperspectief te bieden. Ook kan een baan in het onderwijs vaker worden gecombineerd met een functie in het bedrijfsleven.

‘Leraar zijn is een van de mooiste beroepen, maar ook een beroep dat veel van mensen vraagt. Zaak voor scholen dus om goede leraren in het zadel te houden We hebben hen de komende jaren immers hard nodig’, aldus Bussemaker en Dekker.

Sectorplan voor meer jonge docenten ingetrokken

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion trekt het sectorplan voortgezet onderwijs voor het eerste tijdvak in, omdat het in de praktijk onwerkbaar is.

Op basis van de gesprekken en schriftelijke correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Voion er onvoldoende vertrouwen in dat de scholen gebruik willen maken van de maatregelen uit het sectorplan. Dit heeft volgens Voion te maken met de beperking van de doelgroep en hoge verantwoordingseisen.

Het in december ingediende sectorplan bevat maatregelen die het voor schoolbesturen onder andere aantrekkelijk moeten maken om jonge docenten aan te nemen. In het laatste gesprek gaf het ministerie van SZW aan de doelgroep te willen toespitsen op instroom voor de zogenoemde tekortvakken. Bovendien bleek de administratieve bewijslast voor schoolbesturen zeer hoog te worden. Voion verwachtte daarom dat er maar weinig van de regeling gebruik zou worden gemaakt.

Regionale deelplannen
In het tweede tijdvak van de regeling van 1 april tot 31 mei dient Voion in goed overleg met het ministerie van SZW een nieuw sectorplan in. Onderdeel van dit sectorplan is de maatregel Ruimte voor de regio. Schoolbesturen krijgen hiermee de mogelijkheid om plannen te maken die inspelen op arbeidsmarktproblemen op regionaal of bestuurlijk niveau. Indienen van deelplannen kan nog tot 1 april via het digitale loket.

Uiterlijk 13 weken na het indienen van het tweede sectorplan wordt het besluit van het ministerie van SZW verwacht over al dan niet toekenning van subsidie.