Noodkreet om verwacht lerarentekort

Als er geen maatregelen worden genomen, zal de komende jaren een groot lerarentekort ontstaan, het eerst in het basisonderwijs. 

De afgelopen jaren leek het mee te vallen met het lerarentekort, waarvoor al eerder gewaarschuwd werd. Dat kwam echter door de verhoging van de AOW-leeftijd en versobering van de prepensioenregeling. Daardoor is de pensioengolf uitgesteld, maar die komt de komende jaren echt op gang, aldus Peter Fontein, onderzoeker van het instituut Centerdata, dat zich onder meer bezighoudt met onderzoek en prognoses op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Lerarentekort door lagere instroom pabo’s

Tegelijkertijd is de instroom van de pabo’s de laatste jaren – door de hogere eisen – gedaald, waardoor er jaarlijks veel minder jonge leraren afstuderen. Bovendien hebben de schoolbesturen de afgelopen jaren niet veel jonge leraren aan kunnen nemen, omdat daar geen financiële ruimte voor was. Die komt pas als de oudere leraren met pensioen gaan. Maar veel jonge leraren die alleen maar invalwerk te doen kregen, hebben inmiddels de handdoek in de ring gegooid en zijn uit het onderwijs gestapt.

PO-Raad pleit voor salarisverhoging

Er is dus straks meer vraag en minder aanbod van leraren. Dat zal ertoe leiden dat er over tien jaar 6000 tot 8000 leraren te weinig zijn in het hele land. De eerste problemen zullen al vanaf 2020 voelbaar zijn. In de grote steden in de Randstad beginnen scholen nu al te merken dat ze lastiger aan onderwijzend personeel kunnen komen. Als er niets gebeurt, zullen de klassen onherroepelijk groter worden.

De PO-Raad pleit in Trouw voor extra geld om het beroep aantrekkelijker te maken door verhoging van de salarissen.

 

Kamervragen na noodkreet Zeeuws-Vlaamse scholen

De VVD heeft Kamervragen gesteld na een brandbrief van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, die door krimp in nood komen. Ze geven aan dat ze wel moeten samenwerken om de onderwijskwaliteit in het gebied te kunnen waarborgen. Maar daar is geld voor nodig.

De Tweede Kamerleden Straus en Bosman van de VVD vragen staatssecretaris Dekker nu of hij ervan op de hoogte is dat de vo-scholen in Zeeuws-Vlaanderen door krimp in de problemen komen. Zij vinden dat de samenwerking tussen scholen in krimpregio’s moet worden bevorderd en vragen Dekker wat hij vindt van hun samenwerkingsplannen. ‘Bent u bereid met de besturen van deze scholen in overleg te gaan over een passende oplossing?’, aldus de Kamerleden. Zij stuurden hun Kamervragen in op 29 april.

Sluis, Hulst en Terneuzen
Aanleiding daarvoor was een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant over de brief die de vier scholen eerder deze maand stuurden aan de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen. Het gaat om de openbare scholengemeenschap De Rede in Terneuzen, het algemeen bijzondere Zwin College in Oostburg, het protestants-christelijke Zeldenrust-Steelant College en de Stichting Katholiek Voortgezet onderwijs Hulst. Zij vragen in hun brandbreuf steun aan de gemeentebestuurders voor een pleidooi om extra geld. Ze geven aan dat ze zonder extra geld niet langer hetzelfde onderwijsaanbod kunnen blijven bieden aan de leerlingen in hun regio, en dat ze dat ‘een onacceptabel scenario’ vinden.

Het extra geld is nodig voor een andere organisatie, digitale hulpmiddelen bij de inrichting van schooloverstijgend onderwijs, vervoer van leerlingen en/of docenten tussen scholen, en het op niveau houden van passend onderwijs, ook voor leerplichtige nieuwkomers, wat een vergroot risico inhoudt op extra instroom in het LWOO (leerwegondersteund onderwijs).

 

 

VOS/ABB biedt petitie aan op 9 september

De petitie ‘Muffe lokalen! Kabinet, doe er wat aan!’ is te zien als een noodkreet aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen in Nederland kampen met muffe lucht in de lokalen, maar de schoolbesturen hebben geen geld voor goede ventilatiesystemen. Ook de gemeenten, die voor de onderwijshuisvesting moeten zorgen, hebben hier geen budget voor. Er is dringend geld nodig om de Nederlandse scholen op te frissen!

De afgelopen periode werd de petitie rond de 600 keer online ondertekend: door schoolleiders, schoolbestuurders én bezorgde ouders. Bij elkaar vertegenwoordigen zij circa 400.000 schoolkinderen, die allemaal les krijgen in muffe lokalen en daardoor minder presteren.

Dit is geen probleem van grote steden: de reacties kwamen uit het hele land, ook uit het Groningse Winsum en uit Flevoland. Het is evenmin een probleem van oude gebouwen: zelfs in de nieuwste schoolgebouwen is vaak bezuinigd op de ventilatiesystemen. En het probleem speelt zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de vele reacties. Schoolleiders en bestuurders zijn zich zeer bewust van het probleem en doen alle moeite om hun gebouwen op te frissen, maar er is simpelweg niet genoeg budget. Daar moet echt wat aan gedaan worden.

Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot en met 8 september. Vul de petitie hier snel in. Want elke steunbetuiging gaat mee naar Den Haag, en elke handtekening telt.

Op 9 september om 13 uur is de delegatie van VOS/ABB met een bus vol kinderen van obs De Paperclip in Den Haag, om aandacht te vragen voor dit probleem.