‘Ouders en scholen moeten af van hokjesdenken’

‘Keuzevrijheid van ouders en scholen is te veel op een voetstuk gehesen.’ Dat stellen Laura de Adelhart Toorop en Gijsbert Werner in een ingezonden stuk in NRC over kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs. In 2015 zaten zij in de Nationale Denktank over een toekomstbestendig onderwijsstelsel.

De Adelhart Toorop en Werner signaleren een ‘verborgen stelselwijziging’ in het voortgezet onderwijs. ‘Bijna een kwart van de brede brugklassen (…) is de afgelopen jaren verdwenen. Steeds meer scholen kiezen ervoor om categoraal te worden, en nog maar één onderwijstype aan te bieden (…). Scholengemeenschappen die op papier ‘breed’ zijn, bieden verschillende niveaus steeds vaker op aparte, ‘nauwe’ locaties aan.’

Doorgeschoten hokjesdenken

De voorkeuren van scholen en ouders voor categoraal onderwijs hebben volgens hen sterke negatieve consequenties. ‘Door dit doorgeschoten hokjesdenken verwaarloost ons onderwijs zijn maatschappelijke taak om bij te dragen aan kansengelijkheid onder leerlingen en aan sociale samenhang. Keuzevrijheid van ouders en scholen is te veel op een voetstuk gehesen. Laatbloeiers en kinderen uit achterstandswijken zijn hier de dupe van. En als leerlingen uit verschillende milieus niet meer met elkaar in contact komen, leren zij minder goed omgaan met verschillen’, aldus De Adelhart Toorop en Werner.

Zij pleiten in hun stuk  voor een ‘brede-brugklasbonus’, een financiële prikkel van de overheid om brede brugklassen te stimuleren en aantrekkelijk te maken voor leerlingen en hun ouders.

Lees meer…

‘Ouders tevreden, dus ruimere keuze niet nodig’

Ruim acht op de tien ouders zijn tevreden over het onderwijsaanbod in Nederland. Dat melden Verus en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) op basis van een peiling door TNS NIPO.

De protestants-christelijke profielorganisaties gebruiken de uitkomst van de peiling die in hun opdracht is uitgevoerd als argument tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De uitslag van de peiling dat de overgrote meerderheid van de ouders tevreden is over het onderwijsaanbod, laat volgens Verus en VGS zien dat het wetsvoorstel, dat voorziet in meer keuze voor ouders, overbodig is.

Lees meer…

Posteractie voor openbare basisschool in Maasbree

Met een posteractie onderstrepen inwoners van Maasbree dat er in dit Noord-Limburgse dorp een openbare basisschool moet komen.

Een initiatiefgroep van ouders probeert al jaren om in Maasbree een openbare basisschool te krijgen. Daarmee willen ze keuzevrijheid realiseren. Het dorp heeft tot nu toe alleen een katholieke basisschool.

Na jarenlang politiek getouwtrek werd in januari bekend het huidige college van B&W van de gemeente Peel en Maas een motie uitvoert die een openbare basisschool in Maasbree mogelijk moet maken. De motie werd in december door de gemeenteraad aangenomen.

In april wordt een directe behoeftemeting gehouden om te kijken of er onder ouders in Maasbree voldoende belangstelling voor openbaar onderwijs is. In mei moeten de resultaten van deze meting bekend zijn. Op 10 maart was er in Maasbree een informatiebijeenkomst over deze meting. VOS/ABB gaf op deze bijeenkomst uitleg.

Als uit de meting blijkt dat er in Maasbree voldoende belangstelling is voor openbaar basisonderwijs, wordt na de zomervakantie een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord! po gebracht.

Een wetsverandering geeft de ouders tegenwoordig een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van B&W in actie komen. De oudergroep maakt daar nu met steun van VOS/ABB gebruik van.

De posteractie in het dorp is bedoeld om het initiatief voor openbaar basisonderwijs kracht bij te zetten. De posters met de leus ‘Kies voor keuze’ zijn beschikbaar gesteld door VOS/ABB.

In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! po.

Herziening artikel 23 in teken van concept ‘school’

De modernisering van artikel 23 van de Grondwet moet uiteindelijk leiden tot het concept ‘school’, waarin denominaties geen rol meer spelen. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor OCW legt VOS/ABB uit wat hiervan het belang is.

De brief aan de Kamercommissie staat in het teken van een rondetafelgesprek op donderdag 14 november. Dat gesprek gaat over artikel 23, het grondwetsartikel uit 1917 waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Aanleiding is het advies dat de Onderwijsraad heeft uitgebracht over de noodzaak om dit artikel zodanig aan te passen dat het past bij de huidige maatschappelijke verhoudingen.

Als stip op de horizon hanteert VOS/ABB (samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs) het concept ‘school’: zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische of welk voorvoegsel dan ook. Op een ‘school’ is ieder kind welkom, mét aandacht en ruimte voor levensbeschouwing en geloof. De actieve pluriformiteit dient niet te blijken uit verschillende soorten scholen, maar moet juist vorm krijgen binnen de school als sociale ontmoetingsplaats.

Richtingvrij plannen
In de brief aan de Kamercommissie komen ook andere aspecten aan bod, zoals het richtingvrij plannen. VOS/ABB vindt het een goede zaak dat het kabinet hierop aanstuurt, omdat het begrip ‘richting’ niet meer past bij de huidige maatschappelijke verhoudingen. Terwijl steeds minder Nederlanders lid zijn van een kerk, hebben de meeste scholen nog steeds een religieuze grondslag. Het begrip ‘richting’ is er ingesleten onder invloed van de verzuiling in de 20e eeuw.

VOS/ABB dringt er bovendien op aan om bij het stichten van scholen gebruik te maken van de directe meting, omdat die een actueel en daarmee reëel beeld geeft van de behoefte van ouders in bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. De indirecte meting, waarbij wordt uitgegaan van bestaande verhoudingen, geeft dat realistische beeld niet.

In het verlengde hiervan stelt VOS/ABB voor om de stichtings- en opheffingsnorm voor het openbaar onderwijs lager te maken dan die voor het bijzonder onderwijs. Dit komt voort uit het feit dat de Grondwet ‘alomtegenwoordigheid’ van het openbaar onderwijs verlangt, in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs. Met lagere stichtings- en opheffingsnormen kan recht worden gedaan aan de garantiefunctie van het openbaar onderwijs.

Eigen verantwoordelijkheid
Ten slotte stipt VOS/ABB in de brief de kosten voor het vervoer van zogenoemde signatuurleerlingen aan. Staatssecretaris Sander Dekker van O CW vindt terecht dat dit niet meer van deze tijd is, maar hij wil pas maatregelen nemen als de demografische krimp voorbij is. Op basis van het dan ontstane scholenaanbod zou moeten worden bezien hoe het leerlingenvervoer moet worden vormgegeven.

VOS/ABB vindt dit een gemiste kans, temeer daar het kabinet uitgaat van de vrije keuze en de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Vervoer van signatuurleerlingen zou in de ogen van VOS/ABB voor eigen rekening van de betreffende ouders dienen te komen en niet voor rekening van de gemeenschap.

In de wet staat immers dat er overal voldoende openbaar onderwijs moet zijn. Daarbij is het van belang op te merken dat de openbare school de wettelijke opdracht heeft tot actieve pluriformiteit, met als onderdeel daarvan aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst op basis van diversiteit. Het is dus niet noodzakelijk om op grond van levensbeschouwelijke/godsdienstige uitgangspunten een school op afstand te kiezen. Wie die keuze wel maakt, moet de consequenties daarvan aanvaarden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schoolleiders voorzichtig tevreden met lumpsum

Het onderzoek van Edventure was beperkt van opzet. Er zijn 201 schoolleiders ondervraagd, geen bovenschools managers of bestuurders. Van de ondervraagde schoolleiders bleek bijna de helft (49 procent) tevreden met de toegenomen keuzevrijheid. De groep die niet tevreden is, is klein: 18 procent.

Bijna alle respondenten geven aan dat door de krappe financiering het maken van echte keuzes nog steeds onmogelijk is. Wel denkt 42 procent van de schoolleiders dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs zal verbeteren door de lumpsumfinanciering. Bijna een derde (29 procent) is daar niet van overtuigd.

Voorzitter Bernard Fransen van EDventure gaf aan dat dit onderzoek ‘slechts een eerste indruk’ geeft van de ervaringen met lumpsumbekostiging. Deze nieuwe vorm van bekostiging is in augustus 2006 ingegaan. “Er is diepgaand onderzoek nodig om meer te weten te komen”, aldus Fransen.

Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie, die bij de presentatie van het onderzoeksrapport aanwezig was, reageerde: “We hebben de lumpsumbekostiging heel zorgvuldig ingevoerd, en ik ben blij te kunnen concluderen dat we op de goede weg zitten”.

Voor Edventure was een andere uitkomst van belang: de nieuwe manier van financiering heeft bij 72 procent van de scholen niet geleid tot een verandering in de mate waarin onderwijsadviesbureaus worden ingeschakeld. EDventure presenteerde gisteren ook een kwaliteitskeurmerk voor aangesloten adviesbureaus. Dit keurmerk moet scholen duidelijkheid geven over de betrouwbaarheid en kwaliteit van een onderwijsadviesbureau.

Zie ook de reportage van Edventure over de presentatie van dit onderzoek.