In krimpregio’s gaan onherroepelijk scholen dicht

In krimpregio’s zullen de komende jaren onherroepelijk scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren moeten sluiten. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van D66.

De vragen volgden op het nieuwsbericht VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio’s van de NOS. In dat artikel waarschuwt de VO-raad dat in Oost-Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland scholen zullen verdwijnen.

De minister antwoordt dat ook hij zich zorgen maakt over deze krimpregio’s. ‘Leerlingendaling gaat onherroepelijk leiden tot sluiten en fuseren van scholen: als er minder leerlingen zijn, is het logisch dat er ook minder scholen nodig zijn’, aldus Slob. Het is volgens hem de taak van de schoolbesturen ‘om te voorkomen dat leerlingendaling leidt tot een onacceptabele verschraling van het onderwijsaanbod’.

Lees meer… 

Wetswijzigingen op komst vanwege krimp

Staatssecretaris Dekker bereidt wetsvoorstellen voor om het onderwijsaanbod in krimpregio’s toekomstbestendig te maken.

In zijn recente voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat er meer ruimte moet komen voor maatwerkoplossingen, zoals verplaatsing van een basisschool of het veranderen van de denominatie van een school. Ook moet het makkelijker worden om een samenwerkingsschool te vormen. De  in 2010 ingevoerde fusietoets, die nu vaak als een belemmering wordt ervaren bij de samenwerking in krimpregio’s, wil hij aanpassen.

VOS/ABB is positief over de aanpak van de staatssecretaris. Eerder heeft hij al een accountteam leerlingendaling ingesteld, dat goed werk verricht. De wetswijzigingen die hij nu voorstelt zijn van belang voor het onderwijs in krimpregio’s, maar het zou nog beter zijn als dit versneld wordt ingevoerd, want de krimp gaat snel – sneller dan een wetswijziging. Vooral basisscholen hebben bijna overal in het land al te kampen met dalende leerlingaantallen. Overal wordt al samenwerking gezocht, maar deze kan nog niet geformaliseerd worden vanwege de huidige wettelijke belemmeringen voor een samenwerkingsschool en een samenwerkingsbestuur.

Wat de fusietoets betreft pleit VOS/ABB ervoor deze niet alleen te versoepelen maar helemaal af te schaffen. Dat is nog een stapje verder dan het voorstel van VVD-Tweede Kamerlid Straus, die eind juni een initiatiefnota naar de Kamer stuurde met de titel ‘Krimp in het voortgezet onderwijs, van kramp naar kans’. Zij stelt daarin onder meer voor de fusietoets in krimpregio’s helemaal te laten vervallen. De staatssecretaris moet nog reageren op de iniatiefnota van Straus.

Openbaar onderwijs
De staatssecretaris meldt in zijn brief dat het openbaar onderwijs meer kleine scholen heeft en dat er daarom extra aandacht nodig is voor de positie van het openbaar onderwijs. VOS/ABB wijst erop dat veel voorgestelde wetswijzigingen vooral ruimtegevend zijn voor het bijzonder onderwijs, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een nevenvestiging van een andere denominatie en de richtingvrije planning. Het openbaar onderwijs kan er daardoor juist nadeel van ondervinden. De alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs, zoals dat staat in de Grondwet, mag niet in het geding komen.

De eerste wetsvoorstellen worden dit najaar nog verwacht, maar een heleboel aanpassingen zullen pas na 1 januari 2017 mogelijk zijn.

Laatste school in dorp moet openbare school zijn!

Kleine dorpsscholen moeten open blijven, maar wanneer er twee kleine scholen in het dorp zijn, is fusie of samenwerking een goed idee. Dat schrijven Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks en de Waterlandse GL-fractievoorzitter Laura Bromet in de Volkskrant. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs benadrukken op basis van de Grondwet dat de laatste school in een dorp een openbare school moet zijn.

In hun opiniestuk wijzen Klaver en Bromet erop dat er in veel dorpen stevige concurrentie is tussen openbare en protestants-christelijke of katholieke scholen. Die energie kan volgens hen beter worden gebruikt om één gezamenlijke school in stand te houden. Dat komt ten goede aan de onderwijskwaliteit en levert kostenbesparingen op.

Klaver en Bromet zetten in hun stuk vraagtekens bij het recente advies Grenzen aan kleine scholen, waarin de Onderwijsraad ervoor pleit om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Als voorbeeld noemen zij openbare basisschool De Overhaal in het dorp Zuiderwoude bij Monickendam. Deze school met 70 leerlingen heeft een goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. De school wordt gezien als een voorwaarde voor sociale samenhang in het dorp. Sluiting zou de kwaliteit van de leefomgeving aantasten.

Als een voorbeeld van kansen op samenwerking wordt het dorp Ilpendam genoemd, vlak bij Amsterdam-Noord. Daar telt de openbare Van Randwijkschool 120 leerlingen en de katholieke Sint-Sebastianusschool 60 leerlingen. Hoewel ze al wel in hetzelfde gebouw zitten, hebben de scholen hun eigen klassen, elk een eigen directeur en vieren ze apart Kerstmis en Pasen. Beide scholen hebben combinatieklassen, wat volgens Klaver en Bromet vanwege leeftijdsverschillen sociaal ongewenst is.

Samenvattend vinden de politici dat de laatste basisschool in het dorp open moet blijven zolang de kwaliteit voldoende is. Maar als er meer kleine basisscholen van verschillende denominaties zijn, moet samenwerking door schoolbesturen financieel worden gestimuleerd. Dat gebeurt volgens Klaver en Bromet te weinig.

Openbaar onderwijs grondwettelijk gegarandeerd!
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs kunnen zich vinden in het pleidooi van de GroenLinksers, maar wijzen er nadrukkelijk op dat de laatste school van het dorp principeel een openbare school moet zijn. De Grondwet zegt immers: er ís openbaar onderwijs en er kán bijzonder onderwijs zijn. Zo garandeert de overheid dat de openbare school van de gemeenschap is: iedereen moet er terecht kunnen.

Dit principe komt terug in het concept 'school', waarin openbaar onderwijs op basis van gelijkwaardigheid samenkomt met alle denominaties. Het ideaal 'school', dat VOS/ABB en VOO nastreven, wil voor alle kinderen goed onderwijs, met eerbiediging van en aandacht voor ieders religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verwoorden het ideaal 'school'.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl