Meeste vacatures in Zuid- en Noord-Holland en Brabant

Zuid-Holland was in de eerste drie maanden van dit jaar de provincie met de meeste vacatures in het onderwijs, ex aequo gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De minste onderwijsvacatures waren er in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Zuid-Holland waren in het eerste kwartaal van dit jaar circa 900 onderwijsvacatures. In Noord-Holland en Noord-Brabant waren dat er ongeveer 700. In zowel Drenthe, Zeeland als Flevoland waren dat er in dezelfde periode circa 100.

Meer vacatures

Als wordt gekeken naar heel Nederland, dan lag het aantal vacatures in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar op ongeveer 5000. In het eerste kwartaal van 2016 waren het er circa 4200. Dat is een toename van ruim 19 procent.

Lees meer…

Openbaar onderwijs Haarlem niet bevoordeeld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft het openbaar primair en speciaal onderwijs niet bevoordeeld ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Dat oordeelt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in twee beroepsprocedures die door een aantal stichtingen voor bijzonder onderwijs waren aangespannen. 

Artikel 23 van de Grondwet (zevende lid) bepaalt dat het algemeen vormend bijzonder onderwijs naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs wordt bekostigd. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is dit principe uitgewerkt in de zogenoemde overschrijdingsregeling.

Twee stichtingen voor rooms-katholiek onderwijs, eveneens twee stichtingen voor antroposofisch onderwijs en een stichting voor protestants-christelijk onderwijs baseerden zich op deze regeling voor een claim bij de gemeente Haarlem. Zij stelden dat de gemeente meer geld had uitgegeven aan het openbaar onderwijs dan daar aan rijksbijdragen voor was ontvangen. Het ging volgens de stichtingen om overschrijdingen van 3,3 procent voor het primair onderwijs en 1,01 procent voor het speciaal onderwijs.

De gemeente Haarlem bestreed dat er sprake was van bevoordeling van het openbaar onderwijs en wees de claim af. Er volgden twee beroepsprocedures, waarin het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente Haarlem in het gelijk heeft gesteld. Er is volgens GS inderdaad geen sprake van bevoordeling van het openbaar onderwijs, omdat in de onderhavige gevallen geen sprake was van de voor de afrekening vereiste termijn van vijf kalenderjaren.

Bovendien blijkt volgens Gedeputeerde Staten uit de cijfers in voldoende mate dat sprake is van een gesloten systeem van baten en lasten die verband houden met de rijksvergoeding en de mutaties in het vermogen van het openbaar onderwijs. Daarmee kunnen de baten en lasten worden aangemerkt als in lijn met de WPO.

Verder sluit het saldo van de dotaties en de onttrekkingen aan het eigen vermogen aan bij het saldo eigen vermogen in de gemeentelijke jaarrekening, waarmee volgens GS wordt voldaan aan wat de wetgever met artikel 144, tweede lid, WPO heeft beoogd.

VOS/ABB heeft de gemeente Haarlem in deze zaak bijgestaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Laatste school in dorp moet openbare school zijn!

Kleine dorpsscholen moeten open blijven, maar wanneer er twee kleine scholen in het dorp zijn, is fusie of samenwerking een goed idee. Dat schrijven Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks en de Waterlandse GL-fractievoorzitter Laura Bromet in de Volkskrant. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs benadrukken op basis van de Grondwet dat de laatste school in een dorp een openbare school moet zijn.

In hun opiniestuk wijzen Klaver en Bromet erop dat er in veel dorpen stevige concurrentie is tussen openbare en protestants-christelijke of katholieke scholen. Die energie kan volgens hen beter worden gebruikt om één gezamenlijke school in stand te houden. Dat komt ten goede aan de onderwijskwaliteit en levert kostenbesparingen op.

Klaver en Bromet zetten in hun stuk vraagtekens bij het recente advies Grenzen aan kleine scholen, waarin de Onderwijsraad ervoor pleit om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Als voorbeeld noemen zij openbare basisschool De Overhaal in het dorp Zuiderwoude bij Monickendam. Deze school met 70 leerlingen heeft een goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. De school wordt gezien als een voorwaarde voor sociale samenhang in het dorp. Sluiting zou de kwaliteit van de leefomgeving aantasten.

Als een voorbeeld van kansen op samenwerking wordt het dorp Ilpendam genoemd, vlak bij Amsterdam-Noord. Daar telt de openbare Van Randwijkschool 120 leerlingen en de katholieke Sint-Sebastianusschool 60 leerlingen. Hoewel ze al wel in hetzelfde gebouw zitten, hebben de scholen hun eigen klassen, elk een eigen directeur en vieren ze apart Kerstmis en Pasen. Beide scholen hebben combinatieklassen, wat volgens Klaver en Bromet vanwege leeftijdsverschillen sociaal ongewenst is.

Samenvattend vinden de politici dat de laatste basisschool in het dorp open moet blijven zolang de kwaliteit voldoende is. Maar als er meer kleine basisscholen van verschillende denominaties zijn, moet samenwerking door schoolbesturen financieel worden gestimuleerd. Dat gebeurt volgens Klaver en Bromet te weinig.

Openbaar onderwijs grondwettelijk gegarandeerd!
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs kunnen zich vinden in het pleidooi van de GroenLinksers, maar wijzen er nadrukkelijk op dat de laatste school van het dorp principeel een openbare school moet zijn. De Grondwet zegt immers: er ís openbaar onderwijs en er kán bijzonder onderwijs zijn. Zo garandeert de overheid dat de openbare school van de gemeenschap is: iedereen moet er terecht kunnen.

Dit principe komt terug in het concept 'school', waarin openbaar onderwijs op basis van gelijkwaardigheid samenkomt met alle denominaties. Het ideaal 'school', dat VOS/ABB en VOO nastreven, wil voor alle kinderen goed onderwijs, met eerbiediging van en aandacht voor ieders religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verwoorden het ideaal 'school'.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl