Netwerkbijeenkomsten P&O over ‘employee journey’

De bijeenkomsten van onze P&O-netwerken in oktober gaan onder andere over de employee journey. P&O-adviseur Addy Nieuwenhuis van ATO-Scholenkring zal ingaan op de manier waarop dit schoolbestuur in Den Bosch en Rosmalen de employee journey in de praktijk toepast.

De term employee journey is geïnspireerd op de customer journey uit de marketing. Zoals het voor bedrijven belangrijk is om te weten wat hun klanten precies willen, om zo nieuwe kansrijke producten in de markt te kunnen zetten en daarmee geld te verdienen, zo is het voor schoolbesturen essentieel om te weten wat leerkrachten willen en nodig hebben om goed te (blijven) functioneren. Met als doel hen te binden voor de organisatie en goed onderwijs te bieden.

Zilveren Kruis zal op de bijeenkomsten ingaan op werkdruk in relatie tot ziekteverzuim. De verzekeraar gebruikt het motto ‘van werkdruk naar werkplezier’. Kern van de aanpak is dat de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren niet alleen een structurele aanpak vereist, maar dat die aanpak ook binnen de organisatie moet worden geborgd.

Knelpunten cao

Daarnaast zal het gaan over cao-gerelateerde zaken. Hiervoor zal mr. Céline Adriaansen van onze Onderwijsjuristen aanwezig zijn. Op de bijeenkomsten voor mensen uit het primair onderwijs zal het specifiek gaan over de (on)bruikbaarheid van de CAO PO. Samen met de deelnemers inventariseren oud-bestuurder Niko Persoon van Zaan Primair en directeur Hans Teegelbeckers de knelpunten.

Tevens zal worden gesproken over de rapportage De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en eigen inbreng van deelnemers. U kunt uw input tot een week voor de bijeenkomst van uw keuze mailen aan onze HRM-expert Ivo Israel: iisrael@vosabb.nl.

Aanmelden

De P&O-netwerkbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

 • Dinsdag 8 oktober 09.30-12.30 uur, VOS/ABB Woerden (primair onderwijs)
 • Dinsdag 8 oktober 13.00-16.30 uur, VOS/ABB Woerden (voortgezet onderwijs)
 • Donderdag 10 oktober 10.00-13.00 uur, Stichting op Kop Giethoorn (primair onderwijs)

Aanmelden: stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw bericht uw naam en functie alsmede het schoolbestuur waarvoor u werkzaam bent.

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is kosteloos als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden kunnen (alleen bij voldoende beschikbaarheid) deelnemen tegen betaling: 100 euro per dagdeel of 150 euro voor een hele dag (btw-vrij).

Netwerk om scholen ruimte en regie te laten ervaren

Onderwijsminister Arie Slob zegt ernaar te streven dat basisscholen ‘ruimte hebben, voelen én benutten’. Zo ervaren ze volgens hem regie en kunnen ze betere onderwijskwaliteit leveren. Om ideeën op dit vlak op elkaar af te stemmen, wil hij na de zomer verschillende onderwijsprofessionals in een netwerk bij elkaar brengen. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Hij wil dat scholen binnen de wettelijke kaders de ruimte pakken voor een eigen invulling van het onderwijs. ‘Die ruimte vullen ze kwalitatief hoogstaand in, op een manier die past bij de visie van het team en aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen en de lokale context van de school’, aldus Slob.

De minister meldt ook dat veranderingen gedegen en onderbouwd vorm moet krijgen. ‘Dit betekent dat onderzoek, begeleiding en kennisdeling nodig is. Zo wordt er op professionele wijze aan kwalitatief goed onderwijs gewerkt. Verschillende vormen van (anders) organiseren moeten altijd dienend zijn aan de kwaliteit van het onderwijs.’

Slob zegt te kiezen voor een aanpak ‘waarin veel ruimte is voor interactie, voor ontdekking en onderzoek, en voor gelegenheid om van elkaar te leren’. Daarom komt hij met een netwerk van leraren, schoolleiders en -bestuurders, wetenschappers en belangengroepen om wensen en ideeën op elkaar af te stemmen.’Ik start hier direct na de zomer mee’, zo staat in zijn brief.

Lees meer…

Netwerkbijeenkomsten P&O over ziekteverzuim

Op 28 september komen in ons kantoor in Woerden de VOS/ABB-netwerken P&O bijeen. Het thema van deze bijeenkomsten is ‘Aan de slag met ziekteverzuim’. De ochtendbijeenkomst is voor het voortgezet onderwijs, de middagbijeenkomst voor het primair onderwijs. De bijeenkomsten worden georganiseerd door senior beleidsmedewerker Ivo Israel en jurist Hafida Amziab.

Eerst zal een korte terugkoppeling worden gegeven van de uitkomsten van ons onderzoek naar actuele thema’s op het gebied van human resource management. Daarna zal Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon ingaan op de aspecten van eigenrisicodragerschap.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop ziekteverzuim omlaag kan. Ook zal worden besproken welke onderwijssubsidies er zijn. Cao-gerelateerde onderwerpen komen eveneens aan bod. Er zal volop ruimte zijn om vragen te stellen.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten zijn op 28 september in ons kantoor in Woerden. De ochtend (09.30-12.30 uur) is gereserveerd voor het voortgezet onderwijs, de middag (13.00-16.00 uur) voor het primair onderwijs.

Voor beide bijeenkomsten geldt een maximumaantal deelnemers van 30. Per organisatie kunnen maximaal twee personen worden ingeschreven.

De bijeenkomsten zijn gratis en uitsluitend voor leden van VOS/ABB. Bij grote belangstelling zal een tweede sessie in november worden gepland.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst P&O’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u naar de ochtend- of middagbijeenkomst komt.

Voor 2018 staan de volgende onderwerpen op de agenda: Werken aan duurzame inzetbaarheid en de cao (januari 2018) en Professionalisering/strategisch HRM (juni 2018). Data voor deze bijeenkomsten zullen in de loop van het najaar bekend worden gemaakt.

Netwerken P&O, Financieel Management en IKC’s

De dienstverlening van VOS/ABB bestaat onder andere uit ondersteuning van bestuursbureaus. U kunt hierbij denken aan informatievoorziening en advies, maar ook aan bijeenkomsten die wij gedurende het jaar organiseren. Dat doen we onder andere voor verschillende netwerken waarin medewerkers van onze leden zitten. Deze netwerken zijn er ook voor u!

Onze netwerken zijn gericht op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De diverse netwerkbijeenkomsten duren één dagdeel en vinden drie keer per jaar plaats op verschillende locaties verspreid over het land.

Op dit moment bieden wij voor ondersteunend personeel twee netwerken:

Netwerk Personeel en Organisatie (P&O)

Ons P&O-netwerk richt zich op verschillende thema’s, zoals het lerarenregister, professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en duurzame inzetbaarheid. Andere onderwerpen waar het zich mee bezighoudt, zijn Strategisch Human Resource Management (SHRM), de school als lerende organisatie en de functiemix en formatieplanning. Dit netwerk is specifiek bedoeld voor de P&O/HRM-professionals (adviseurs en managers).

Om te bepalen welke onderwerpen wij tijdens netwerkbijeenkomsten aan bod kunnen laten komen, hebben wij een (korte) online enquête uitgezet. De enquête is beschikbaar tot en met maandag 5 juni.

Het Netwerk Personeel en Organisatie wordt gecoördineerd door onze adviseurs Céline Haket (0348-405252, chaket@vosabb.nl) en Ivo Israel (06-22939653, iisrael@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons P&O-netwerk, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk P&O’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Financieel Management

In dit netwerk komen controllers, directieleden en financieel managers van besturen bijeen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast gaan we samen met u in op actuele veranderingen waarover in Den Haag is besloten. Tevens gebruiken we dit netwerk om input van u en andere leden te krijgen over actuele bekostigingsthema’s.

Het Netwerk Financieel Management wordt gecoördineerd door onze adviseurs Ronald Bloemers (06-51914694, rbloemers@vosabb.nl) en Ron van der Raaij (06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons Netwerk Financieel Management, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk Financieel Management’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Integrale Kindcentra (IKC’s)

Naast bovenstaande netwerken willen wij een nieuw netwerk oprichten dat zich zal richten op integrale kindcentra (IKC’s). De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Het aantal IKC’s groeit en daarmee ook de maatschappelijke aandacht hiervoor. Daarom is kennisuitwisseling op dit gebied belangrijk.

Wij willen u vragen of u interesse heeft in ons IKC-netwerk. U kunt dit laten weten aan adviseur Rozemarijn Boer via het mailadres rboer@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk IKC’s’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

 

Marleen Lammers in netwerk Krimp en Identiteit

Beleidsmedewerker Marleen Lammers maakt namens VOS/ABB deel uit van het netwerk Krimp en Identiteit. Het netwerk is deze week voor het eerst bijeen geweest.

Het netwerk is bedoeld om ervaringen op het terrein van identiteitsontwikkeling bij samenwerking te delen, in verschillende delen van het land trends te signaleren en de kennis op dit gebied vergroten.

Het gaat onder andere over (in)formele samenwerkingsscholen en de vraag wat de samenwerking betekent voor de identiteit en het onderwijs op die scholen.

Het netwerk bestaat uit:

 • Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij VOS/ABB
 • Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit bij Verus (voorheen Besturenraad)
 • Wout Neutel, belangenbehartiger bij Verus (voorheen Besturenraad)
 • Erik Renkema, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle
 • Leendert Jan Parlevliet, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Zeeland in Middelburg
 • Henk Pol, manager bij het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden
 • Cil Wigmans, lector aan de Stenden Hogeschool

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Financiële netwerken in Zwolle en Eindhoven

Het doel van deze netwerkbijeenkomsten, die om 13.30 uur beginnen,  is gezamenlijk diverse (financiële) vraagstukken te bespreken, waar een schoolorganisatie mee te maken heeft.  Consultants van VOS/ABB brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen die in elk geval aan de orde zullen komen: 

 • het instrument meerjarenbegroting VO dat onlangs in de toolbox op de website van VOS/ABB is geplaatst;
 • het inspectierapport over de vermogenssituatie VO met de bijbehorende brief van de staatssecretaris;
 • het Convenant LeerKracht;
 • de CAO VO;
 • het jaarverslag;
 • risicomanagement.

Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen.

De bijeenkomsten zijn gericht op financieel (beleids)medewerkers, controllers en (bovenschools) directeuren in het voortgezet onderwijs. Deze netwerkmiddagen vinden twee of drie keer per jaar plaats en worden georganiseerd bij de deelnemers zelf. Deelname is voor VOS/ABB-leden gratis.

Aanmelden voor deze netwerken financieel management VO, kan bij Kitty Dolman: 0348-404802, kdolman@vosabb.

Voor meer informatie belt u met Henk Jan Biegel: 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl of Bé Keizer: 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl