Pieter Lossie (LAKS) wil mening jongeren laten horen

Leerling Pieter Lossie van het openbare Minkema College in Woerden is begonnen als voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Lossie kreeg landelijke bekendheid als klimaatactivist. In die hoedanigheid zat hij twee keer om de tafel met premier Mark Rutte. In april maakte hij bekend het over een andere boeg te gooien door bestuursvoorzitter te worden van het LAKS.

Aan de krant 7Days vertelt hij dat het zijn missie is de mening van jongeren te laten horen. ‘Dat komt eigenlijk door mijn docent maatschappijleer van vorig jaar. Het ging er in de les over dat mensen vaak in actie komen op het moment dat hun belang te weinig wordt vertegenwoordigd in de politiek.’

‘Ik weet dat jongeren prima kunnen uitleggen wat ze ergens van vinden en goede ideeën hebben. Beslissingen die gemaakt worden, raken jongeren uiteindelijk ook en daarom is het belangrijk dat er naar hen wordt geluisterd’, aldus Lossie.

Lees meer…

 

 

Meer jongeren met psychische klachten

In de periode 2015-2017 was 8 procent van de jongeren vanaf 12 jaar psychisch ongezond. Tien jaar daarvoor was dat 7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt op basis van de resultaten van de Gezondheidsenquête ook dat ruim een op de drie psychisch ongezonde jongeren in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie heeft gehad. Ze hebben ook relatief vaak last van ernstige hoofdpijn of migraine en van duizeligheid.

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen.

Lees meer…

Meer druk van school, maar minder gepest

Steeds meer leerlingen ervaren druk van school, blijkt uit een onderzoek naar gezondheid en welzijn van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Daaruit blijkt ook dat er minder wordt gepest.

In het rapport HBSC 2017 – Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland van de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut staat dat sinds 2001 de druk die leerlingen door schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld is. In 2001 gaf 16 procent van de middelbare scholieren aan druk door schoolwerk te ervaren, vorig jaar was dat aandeel gegroeid naar ruim 35 procent.

‘Vooral tussen 2013 en 2017 is deze stijging aanzienlijk. Toch is er geen toename in psychische problemen in de laatste vier jaar. Mogelijk komt dat omdat jongeren nog positiever zijn geworden over hun relatie met hun ouders en zij minder gepest worden op school’, zo staat in het rapport.

Risicogedrag

In het rapport worden ook risicogroepen genoemd die extra aandacht zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om preventie van risicogedrag. Het gaat volgens de onderzoekers om vmbo’ers, leerlingen met een migratieachtergrond, jongeren uit gezinnen met weinig welvaart en/of die niet opgroeien bij beide ouders.

Als voorbeeld van risicogedrag worden roken, pesten en intolerantie genoemd. ‘Dagelijks roken komt op het vwo nauwelijks meer voor: 0,3 procent van deze leerlingen rookt dagelijks. In de vmbo-basis- en kaderberoepsleerweg is dat 6,5 procent. Ook wordt er op het vmbo vaker gepest en hebben jongeren minder tolerante opvattingen ten aanzien van minderheden.’

Lees het rapport

Meer aandacht voor kinderen van ouders met problemen

Kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder die problemen heeft, moeten sneller hulp kunnen krijgen, vindt de Kinderombudsman.

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. ‘Deze kinderen hebben op jonge leeftijd al met volwassen zorgen te maken’, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Zij wil dat er meer aandacht komt voor deze kinderen en jongeren: ‘De hulp en zorg is nu vaak alleen gericht op de vader of moeder met problemen. Hun kinderen zijn te lang over het hoofd gezien. Het is de hoogste tijd dat zij de aandacht en zorg krijgen die zij verdienen.’

Lees meer…

Relatief weinig jongeren zonder onderwijs en werk

In Nederland is het aandeel jongeren vanaf 15 jaar dat niet naar school gaat en niet werkt laag vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie (EU), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de jongeren van 15 tot 25 jaar in Nederland volgde 4 procent in 2017 geen opleiding en was ook niet aan het werk. Dit aandeel is al tien jaar vrij stabiel en is het laagst van alle landen van de Europese Unie.

Bijna 3 op de 10 jongeren die geen opleiding volgen zijn werkloos. Ruim 4 op de 10 willen of kunnen niet werken, van wie meer dan de helft vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. De helft heeft (nog) geen startkwalificatie.

Lees meer…

Minder leerlingen hebben ernstig overgewicht

Het percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht neemt sinds 2014 af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als wordt gekeken naar de leeftijdscategorie 4 tot 20 jaar, dan valt op dat het aandeel veel te zware kinderen/jongeren tot 2014 toenam, maar niet heel sterk. In 1981 was 2,1 procent veel te zwaar, in 2014 was dat 3,3 procent. Na 2014 daalt het aandeel kinderen met ernstig overgewicht. In 2016 was het afgenomen tot 2,7 procent.

Meisjes dikker dan jongens

In 2016 waren er meer meisjes veel te dik dan jongens. Bij de meisjes lag het percentage op 3,0, terwijl het bij de jongens 2,5 procent was.

Veel volwassenen met overgewicht

In de categorie 20 jaar of ouder nam het percentage mensen met ernstig overgewicht veel sterker toe, ook na 2014 toen er bij de kinderen/jongeren dus een kentering optrad. In 1981 was 5,3 procent van de volwassenen veel te dik, in 2016 was dat 14,5 procent.

 

 

Opleidingsniveau ouders bepalender dan etniciteit

Het opleidingsniveau van hun ouders lijkt bepalender voor de toekomstplanning van jongeren met een migratieachtergrond dan hun etnische afkomst. Dat staat in het onderzoeksrapport Gedeelde toekomst – Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren van het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

‘Jongeren met hoogopgeleide ouders, zowel degenen met een migratieachtergrond als met een Nederlandse achtergrond, hebben over de hele linie meer vertrouwen in de toekomst dan hun leeftijdgenoten met laagopgeleide ouders’, zo staat in het rapport.

De onderzoekers merken op dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond zich van andere jongeren onderscheiden, doordat zij minder overtuigd lijken van hun opleidingskeuze. Zij geven ook aan dat ze meer behoefte hebben aan steun van docenten.

Een ander verschil dat de onderzoekers constateren, is dat jongeren met een Nederlandse achtergrond over het algemeen met meer plezier naar school gaan dan jongeren met een Marokkaanse, Turkse Surinaamse of Antilliaanse achtergrond.

Lees meer…

Vier op tien leerlingen hebben bijbaan

In het voortgezet onderwijs hebben ruim 210.000 scholieren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Havisten hebben het vaakst werk en vmbo-leerlingen het minst vaak. Meisjes verdienen iets vaker bij dan jongens, vooral onder vwo-leerlingen.

Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger. De meeste scholieren die een bijbaan hebben, werken hooguit 12 uur per week.

Lees meer…

Met vakantiebaan vol stress naar nieuwe schooljaar

Jongeren die in de zomervakantie werken, ervaren veel stress. Dat komt volgens vakbond FNV Jong door onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s.

De jongerenvakbond meldt op basis van eigen onderzoek dat 63 procent van de jongeren met een vakantiebaan werkstress ervaart. Vice-voorzitter Kristina van der Molen van FNV Jong zegt bij de NOS dat werkende jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. ‘Ze beginnen dan niet goed aan school’, aldus Van der Molen.

Vakantiewerk zou niet bevorderend zijn voor de sfeer. Jongeren die in de zomervakantie werken zeggen dat ze sneller geïrriteerd raken en na een werkdag uitgeput zijn. De stress uit zich bovendien in somberheid, misselijkheid en slecht slapen.

Roken steeds minder in trek onder jonge leerlingen

Roken is iets wat kinderen onder de 16 jaar nauwelijks nog doen. Ruim 1 procent van hen rookt, terwijl dat eind jaren 90 nog ruim 10 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar rookt bijna een kwart. Het percentage rokers is het hoogst onder twintigers. Driekwart van alle rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt 20 sigaretten per dag of meer.

Roken populair in minder rijke landen

In Europa behoort Nederland samen met Scandinavische landen en Luxemburg tot de landen waar in de periode 2002-2012 het aandeel rokers het sterkst afnam. De landen waar het meest wordt gerookt in Europa zijn Griekenland, Kroatië en Montenegro.

Lees meer…

Eén op de tien jongeren online over de schreef

Eén op de tien jongeren houdt zich wel eens bezig met cybercrime of -pesten. Dat blijkt uit promotie-onderzoek door Joyce Kerstens aan de Open Universiteit. Kerstens werkt bij de Cybersafety Research Group van de NHL Hogeschool.

Haar onderzoek is gebaseerd op data van 6299 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Van de jongeren die zich wel eens bezighouden met cybercrime of -pesten, is een aanzienlijk deel van deze jongeren ook zelf online slachtoffer geweest.

Online risicogedrag, zoals het produceren van seksueel beeldmateriaal (sexting), vindt hoofdzakelijk plaats binnen bestaande sociale relaties en is overwegend een onderdeel van de (seksuele) ontwikkeling van jongeren. Factoren die verband houden met online risico zijn leeftijd, sekse, zelfcontrole en minder geremd gedrag.

Lees meer…

Online contacten maken jongeren offline socialer

Jongeren die veel tijd besteden aan online sociale contacten participeren meer in de samenleving. Dat concludeert mediaonderzoeker Marjon Schols, meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor haar promotieonderzoek naar de invloed van internet op jongeren en sociale cohesie ondervroeg Schols duizenden jongeren. Ze wilde weten hoe internetgebruik door jongeren samenhangt met onder andere de relatie met hun ouders en vrienden en hun participatie in de samenleving.

Het onderzoek laat zien dat jongeren niet alleen sterk met internet, maar daardoor ook met hun sociale netwerk verbonden zijn. Ook participeren ze meer in de samenleving. Hoe meer jongeren participeren in online sociale activiteiten als Facebook, hoe meer ze offline worden opgenomen in vriendengroepen.

Online sociale activiteiten blijken vooral bij te dragen aan een betere maatschappelijke ‘insluiting’ van jongeren van niet-Westerse origine.

Lees meer…

Drank niet funest voor hersens, wel voor schoolprestaties

Psycholoog Tim Janssen heeft tijdens promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam niet kunnen aantonen dat er hersenveranderingen optreden bij jongeren die alcoholische dranken gebruiken. Wel kunnen de schoolprestaties eronder lijden. Daarom schaart Janssen zich achter het beleid dat alcoholgebruik onder de 18 jaar moet tegengaan.

Janssen volgde twee jaar lang jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun middelengebruik. Tijdens zijn onderzoek kon hij geen hersenveranderingen aantonen onder jongeren die dronken. Uit eerder onderzoek bleek al dat zij taken op de computer net zo goed konden uitvoeren als niet-drinkende leeftijdgenoten.

Janssen: ‘De oproep ‘Mijd alcohol, want je hersenen gaan eraan’ lijkt dus voorbarig. Echter, er zijn bij steviger drankgebruik juist ook andere risico’s. Schoolprestaties kunnen eronder lijden, ze kunnen sneller met politie in aanraking komen, ze hebben misschien seks waar ze later spijt van hebben. Daarom sluit ik me na mijn onderzoek aan bij het beleid van géén alcohol onder de 18.’

Lees meer…

In onderwijs 35% minder WW-uitkeringen voor jongeren

In het onderwijs is het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen voor jongeren onder de 27 jaar met een mbo-opleiding fors gedaald. Dat blijkt uit de publicatie Basiscijfers Jeugd van uitkeringsinstantie UWV en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB).

In de periode van oktober tot en met maart 2014 waren er in het onderwijs 1041 nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar met een mbo-opleiding Dat aantal kwam in de periode van oktober tot en met maart van dit jaar uit op 675. Dat is een afname met 35 procent.

Hiermee is het onderwijs de sector met de sterkste daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In de landbouw was een lichte stijging te zien, terwijl in de detailhandel en het openbaar bestuur en bij de overheidsdiensten de daling maar heel klein was.

Het UWV en S-BB merken in hun publicatie op dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren met een mbo-opleiding een indicatie geeft van de arbeidsmarktontwikkelingen en de kansen die zij in de verschillende sectoren hebben.

Jongeren hebben het gehad met discussie over Zwarte Piet

De commotie rond het uiterlijk van Zwarte Piet verpest voor veel jongeren het sinterklaasfeest. Uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel blijkt dat 95 procent van de jongeren de discussie over Zwarte Piet zat is. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren geeft aan hierdoor minder zin te hebben in het feest.

Driekwart van de respondenten heeft liever niet dat het uiterlijk van Zwarte Piet wordt aangepast. Jongeren staan echter wel meer open voor kleine veranderingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet dan volwassenen. Slechts eenderde van de volwassen deelnemers denkt dat aanpassingen mogelijk zijn zonder met de sinterklaastraditie te breken.

Maar weinig jongeren zien alternatieve Pieten zitten, zoals Roetpiet, Kaaspiet, Stroopwafelpiet en Clownpiet.

Het EenVandaag Jongerenpanel bestaat uit 3100 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan het online onderzoek naar de Zwarte Piet-discussie deden 1462 jongeren mee.

Lees meer…

Wat willen leerlingen doen na hun eindexamen?

Grootste plannen, maar ook persoonlijke wensen: ze staan allemaal op de bucket list van leerlingen die eindexamen hebben gedaan. De Nederlandse tak van het bedrijf Education First (EF), dat onder andere taalreizen en internationale uitwisselingen organiseert, heeft een inventarisatie gemaakt.

Een wereldreis maken staat bij leerlingen die eindexamen hebben gedaan met stip op één, meldt EF, gevolgd door mooie reizen naar tropische oorden en het vloeiend leren spreken van een taal. Maar het hoeft volgens EF niet voor iedereen zo exotisch: genieten van de Brabantse zon, barbecueën in het Vondelpark en de Nijmeegse Vierdaagse lopen zijn voorbeelden van punten waarvoor jongeren niet in het vliegtuig hoeven te stappen.

Ook waren er volgens EF opvallend veel simpele, maar ook persoonlijke wensen: mezelf leren kennen, heel bruin worden, mijn ouders trots maken en simpelweg feestvieren.

‘Te lang voor beeldscherm maakt kind dik en ongelukkig’

Kinderen en jongeren staren te veel naar het beeldscherm van tv, computer of tablet. Artsen waarschuwen in het tijdschrift Medisch Contact voor de gezondheidsrisico’s van overmatig beeldschermgebruik. Kinderen kunnen er dik en ongelukkig van worden. Na maximaal twee uur moet het beeldscherm uit.

In Medisch Contact van 1 augustus 2013 waarschuwden orthopeden al voor de zogenoemde gameboy-rug. Er zijn echter meer risico’s voor de gezondheid van langdurig beeldschermgebruik, waarschuwen kinderarts Noor Landsmeer, kinderneuroloog Sigrid Pillen en onderzoekers in het jongste nummer van Medisch Contact.

Een van de gevaren van overmatig beeldschermgebruik zou zijn dat kinderen slechter slapen. Vooral kinderen in de puberteit missen uren slaap, doordat ze ook in bed nog bezig zijn met Twitter of Facebook. ‘De gevolgen van het slaapgebrek zijn niet te onderschatten en vinden plaats op diverse terreinen van functioneren, zoals verminderde schoolprestaties, overgewicht, stemmingsstoornissen en meer risicovol gedrag’, stellen de artsen.

Jongeren met meer dan twee uur internetgebruik per dag hebben vaker last van depressie en angst en presteren minder goed op school dan kinderen die minder internetten. Bovendien signaleren de artsen dat kinderen en jongeren door het toegenomen mediagebruik te veel stil zitten en daardoor dik kunnen worden.

Het advies dat in Medisch Contact wordt gegeven is dat de totale beeldschermtijd buiten schooltijd minder dan twee uur per dag moet zijn. Het helpt om van de slaapkamer een beeldschermvrije zone te maken. De artsen adviseren ook om een uur voor bedtijd beeldschermen op zwart te zetten.

Lees meer…

Scholieren frauderen om te kunnen drinken

Iets meer dan 1 op de 10 scholieren tussen de 15 en 17 jaar heeft het afgelopen jaar wel eens gefraudeerd met zijn of haar identiteitskaart om alcoholische dranken te kunnen kopen. Dat meldt scholieren.com.

Sinds 1 januari jongstleden is de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Om de wet te kunnen omzeilen, geven scholieren op hun ID-kaart een valse geboortedatum op.

Meer dan de helft van de frauderende scholieren doet dat zelf en leert van vrienden hoe ze dat kunnen doen. Bijna 30 procent van de vervalsers gebruikt daarvoor schoolapparatuur.

Naast 10 procent van de scholieren die hun ID vervalsen, gaat ongeveer 20 procent wel eens op stap met een ID-kaart van een ouder iemand. Opvallend is dat tweederde van de ondervraagde scholieren aangeeft iemand te kennen die een vervalste ID-kaart heeft of uitgaat met de ID-kaart van iemand die 18 jaar of ouder is.

Ondanks de nieuwe wet die alcohol drinken en kopen onder de 18 verbiedt, geeft ruim 67 procent van de ondervraagde scholieren aan sinds 1 januari nog alcohol te hebben gedronken tijdens het uitgaan.

‘Ter beschikking aan onderwijs’ door ministerraad

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs’ (tbo-maatregel). Dit betekent dat jongeren van 12 tot 23 jaar bij een veroordeling straks kunnen worden gedwongen (weer) naar school gaan om hun diploma te halen.

Het wetsvoorstel komt van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en kreeg al eerder de steun van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Het idee om veroordeelde jongeren ter beschikking van het onderwijs te stellen komt van PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij kwam er al in 2010 mee.

De gedachte achter de tbo-maatregel is dat het volgen van onderwijs kan voorkomen dat veroordeelde jongeren zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten en dat het behalen van een diploma hun kansen op werk vergroot.

De aanpak vraagt om nauwe samenwerking tussen scholen en de partners in de veiligheid- en justitieketen, zoals de (jeugd)reclassering en de kinderbescherming. De tbo-maatregel kan worden beschouwd als een vorm van passend onderwijs voor veroordeelde jongeren.

De VO-raad reageerde in oktober vorig jaar positief op het toen ingediende wetsvoorstel. Veroordeelde jongeren verdienen volgens de sectororganisatie een tweede kans, die het onderwijs hun kan bieden. ‘Wel moeten we ervoor waken dat onderwijs wordt gezien als straf’, aldus de sectororganisatie. Een ander belangrijk aandachtspunt dat de VO-rad toen noemde, is dat ‘scholen en docenten goed ondersteund worden, bijvoorbeeld door de reclassering en Jeugdzorg, ook op het moment dat een leerling toch opnieuw ontspoort.’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet weinig in het kabinetsplan. De bond wijst erop dat veel veroordeelde jongeren ‘enorme problemen’ hebben die het reguliere onderwijs niet voor ze kan oplossen. ‘Daar heb je specialisten voor nodig’, zegt voorzitter Walter Dresscher van de AOb.

Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer…

PvdA wil kwalificatieplicht tot 21 jaar

Jongeren moeten tot het 21e naar school als ze nog geen diploma hebben. De Partij van de Arbeid wil zo het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag brengen. De praktijk laat zien dat deze groep vaker dan gemiddeld werkloos blijft en een grotere kans heeft om in de criminaliteit te belanden.

Nu moeten jongeren naar school tot hun 18e jaar. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA vindt dat te jong, zo zegt ze in de Telegraaf: ‘Deze jongeren willen op hun 18e niets liever dan stoppen met school, maar als ze 24 zijn hebben ze daar spijt van. Ik hoor vaak: ‘Had iemand me maar gewaarschuwd”, aldus Jadnanansing in deze krant.

Ook andere fracties in de Tweede Kamer zijn positief over het verhogen van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht. Ze verwijzen naar plannen van Amsterdam en Rotterdam om jongeren die nog geen diploma hebben te verplichten tot hun 19e naar school te gaan.

Minister Jet Bussemaker van OCW (PvdA) zei onlangs dat de plannen van Amsterdam en Rotterdam te duur zijn. Bovendien zei ze dat er allerlei juridische obstakels zijn.

Seksuele opvoeding vooral taak van ouders

De ouders hebben de belangrijkste rol in de seksuele vorming van hun kinderen. Dat antwoordt minister Jet Bussemaker van OCW op vragen van GroenLinks.

De Tweede Kamerleden Linda Voortman en Jesse Klaver hadden de minister gevraagd of het onderwijs de taak heeft om jongeren bewust te maken van seksuele gezondheid en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Directe aanleiding voor de Kamervragen waren onderzoeken naar het gebruik van condooms onder jongeren en verspreiding van soa’s.

Bussemaker schrijft dat er in het onderwijs al voldoende aandacht is voor seksuele vorming. Ze wijst erop dat in de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder meer is vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan de sociale redzaamheid van leerlingen. ‘Het leren zorgdragen voor hun eigen lichamelijke en psychische gezondheid en die van anderen, maar ook het respectvol leren omgaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, maken hiervan deel uit’, aldus de minister.

De scholen bepalen zelf hoe zij hieraan vormgeven. Voor informatie en advies kunnen scholen websites raadplegen als www.seksuelevorming.nl , www.langlevedeliefde.nl en www.schoolenveiligheid.nl.

Leraren lopen achter op ICT-gebied

Ruim vier op de tien leerlingen (43 procent) vinden dat hun docenten niet goed kunnen omgaan met ICT. Daarnaast vindt meer dan de helft (58 procent) dat leraren niet goed gebruikmaken van digitale schoolborden. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag Jongerenpanel.

Meer dan de helft van de ondervraagde scholieren (53 procent) ziet graag dat er meer digitale middelen ingezet worden in het onderwijs. Ook is er nog veel ruimte voor het gebruik van sociale media ter ondersteuning van lesmateriaal. Driekwart van de leerlingen zegt geen docenten te kennen die dit doen.

In het aprilnummer van magazine School! staat een interview met Volkskrantjournalist Heleen van Lier over de inzet van sociale media in het onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Maurice de Hond over het initiatief om steve Jobsscholen op te richten, waarin onderwijs via de iPad centraal staat.

Magazine School! wordt uitgegeven door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Als u School! ook wilt ontvangen, kunt u voor slechts 24,50 euro een jaarabonnement nemen.

Manifest roept op tot veilig schoolklimaat voor homo’s

Scholen in Rotterdam worden opgeroepen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Daartoe heeft onder anderen de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes (D66) een manifest ondertekend. Louwes heeft participatie in haar portefeuille.

De ondertekening van het manifest De Rotterdamse School – een veilige haven voor iedereen was op VMBO Slinge Zuid, dat onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur LMC voortgezet onderwijs valt.

Ook lanceerde de wethouder de website www.andersopschool.nl. Op deze site kunnen scholen die aandacht willen besteden aan seksuele diversiteit steun en informatie vinden. Scholen kunnen daar overigens al langer voor terecht op de website www.openbaaronderwijs.nu, waar VOS/ABB een factsheet seksuele diversiteit online heeft staan.

De wethouder bekrachtigt met de ondertekening van het manifest de intentie van de gemeente Rotterdam om scholen veiliger te maken, in het bijzonder voor homojongeren. De stad wil koploper zijn op het gebied van de emancipatie van homo- en biseksuele en transgenderjongeren.

Staatssecretaris wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle scholen in het voortgezet onderwijs moeten rookvrije pleinen krijgen. Dat vindt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Rijn nam maandag een onderzoek in ontvangst waaruit blijkt dat 25 procent van alle vo-scholen een rookvrij schoolplein heeft. Deze scholen willen jongeren een gezonde leeromgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).

De staatssecretaris van VWS vindt dat het onderwijs toe moet naar 100 procent rookvrije schoolpleinen. 'Met de nieuwe wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak wordt het voor scholen eenvoudiger om hun schoolplein rookvrij te houden. Voor de brugklassen tot en met de eindexamenklassen geldt straks allemaal hetzelfde: niet roken.' Hij neemt daarmee het tsreven van het Longfonds over.

VOS/ABB steunt dit streven.

Leraren in spe vallen massaal uit

Van de jongeren die aan de lerarenopleiding beginnen, komt maar 28 procent daadwerkelijk voor de klas te staan. Dat meldt ScienceGuide.

Tijdens de opleiding valt circa 40 procent uit door bijvoorbeeld gebrek aan motivatie of kwaliteit en verkeerde verwachtingen. De rest valt uit na de eerste ervaringen met het leraarschap.

Omdat er de komende jaren veel leraren met pensioen gaan, wordt er een groot tekort verwacht. Daarom wil minister Jet Bussemaker van OCW meer jongeren enthousiast maken voor het beroep van leraar. Daarbij is het zaak om degenen die voor het onderwijs kiezen voor langere tijd vast te houden.