Leidraad voor verduurzaming schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de nieuwe Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs gepubliceerd.

Dit is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen voor primair onderwijs om te komen tot een duurzaam integraal huisvestingsplan en/of meerjarenonderhoudsplan. De leidraad bevat een stappenplan, technische, procesmatige en financiële tips en achtergrondinformatie.

Carnaval: eerst verzekering checken, dan pas feesten

Vooral in het zuiden van het land, maar ook in andere traditionele carnavalsgebieden, komt het voor dat scholen met een praalwagen meerijden in een optocht.

Dergelijke wagens worden meestal getrokken door een tractor. Landbouwvoertuigen zijn vaak alleen maar verzekerd voor agrarisch gebruik. Het trekken van een praalwagen met feestende carnavalvierders valt daar niet onder. Dit brengt voor deelnemers aan een optocht risico’s met zich mee.

Indien er een ongeluk gebeurt, zal een verzekeraar weliswaar gehouden zijn de schade aan derden te vergoeden, maar zal de schade in de meeste situaties wel worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Als u als school overweegt mee te doen aan een optocht, is het raadzaam om in verband met de risico’s hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

School hoeft geschorste leerlingen niet meer toe te laten

Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam hoeft twee geschorste leerlingen niet meer toe te laten. Wel moet de school zorgen voor adequaat onderwijs in afwachting van plaatsing van deze leerlingen in een reboundvoorziening. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

De school heeft de leerlingen uit 3 vmbo respectievelijk 3 havo geschorst, omdat ze in de kantine een leerling uit de eerste klas hadden mishandeld. Dit was niet het eerste incident waarbij deze leerlingen betrokken waren. Vanaf het eerste leerjaar vertonen ze al gedragsproblemen. De school heeft ze daar vaak op aangesproken en ook maatregelen genomen om een gedragsverandering bij hen te bewerkstelligen.

Met de ouders van de leerlingen is geprobeerd een constructief gesprek aan te gaan over de kwestie, maar dat liep op niets uit. Zij vonden de zaak niet ernstig genoeg voor de schorsing van hun kinderen. Er ontstond een vertrouwensbreuk tussen de school en de ouders, die naar de rechter stapten om de school te dwingen hun zoons weer toe te laten.

De voorzieningenrechter geeft de school gelijk dat terugkeer van de twee leerlingen niet reëel is. Wel moet de school op grond van de zorgplicht de twee adequaat onderwijs geven in afwachting van plaatsing in een reboundvoorziening. Adequaat onderwijs kan bestaan uit huiswerkopdrachten die de jongens thuis kunnen maken.

Het bestuur van de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam en de directie van OSG Hugo de Groot voelen zich gesteund door de uitspraak van de rechter. Rector Eric van ’t Zelfde meldt op de website van de school het volgende: ‘Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Dat kan alleen als we ook maatregelen kunnen nemen als ándere leerlingen die veiligheid in gevaar brengen. We zijn blij dat de rechtbank die gedachte steunt.’

Rector Van ’t Zelfde was dinsdagavond in de EO-talkshow Knevel en Van de Brink (zie vanaf 37’10”) om een toelichting te geven op wat de uitspraak voor het onderwijs betekent.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Financiële alarmbellen luiden ook voor basisscholen

De Volkskrant bericht over een onderzoek van accountantsbureau Deloitte, dat de financiële situatie van ruim 300 scholen onder de loep nam. Onderwijspartner Sjirk Huizinga van Deloitte zegt dat de basisscholen in de knel komen doordat de overheid 'geen aanpassingen op de realiteit' maakt. Hij noemt als voorbeelden de btw die omhoog gaat van 19 naar 21 procent en stijgende energielasten die niet worden gecompenseerd. 

VOS/ABB ziet in de dagelijkse praktijk helaas dat het bovenstaande voor veel schoolbesturen geen nieuws meer is. De financiële ruimte die de overheid biedt, is allang verre van toereikend om de ambities die het onderwijs heeft, te kunnen realiseren. Reële én stille bezuinigingen maken dit steeds erger. Een voorbeeld van een stille bezuiniging, dat VOS/ABB geregeld onder de aandacht van de politiek brengt, is het budget voor materiële instandhouding. Dat loopt al jaren ver achter op de kosten die schoolbesturen maken.

De ontwikkelingen treffen ook het voortgezet onderwijs. Ook daar moeten schoolbesturen bezuinigen en de tekortschietende overheidsbudgetten aanvullen uit de financiële reserves, die daardoor blijven krimpen. De alarmerende ontwikkelingen laten zien dat de berichten over schoolbesturen die veel te veel geld oppotten onterecht zijn. Met name de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft geregeld dit karikaturale beeld geschetst. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW zag in deze voorzet van de AOb een mooie kans om te suggereren dat schoolbesturen bulken van het geld en dat er dus best wel wat af kan. 

Bezuinigen op bestuur en management en op overhead, zoals vaak wordt gesuggereerd, is absoluut niet meer mogelijk: daar is in het funderend onderwijs al het vet al weggesneden. De situatie in het primair onderwijs is wat dit betreft het ernstigst, vooral na de greep uit de lumpsum die voormalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in 2009 nam. Zij verdedigde die volgens haar noodzakelijke bezuiniging destijds ten onrechte onder het mom van een korting op B&M, waar volgens haar op kon worden beknibbeld zonder dat de klassen groter zouden worden. De realiteit is, zoals iedereen weet, helaas heel anders.

Klik hier voor de berichtgeving door de Volkskrant.

***

VOS/ABB biedt bestuurders en managers in het primair onderwijs de mogelijkheid een training opbrengstgericht financieel management te volgen. De training staat in het teken van meer efficiency en onderwijskwaliteit.

Klik hier voor meer informatie.

Prinsjesdag: volg onze razendsnelle berichtgeving!

VOS/ABB heeft financieel deskundige Bé Keizer weer gevraagd om direct na bekendmaking van de Miljoenennota de onderwijscijfers te analyseren. De afgelopen jaren maakte Keizer ook een grondige analyse van de begrotingsvoorstellen.

Hij zal zo snel mogelijk met een grondig bericht komen, dat op deze website wordt gepubliceerd. Hij doet dat in samenwerking met de webredactie van VOS/ABB onder leiding van journalist/woordvoerder Martin van den Bogaerdt.

VOS/ABB heeft een traditie hoog te houden: elk jaar op Prinsjesdag proberen wij zo snel mogelijk het primair en voortgezet onderwijs te informeren over wat er volgend jaar financieel gezien op de scholen en hun besturen afkomt.

Leerlingenvervoer bijzonder onderwijs zelf betalen!

In de zomervakantie werd duidelijk dat veel gemeenten bezuinigen op het leerlingenvervoer. VOS/ABB vindt het in dit kader raadzaam om de wet zo aan te passen, dat ouders die bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, geen recht meer hebben op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

VOS/ABB staat hiermee achter een motie van de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat in Friesland, die wil dat meer gemeenten de motie steunen om een wetswijziging mogelijk te maken. Nu is uitvoering van de motie (nog) niet mogelijk.

Keuze eerbiedigen
Minister Van Bijsterveldt baseert zich in haar antwoorden op Kamervragen van de ChristenUnie op de bepaling in de wet dat gemeenten bij het leerlingenvervoer geen onderscheid mogen maken tussen openbaar en bijzonder onderwijs. ‘Tevens is voorgeschreven dat de regeling de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school eerbiedigt’, aldus de minister.

Het antwoord van de CDA-minister benadrukt de noodzaak van een modernisering van de regeling. Het is een achterhaald principe dat ouders van kinderen die bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, recht hebben op een financiële vergoeding voor het vervoer van hun kind(eren). Zij kunnen immers ook dicht bij huis terecht op de openbare school, die op basis van wederzijds respect aandacht besteedt aan godsdienst en levensbeschouwing.

VOS/ABB wil er geen misverstand over laten bestaan de keuze van deze ouders te eerbiedigen, maar het is niet meer van deze tijd dat de belastingbetaler hiervoor opdraait.

Zorgleerlingen
VOS/ABB benadrukt dat de vergoeding voor leerlingenvervoer onverkort moet blijven bestaan voor ouders van kinderen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg en daarom niet een school in hun eigen woonomgeving kunnen kiezen. Als deze kinderen niet meer naar de school kunnen die zij nodig hebben, wordt de toegankelijkheid van het funderend onderwijs aangetast.

Uit antwoorden van de minister op Kamervragen van de SP blijkt duidelijk dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om voor deze leerlingen passend vervoer te regelen. Als zij dat niet doen, handelen zij in strijd met de wet. 

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 0606-30056066, aschipper@vosabb.nl

OESO: kwaliteit leraar bepalend, niet klassengrootte

De OESO presenteerde deze week het jaarlijkse internationale rapport Education at a glance. Bij de presentatie zei Schleicher dat de docenten doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, en niet zozeer de omvang van de klassen.

Hij zei ook dat hoogstaand onderwijs een wapen tegen de economische crisis is. Die opmerking sluit aan bij een recent verschenen rapport van het World Economic Forum. In dat rapport staat dat Nederland mede dankzij het excellente onderwijs is doorgedrongen tot de top-5 van de meest concurrerende economieën ter wereld.

Vergrijzing leraren
In het OESO-rapport staat verder dat Nederland in Europa een van de landen is met de meeste leraren die boven de 50 jaar zijn. Dat is volgens de OESO een groeiende zorg, omdat oudere leraren de komende jaren met pensioen gaan en er daardoor een personeelstekort ontstaat. Bovendien zijn oudere leraren relatief duur, waardoor de onderwijsbudgetten in Nederland meer dan in andere landen onder druk staan.

Het rapport gaat ook in op het recht op onderwijs voor kinderen vanaf drie jaar. Nederland is een van de weinige landen waar dat nog niet bij wet is geregeld.

Steeds meer Nederlandse leerlingen naar Vlaanderen

In het Eindhovens Dagblad staat dat ongeveer 12.000 Nederlandse kinderen in Vlaanderen onderwijs volgen. De krant baseert zich op een eigen telling in de regio en op een eerder onderzoek naar grensoverschrijdende onderwijsparticipatie door de Nederlandse en Belgische ministeries van Onderwijs.

Het lijkt erop, zo meldt de krant, dat veel Nederlandse ouders Belgische scholen aantrekkelijk vinden, omdat zij die ervaren als streng. Maar ook om financiële en praktische redenen zouden ouders in Brabant, Zeeland en Limburg voor Vlaamse scholen kiezen. Omgekeerd daalt het aantal leerlingen dat vanuit Vlaanderen naar een Nederlandse school gaat.

Het ministerie van OCW in Den Haag plaatst vraagtekens bij de telling van het Eindhovens Dagblad, maar kan er geen actuele aantallen tegenover zetten.

Actuele overzichten wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Helpdesk houdt voor leden van VOS/ABB maandelijks relevante jurisprudentie en wetsvoorstellen bij. De meest recente overzichten kunt u downloaden als u met uw lidmaatschapscodes bent ingelogd via Mijn VOS/ABB.

Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u ze aanvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox ‘Excellent openbaar onderwijs’ geactualiseerd

De toolbox Excellent openbaar onderwijs is een virtuele wegwijzer in de vorm van een excel-document met beknopte uitleg over verschillende onderwerpen en verwijzingen naar websites en documenten met meer informatie. 

Op het eerste tabblad staan criteria die VOS/ABB van belang acht voor excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Tevens staan de verschillende domeinen vermeld. 

Een excellente school of bestuur voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast blinkt deze school of dit bestuur uit op een van de gebieden van identiteit.

De toolbox 'Excellent openbaar onderwijs' is een dynamisch document. VOS/ABB vult het geregeld aan om het up-to-date te houden. 

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen

Minister schuift burgerschap door naar volgend kabinet

Van Bijsterveldt reageert op Kamervragen van de PvdA over het advies van de Onderwijsraad. In het advies staat dat scholen meer steun nodig hebben voor het opzetten van kwalitatief goed burgerschapsonderwijs.

'De Onderwijsraad geeft terecht aan dat burgerschapsvorming een kerntaak is van het onderwijs', aldus de minister in haar reactie aan de Kamer. 'Niet alleen de onderwijsinstelling heeft een verantwoordelijkheid voor burgerschapsvorming, ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Burgerschap is in mijn ogen niet te reduceren tot een vak en is verbonden aan de visie van een school en de gemeenschap die de school wil zijn. De Onderwijsraad heeft een waardevol advies geschreven waar scholen ook hun voordeel mee kunnen doen.'

De positieve woorden van Van Bijsterveldt staan in contrast met haar mededeling dat ze, zoals ze eind vorige maand al aangaf, een uitgebreide reactie op het advies van de Onderwijsraad overlaat aan haar opvolger in een nieuw kabinet. Het komt er dus op neer dat de val van het kabinet-Rutte, de Tweede Kamerverkiezingen en de komende formatie ertoe leiden dat goed burgerschapsonderwijs onnodig lang een onderbelicht thema blijft. Deze stilstand is slecht voor het onderwijs!

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Alleen nog met hbo-opleiding in de voorschool werken?

Tussen het opleidingsniveau van leerkrachten en onderwijssucces bestaat een spijkerhard verband, schrijft Truijens. Ze haalt in haar opiniestuk uit naar de huidige leidsters in de VVE-sector.

‘Met leidsters die het over ‘die meisje’ hebben, wordt het nooit wat’, aldus Truijens, die hiermee doelt op de gebrekkige taalvaardigheid van met name leidsters van allochtone afkomst. Wat vindt u? Wordt het nooit wat met de VVE-sector als het voor de leidsters niet vereist is dat ze een hbo-diploma hebben?

Mail uw reactie naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl onder vermelding van ‘Hbo vereist voor VVE’. VOS/ABB wil uw reactie gebruiken voor berichtgeving op deze website. Als u niet met uw naam genoemd wilt worden, kunt u dat in uw mail aangeven.

Regeling samenwerkingsschool moet aangepast

Wanneer twee scholen fuseren om de vorming van een samenwerkingsschool mogelijk te maken, valt die onder een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heeft tot doel de samenwerkingsschool in stand te houden. Daarnaast is het mogelijk de samenwerkingsschool onder te brengen bij een van de bestaande schoolbesturen die bij de fusie betrokken waren. Dit is de meest gangbare optie.

Naar nu blijkt, kan de samenwerkingsschool wettelijk gezien niet onder het openbare schoolbestuur worden gebracht. Dit zou slechts mogelijk zijn bij een gelijktijdige omvorming naar een samenwerkingsbestuur. Dit zorgt voor een wijziging van de rechtspositie van alle bij het betrokken openbare schoolbestuur werkende personeelsleden.

De stichting openbaar onderwijs valt dan ook niet meer onder de wettelijke regeling voor openbare schoolbesturen, maar onder die van samenwerkingsbesturen. Dit zorgt tevens voor een wijziging in het toezicht, dat dan niet meer sec bij de gemeente ligt.

Het bovenstaande druist in tegen een van de uitgangspunten van de regeling, namelijk 'het voorkomen dat openbaar onderwijs soms verdwijnt'. Het kan dan ook zorgen voor een begin van achterstelling van het openbaar onderwijs, wat nooit de bedoeling kan zijn. Daarom zou de regeling moeten worden aangepast.

De brief waarmee VOS/ABB en de VOO deze problematiek onder de aandacht van de politiek brengen, kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

Magazine School! blikt vooruit op verkiezingen

Het onderwijs kan investeringen tegemoet zien, tenminste als de verkiezingsprogramma’s ook daadwerkelijk tot beleid zouden leiden. In School! leest u over de plannen van de grootste negen politieke partijen.

Prestatiebox
Rector Leo de Kraker van het openbare Goese Lyceum vertelt over hoe hij op zijn school gestalte geeft aan de nieuwe prestatiebox voor het voortgezet onderwijs. Dankzij deze investering, die in januari beschikbaar is gekomen, kunnen vo-scholen extra geld inzetten om betere leerresultaten te behalen. Vooral opbrengstgericht werken en aandacht voor excellente leerlingen moeten hiermee een boost krijgen.

De Kraker is blij met de financiële injectie, maar vindt het eigenlijk vanzelfsprekend dat scholen zelf al investeren in deze thema’s. De prestatiebox op het Goese Lyceum leidt behalve tot investeringen in ICT -elke docent heeft inmiddels een iPad- ook tot betere organisatiestructuren en meer aandacht voor loopbaanontwikkeling.

Fries technasium
Corina Blok, docent techniek en CKV, vertelt in de rubriek ‘Vijf vragen’ over de vliegende start die het technasium van de openbare Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk heeft gemaakt. Deze school in Harlingen startte vorig jaar met een technasium en won meteen de regionale Technasium Top Award.

Het technasium moet leerlingen met een technische en bovenal creatieve aanleg stimuleren om hun talenten meer te ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen de exacte vakken daarvan profiteren.

Scholenruil
In het Groningse Westerkwartier hebben een openbaar en protestants-christelijk schoolbestuur de handen ineengeslagen. Zij gaan de teruglopende leerlingenaantallen, waardoor veel kleine basisscholen dreigen te verdwijnen, te lijf door scholen om te vormen tot samenwerkingsscholen.

De ene samenwerkingsschool valt officieel onder het openbare schoolbestuur en de andere onder het protestants-christelijke bestuur. En toch behouden zij binnen de nieuwe samenwerkingsschool de oorspronkelijke identiteit, openbaar of protestants-christelijk. Algemeen directeuren Henk Oosting en Johan Heddema vertellen hoe zij die identiteiten bewaken.

Bewuste keuze
In de rubriek over de TOP-scholen (Talentvolle Openbare Praktijkvoorbeelden) vertelt bestuursvoorzitter Willem Kuijpers hoe de Stichting Meerkring in Amersfoort de openbare identiteit helder profileert. Hij wil dat ouders een bewuste keuze voor de openbare school maken. ‘Of niet natuurlijk, maar dat vind ik dan ook prima’, aldus Kuijpers.

Andere onderwerpen die in magazine School! aan bod komen: levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs, leerachterstanden wegwerken in de zomerschool, de voordelen van internationale pabo-stages en het belang van het functiebouwwerk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Lees School!
Alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgen magazine School! zeven keer per jaar toegestuurd. Ontvangt u School! nog niet? Word dan abonnee voor slechts 24,50 euro per jaar. U kunt abonnee worden door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl. Vermeld uw naam, eventueel uw telefoonnummer en het adres waarop u ons magazine wilt ontvangen.

De digitale versie van het septembernummer van School! kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen

Hoe zit het met opbouw van vakantiedagen bij ziekte?

Op 1 januari 2012 is er een wetswijziging in werking getreden over de opbouw van vakantiedagen bij ziekte en de verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen.

Van Snek laat in een toelichting met voorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs zien welke gevolgen dat heeft.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk geeft toelichting op modernisering Ziektewet

De Tweede Kamer is in juli akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot modernisering van de Ziektewet. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Waarschijnlijk treedt de wijziging op 1 januari 2014 in werking.

De verandering heeft betrekking op zogenoemde vangnetters, zoals werknemers van wie het arbeidscontract afloopt tijdens ziekte en uitzendkrachten. Voor werknemers gaan er andere regelingen voor premies gelden.

Als u lid bent van VOS/ABB kunt u de toelichting downloaden. U moet daarvoor zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB, anders komt u op een lege pagina!

Als u uw inloggegevens niet (meer) weet, kunt u die opvragen via welkom@vosabb.nl. Vermeld ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onderwijspensioenen bij ABP lopen ernstig gevaar

In de media verschenen vorige maand berichten dat de pensioenen volgend jaar mogelijk met 14 procent omlaag gaan en dat de premies met 25 procent kunnen stijgen. Het ABP kreeg daar veel vragen over en geeft nu een toelichting. Daarin staat dat er pas begin volgend jaar een besluit valt over een eventuele verlaging van de pensioenen en een verhoging van de premies op basis van de situatie op 31 december van dit jaar.

In de toelichting staat ook dat de media de verontrustende cijfers niet uit de lucht hebben gegrepen, maar dat die uit een interne notitie komen. Daarin is berekend dat er inderdaad forse veranderingen optreden als de marktrente op het huidige historisch lage niveau blijft én als het kabinet de regels voor de rente niet aanpast én als de dekkingsgraad op het huidige niveau van 91 procent blijft.

Het gaat volgens het ABP dus om een scenario waarin alle lichten op rood blijven staan. Tegelijkertijd beseft het pensioenfonds dat de situatie op dit moment onveranderd ernstig is en dat het mogelijk is dat zwartkijkers gelijk krijgen.

Klik hier voor meer informatie.

VOS/ABB-symposium over excellent onderwijs

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft verschillende TOP-scholen geportretteerd. U kunt na de opening van het symposium door directeur voortgezet onderwijs Henk Post van het ministerie van OCW het verhaal van drie TOP-scholen horen: wat is het geheim van hun succes?

Het succes van de drie TOP-scholen wordt toegelicht door:

  • Hans Keijmel, directeur van TOP-school ’t Vierschip in Arnemuiden. Deze openbare basisschool blinkt uit op het gebied van levensbeschouwing.
  • Eelco Hogendijk, adjunct-directeur van het openbare Prakticon in Doetinchem. Hij laat zien hoe deze TOP-school voor praktijkonderwijs een maatschappelijke betrokken organisatie is geworden.
  • Willem Kuijpers, algemeen directeur van Stichting Meerkring in Amersfoort. Dit TOP-schoolbestuur profileert zich heel bewust met de openbare identiteit.

Daarna gaat ondernemer Danny Mekić in op het thema TOP-scholen. Hij is uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van Nederland. En dat terwijl hij het voortgezet onderwijs niet afmaakte.

Het symposium is op woensdag 28 november van 14.15 tot 16.15 uur (inloop vanaf 13.45 uur) in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken bij Amersfoort. Deelname is gratis.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Aanmelding symposium TOP-scholen’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen komt of met collega’s (hoeveel?) en uw telefoonnummer.

Algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan het symposium houdt VOS/ABB op dezelfde locatie haar algemene ledenvergadering. Alle leden van de vereniging zijn daarvoor per brief uitgenodigd. De ALV is van 13.00 tot 14.00 uur.

Zie ook de bijlagen in de rechterkolom.

Bijlagen

Excellent onderwijs maakt Nederland concurrerend

In 2011 stond Nederland op de lijst van meest concurrerende economieën op de zevende plaats, dit jaar is ons land gestegen naar plaats 5. Volgens het World Economic Forum doen alleen Zwitserland, Singapore, Finland en Zweden het nog beter.

De concurrentiekracht is niet alleen te danken aan de goede infrastructuur in Nederland -bijvoorbeeld Schiphol, de haven van Rotterdam en het dichte spoorwegnet- maar zeer zeker ook aan de kwaliteit van het onderwijs. In het rapport staat letterlijk dat het onderwijssyteem in Nederland 'excellent' is. Ons land scoort internationaal gezien vooral erg goed met het basisonderwijs, maar ook andere sectoren doen het volgens het World Economic Forum prima.

De positieve beoordeling staat in schril contrast met de kritiek die het Nederlandse onderwijs zichzelf vaak geeft. Ook de politici zetten het onderwijs geregeld in een negatief daglicht. Een voorbeeld is VVD'er Ton Elias, die de Nederlandse leraren ervan beschuldigt slecht werk af te leveren. Het onderwijs krijgt er de schuld van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie aan te tasten. Voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad pleitte tijdens een recent verkiezingsdebat zelfs voor een Deltaplan voor het onderwijs, alsof er behoefte zou zijn aan een grootschalig reddingsplan na een verwoestende ramp.

VOS/ABB ziet de excellentie van het Nederlandse onderwijs en brengt met het project TOP-scholen in magazine School! inspirerende voorbeelden onder de aandacht. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

The Global Competitiveness Report kunt u downloaden van de website van het World Economic Forum.

Verkiezingsdebat over onderwijskwaliteit blijft mat

Aan het debat bij het CAOP in Den Haag deden zes kandidaat-Kamerleden mee: Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Brigitte van den Burg (VVD), Jasper van Dijk (SP), Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie). Het debat werd gevoerd aan de hand van diverse stellingen die door prominenten uit het onderwijs werden toegelicht.

Deltaplan
In de eerste stelling stond dat de politiek met proefballonnetjes en hobbyisme de aandacht voor onderwijskwaliteit heeft laten verwateren. In haar toelichting bij deze stelling pleitte voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad voor een meerjarig traject van consistent beleid, zodat het onderwijs weet waar het aan toe is. Ze maakte daarbij een vergelijking met het Deltaplan, waardoor ze -ongetwijfeld ongewild- het onderwijs in verband bracht met een noodzakelijk reddingsplan na een ramp.

Dijsselbloem van de PvdA reageerde positief op het pleidooi van Kervezee. Hij vindt dat de politiek en het onderwijs behoefte hebben aan constructieve en rolvaste omgangsvormen. De verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit legde hij nadrukkelijk bij de schoolbesturen. Zij moeten volgens Dijsselbloem als goede werkgevers (blijven) investeren in de verdere professionalisering van leraren.

Van den Burg van de VVD maakte een kanttekening bij het pleidooi voor een Deltaplan voor het onderwijs. Volgens haar moet het onderwijs de handen uit de mouwen steken en hoeft er voor meer onderwijskwaliteit niet extra geld te worden uitgetrokken. Zij verwees naar Finland, waar het onderwijs van zeer hoge kwaliteit is, zonder dat leraren daar meer verdienen dan in Nederland. Bovendien zijn Finse leraren volgens haar nog trots op hun vak, waarmee zij suggereerde dat veel Nederlandse leraren dat niet (meer) zijn.

Eerlijk en reëel
Meer of minder geld voor het onderwijs kwam terug in de stelling die voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad toelichtte. De stelling luidde dat kwaliteitsverbetering alleen mogelijk is als er niet meer op het onderwijs wordt bezuinigd. Slagter wees op de bezuiniging van 200 miljoen euro op het voortgezet onderwijs en zogenoemde stille bezuinigingen van in totaal 500 miljoen: de kosten stijgen harder dan de inkomsten. De voorzitter van de VO-raad wil een reëel en eerlijk beleid met voldoende geld van de overheid, zodat het onderwijs echt aan kwaliteitsverbetering kan werken.

Schouten van de ChristenUnie reageerde hierop door ervoor te pleiten dat de politiek en het onderwijs duidelijk tegenover elkaar uitspreken wat ze van elkaar verwachten. Opmerkelijk is dat zij hierbij uitdrukkelijk stelde dat de lumpsumbekostiging en daarmee de beleidsvrijheid van de scholen moet blijven bestaan. Ze stond naast Van Dijk van de SP. Die partij wil 1 miljard euro korten op de lumpsum en daar schotten in aan brengen. In feite wil de SP van de lumpsum af.

Bij het onderwerp 'bezuinigingen' kwam ook passend onderwijs aan bod. Rog beloofde de zaal dat het CDA er nooit meer mee akkoord zal gaan om hierop te korten, zoals de christendemocraten samen met de VVD tot de val van het kabinet-Rutte wel wilden. De VVD is de enige partij die in het verkiezingsprogramma heeft staan toch weer op passend onderwijs wil bezuinigen. Van den Burg bevestigde dit. Het was jammer dat Ton Elias niet bij het debat aanwezig was -hij ging dinsdag liever naar een debat over het beroepsvervoer- omdat hij degene is die nog steeds op passend onderwijs wil beknibbelen.

Bij de stelling over de kwaliteit van de leraren -alleen nog maar de meest getalenteerde leerlingen toelaten tot de lerarenopleidingen- ontstond er in de zaal enig hoongelach, waarbij iemand het woord 'salaris' riep. De VVD'er Van den Burg reageerde hierop door te herhalen dat meer geld niet nodig is om meer onderwijskwaliteit te realiseren. SP'er Van Dijk maakte duidelijk dat wat hem betreft selectie aan de poort bij de lerarenopleidingen niet aan de orde is.

Nationaal akkoord
Aan het einde van debat werd onder de kandidaat-Kamerleden gepeild hoe zij tegenover het idee staan om een nationaal onderwijsakkoord voor de periode tot 2020 te sluiten. D66'er Van Meenen riep direct dat hij dat graag wil, terwijl VVD'er Van den Burg onmiddellijk de financiële randvoorwaarden weer noemde. Dijsselbloem van de PvdA was ook niet direct enthousiast, omdat hij zich afvroeg wie de taak op zich moet nemen om tot zo'n akkoord te komen.

Rog van het CDA, de oud-voorman van CNV Onderwijs, gaf te kennen direct na de verkiezingen van 12 september bij elkaar te willen gaan zitten om de eerste stap naar een consistent nationaal onderwijsakkoord te zetten.

De basis van het debat was een doorvertaling naar de Nederlandse situatie van het in 2010 verschenen rapport How the world’s most improved school systems keep getting better van McKinsey & Company. Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Haagse leerling (12) wint met ontwerp wereldvlag

Het startsein voor de ontwerpwedstrijd voor een nieuwe wereldvlag werd op 25 mei gegeven door het jongereninitiatief HOPE XXL en VOS/ABB. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte kinderconferentie op de Euromast, waar leerlingen met elkaar brainstormden over een betere toekomst voor de wereld. De deelnemers ondertekenden in Rotterdam een manifest, waarin zij het belang van duurzaamheid, economie en vrede centraal stelden.

De jury van VOS/ABB en HOPE XXL koos de wereldvlag van Usman, omdat het ontwerp de voorwaarden voor een betere toekomst perfect illustreert. Er zijn vijf kleuren in de vlag verwerkt, die net als in de Olympische vlag symbool staan voor de vijf werelddelen. Een blauwe duif in het midden heeft de vorm van een hand, die de wereld omvat. De duif staat voor vrede, terwijl de hand bescherming symboliseert. Ook staat er een yin-en-yangteken op de vlag in de vorm van een blauwe vis en een groen blad. Daarmee laat Usman zien hoe belangrijk het voor de wereld is dat er evenwicht in de natuur blijft bestaan.

De 12-jarige leerling van het Zuid-West College in Den Haag is de eerste genomineerde van de internationale ontwerpwedstrijd voor een wereldvlag. HOPE XXL zet de wedstrijd uit over alle werelddelen. Het winnende ontwerp van de internationale wedstrijd wordt aangeboden aan de Verenigde Naties.

De prijs die Usman met zijn ontwerp heeft gewonnen, bestaat uit een vliegticket voor twee personen naar Londen, dat ter beschikking is gesteld Rotterdam The Hague Airport. HOPE XXL en VOS/ABB hebben hem de prijs op zijn school aangeboden.

Onderwijskwaliteit al jaren in ‘watertrappelstand’

Ondanks veel stelselwijzigingen en maatregelen zijn leerlingen en studenten niet beter gaan presteren. Twintig andere landen zetten wel stappen vooruit. Wil Nederland de kwaliteit van goed naar beter brengen, dan moet ons land, naast het garant staan voor voldoende budget, drie zaken aanpakken: de lerarenopleidingen verbeteren, het leraarsvak professionaliseren en de schoolleiders ontwikkelen.

Voorzitter Walter Dresscher en vice-voorzitter Sijbolt Noorda van de Stichting van het Onderwijs, die de doorvertaling van het McKinsey-rapport heeft laten maken, merken op dat het onderwijs in de huidige verkiezingscampagne onvoldoende aandacht krijgt, terwijl goed onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

‘Wij vragen politici om meteen na de verkiezingen met ons plannen te maken om de kwaliteit te verhogen. Wij roepen op om over de grenzen van de eigen politieke partij en van een kabinetsperiode heen te kijken om tot een samenhangend onderwijsbeleid te komen. Bovendien zijn de gaande bezuinigingen funest voor het onderwijs en moeten ze onmiddellijk worden teruggedraaid’, aldus Dresscher en Noorda.

VVD-onderwijswoordvoerder Ton Elias gebruikte de doorvertaling van het McKinsey-rapport direct om zijn stokpaardje van stal te halen: meer kwaliteit is volgens hem niet een kwestie is van meer geld maar van een mentaliteitsverandering in het onderwijs. Hij sprak erover in de uitzending van BNR.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Stichting van het Onderwijs.

Klik hier voor de doorvertaling van het McKinsey-rapport.

PvdD populair onder professionals onderwijshuisvesting

Directeur Ewoud van der Sluis van HEVO: 'Vastgoedprofessionals in het onderwijs zijn erg uitgesproken. Uit de resultaten van de elf stellingen blijkt dat de professionals het vaak met elkaar eens zijn.' Zo vindt bijna driekwart (73 procent) dat regulier en speciaal onderwijs van elkaar gescheiden moeten blijven. Ze vinden ook dat schaalvergroting in het onderwijs aan banden moet worden gelegd.

Van de bouwprofessionals in het onderwijs is 68 procent het eens met de stelling dat schoolbesturen meer ruimte moeten krijgen om zelf keuzes te maken op het gebied van huisvesting. Doordecentralisatie van huisvestingsbudgetten moet versneld worden ingevoerd, vindt 62 procent.

Verder geeft 70 procent aan dat investeren in het onderwijs in krimpregio's noodzakelijk is om ook daar de kwaliteit van de scholen op peil te houden, ook als het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm zakt. Minder uitgesproken zijn de professionals over de stelling dat alle nieuwbouw binnen vijf jaar energieneutraal moet zijn: 54 procent is het eens met deze stelling.

Zie www.bouwstemtwijzer.nl.