MR hoeft niet in sollicitatiecommissie schoolleider

Bij de aanstelling van een schoolleider hoeven in de sollicitatiecommissie geen leden van de medezeggenschapsraad (MR) te zitten. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had daar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen, maar die ziet daar de noodzaak niet van in.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat bij de benoeming van een bestuurder een sollicitatiecommissie wordt ingesteld waarin de personeelsgeleding en de ouder-/leerlinggeleding van de MR vertegenwoordigd moeten zijn. VOO pleitte ervoor om die verplichting ook in te stellen bij de aanstelling van een schoolleider.

De staatssecretaris vindt dat niet nodig: ‘Het geldende adviesrecht brengt ten aanzien van schoolleiders in de praktijk vaak met zich mee dat leden van de MR ook deel uitmaken van een sollicitatiecommissie. Er zijn geen signalen dat hier problemen zijn en dat het noodzakelijk is dit met wetgeving een verplichtend karakter te geven.’

OPR in lijn met MR

Dekker is wel positief over het idee van VOO om een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad (OPR) een plaats te geven in de sollicitatiecommissie voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ‘Onderzocht wordt hoe op dit punt de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in lijn kunnen worden gebracht met die van de MR’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

WMS-congres over good governance

‘Medezeggenschap en good governance’, onder deze titel organiseren Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap op woensdag 9 november 2016 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Janine Eshuis van VOS/ABB zal er twee workshops geven.

Het congres is bestemd voor schoolbestuurders en -directeuren, leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden of ondersteuningsplanraden en andere geïnteresseerden uit het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs.

Dit jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisatie 46 workshops verdeeld over 3 ronden. De workshops en lezingen gaan altijd over actuele thema’s. Dit keer is specifieke aandacht voor good governance en de nieuwe Wet versterking bestuurskracht.

Janine Eshuis van VOS/ABB zal twee workshops geven: in de ene workshop kunt u met haar uw kennis van medezeggenschap testen, in de andere workshop gaat Eshuis in op actuele ontwikkelingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor WMS-congres

Deelname aan het WMS-congres kost 90 euro per persoon (inclusief lunch). U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

 

Meer medezeggenschap voor VO en OPR

Per 1 augustus is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op enkele punten aangepast. Hierdoor krijgen de Ondersteuningsplanraad en de MR in het voortgezet onderwijs er rechten bij.

De aanpassingen voor de MR in het voortgezet onderwijs vloeien voort uit de nieuwe Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Per 1 augustus 2015 hebben scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen.

Aanpassing onderwijstijd
Volgens de nieuwe wetgeving worden de bestaande urennormen van 1040, 1000 of 700 uur per leerjaar worden vervangen door in totaal 5.700 uur (vwo), 4.700 uur (havo) en 3.700 uur (vmbo en mavo). Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). In de Wms verandert feitelijk alleen een aantal verwijzingen naar dit artikel 6g. Een technische aanpassing dus, maar wel een met gevolgen voor de bevoegdheden van de medezeggenschap. Want de nieuwe regeling van onderwijstijd kan van invloed zijn op vakanties, lesuitvalbeleid, planning en invulling van roostervrije dagen, lesrooster en taakbeleid. Allemaal onderwerpen waarvoor de (G)MR of geledingen ervan advies- of instemmingsrecht heeft. De personeelsgeleding heeft ook instemmingsrecht op het zogenoemde ‘transitieplan’ waarin het schoolbestuur vastlegt hoe de onderwijstijd is gepland. Meer informatie over deze wijzigingen in de Wms.

Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt per 1 augustus instemmingsrecht op de faciliteitenregeling. Deze gaat over vergoeding van scholingskosten voor OPR-leden. Daarnaast komt er adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders. De MR van het samenwerkingsverband wordt daarbij uitgezonderd van dit adviesrecht, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan. Zie verder de website over de Wms.