Openbare RSG Wolfsbos heeft beste ISK-docent

Harma Graveland van de openbare Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos in Hoogeveen is verkozen tot beste ISK-docent van het jaar (ISK = Internationale SchakelKlas).

Alle ISK-scholen konden een docent ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) voordragen. Zij werden beoordeeld aan de hand van competenties op het gebied van pedagogiek, didactiek en vakinhoudelijke en organisatorische kennis. Ook is gekeken naar samenwerking met collega’s, reflectie en ontwikkeling.

In een toelichting zegt de jury dat Graveland haar sporen heeft verdiend in het NT2-onderwijs en wordt gezien als een betrokken en zeer deskundige docent. ‘Ze creëert een veilige leeromgeving en de leerlingen voelen zich door haar geaccepteerd. Gecombineerd met een motiverende stijl van lesgeven leidt dit tot de beste leerprestaties.’

Het was voor het eerst dat deze verkiezing in het voortgezet onderwijs werd gehouden. Het was een initiatief van LOWAN, BV NT2 en Bisbee Flexonderwijs.

 

Ouders willen niet meebetalen aan schoolactiviteiten

Kinderen moeten kunnen deelnemen aan alle schoolactiviteiten zonder een financiële bijdrage van ouders. Dat vindt 80 procent van de werkende ouders die de stemwijzer StemWijsOuders hebben ingevuld.

Andere uitkomsten:

  • 73 procent vindt het een goed idee dat kinderen van 2 tot 4 jaar recht krijgen op vier dagdelen kinderopvang of peuterspeelzaal.
  • 62 procent is het ermee eens dat het oprichten van een school op religieuze grondslag moeilijker wordt.
  • 64 procent is het er niet mee eens dat scholen zelf mogen bepalen hoe groot de klassen zijn.
  • 57 procent is het er niet mee eens dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft.

Lees meer…

 

Ziekteverzuim in onderwijs blijft hoog

Het onderwijs is nog altijd een sector met een hoog ziekteverzuim. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijs had in 2016 een gemiddeld ziekteverzuim van 4,9 procent. In 2014 en 2015 was dat ook zo, terwijl dat 5,0 procent was in 2012 en 2013 en 5,1 procent in 2010 en 2011. Het verzuim in het onderwijs neemt dus in de loop der jaren wel licht af.

Het openbaar bestuur en de overheidsdiensten vormen samen de sector met het hoogste ziekteverzuim in 2016. Het lag daar vorig jaar op 5,3 procent. Het verzuim is ook relatief hoog in de gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent) en in de sector ‘waterbedrijven en afvalbeheer’ (5,0 procent).

In de horeca is het ziekteverzuim al jaren het laagst. In 2016 lag het op 2,2 procent.

In onderwijs sterkste daling WW-uitkeringen

Het onderwijs was in november de sector waarin het aantal werkloosheidsuitkeringen het sterkst daalde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs nam met 7,6 procent af ten opzichte van oktober. Daarmee deed het onderwijs het een stuk beter dan de bouwsector, die in november met een afname van 6,7 procent op de tweede plaats uitkwam.

Het CBS meldt verder dat het totale aantal werklozen voor het eerst sinds begin 2012 onder het half miljoen is uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000 oftewel 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Het UWV telde eind november 410.000 WW-uitkeringen.

Lees meer…

Documentaire over loopbaanbegeleiding vmbo

De documentaire Nee heb je… over het vmbo is online beschikbaar. Deze documentaire is gemaakt door Frans Bromet.

De documentaire gaat over de intensieve loopbaanbegeleiding binnen het vmbo om leerlingen te laten ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.

De documentaire is vrij beschikbaar via www.neehebje.nl in een lange versie van 50 minuten en een korte versie van 20 minuten.

Bekijk de trailer:

Chocolademelk en drinkyoghurt in de ban

Vanaf 1 januari 2017 zit er geen subsidie meer op chocolademelk en drinkyoghurt. De subsidie op basis van de Regeling schoolmelk verdwijnt ook voor volle melk.

Om gezonde voedingsgewoonten te stimuleren en om kinderen en jongeren de pure smaak van producten te leren waarderen, heeft de Europese Unie besloten om het assortiment aan gesubsidieerde zuivelproducten aan te passen.

Alleen halfvolle melk (inclusief de lactosevrije variant) blijft gesubsidieerd.

Lees meer…

Tweede Kamer wil minder lesuren

De Tweede Kamer heeft een motie van D66 aangenomen om het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs te verlagen.

In het basisonderwijs zouden leraren maximaal acht delen van in totaal 22 uur les mogen geven. Nu is de maximumnorm in het basisonderwijs nog negen dagdelen. Dat is gebaseerd op de traditionele schoolweek met de vrije woensdagmiddag.

In het voortgezet onderwijs zou het urenaantal omlaag moeten van 25 tot 28 uur in de huidige situatie naar 20 uur per week.

De tijd die vrijkomt, zouden leraren kunnen gebruiken om hun lessen beter voor te bereiden of voor professionele ontwikkeling.

Het was voor de vierde keer dat D66-Kamerlid Paul van Meenen het plan voor urenvermindering voorlegde aan de Tweede Kamer. Tot nog toe was er geen meerderheid voor, maar nadat was gebleken dat regeringspartij PvdA erin meeging, is die meerderheid er nu toch.

Hoe nu verder?

Volgens VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW is het plan onbetaalbaar. Hij heeft voorgerekend dat het 3,3 miljard euro per jaar gaat kosten.

Het is nog niet bekend of Dekker de aangenomen motie gaat uitvoeren. Dat hoeft niet per se, omdat het immers de regering is die regeert en niet de Tweede Kamer. Van Meenen vindt echter (uiteraard) dat zijn aangenomen motie geen verzoek maar een opdracht is:

‘Voortgezet onderwijs selecteert uit angst’

Onderwijskundige Louise Elffers van de Universiteit van Amsterdam stelt in een interview met Trouw dat scholen voor voortgezet onderwijs uit angst voor slechte rendementen risico’s mijden.

‘Ze verzeilen in een slag om de beste leerlingen die diploma’s in één keer halen en niet afstromen naar een lager niveau. Dat laatste levert hen namelijk strafpunten op, de inspectie beoordeelt het als zwakte’, aldus Elffers.

‘In plaats van optimale ontwikkelingskansen bieden, snijden we dus kinderen vroegtijdig de pas af. Het staat haaks op een toegankelijk onderwijsstelsel. De politiek moet hier ingrijpen en het tij keren’.

OCW moet ingrijpen in voortgezet onderwijs

Elffers vindt dat het ministerie van OCW moet ingrijpen om samen met de scholen het voortgezet onderwijs te flexibiliseren en schotten weg te halen.

Lees meer…

Alleen enkelvoudige adviezen geen goede zaak

Plaatsingswijzers die alleen op enkelvoudige adviezen aansturen, zijn ongewenst. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker reageert op Kamervragen van de PvdA op plaatsingswijzers die aansturen op het afgeven van alleen enkelvoudige adviezen voor vervolgonderwijs.

‘Signalen van ouders en scholen dat gewerkt wordt met dergelijke afspraken, worden (…) actief verzameld en doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs’, aldus de staatssecretaris. De inspectie spreekt besturen en scholen hier vervolgens op aan.

Weinig klachten over enkelvoudige adviezen

Het aantal klachten over plaatsingswijzers die aansturen op enkelvoudige adviezen blijft beperkt. Tussen 1 januari en half maart zijn daar bij de inspectie zeven klachten over binnengekomen, meldt Dekker.

Ouders & Onderwijs kreeg weliswaar veel meer meldingen van ouders over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, maar de staatssecretaris wijst erop dat het lastig is om daarin een onderscheid te maken tussen vragen en klachten.

Basisschool mag altijd enkelvoudige adviezen geven

In een Kamerbrief over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs benadrukt de staatssecretaris overigens dat een basisschool áltijd het recht heeft om zowel enkelvoudig als meervoudig te adviseren.

‘Dit is de professionele verantwoordelijkheid van de basisschool zelf. Voor sommige leerlingen is een enkelvoudig advies het meest geschikt, terwijl andere leerlingen het meest gebaat zijn bij een dubbeladvies. Steeds is maatwerk geboden’, aldus Dekker.

Omkeren correctievolgorde: kijk naar Engeland!

Bijna niemand in het voortgezet onderwijs wil het, maar staatssecretaris Sander Dekker van OCW houdt voet bij stuk: de correctievolgorde van de centrale eindexamens wordt omgedraaid. Als het dan per se anders moet, kies dan voor de manier waarop het in Engeland gaat.

Volgens de staatssecretaris is omkering van de correctievolgorde nodig voor een objectieve beoordeling van de centrale examens. Dat kan worden bewerkstelligd, stelt hij, door eerst een leraar van een andere school het examen te laten nakijken en pas daarna de leraar van de betreffende leerling, die kennelijk volgens hem niet objectief kan zijn.

Dekker baseert zich voor zijn besluit op een advies van de VO-raad. De sectororganisatie stelde dat advies op na een pilot waaraan tien scholen met in totaal welgeteld 39 docenten meededen. Nu ben ik geen statisticus, maar het aantal van 39 leraren lijkt mij erg klein om uitspraken te kunnen doen over de wenselijkheid van welke maatregel dan ook, laat staan van een omstreden maatregel als deze.

Wantrouwen
De kritiek vanuit het onderwijs is dat een omkering van de correctievolgorde getuigt van wantrouwen jegens hen. Kennelijk veronderstelt Dekker dat leraren bij het nakijken van de examens van hun eigen leerlingen een oogje toeknijpen als blijkt dat het eigenlijk niet zo goed gemaakt is. Genadezesjes liggen op de loer, zo is de gedachte van Dekker.

De maatregel getuigt ook van wantrouwen jegens de schoolbesturen. Die zijn echt wel in staat om leraren aan te nemen die ook bij het nakijken van de examens integer zijn!

Werkdruk
Daarbij komt de vrees dat omkering van de correctievolgorde tot meer werkdruk leidt. Volgens Dekker zal dat niet het geval zijn. ‘Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij lijkt te vergeten dat de tweede correctie er één op hoofdlijnen is. De eigen docent van de leerling zal het nooit willen om als tweede corrector slechts op hoofdlijnen na te kijken. In de situatie zoals Dekker die voor zich ziet, zal er dus wel degelijk meer werk op de leraren afkomen, tenzij die dus genoegen nemen met een oppervlakkige check van de examens van hun eigen leerlingen.

Een ander punt, dat weet iedereen die in het onderwijs werkt, is dat de tweede corrector nu slechts een zeer bescheiden of zelfs helemaal geen financiële vergoeding krijgt en nauwelijks of niet in tijd wordt gecompenseerd. Dit is al jaren een bron van ergernis.

Engelse systeem
De argumenten tegen de voorgenomen omkering van de correctievolgorde zijn in mijn ogen zeer waardevol. Alles wijst er echter op dat Dekker voet bij stuk houdt, dus intrekking van de maatregel lijkt niet reëel. Wellicht is het een optie voor hem, als dan toch per se anders moet, om naar Engeland te kijken.

Daar worden de centrale examens nagekeken door een pool van docenten die de betreffende leerlingen niet kennen. Deze leraren krijgen daar voldoende tijd en geld voor.

In achterhoofd parkeren
Het vervelende gevoel van het onderwijs in Nederland dat Dekker met de omkering van de correctievolgorde zijn wantrouwen uitspreekt, wordt met de keuze voor het Engelse systeem niet weggenomen. Wellicht kunnen we dat in ons achterhoofd parkeren?

Als Dekker voor het Engelse systeem kiest, kan hij er ten minste wel voor zorgen dat de hoge werkdruk die leraren nu al ervaren niet nog verder omhoog gaat. Bovendien kan hij een einde maken aan de lage vergoeding voor het nakijken van examens.

Ik geef mijn overwegingen mee aan Dekker en aan de Tweede Kamer die op 24 juni opnieuw overlegt over deze kwestie.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

‘Scholen stoten vmbo af om wit te blijven’

Scholen stoten hun mavo- of vmbo-afdelingen af om aantrekkelijk te blijven voor ‘witte’ leerlingen en vwo’ers. Dat schrijft Trouw naar aanleiding van de ondergang van het rooms-katholieke Aloysius College. Deze brede scholengemeenschap behield bewust zijn vmbo-afdeling, wat volgens rector Henk Kempink leidde tot de leegloop van havo en vwo.

Onlangs werd bekend dat het Aloysius College na bijna 100 jaar zijn deuren volgend schooljaar zal moeten sluiten, omdat het geld op is. Rector Kempink zei dat dit het gevolg is van het financiële beleid van zijn voorgangers.

In Trouw noemt hij echter als oorzaak de bewuste keuze om de vmbo-afdeling in hetzelfde gebouw als havo en vwo te houden. Naarmate de school met dertig nationaliteiten zwarter werd, kwamen er minder leerlingen uit de omliggende chique wijk Benoordenhout.

De vorige rector, Rola Hulsbergen, zegt in Trouw dat er op open dagen weliswaar veel belangstelling en sympathie voor het Aloysius College was, ‘maar uiteindelijk schreven ouders uit Benoordenhout hun kind dan toch altijd weer elders in’, namelijk op een (categoraal) gymnasium of ‘witte’ school.

Leerlingen met een autochtone Nederlandse achtergrond krijgen relatief vaak een havo- of vwo-advies, terwijl veel allochtone leerlingen wordt geadviseerd naar het vmbo te gaan. Door het vmbo buiten de school te plaatsen of op te heffen, blijft een school gemakkelijker overwegend wit. Volgens Hulsbergen is dit een trend die zich in stilte voltrekt.

Lees het artikel op de website van Trouw.

Minister Jet Bussemaker van OCW reageerde in het opinieprogramma WNL op Zondag op het bericht in Trouw. Zij zegt ‘geen signalen’ te hebben dat scholen hun mavo- of vmbo-afdelingen ‘op heel grote schaal’ afstoten om aantrekkelijk te blijven voor ‘witte’ leerlingen en vwo’ers.

Bekijk WNL op Zondag (vanaf 9’35”).

Mooie verhalen en ondertussen bezuinigen…

Jarenlang stil bezuinigen op het onderwijs en ondertussen met mooie verhalen komen over miljardeninvesteringen. Het is terecht dat de onderwijsvakbonden zich ergeren aan deze bijna onbeschaamde propaganda door het ministerie van OCW.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) klagen in een brief aan de Tweede Kamer en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW over de juichtoon van het ministerie.

Bedragen die het kabinet in het onderwijs zegt te investeren, worden niet één keer genoemd, maar verschillende keren achter elkaar. Daardoor lijkt het alsof het kabinet miljarden en miljarden euro’s extra in het onderwijs pompt, terwijl dat niet zo is. Pronken met andermans veren, noemen de bonden het.

Bij VOS/ABB zien we ook al jaren dat de zogenaamde investeringen van het kabinet zacht gezegd in een relativerend kader moeten worden geplaatst. Neem de structureel uitblijvende prijsbijstelling. In de Macro Economische Verkenning 2014 staat dat het onderwijs hierdoor ook weer in de periode 2015-2017 een bedrag van 250 miljoen euro misloopt. In de jaren hiervoor zijn op deze manier ook al vele honderden miljoenen weggevloeid.

We hebben bij VOS/ABB eens uitgerekend hoeveel werk in het onderwijs behouden zou zijn gebleven als het kabinet wel elk jaar keurig de prijsbijstelling had doorgerekend. Het zal u niet verbazen dat het om duizenden banen gaat. Dus ook de mooie verhalen van het kabinet over extra werk in het onderwijs kunnen onder het kopje ‘propaganda’ worden geschaard!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Ook leden van onderwijsbonden achter nieuwe CAO PO

Een meerderheid van de achterban van de onderwijsbonden is positief over de CAO PO 2014-2015. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord uit juli aangenomen.

Eerder werd al duidelijk dat een meerderheid van de werkgevers, verenigd in de sectororganisatie PO-Raad, akkoord was met de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De cao-onderhandelingen gingen niet van een leien dakje. Er is lang over onderhandeld, waarbij de sfeer van tijd tot tijd tot een nulpunt daalde. Er moest een onafhankelijke voorzitter aan te pas komen om de gesprekken vlot te trekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kwaliteit is kwestie van samenwerking op alle niveaus

‘Waar het beter kan, moet het ook beter, want goed onderwijs is cruciaal voor de samenleving.’ Dat stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in hun beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs.  

Ze willen samen met schoolbestuurders, schoolleiders, toezichthouders, leraren en andere betrokkenen ‘consequent verder werken aan de stap van goed naar beter onderwijs’. De minister en de staatssecretaris schrijven dat ze daarvoor het Regeerakkoord, het Nationaal Onderwijsakkoord, de Lerarenagenda en binnenkort de sectorakkoorden willen gebruiken. ‘Met onze plannen willen we de gewenste kwaliteitscultuur in de praktijk van de klas realiseren zodat de leerling (…) optimaal in de gelegenheid wordt gesteld om zijn talenten te ontwikkelen. Daar willen we maximaal op inzetten.’

Deskundigheidsbevordering neemt in de beleidsreactie een prominente plaats in. Daarbij richten Bussemaker en Dekker hun aandacht niet alleen op de leraren, maar ook op de schoolleiders en zeer zeker op de schoolbestuurders. ‘Verbetering van de bestuurskracht van de onderwijssector is een blijvende opdracht aan iedereen en een proces van continue verbetering.’

De beleidsreactie gaat tevens in op het feit dat kwaliteit van onderwijs van meer factoren afhangt dan alleen prestaties op rekenen en taal. ‘De inspectie vraagt terecht aandacht voor het belang van een brede kijk’, zo schrijven de minister en de staatssecretaris. Ze willen ‘samen met schoolleiders en schoolbestuurders nader onderzoeken of en zo ja hoe het curriculum verder versterkt moet worden’.

Lees ook Schoolbesturen moeten meer doen voor goed onderwijs.

Pakkertje te gevaarlijk, tikkertje mag wel

Op het plein van de protestants-christelijke Verhoeff-Rollmannschool in Bodegraven mogen de kinderen geen pakkertje meer spelen. Dat zou te gevaarlijk zijn.

Het Algemeen Dagblad schrijft over het pakkertjeverbod. In de krant komt directeur Bart Kuiper aan het woord: ‘De kinderen lieten zelf weten dat ze er last van hadden. Dat bleek uit een enquête die we onlangs hielden over sociale veiligheid.’

‘Tikkertje mag wel’, aldus Kuiper in het AD, ‘maar we merkten dat pakkertje – dat veel fysieker is – vaak leidde tot geduw en getrek, waardoor de pleinwacht telkens brandjes moest blussen.’

Wij worstelen en komen boven

Definitief uitsluitsel is er nog niet, maar het lijkt er sterk op dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan. Dit wordt door veel kleine dorpsscholen als goed nieuws gezien, maar zij kunnen nu niet rustig voortdobberen op de woelige wateren van de demografische krimp. De leerlingendaling  zet door – daar heeft de toeslag geen invloed op – dus samenwerking blijft nodig om het hoofd boven water te houden!

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW  maakte in mei vorig jaar tijdens een drukbezochte persconferentie in het normaal zo rustige dorpje Wolphaartsdijk bekend hoe hij de negatieve gevolgen van demografische krimp te lijf wilde gaan. Hij stelde voor om de kleinescholentoeslag af te schaffen. Daarvoor in de plaats moest een regeling komen om kleine scholen te stimuleren met elkaar samen te werken.

De keuze van Dekker om zijn krimpplan bekend te maken in Wolphaartsdijk, midden in het krimpgebied Zeeland, sloot aan op zijn visie dat er moet worden samengewerkt om het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs ook in krimpgebieden op peil te houden. De persconferentie was niet voor niets in basisschool Samenspel, waarin openbare basisschool De Achthoek en de protestants-christelijke school Ichtus veel samen doen.

VOS/ABB ziet de noodzaak van samenwerking in krimpgebieden ook. Onze beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers, die zich onder andere met de krimpproblematiek bezighoudt, lichtte zijn visie in maart vorig jaar toe tijdens een gesprek met het ministerie van OCW. Hij stelde voor om met een stimuleringsregeling de samenwerking tussen scholen en schoolbesturen te vergemakkelijken. Het idee van VOS/ABB kwam terug in de visie van de staatssecretaris.

Nu het erop lijkt dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan, wat het resultaat is van een actieve lobby van ChristenUnie en SGP gesteund door D66, rijst de vraag of de besturen van kleine basisscholen de kansen voor een positieve samenwerking met andere schoolbesturen laten voor wat ze zijn. Dat zou niet verstandig zijn, omdat de demografische krimp ook met behoud van de kleinescholentoeslag doorzet.

Als scholen kiezen voor afwachten, kan het gebeuren dat de ene na de andere plattelandsschool omvalt. Daar zit niemand op te wachten. Bovendien zou dat tot de grondwettig onmogelijke situatie kunnen leiden dat niet meer overal voldoende openbaar onderwijs beschikbaar is.

De noodzaak blijft dus onverminderd aanwezig om elkaar op te zoeken. Als het openbaar en het bijzonder onderwijs samen het onderwijs in krimpregio’s op peil kunnen houden, verdient dat absoluut de voorkeur boven de doodlopende weg om op basis van de denominatieve scheidslijnen zelf het hoofd boven water te houden.

In Zeeland hebben ze daar een mooie Latijnse spreuk voor: luctor et emergo. Die zou wat betreft het krimpende onderwijs eigenlijk moeten luiden: luctamur et emergimus – wij worstelen en komen boven!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Zeeuwse leerlingen storten zand bij Oesterdam

Leerlingen van de openbare basisschool Ter Tolne op Tholen hebben woensdag samen met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de laatste hand gelegd aan de Veiligheidsbuffer Oesterdam.

De leerlingen en de minister gooiden vanaf een schip enkele emmers met zand op de zandplaat voor de Oesterdam. Daarmee was het project officieel voltooid.

Voor de Oesterdam is 500.000 kubieke meter zand opgespoten. Dat moet daar 25 jaar blijven liggen. In die periode is er geen onderhoud aan de Oesterdam nodig.

Lees meer…

Felle kritiek op rammelende rekentoets

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft in de Tweede Kamer felle kritiek geuit op de rekentoets.

‘Het leger van rekenvernieuwers laat een slagveld achter in het primair onderwijs. Dit giftige medicijn willen ze nu op middelbare scholen aanbieden’, aldus Den Heijer. Zij uitte in oktober in een ingezonden brief in de Volkskrant ook al kritiek op het vernieuwde rekenonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. In het komende decembernummer van magazine School! legt zij uit waar de problemen zitten. Dan kunt ook lezen hoe leerlingen van het openbare gymnasium erover denken.

Tijdens het rondetafelgesprek woensdag met leden van de Tweede Kamer noemde emeritus-hoogleraar wiskunde Jan van de Craats de vragen in de rekentoets ‘gekunsteld en absurd’. Hij vindt net als Den Heijer dat de toets van tafel moet.

Vanaf het huidige schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs, maar leerlingen kunnen tot 2014-2015 nog niet zakken als ze de toets niet halen. Het cijfer voor rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst zolang de toets nog geen onderdeel is van de slaag/zakregeling bij het eindexamen.

Lees ook het artikel uit Trouw over de rekentoets.

Veel minder fusietoetsen in funderend onderwijs

Het ziet ernaar uit dat er nog maar in zeer weinig gevallen in het primair en voortgezet onderwijs een fusietoets nodig zal zijn. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt voor dat er alleen nog een fusietoets nodig is als er bij het samengaan van besturen een organisatie ontstaat van 30 scholen of meer. Nu ligt die norm op 10 scholen. Het voorstel is goed nieuws voor schoolbesturen in krimpgebieden die met elkaar willen samengaan.

Het voorstel van de staatssecretaris volgt op een brief van VOS/ABB aan Dekker. In die brief dringt VOS/ABB erop aan om de fusietoets voor het funderend onderwijs af te schaffen. Zo ver gaat Dekker niet, maar het verhogen van de toetsnorm van 10 naar 30 scholen is een positieve ontwikkeling in de richting die VOS/ABB wil.

Het voorstel houdt in dat de Adviescommissie Fusietoets pas een oordeel over een voorgenomen besturenfusie mag geven als door die fusie een organisatie met 30 of meer scholen ontstaat. In de praktijk zal dit betekenen dat de commissie nog maar in weinig gevallen in actie komt. Dit zal de bestuurlijke samenwerking in met name krimpregio’s kunnen bespoedigen.

De kern van het voorstel is een wijziging van de artikelen 4 en 19 van de Regeling fusietoets. Let op: de voorgestelde wijzigingen treden pas in werking zodra die in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdes@vosabb.nl

SGP vraagt om advies over rol van inspectie

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft VOS/ABB om advies gevraagd in verband met een initiatiefwetsvoorstel over de rol van de Inspectie van het Onderwijs.

Bisschop vindt dat de overheid de scholen meer professionele ruimte moet bieden om goed onderwijs te geven. De rol van de inspectie is voor veel scholen verwarrend, zo constateert hij. Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, moet wat hem betreft de overheid de taak van de inspectie beter afbakenen.

‘Naast toezicht houden op de naleving van de wettelijke eisen, moet de inspectie natuurlijk ook stimulerende kritiek geven. Het is alleen niet de bedoeling dat zij haar visie oplegt. Zij moet geen sta-in-de-weg zijn, maar een kritische vriend’, aldus het SGP-Kamerlid.

VOS/ABB zal als de landelijke belangenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk funderend onderwijs de SGP op korte termijn van advies voorzien over de inhoud van het initiatiefwetsvoorstel. Daarvoor wil VOS/ABB graag input van haar leden. U kunt daarover contact opnemen met adjunct-directeur Anna Schipper.

Zij onderhoudt namens VOS/ABB het contact met de inspectie. Daarvoor gebruikt zij input van twee e-mailpanels voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Als u in een van deze panels wilt, kunt u dat ook aan Schipper laten weten.

Ga naar het concept van het initiatiefwetsvoorstel van de SGP en de memorie van toelichting.

Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Check hoe u ervoor staat met de functiemix

Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is de Functiemixtool voor het basisonderwijs beschikbaar.

Dit instrument is ontworpen door het ministerie van OCW, de PO-Raad en de onderwijsvakbonden. Het helpt schoolbestuurders, managers en leraren inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix.

Ook geeft de functiemixtool tips over vervolgstappen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Praat mee over maatregelen tegen gevolgen krimp

De gezamenlijke ouderorganisaties in het onderwijs organiseren een bijeenkomst over de aanpak van de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs. Het zogenoemde Ouder Café is op 29 mei in Den Haag.

Binnenkort komt staatssecretaris Sander Dekker van OCW met zijn reactie op het advies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad en presenteert hij een interdepartementaal onderzoek naar de gevolgen van krimp. Tijdens het algemeen overleg van 4 juni wordt dit onderwerp behandeld in de Vaste Kamercommissie voor OCW.

Tijdens het Ouder Café zullen onder anderen Tweede Kamerleden en wethouders aanwezig zijn om met ouders te discussiëren. De bijeenkomst is nadrukkelijk ook bedoeld voor schoolbestuurders, onderwijsmanagers en overige belangstellenden.

Het Ouder Café is op woensdag 29 mei van 16 tot 18 uur in het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg 40 in Den Haag (op loopafstand van station Den Haag Centraal).

Meer informatie staat in de uitnodiging.

Meer acceptatie van homo’s door vmbo’ers

Onder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen twee jaar enigszins gegroeid. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vooral in het basisonderwijs en het vmbo is de graad van acceptatie toegenomen. Was in 2010 61 procent van de leerlingen positief over homoseksualiteit, in 2012 is dat toegenomen tot 74 procent. In havo, vwo en mbo bleef dit percentage gelijk: 75 procent.

Kerkelijkheid blijkt een negatieve invloed te hebben op de acceptatie van homoseksualiteit. Van leerlingen die per week vaker dan één keer naar de kerk gaan (in de praktijk zijn dit vooral reformatorische kinderen/jongeren) staat 26 procent negatief tegenover homoseksualiteit. Van kinderen/jongeren die nooit naar de kerk gaan, is dat slechts 2 procent.

Het SCP signaleert ook etnische verschillen in de acceptatie van homoseksualiteit. Vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond oordelen negatief. Nederlanders met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond zijn minder negatief. Autochtone Nederlanders zijn het meest positief over homoseksualiteit.

Politieke voorkeur blijkt ook verband te houden met de mate van acceptatie van homoseksualiteit. Opmerkelijk is dat van de mensen die op de Partij voor de Vrijheid (PVV) stemmen 10 procent ronduit negatief is over homo’s, terwijl PVV-leider Geert Wilders zijn pleidooien voor de acceptatie van homoseksualiteit politiek inzet om zich af te zetten tegen moslims die hierover een negatief beeld hebben.