Functiemix: vooral basisonderwijs blijft nog achter

Het aandeel leraren in het basisonderwijs in salarisschaal LB is vorig jaar licht gestegen naar 26,7 procent.  Daarmee is de doelstelling van 40 procent nog steeds niet gehaald, meldt de website functiemix.nl van het ministerie van OCW.

Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het basisonderwijs in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,9 procent in oktober 2017. Tegelijkertijd nam het percentage LB toe tot 26,7 procent.

In het speciaal basisonderwijs werden tot 2009 bijna alle leraren in schaal LB uitbetaald. Dat aandeel is afgenomen tot 86,0 procent in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LC nam toe tot 13,3 procent in oktober 2017.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is een duidelijk regionaal verschil te zien. In oktober 2017 zat het grootste deel van de leraren in het voortgezet onderwijs in de Randstad in salarisschaal LC, terwijl het grootste deel van de leraren buiten de Randstad in LB zat.

De doelstelling LD voor 2014 voor de Randstad (29 procent) en niet-Randstad (27 procent) is bijna gehaald. Ook de doelstelling LC voor de niet-Randstad (27 procent) gaat in de goede richting, maar de doelstelling LC voor de Randstad (55 procent) is nog niet gehaald.

Lees meer…

‘Massaal onderbetaald’

De Telegraaf meldt op basis van de cijfers dat leraren in het basisonderwijs massaal worden onderbetaald en dat schoolbesturen de afspraken over de functiemix, waarvoor de rijksoverheid extra geld heeft uitgetrokken, niet nakomen.

De PO-Raad meldt in reactie op de berichtgeving in de media dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs niet te wijten is aan onwil van schoolbesturen. ‘Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan besteed’, aldus de sectororganisatie.

Lees meer…

Waarom functiemix?

VOS/ABB wijst erop dat de functiemix, anders dan in de media wordt gesuggereerd, niet als enige doel heeft om hogere salarissen te realiseren, maar ook om meer carrièreperspectief voor werknemers in het onderwijs mogelijk te maken en doorstroom naar een hogere schaal te vergemakkelijken. Daarbij horen meer taken en verantwoordelijkheden.

‘Dat de doelstellingen van de functiemix niet gehaald zijn, betekent niet dat leraren worden onderbetaald, maar dat personeel onvoldoende gebruik heeft gemaakt van aangeboden carrièreperspectieven of dat schoolbesturen die onvoldoende aanbieden. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk’, zegt juridisch adviseur Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

LD-functie moet ook haalbaar zijn voor vmbo-docent

De bevordering naar een LD-functie is zeldzaam voor docenten in het vmbo. In het adviesrapport Op zoek naar LD-functies in het vmbo staan aanbevelingen om daar verandering in te brengen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW, de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond.

Op basis van de bevindingen in het vmbo komen de opstellers van het rapport tot vier aanbevelingen:

  1. Houd de functiemix in de lucht en stel concrete doelen voor vmbo-docenten (met een minimumaantal lesuren in het vmbo). Geef de functiemix tijd om binnen het vmbo succesvol te worden.
  2. Richt de functie-eisen voor LD-functies voor vmbo-docenten vooral op vaardigheden en bekwaamheid in plaats van op opleiding, taken en bevoegdheid.
  3. Wijs potentiële docenten op de mogelijkheden van doorstroom naar hogere schalen in het
    vmbo, moedig hen aan te solliciteren en ondersteun hen bij de sollicitatieprocedure.
  4. Zorg voor nieuwe officiële afspraken in het kader van de functiemix, waardoor betrokkenen (met name de medezeggenschapsraad) iets in handen hebben om te zorgen dat er ook in de toekomst doorstroom naar hogere functieschalen plaats kan vinden.

Download het adviesrapport.